Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   VIRBAC S.A.
   1ère avenue 2065 m L.I.D
   06516 Carros
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, lösning. För hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Hydrokortisonaceponat

   0,584 mg/ml

   Innehåller inga konserveringsmedel.

   4. INDIKATIONER

   För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas på sår.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående lokala reaktioner på applikationsstället (erytem och/eller klåda) kan förekomma i mycket sällsynta fall (färre än 1 på 10 000 djur).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Kutan användning.
   Före användning, skruva pumpen på flaskan.
   Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
   Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Upprepa behandlingen dagligen under 7 dagar i följd. Undvik att spraya i ögonen på djuret. Detta veterinärmedicinska läkemedel är en spray och ska inte masseras in i huden.

   Om längre behandling krävs, skall ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av Cortavance.

   Om ingen förbättring skett inom 7 dagar, skall behandlingen omvärderas av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Behandla i välventilerat utrymme.
   Brandfarligt.
   Behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Rök inte under användningen.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
   Hållbarhet för öppnad förpackning: 6 månader.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp, bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd.
   På grund av brist av specifik information bör användning på hundar med Cushings sjukdom ske efter nytta/risk-bedömning.
   Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.
   Vid behandling av tolv hundar med atopisk dermatit genom lokal applicering på huden med rekommenderad behandlingsdos under 28–70 dagar i följd, kunde ingen märkbar effekt på de systemiska kortisolnivåerna påvisas.

   Hela den behandlade kroppsytan skall inte överstiga en yta motsvarande t.ex. behandling av två sidor från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår. I annat fall skall användning endast ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställs under dräktighet och laktation. Den systemiska absorptionen av hydrokortisonaceponat är obetydlig. Därför är det osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos till hund. Behandling av dräktiga eller digivande djur skall endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Vid spill på bar hud, tvätta noggrant med vatten. Tvätta händerna efter användning.
   Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Om ögonirritation uppstår, sök läkarvård. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller läkemedelsförpackningen för läkaren.

   Interaktionsstudier saknas och därför rekommenderas att inte samtidigt använda andra topikala preparat på samma hudområde.

   Lösningsmedlet i den här produkten kan fläcka vissa material, däribland målade, fernissade eller på liknande sätt behandlade ytor eller inredning i hemmet. Låt medlet torka in i huden innan djuret tillåts komma i kontakt med sådana material.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-12-21 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Efter lokal administrering ackumuleras och metaboliseras hydrokortisonaceponat i huden (i enlighet med studier på fördelning av radioaktivitet och farmakokinetiska data). Detta leder till att minimala mängder når blodomloppet. På så sätt höjs kvoten mellan önskad lokal anti-inflammatorisk effekt i huden och oönskade systemiska effekter.

   Administrering av hydrokortisonaceponat på skadad hud leder till en snabb minskning av hudrodnad, irritation och klåda, medan generella effekter minimeras.

   Efter topikal applicering av den föreskrivna dosen, men under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden och en kroppsyta motsvarande två sidor, från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår, observerades inga systemiska effekter.
   Toleransstudier med 3 och 5 gånger den föreskrivna dosen under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden visade reducerad förmåga att producera kortisol. Effekten var fullständigt reversibel inom 7 till 9 veckor efter avslutad behandling.

   Kartongen innehåller en flaska.

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4

   B-3001 Leuven

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4

   B-3001 Leuven

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   6000 Kolding

   Tel: 45 75521244

   Malta

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   D-23843 Bad Oldesloe

   Tel: 49 (4531) 805 111

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15

   NL-3771 ND-Barneveld

   Tel: 31 (0) 342 427 100

   Eesti

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   Norge

   Virbac Norge

   c/o Premium Pet Products

   Vollaveien 20 A

   0614 Oslo

   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα

   VIRBAC HELLAS A.E.

   23 rd Klm National Road Athens-Lamia

   145 65 Agios Stefanos

   Athens

   GREECE

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   A-1180 Wien

   Tel: 43 (0) 1 21 834 260

   España

   VIRBAC ESPAŇA S.A.

   C/Angel Guimera 179-181

   08950 – Esplugues de Llobregat

   E-Barcelona

   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC Sp. o.o.

   ul. Puławska 314

   02-819 Warszawa

   France

   VIRBAC

   13ème rue – L.I.D – BP 27

   F-06517 Carros

   Portugal

   VIRBAC DE Portugal

   LABORATÓRIOS LDA

   Ed13-Piso 1- Esc.3

   Quinta da Beloura

   2710-693 Sintra

   + 351 219 245 020

   Ireland

   VIRBAC Ltd
   UK-Suffolk IP30 9 UP
   Tel: 44 (0) 1359 243243

   Slovenija

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC SRL

   Via dei Gracchi 30

   I-20146 Milano

   Tel: 39 02 48 53 541

   Suomi/Finland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

   Tel: + 357 24813333

   Sverige

   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

   c/o Incognito AB,

   Box 1027,

   171 21 Solna

   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   Република България

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Hrvatska
   VIRBAC S.A.
   1ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cortavance

  Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml 76 milliliter Spraybehållare

  • Varunummer: 497047
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  356 kr

  Jämförpris: 4,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?