• Bakteriedödande
 • Klorhexidin
 • Klorhexidin. Gelen används bl a vid stark kariesbildning och tandköttsinflammation.
 • Var noga med att gelen inte kommer in i ögon eller öron.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Corsodyl

   1 % munhålegel
   klorhexidindiglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med tandläkare eller läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL
   3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel.

   Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

   Använd inte Corsodyl

   om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Corsodyl

   • Corsodyl ska inte sväljas. Spotta ut eventuellt överskott.

   • Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

   • Behandlingen måste kombineras med mekanisk bakteriebeläggnings- och tandstensborttagning.

   • För långvarigt bruk endast enligt läkares eller tandläkares föreskrift.

   • Sluta att använda Corsodyl och sök vård omedelbart om du får utslag, eller om dina läppar, tunga, hals eller ansikte svullnar uppp, eller om du får svårt att andas.

   • Sluta använda Corsodyl och prata med din tandläkare om din mun blir öm eller irriterad.

   • Tillfällig missfärgning av tänder och tunga kan uppkomma. Missfärgningen kan förebyggas genom att man begränsar intaget av livsmedel som kan missfärga, som till exempel te, kaffe och rödvin. Missfärgningen kan minskas med hjälp av tandborstning men i vissa fall behövs även mekanisk polering hos tandläkare/tandhygienist.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Inga kända risker vid användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd påverkan av Corsodyl på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Corsodyl

   Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudreaktioner.


   3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

   Använd alltid Corsodyl exakt enligt läkarens eller tandläkarens anvisningar. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Användes 1-2 gånger dagligen på samma sätt som en vanlig tandkräm. Ca 2 cm gel appliceras på tandborsten och borstning skall ske under minst 1 minut. Spotta ut eventuellt överskott. Skölj inte munnen efter att ha applicerat gelen.

   Rekommenderad dos ska inte överskridas.

   Protesbärare med inflammation i munslemhinnan skall applicera gelen direkt på de såriga ytorna.

   Corsodyl användes efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av klorhexidin. Missfärgning av tänderna kan uppstå men kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.

   Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Sluta använda Corsodyl och kontakta snarast läkare, akutmottagning eller ring 112 om du upplever:

   • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall

   • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • Svårigheter att svälja

   • Andningssvårigheter

   Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.

   Övriga biverkningar

   • Beläggning på tungan

   Denna biverkning är mycket vanlig (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare).

   • Muntorrhet

   • Förändring av smakupplevelsen

   • Brännande känsla på tungan

   Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   • Missfärgning av tänder och tunga

   • Irritation och/eller svullnad i munnen

   • Inflammation i öronspottkörteln

   • Hudirritation

   Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.

   Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 10 mg/g.

   Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumacetat, levomentol, pepparmyntolja, isopropylalkohol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Corsodyl är en klar, färglös gel.

   Förpackningsstorlek: 50 g i tub.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark

   Tel: 020-10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

   Tillverkare

   Purna Pharmaceuticals NV

   Rijksweg 17,

   2870 Puurs,

   Belgien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-04-27

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Corsodyl®

  Munhålegel 1 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 081490
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  75 kr

  Jämförpris: 1.500 kr / kg

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/corsodyl-munhalegel-1-procent-50-gram-tub-54147/ 54147 Corsodyl® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/081490s.jpg 75.00 75.00 SEK Corsodyl InStock Bakteriedödande Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Blåsor, sår och infektioner Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Munhålegel 1 % 50 gram Tub