Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Copegus

   200 mg filmdragerade tabletter
   ribavirin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD COPEGUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR COPEGUS
   3. HUR DU TAR COPEGUS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR COPEGUS SKA FÖRVARAS
   6. Övriga upplysningar

   1. VAD COPEGUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Den antivirala aktiva substansen i Copegus heter ribavirin. Ribavirin hämmar förökningen av många typer av virus, inklusive hepatit C-virus (HCV).

   Copegus används i kombination med peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a för att behandla vissa kroniska former av hepatit C (en virusinfektion i levern). Copegus ges till tidigare obehandlade vuxna patienter och vuxna patienter som har behandlats för hepatit C tidigare. Hos patienter som samtidigt är infekterade med HIV och HCV ska Copegus bara användas i kombination med peginterferon alfa-2a.


   Copegus ska bara användas i kombination med peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a. Det ska inte användas ensamt.


   Läs också bipacksedeln för interferon alfa-2a eller peginterferon alfa-2a för ytterligare information.


   Ribavirin som finns i Copegus kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR COPEGUS

   Ta inte Copegus:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ribavirin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   • om du har haft en hjärtinfarkt eller har haft problem med någon annan allvarlig hjärtsjukdom de senaste 6 månaderna.

   • om du har allvarlig leversjukdom (t ex att din hud blivit gulfärgad och du får för mycket vätska i buken).

   • om du har en blodsjukdom som t ex sicklecellanemi eller talassemi (ärftliga anemier).

   • om följande gäller: om du är infekterad med både HIV och HCV och har allvarlig leversjukdom ska i vissa fall inte behandling med Copegus i kombination med peginterferon alfa-2a inledas.
    Din läkare kommer att avgöra om så är fallet.

   Läs också bipacksedeln för peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a för ytterligare information.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Copegus

   • om du är kvinna i fertil ålder (se avsnittet Graviditet och amning)

   • om du är man och din partner är en kvinna i fertil ålder (se avsnittet Graviditet och amning)

   • om du har hjärtproblem. I så fall måste du övervakas noggrant. Ett EKG rekommenderas innan och under behandlingen.

   • om du får hjärtproblem och en intensiv trötthet. Hjärtproblemet kan bero på blodbrist (anemi) orsakad av Copegus.

   • om du tidigare haft blodbrist (risken för att utveckla blodbrist är i allmänhet högre hos kvinnor än hos män).

   • om du har andra leverproblem än hepatit C.

   • om du har problem med dina njurar. Copegus-dosen kan behöva minskas eller behandlingen avbrytas.

   • om du har genomgått en organtransplantation (som t.ex. av lever eller njure) eller om du planerar att genomgå en sådan inom den närmaste framtiden.

   • om du utvecklar symtom på allergireaktion som andningssvårigheter, väsande andning, plötslig svullnad av hud och slemhinnor, klåda eller utslag. Copegus-behandlingen ska i så fall avbrytas omedelbart och du ska genast söka läkarvård.

   • om du någon gång har haft depression eller utvecklar symtom som hör till depression (t ex känslor av svårmod, nedslagenhet) under behandling med Copegus (se avsnitt 4).

   • om du är vuxen och har eller har haft ett missbruk (t ex alkohol eller narkotika).

   • om du är under 18 år. Effekt och säkerhet av Copegus i kombination med peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a har inte tillräckligt utvärderats hos patienter under 18 års ålder.

   • om du även är infekterad med HIV och behandlas med några läkemedel mot HIV.

   • om du har fått avbryta tidigare behandling av hepatit C på grund av blodbrist eller låga blodvärden.

   Innan behandlingen med Copegus inleds ska njurfunktionen testas hos alla patienter. Din läkare ska också ta blodprover innan behandlingen med Copegus inleds. Blodproverna ska upprepas efter 2 och 4 veckors behandling och därefter så ofta som läkaren bedömer att det behövs.


   Är du en kvinna i fertil ålder måste du ta ett graviditetstest innan behandlingen med Copegus inleds. Detta graviditetstest måste upprepas varje månad under behandlingen och i 4 månader efter att behandlingen avslutats (se avsnittet Graviditet och amning).


   Problem med tänder och tandkött, vilket kan leda till tandlossning, har rapporterats hos patienter som fått Copegus i kombinationsbehandling med peginterferon alfa-2a. Dessutom kan muntorrhet ha en skadlig effekt på tänderna och munnens slemhinnor vid långtidsbehandling med kombinationen Copegus och peginterferon alfa-2a. Du ska borsta dina tänder noggrant två gånger om dagen och genomgå regelbundna tandläkarundersökningar. Vidare kan vissa patienter kräkas. Om detta inträffar ska du se till att noggrant skölja munnen efteråt.

   Andra läkemedel och Copegus

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Patienter som också har HIV-infektion: Tala om för din läkare om du får behandling mot HIV.


   Mjölksyraacidos (upplagring av mjölksyra i kroppen som gör att blodet blir surt) och försämrad leverfunktion är biverkningar som setts hos HIV-patienter som behandlas med en kombination av olika HIV-läkemedel (så kallad HAART behandling = Highly Active Anti-Retroviral Therapy eller högaktiv antiretroviral behandling). Om du får HAART kan tillägg av Copegus till peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a öka dina risker att få mjölksyraacidos eller leversvikt. Din läkare kommer att undersöka om du har tecken eller symtom på dessa tillstånd.


   Om du använder läkemedel som innehåller zidovudin eller stavudin, pga att du är HIV-positiv eller har AIDS, är det möjligt att Copegus kan minska effekten av dessa läkemedel. Därför kommer ditt blod att undersökas regelbundet för att vara säker på att HIV-infektionen inte försämras. Om den försämras kan din läkare besluta att avbryta behandlingen med Copegus. Dessutom kan patienter som får zidovudin i kombination med Copegus och alfainterferoner ha en ökad risk att få blodbrist (anemi).


   Det rekommenderas inte att ta Copegus tillsammans med läkemedel som innehåller didanosin (ett läkemedel mot HIV). Vissa av didanosins biverkningar (t ex leverproblem, stickande eller värkande armar och/eller fötter, inflammation i bukspottkörteln) kan inträffa oftare.


   Patienter som får azatioprin i kombination med Copegus och peginterferon har en ökad risk att utveckla allvarliga blodrubbningar.


   Se också till att läsa bipacksedeln för peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a så du vet vilka läkemedel du kan ta tillsammans med något av dessa läkemedel.


   Ribavirin kan vara kvar i kroppen i upp till 2 månader. Du ska därför kontrollera med läkare eller apotekspersonal innan du börjar behandling med något av de andra läkemedel som nämns i denna bipacksedel.

   Copegus med mat och dryck

   Copegus filmdragerade tabletter ska normalt tas två gånger om dagen tillsammans med mat (morgon och kväll) och ska sväljas hela.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Copegus kan vara mycket skadligt för det ofödda barnet; det kan orsaka missbildningar. Om du är en kvinnlig patient är det därför väldigt viktigt att undvika att bli gravid under behandlingen och under 4 månader efter behandlingen avslutats. Copegus kan skada sperman och därigenom skada embryot (det ofödda barnet). Om du är manlig patient är det därför väldigt viktigt att din kvinnliga partner undviker att bli gravid under din behandling och under 7 månader efter behandlingen avslutats.


   Om du är en fertil kvinna som tar Copegus måste du ta ett negativt graviditetstest innan behandlingen inleds, en gång per månad under behandlingen och under 4 månader efter att behandlingen har avslutats. Du måste använda ett effektivt preventivmedel under tiden du tar behandlingen samt under 4 månader efter att behandlingen har avslutats. Detta kan diskuteras med din läkare. Om din manliga partner behandlas med Copegus, se avsnittet ”Om du är en man”.


   Om du är en man som tar Copegus måste du använda kondom om du har samlag med en gravid kvinna. Detta minskar risken att ribavirin stannar kvar i kvinnans kropp. Om din kvinnliga partner inte är gravid nu men är i fertil ålder, måste hon ta ett graviditetstest en gång i månaden under behandlingen och under 7 månader efter att behandlingen har avslutats. Du eller din partner måste använda ett effektivt preventivmedel under tiden du tar behandlingen samt under 7 månader efter att behandlingen har avslutats. Detta kan diskuteras med din läkare. Om din kvinnliga partner behandlas med Copegus, se avsnittet ”Om du är kvinna” ovan.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det är inte känt om Copegus utsöndras i bröstmjölk. På grund av risken för biverkningar hos barnet ska kvinnor inte amma om de tar Copegus. Om behandling med Copegus är nödvändigt ska amningen avbrytas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Copegus har mycket liten effekt på din förmåga att köra eller använda maskiner. Däremot kan peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a möjligen förorsaka sömnighet, trötthet eller förvirring. Om du utvecklar dessa symtom ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR COPEGUS


   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att bestämma hur många tabletter per dag du ska ta beroende på din kroppsvikt och virustyp.

   Rekommenderad dos är:

   • 800 mg/dag: Ta 2 tabletter Copegus 200 mg på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

   • 1000 mg/dag: Ta 2 tabletter Copegus 200 mg på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

   • 1200 mg/dag: Ta 3 tabletter Copegus 200 mg på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

   Svälj tabletterna hela och ta tabletterna i samband med måltid.


   Hur lång tid du ska fortsätta ta Copegus filmdragerade tabletter varierar från 16 veckor till 72 veckor beroende på vilken virustyp du infekterats med, hur du svarar på behandlingen och om du har behandlats tidigare. Kontrollera med läkaren och följ den rekommenderade behandlingstiden.


   För patienter som är samtidigt infekterade med HIV och HCV varierar den rekommenderade dosen av Copegus från 800 till 1200 mg dagligen i kombination med Pegasys 180 mikrogram en gång i veckan, beroende på din kroppsvikt och vilken typ av virus du är infekterad med. Rådfråga din läkare och följ den rekommenderade behandlingstiden.


   Om du har problem med njurarna ska Copegus användas med försiktighet och under överinseende av din läkare.


   Om du har problem med levern ska du rådfråga din läkare innan behandlingen med Copegus inleds.


   Om du är över 65 år ska du rådfråga din läkare innan du använder Copegus.


   Copegus rekommenderas inte för patienter under 18 års ålder.


   Tabletterna ska hanteras med försiktighet och ska inte delas eller krossas eftersom ribavirin är fosterskadande (kan orsaka missbildningar på det ofödda barnet). Om du av misstag kommit i direktkontakt med trasiga tabletter, ska den del av kroppen som kommit i kontakt med tablettinnehållet tvättas noggrant med tvål och vatten. Om pulver från tabletterna kommer in i ögonen ska ögonen sköljas noggrant med sterilt vatten, eller vanligt kranvatten om sterilt vatten inte finns tillgängligt.


   Om du upplever att effekten av Copegus är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


   Om du får biverkningar under behandlingen kan din läkare justera dosen eller avbryta behandlingen.


   Copegus ges tillsammans med peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a.

   Läs också bipacksedeln för peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a angående dosering av det läkemedlet.

   Om du har tagit för stor mängd av Copegus

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Copegus

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det, och ta sedan nästa dos i vanlig tid.

   Om du slutar att ta Copegus

   Enbart din läkare kan besluta hur din behandling ska avbrytas. Sluta aldrig behandlingen själv eftersom sjukdomen du behandlas för kan komma tillbaka eller försämras.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa personer blir deprimerade då de tar Copegus i kombination med ett interferon och i vissa fall har personer haft självmordstankar eller aggressivt beteende (ibland riktat mot andra såsom tankar om att hota andra till livet). Vissa patienter har begått självmord. Se till att söka akut vård om du märker att du blir deprimerad eller har självmordstankar eller att ditt beteende förändras. Du kanske vill överväga att be en familjemedlem eller nära vän om hjälp att uppmärksamma dig på tecken på depression eller förändringar i ditt beteende.


   Under behandlingen kommer din läkare att regelbundet ta blodprover för att kontrollera förändringar av dina vita blodkroppar (celler som bekämpar infektioner), röda blodkroppar (celler som transporterar syre), blodplättar (celler som gör att blodet koagulerar) samt leverfunktion eller förändringar i andra laboratorievärden.


   Kontakta omedelbart din läkare om du upptäcker någon av följande biverkningar: svår bröstsmärta, ihärdig hosta, oregelbundna hjärtslag; andningsbesvär, förvirring, depression, svåra magsmärtor, blod i avföring (eller svart tjärartad avföring), allvarlig näsblödning; feber eller frossa; problem med synen.

   Dessa biverkningar kan inträffa då Copegus tas i kombination med peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a. Dessa biverkningar kan vara allvarliga och du kan behöva medicinsk vård omedelbart.


   Mycket vanliga biverkningar vid kombinationen av pegylerat alfainterferon och ribavirin (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) är:


   Blodet: Anemi (minskat antal röda blodkroppar)

   Metabolism (ämnesomsättning): Nedsatt aptit

   Psykiska störningar: Känna sig deprimerad (nedstämdhet, tycka illa om sig själv eller känna hopplöshet), sömnsvårigheter

   Nervsystemet: Huvudvärk, koncentrationssvårigheter och yrsel

   Andningsvägar: Hosta, andfåddhet

   Magtarmkanalen: Diarré, illamående, buksmärta

   Hud: Håravfall och hudreaktioner (inklusive klåda, hudinflammation och torr hud)

   Muskler och skelett: Smärta i leder och muskler

   Allmänna symtom: Feber, svaghet, trötthet, skakningar, frossa, smärta, irritation vid injektionsstället, irritabilitet (lätt att bli upprörd)


   Vanliga biverkningar med kombinationen av pegylerat alfainterferon och ribavirin (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


   Infektioner: Övre luftvägsinfektion, bronkit (luftrörsinfektion), svampinfektion i munnen och herpes (en vanlig återkommande virusinfektion som påverkar läpparna, mun)

   Blodet: Minskat antal blodplättar (påverkar levringsförmågan) och förstorade lymfkörtlar.

   Hormoner: Överaktivitet och underaktivitet av sköldkörteln

   Psykiska störningar: Humörsvängningar/ känslomässiga förändringar, ångest, aggressivitet, nervositet, minskad sexlust

   Nervsystemet: Dåligt minne, svimning, minskad muskelstyrka, migrän, domningar, stickningar, brännande känsla, darrningar, smakförändringar, mardrömmar, sömnighet

   Ögon: Dimsyn, ögonsmärta, ögoninflammation och torra ögon

   Öron: Känsla att rummet snurrar, öronsmärta

   Hjärtat: Snabb hjärtrytm, hjärtklappning, svullna armar och ben

   Blodkärl: Rodnad

   Andningsvägar: Andfåddhet vid ansträngning, näsblödning, inflammation i näsa och hals, infektion i näsan och i bihålorna, rinnsnuva, halsont

   Magtarmkanalen: Kräkning, matsmältningsproblem, sväljsvårigheter, munsår, blödande tandkött, inflammation i tungan och munnen, väderspänningar (gaser i magen), förstoppning, muntorrhet

   Hud: Utslag, ökad svettning, psoriasis, nässelfeber, eksem, känslighet mot solljus, nattliga svettningar

   Muskler och skelett: Ryggsmärta, ledinflammation, muskelsvaghet, bensmärta, nacksmärta, muskelvärk, muskelkramper

   Reproduktionsorgan: Impotens (oförmåga att bibehålla erektion)

   Allmänna symtom: Bröstsmärta, influensaliknande sjukdom, sjukdomskänsla (inte må bra), dvala, blodvallningar, törst, viktnedgång


   Mindre vanliga biverkningar med kombinationen av pegylerat alfainterferon och ribavirin (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):


   Infektioner: Nedre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, hudinfektioner

   Tumörer: Levertumör

   Immunsystemet: Sarkoidos (områden av inflammerad vävnad som uppkommer i hela kroppen), inflammation av sköldkörteln

   Hormoner: Diabetes (högt blodsocker)

   Metabolism (ämnesomsättning): Uttorkning

   Psykiska störningar: Självmordstankar, hallucinationer (onormala uppfattningar), ilska

   Nervsystemet: Perifer neuropati (nervstörning som påverkar armar och ben)

   Ögon: Näthinneblödning (ögats baksida)

   Öron och balansorgan: Hörselnedsättning

   Blodkärl: Högt blodtryck

   Andningsvägar: Väsande andning

   Magtarmkanalen: Blödning i magtarmkanalen, inflammation i läpparna, tandköttsinflammation

   Lever: Nedsatt leverfunktion


   Sällsynta biverkningar med kombinationen av pegylerat alfainterferon och ribavirin (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):


   Infektioner: Infektion i hjärtat, infektion i ytterörat

   Blodet: Allvarlig minskning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar

   Immunsystemet: Allvarlig allergisk reaktion, systemisk lupus erythematosus (en sjukdom där kroppen angriper sina egna celler), ledgångsreumatism (reumatoid artrit)

   Psykiska störningar: Självmord, psykotiska störningar (allvarliga problem med personligheten och försämring av normal social funktion)

   Nervsystemet: Koma (en djup, förlängd medvetslöshet) kramper, ansiktsförlamning

   Ögon: Inflammation och svullnad av synnerven, inflammation i näthinnan, sår på hornhinnan

   Hjärtat: Hjärtattack, hjärtsvikt, hjärtsmärta, snabb hjärtrytm, rytmrubbningar eller hjärtsäcksinflammation

   Blodkärl: Hjärnblödning

   Andningsvägar: Interstitiell pneumoni (lunginflammation med dödlig utgång), blodpropp i lungan

   Magtarmkanalen: Magsår, inflammation i bukspottkörteln

   Lever: Leversvikt, gallvägsinflammation, fettlever

   Muskler och skelett: Muskelinflammation

   Skador och förgiftningar: Överdosering


   Mycket sällsynta biverkningar med kombinationen av pegylerat alfainterferon och ribavirin (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):


   Blodet: Aplastisk anemi (oförmåga hos benmärgen att producera röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar)


   Tillväxt och utveckling (barn och ungdomar):

   Några barn och ungdomar som behandlades upp till ett år med Pegasys i kombination med ribavirin växte eller ökade inte i vikt som förväntat. Efter fullföljd behandling uppnådde vissa barn inte sin beräknade längd inom två år, och detta kan påverka deras längd som vuxna.


   Immunsystemet: Idiopatisk (eller trombotisk) trombocytopen purpura (ökat antal blåmärken, blödning, minskat antal blodplättar, anemi (blodbrist) och extrem svaghet)

   Ögon: Synnedsättning

   Hud: Toxisk epidermal nekrolys/ Stevens-Johnson syndrom/ Erythema multiforme (ett spektrum av utslag med varierande allvarlighetsgrad som kan vara förknippat med blåsor i munnen, näsan, ögonen och andra slemhinnor), angioödem (svullnad i hud och slemhinnor)


   Biverkningar med okänd frekvens:

   Blodet: Ren erytrocytaplasi (en allvarlig form av anemi (blodbrist) då produktionen av röda blodkroppar minskas eller upphör), det kan resultera i symtom som känsla av kraftig trötthet med brist på energi.

   Immunsystemet: transplantatavstötning av lever och njure, Vogt-Koyanagi-Harada-syndrom – en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förlust av syn, hörsel och hudpigmentering.

   Psykiska störningar: Mani (perioder av överdriven upprymdhet) och bipolära störningar (perioder av överdriven upprymdhet växlande med nedstämdhet eller hopplöshet).

   Ögon: Sällsynt form av näthinneavlossning med vätska i näthinnan

   Muskler och skelett: Allvarlig muskelskada och smärta.

   Njurar: Njurarna slutar fungera tillfredställande, andra besvär som tyder på problem med njurarna.


   Om du är infekterad med både HCV- och HIV-virus och får en kombination av olika HIV-läkemedel (så kallad HAART behandling = Highly Active Anti-Retroviral Therapy eller högaktiv antiretroviral behandling) kan tillägg av Copegus till peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a orsaka fatal leversvikt, perifer neuropati (domningar, stickningar eller smärta i händer eller fötter), inflammation i bukspottkörteln (symtomen kan innefatta magont, illamående och kräkningar), mjölksyraacidos (en upplagring av mjölksyra i kroppen som leder till att blodet blir surt), influensa, lunginflammation, humörsvängningar, apati (dvala), tinnitus (öronsusningar), smärta i munhålan och svalget, läppinflammation (torra och spruckna läppar), lipodystrofi (fettansamling på övre delen av ryggen och nacken) och ändrad färg på urinen som biverkningar


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Läs också bipacksedeln för peginterferon alfa-2a eller interferon alfa-2a för ytterligare information angående biverkningar av det läkemedlet.

   5. HUR COPEGUS SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Använd inte detta läkemedel du märker att burken eller förpackningen är skadad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg ribavirin.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna: Pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat.
    Filmdragering: Hypromellos, talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), etylcellulosa, triacetin.

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg


   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland

   Tillverkare:

   Rochekoncernen


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-08-14

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Copegus

  Filmdragerad tablett 200 mg 168 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 154794
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.187,86 kr

  Jämförspris: 7,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?