Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Convenia 80 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till hundar och katter

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
    Zoetis Belgium S.A.

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain- La- Nueve

   Belgien


   Innehavare av tillverkningstillstånd som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:
   Pfizer Italia s.r.l.
   S.S. 156 Km 50
   04010 Borgo San Michele
   Latina
   Italien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Convenia 80 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till hundar och katter. Cefovecin.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


   Varje 20 ml injektionsflaska med frystorkat pulver innehåller:

   Varje 5 ml injektionsflaska med frystorkat pulver innehåller:

   Aktiv substans:

   852 mg cefovecin (som natriumsalt)

   Aktiv substans:

   340 mg cefovecin (som natriumsalt)

   Hjälpämnen:

   19,17 mg metylparahydroxibensoat (E 218)

   2,13 mg propylparahydroxibensoat (E 216)

   Hjälpämnen:

   7,67 mg metylparahydroxibensoat (E 218)

   0,85 mg propylparahydroxibensoat (E 216)

   Varje 15 ml injektionsflaska med spädningsvätska innehåller:

   Varje 10 ml injektionsflaska med spädningsvätska innehåller:

   Hjälpämnen:

   13 mg/ml bensylalkohol

   10,8 ml vatten för injektionsvätskor

   Hjälpämnen:

   13 mg/ml bensylalkohol

   4,45 ml vatten för injektionsvätskor

    

   Efter beredning enligt anvisningarna på etiketten innehåller injektionslösningen:
   80,0 mg/ml cefovecin (som natriumsalt)
   1,8 mg/ml metylparahydroxibensoat (E 218)
   0,2 mg/ml propylparahydroxibensoat (E 216)
   12,3 mg/ml bensylalkohol

   4. INDIKATION(ER)

   Endast för infektioner som kräver lång behandlingstid. Convenias antimikrobiella aktivitet efter en engångsinjektion varar i upp till 14 dagar.


   Hundar:För behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, inkluderande pyoderma, infekterade sårskador och bölder orsakade av Staphylococcus intermedius,betahemolytiska Streptococci, Escherichia coli och/eller Pasteurella multocida.
   För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli och/eller Proteusspp.

   Som tilläggsbehandling till mekanisk eller kirurgisk periodontal beehandling av allvarliga infektioner i tandkött och periodontala vävnader orsakade av Porphyromonas spp. och Prevotella spp. (Se även avsnitt 12 'Särskilda varningar — För djuret').

    

   Katter:
   För behandling av bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar orsakade av Pasteurella multocida, Fusobacteriumspp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, betahemolytiska Streptococcioch/eller Staphylococcus intermedius.
   För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot cefalosporin- eller penicillinantibiotika.
   Använd inte på små växtätare (inkluderande marsvin och kaniner).
   Använd inte på hundar och katter som är yngre än 8 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall har gastrointestinala symtom, inklusive kräkningar och/eller diarré, observerats.


   Vid mycket sällsynta tillfällen har neurologiska symtom och reaktioner på injektionsstället rapporterats efter användning av läkemedlet.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hundar och katter.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hundar och katter: 8 mg cefovecin/kg kroppsvikt (1 ml/10 kg kroppsvikt).


   Doseringstabell:

   Djurets vikt (hundar och katter)

   Volym att administrera

   2.5 kg

   0,25 ml

   5 kg

   0,5 ml

   10 kg

   1,0 ml

   20 kg

   2,0 ml

   40 kg

   4,0 ml

   60 kg

   6,0 ml

   För beredning av produkten, dra upp lämplig mängd ur injektionsflaskan med spädningsvätska (20 ml injektionsflaskan som innehåller 852 mg frystorkat pulver bereds med 10 ml spädningsvätska och 5 ml injektionsflaskan som innehåller 340 mg frystorkat pulver bereds med 4 ml spädningsvätska) och blanda ner i injektionsflaskan med frystorkat pulver. Skaka injektionsflaskan tills pulvret har löst sig helt.

    

   Hud - och mjukdelsinfektioner hos hundar:
   En subkutan engångsinjektion. Om så krävs, kan behandlingen upprepas upp till ytterligare tre gånger med 14 dagars mellanrum. Enligt god veterinärsed ska behandlingen av pyoderma fortsätta ett tag efter det att alla kliniska symptom försvunnit.

    

   Bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar hos katter:
   En subkutan engångsinjektion. Om så krävs, kan en extra dos administreras 14 dagar efter den första injektionen.

    

   Urinvägsinfektioner hos hundar och katter:
   En subkutan engångsinjektion.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För infektioner som kräver förlängd behandling. Convenias antimikrobiella aktivitet efter en engångsinjektion varar i upp till 14 dagar.

   För att säkerställa korrekt dos, och undvika underdosering, ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   Pyoderma är ofta sekundärt till en bakomliggande sjukdom. Det är därför tillrådligt att fastställa den bakomliggande orsaken och att behandla djuret i enlighet därmed.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 28 dagar.

   Liksom med andra cefalosporiner kan färgen på den färdigberedda lösningen mörkna under denna period. Om den förvaras enligt rekommendationerna påverkas dock inte potensen.

    

   Före beredningen:
   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

    

   Efter beredningen:
   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   För djuret:
   Det är välbetänkt att reservera tredje generationens cefalosporiner för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller som förväntas svara dåligt, på andra klasser av antimikrobika eller första generationens cefalosporiner. Användningen av läkemedlet ska baseras på resistensbestämning, och officiella och lokala antibiotikapolicies ska beaktas.

   Säkerheten hos Convenia har inte fastställts vid dräktighet och laktation hos hundar och katter. Behandlade djur ska inte användas till avel på 12 veckor efter sista administreringen.

   Säkerheten hos Convenia har inte studerats hos djur med svårt nedsatt njurfunktion.
   Vid behandling av sjukdomar i tandkött och periodontala vävnader är mekanisk och/eller kirurgisk behandling av veterinär en grundläggande förutsättning.

   Försiktighet ska iakttas hos patienter som tidigare har visat överkänslighetsreaktioner mot cefovecin, andra cefalosporiner eller penicilliner, eller mot andra läkemedel. Om en allergisk reaktion inträffar, ska inga fler administreringar av cefovecin ges, och lämplig behandling vid betalaktamöverkänslighet ska insättas. Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner kan, om kliniskt indicerat, behandling med epinefrin och andra akutåtgärder behövas, inkluderande syrgas, intravenösa vätskor, intravenöstantihistamin, kortikosteroider och hantering av luftvägarna. Veterinärer ska vara medvetna om att de allergiska symptomen kan komma tillbaka efter avslutad symptomatisk behandling.

   Samtidig användning av andra substanser med hög proteinbindningsgrad (t ex furosemid, ketokonazol eller icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat)) kan konkurrera med cefovecins proteinbindning och därmed eventuellt ge biverkningar.

   Upprepade behandlingar (åtta gånger) med 14 dagars mellanrum, med fem gånger högre dos än den rekommenderade, har tolererats väl hos unga hundar. Lätta och övergående svullnader observerades på injektionsstället efter den första och andra injektionen. En engångsinjektion med 22,5 gånger högre dos än den rekommenderade orsakade övergående ödem och obehag på injektionsstället.

   Upprepade behandlingar (åtta gånger) med 14 dagars mellanrum, med fem gånger högre dos än den rekommenderade, har tolererats väl hos unga katter. En engångsinjektion med 22,5 gånger högre dos än den rekommenderade orsakade övergående ödem och obehag på injektionsstället.

    

   För användaren:
   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalering, intagande eller kontakt med huden. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korskänslighet mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga:

   Personer som vet att de är känsliga eller som har avråtts från att arbeta med sådana preparat ska undvika kontakt med denna produkt.

   Iaktta försiktighet vid hantering av detta läkemedel och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder, för att undvika exponering.

   Om du utvecklar symptom efter exponering, som t ex hudutslag, uppsök läkare och visa denna varningstext. Svullnader i ansiktet, läpparna eller ögonen, eller andningssvårigheter, är allvarligare symptom, som kräver brådskande läkarvård.

   Om du vet att du är allergisk mot penicilliner eller cefalosporiner, undvik kontakt med kontaminerat avfall. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013–05–09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Cefovecin är ett tredje generationens cefalosporin med bredspektrumeffekt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det skiljer sig från andra cefalosporiner genom sin starka proteinbindning och långa verksamhetstid. Liksom med alla cefalosporiner, är cefovecins effekt en följd av hämningen av bakteriecellväggens syntes; cefovecin har bakteriedödande effekt.

   Cefovecin visar in vitro effekt mot Staphylococcus intermedius och Pasteurella multocida, som orsakar hudinfektioner hos hund och katt. Anaeroba bakterier, som t ex Bacteroides spp. och Fusobacterium spp., som samlats upp från bölder hos katt, har också visat sig vara känsliga. Prophyromonas gingivalis och Prevotella intermedia, som samlats upp från periodontal sjukdom hos hund, har också visat sig vara känsliga. Dessutom visar cefovecin in vitro effekt mot Escherichia coli, som orsakar urinvägsinfektioner hos hund och katt.t ex

   Resistensen mot cefalosporiner är en följd av enzymatisk inaktivering (betalaktamasbildning), av minskad permeabilitet på grund av porinmutationer eller förändrat utflöde, eller av selektion av penicillinbindande proteiner med låg affinitet. Resistensen kan vara kromosomal eller plasmidkodad, och kan överföras om den är associerad med transposoner eller plasmider. Korsresistens med andra cefalosporiner och andra betalaktamantibiotika kan förekomma.

   Vid tillämpning av ett föreslaget gränsvärde på S ≤2 µg/ml upptäcktes ingen resistens mot cefovecin hos Pasteurella multocida ochFusobacterium spp. fältisolat. Vid tillämpning av ett föreslaget gränsvärde på I ≤ 4 µg/ml var cefovecinresistensen hos S. intermedius och betahemolytiska Streptococci-isolat mindre än 0,02 %. Andelen cefovecinresistenta isolat hos E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. och Proteusspp. var 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % respektive 1,4 %. Andelen cefovecinresistenta isolat hos koagulasnegativa Staphylococci spp. (t ex S. xylosus, S. schleiferi, S. epidermidis) är 9,5 %. Pseudomonas spp., Enterococcus spp. och Bordetella bronchiseptica är till sin natur resistenta mot cefovecin.

   Cefovecin har unika farmakokinetiska egenskaper med extremt långa elimineringshalveringstider hos både hund och katt.

   Produkten tillhandahålls i enpack med antingen 5 ml eller 20 ml, innehållande en injektionsflaska med frystorkat pulver och en injektionsflaska med spädningsvätska. Den beredda produkten ger antingen 4 ml eller 10 ml lösning för injektion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

    

   België/Belgique/Belgien

   Pfizer Animal Health s.a.

   Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer Animal Health s.a.

   Tél.: + 32 (0)2 554 62 11

   Česká republika

   Pfizer Animal Health

   Tel: +420 283 004 111

   Magyarország

   Pfizer KFT

   Tel: +361 488 3695

   Danmark

   Orion Pharma

   Animal Health

   Tlf: +45 49 12 67 65

   Malta

   Agrimed Limited

   Tel: +356 21 465 797

   Deutschland

   Pfizer GmbH,

   Tel: +49 (0)721 6101 01

   Nederland

   Pfizer Animal Health B.V.

   Tel: +31 (0)10 4064 600

   Eesti

   Pfizer Animal Health

   Tel: +370 5 269 17 96

   Norge

   Orion Pharma AS

   Tlf.: +47 40 00 41 90

   Ελλάδα

   Pfizer Hellas A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria G.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

   España

   Pfizer S. A.

   Tel: +34 91 4909900

   Polska

   Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

   Tel: +48 22 335 61 99

   France

   Pfizer

   Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 55 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

   Pfizer Animal Health

   Tel: +353 (0)1 467 6500

   Slovenija

   Pfizer Animal Health

   Pfizer Luxemburg SARL

   Tel: +386 (0) 1 52 11 670

   Ísland

   Icepharma Ltd

   Tel: +354 540 80 00

   Slovenská republika

   Pfizer Animal Health

   Tel: +421 2 5930 1818

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 3318 2933

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy Animal Health

   Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

   Kύπρος

   Pfizer Hellas A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785800

   Sverige

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: +46 (0)8 623 64 40

   Latvija

   Pfizer Animal Health

   Tel: +370 5 269 17 96

   United Kingdom

   Pfizer Ltd

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Lietuva

   Pfizer Animal Health

   Tel: +370 5 269 17 96


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Convenia®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 459447
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.424 kr

  Jämförpris: 142,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?