• Linaklotid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Constella

   290 mikrogram hårda kapslar
   linaklotid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Constella är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Constella
   3. Hur du använder Constella
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Constella ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Constella är och vad det används för

   Vad Constella används för
   Constella innehåller den aktiva substansen linaklotid och används för att behandla symtom på måttlig till svår colon irritabile (kallas ofta IBS) med förstoppning hos vuxna patienter.

   IBS är en vanlig tarmsjukdom. De huvudsakliga symtomen på IBS med förstoppning inkluderar:

   • mag- eller buksmärta

   • känsla av uppsvälldhet

   • oregelbunden, hård, liten eller pelletliknande avföring.

   Dessa symtom kan variera mellan olika personer.

   Hur Constella fungerar
   Constella verkar lokalt i tarmen för att lindra smärta och uppsvälldhet och för att återställa den normala funktionen i tarmarna. Det absorberas inte i kroppen, utan fäster vid en receptor på ytan i tarmen som kallas guanylatcyklas C. Genom att fästa till denna receptor blockerar läkemedlet smärtförnimmelsen och låter vätska från kroppen komma in i tarmen för att därigenom avhjälpa förstoppning genom att lösa upp innehållet i tarmarna och öka tarmtömningarna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Constella

   Använd inte Constella

   • om du är allergisk mot linaklotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du eller läkaren vet att du har en blockering i magsäcken eller tarmarna.

   Varningar och försiktighet

   Läkaren har gett dig detta läkemedel efter att ha uteslutit andra sjukdomar, särskilt i tarmarna, och har fastställt att du lider av IBS med förstoppning. Andra sjukdomar kan ha samma symtom som IBS och det är viktigt att du snabbt rapporterar förändringar eller oregelbundenheter av symtom till läkaren.

   Om du upplever allvarlig eller långvarig diarré (frekventa, vattniga tarmtömningar i 7 dagar eller längre) ska du sluta ta Constella och kontakta din läkare (se avsnitt 4). Se till att du dricker mycket vätska för att ersätta vattnet och elektrolyterna, t.ex. kalium, som förlorats genom diarrén.

   Tala om för din läkare om du får blödningar från mag-tarmkanalen eller ändtarmen.

   Iaktta särskild försiktighet om du är äldre än 65 år eftersom du löper högre risk att drabbas av diarré.

   Iaktta även särskild försiktighet om du har svår eller utdragen diarré och ytterligare en sjukdom, t.ex. högt blodtryck, tidigare sjukdom som inbegriper hjärta och blodkärl (t.ex. tidigare hjärtattacker) eller diabetes.

   Tala om för läkare om du lider av tarminflammationer som t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, eftersom Constella inte rekommenderas för dessa patienter.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, eftersom säkerheten och effekten av Constella för denna åldersgrupp inte har fastställts.

   Andra läkemedel och Constella

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel:

   • Vissa läkemedel fungerar kanske mindre effektivt om du har allvarlig eller utdragen diarré:

    • preventivmedel i tablettform – om du har mycket allvarlig diarré verkar kanske inte p-piller som de ska och användning av ytterligare en preventivmetod rekommenderas. Se anvisningarna i bipacksedeln för det p-piller som du använder.

    • läkemedel som kräver noggrann och exakt dosering, t.ex. levotyroxin (ett hormon som används för att behandla nedsatt sköldkörtelfunktion).

   • Vissa läkemedel kan öka risken för diarré när de tas tillsammans med Constella:

    • läkemedel som kallas protonpumphämmare som används för att behandla magsår eller för stor mängd magsyra

    • läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att behandla smärta och inflammation

    • laxermedel.

   Constella med mat

   Constella orsakar mer frekventa tarmtömningar och diarré (lös avföring) när det tas med mat jämfört med när det tas på fastande mage (se avsnitt 3).

   Graviditet och amning

   Det finns endast begränsad information om effekterna av Constella hos gravida och ammande kvinnor.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Constella påverkar inte din förmåga att köra eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Constella

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en kapsel (d.v.s. 290 mikrogram linaklotid) som tas via munnen en gång dagligen. Kapseln bör tas minst 30 minuter före en måltid.

   Om du inte upplever någon förbättring av dina symptom efter 4 veckors behandling bör du kontakta din läkare.

   Om du har använt för stor mängd av Constella

   Den troligaste effekten av att ta för mycket Constella är diarré. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har använt för mycket av detta läkemedel.

   Om du har glömt att använda Constella

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tiden och fortsätt som vanligt.

   Om du slutar att använda Constella

   Diskutera helst med läkare innan du avslutar behandlingen. Behandling med Constella kan dock avbrytas på ett säkert sätt när som helst.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Diarré

   Diarré är vanligen kortvarig. Om du upplever allvarlig eller långvarig diarré (frekvent eller vattnig avföring i 7 dagar eller längre) och känner dig yr eller svag ska du sluta att ta Constella och kontakta läkare.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Mag- eller buksmärta

   • Känsla av uppsvälldhet

   • Gaser

   • Maginfluensa (viral gastroenterit)

   • Yrsel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Oavsiktlig tarmtömning (fekal inkontinens)

   • Brådskande behov att tömma tarmen

   • Svimfärdig när du reser dig upp snabbt

   • Uttorkning

   • Låg nivå av kalium i blodet

   • Minskad aptit

   • Blödning från ändtarmen

   • Blödning från mag-tarmkanalen eller ändtarmen inklusive blödning från hemorrojder

   • Illamående

   • Kräkningar


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • Minskad nivå av bikarbonat i blodet

   Biverkningar utan känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Hudutslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Constella ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. När burken öppnats bör kapslarna användas inom 18 veckor.

   Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut burken väl, innehållet är fuktkänsligt.

   Varning: Burken innehåller en eller flera förseglade kuddar med kiselgel för att hålla kapslarna torra. Förvara kuddarna i burken. Får ej sväljas.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker tecken på skada på burken eller någon förändring av kapslarnas utseende.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är linaklotid. Varje kapsel innehåller 290 mikrogram linaklotid.


   • Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kalciumkloriddihydrat och leucin

   Kapselns hölje: röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och gelatin

   Tryckfärg: shellack, propylenglykol, koncentrerad ammoniaklösning, kaliumhydroxid, titandioxid (E171) och svart järnoxid (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslarna är vita till benvita-orange, ogenomskinliga och hårda, märkta med ”290” i grått bläck.

   De är förpackade i en vit burk av polyetylen med hög densitet (HDPE), med garantiförsegling och ett barnsäkert skruvlock, tillsammans med en eller flera torkmedelskuddar med kiselgel.

   Constella finns i förpackningar innehållande 10, 28 eller 90 kapslar och i flerpack med 112 kapslar fördelat på 4 kartonger med 28 kapslar i varje. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Allergan Pharmaceuticals International Limited

   Clonshaugh Business & Technology Park

   Dublin 17, D17 E400

   Irland

   Tillverkare
   Allergan Pharmaceuticals International Limited

   Clonshaugh Business & Technology Park

   Dublin 17, D17 E400

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg/Nederland

   Allergan n.v

   Tél/Tel: +32 (0)2 351 2424

   България

   Алерган България ЕООД

   Тел.: +359 (0) 800 20 280


   Česká republika

   Allergan CZ s.r.o.

   Tel: +420 800 188 818

   Magyarország

   Allergan Hungary Kft.

   Tel.: +36 80 100 101

   Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

   Allergan Norden AB

   Tlf/Puh/Tel: +  4580884560 (DK); + 47 80 01 04 97 (NO); + 358 800 115 003 (FI); + 46 8 594 100 00 (SE)


   Ireland/Malta

   Allergan  Pharmaceuticals International Limited

   Tel: +  1800 931 787 (IE); +356 27780331 (MT)


   Deutschland

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: + 49 69 92038-1050

   Ελλάδα/Κύπρος

   Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.
   Τηλ: +30 210 74 73 300


   Österreich

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: +43 1 99460 6355

   España

   Allergan S.A.

   Tel: + 34 91 807 6130

   Polska

   Allergan Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 256 37 00

   France

   Allergan France SAS

   Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

   Portugal

   Profarin Lda.

   Tel: + 351 21 425 3242

   Hrvatska

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: +385 1 6646 563

   România

   Allergan S.R.L.

   Tel: +40 21 301 53 02


   Slovenija

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 590 848 40

   Ísland

   Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

   Sími: +354 550 3300

   Slovenská republika

   Allergan SK s.r.o.

   Tel: +421  2 593 961 00

   Italia

   Allergan S.p.A

   Tel: + 39 06 509  562 90


   Latvija/Lietuva/Eesti

   Allergan Baltics UAB

   Tel: + 371 676 60 831 (LT); + 37 052 072 777 (LV); + 37 2634 6109 (ET)


   United Kingdom

   Allergan Ltd

   Tel: + 44 (0) 1628 494026   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Constella

  Kapsel, hård 290 mikrogram Linaklotid 28 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 568476
  • Tillverkare: Medartuum AB

  694,45 kr

  Jämförpris: 24,80 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?