Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Condyline

   5 mg/ml kutan lösning
   Podofyllotoxin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Condyline är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Condyline
   3. Hur du använder Condyline
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Condyline ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Condyline är och vad det används för

   Condyline innehåller podofyllotoxin som hämmar de virusinfekterade cellernas tillväxt.

   Condyline används för utvärtes behandling av könsvårtor (kondylom). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. De orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Det innebär att du kan smitta eller bli smittad av din sexualpartner. Därför bör både du och din sexualpartner undersökas och om nödvändigt behandlas.

   Podofyllotoxin som finns i Condyline kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Condyline

   Använd inte Condyline

   • om du är allergisk mot podofyllotoxin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på öppna sår efter t ex kirurgiska ingrepp.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Condyline.

   Undvik att få Condyline i ögonen. Skulle detta ändå inträffa skölj omedelbart med riklig mängd vatten och kontakta läkare.

   Under behandlingsperioden ska du inte ha samlag.

   Condyline-flaskan har s k trygghetskork, som öppnas genom att trycka korken nedåt och samtidigt vrida motsols. Var noga med att skruva på locket efter användning.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Condyline under graviditet.

   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Condyline under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats.


   3. Hur du använder Condyline

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   - Före pensling ska vårtorna tvättas noggrant med tvål och vatten samt torkas med t ex en pappershandduk/servett.

   - Pensla Condyline på vårtorna med hjälp av bomullspinnarna som medföljer förpackningen.

   - Använd en pinne vid varje behandlingstillfälle.

   - Doppa bomullspinnen i lösningen och pensla vårtorna en efter en tills alla vårtor har behandlats.

   - Var noggrann med att lösningen bara kommer på vårtorna.

   - Låt lösningen torka någon minut.

   - Efter penslingen skall vårtorna inte tvättas.

   - Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.

   Rekommenderad dos för vuxna är pensling 1-2 gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar. Behandlingen kan upprepas efter fyra dagars uppehåll. Maximalt 5 behandlingsperioder (3 dagar pensling + 4 dagar uppehåll).

   Om du använt för stor mängd av Condyline:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel i Sverige 112 och i Finland 09-4711) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10):

   Hudreaktioner som klåda, ömhet, sveda, rodnad och sårbildning är vanliga och kan uppträda efter 2-3 dagars behandling. Nästan alla patienter känner en måttlig sveda efter 2 eller 3 dagar. Oftast är besvären lindriga och försvinner av sig själva inom en vecka efter avslutad behandling.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100):

   Inflammation i ollon och förhud.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Condyline ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är podofyllotoxin 5 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är etanol (96%), mjölksyra, natriumlaktat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   3,5 ml glasflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752 28 Uppsala

   Sverige

   Tel: +46 18 444 0330

   Fax: +46 18 444 0335

   Tillverkare:

   Takeda Austria GmbH

   St Peter Strasse 25

   A-4020 Linz

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Condyline®

  Kutan lösning 5 mg/ml 3,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 114512
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  148,31 kr

  Jämförpris: 37,08 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?