Bipacksedel - Comfortis

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL FÖR:
Comfortis 90 mg tuggtablett för hund och katt
Comfortis 140 mg tuggtablett för hund och katt
Comfortis 180 mg tuggtablett för hund och katt
Comfortis 270 mg tuggtablett för hund och katt
Comfortis 425 mg tuggtablett för hund och katt
Comfortis 665 mg tuggtablett för hund
Comfortis 1040 mg tuggtablett för hund
Comfortis 1620 mg tuggtablett för hund

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven 

Tyskland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Eli Lilly and Company Ltd 

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool L24 9LN 

Storbritannien 

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Comfortis tuggtablett för hund och katt: 90 mg, 140 mg, 180 mg, 270 mg, 425 mg. Comfortis tuggtablett för hund: 665 mg, 1040 mg, 1620 mg. spinosad

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje tablett innehåller:

Aktiv substans:

Comfortis 90 mg

90 mg spinosad

Comfortis 140 mg

140 mg spinosad

Comfortis 180 mg

180 mg spinosad

Comfortis 270 mg

270 mg spinosad

Comfortis 425 mg

425 mg spinosad

Comfortis 665 mg

665 mg spinosad

Comfortis 1040 mg

1040 mg spinosad

Comfortis 1620 mg

1620 mg spinosad

Tabletterna är fläckiga, ljusbruna till bruna, runda, plana tuggtabletter.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis).

Den förebyggande effekten mot nya angrepp är ett resultat av aktiviteten mot vuxna loppor och minskningen av deras äggproduktion. Effekten kvarstår i upp till 4 veckor efter en engångsdos.

Läkemedlet kan ingå som en del av en behandlingsstrategi för kontroll av loppallergi (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

5. KONTRAINDIKATIONER

Ska inte användas till hundar och katter yngre än 14 veckor.

Ska inte användas vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

6. BIVERKNINGAR

Hos hundar är en vanlig biverkning kräkning, vilket oftast inträffar under de första 48 timmarna efter intaget. Kräkning är troligen orsakad av en lokal effekt på tunntarmen. Under dagen för, eller under dagen efter att hunden givits spinosad med en dos på 45-70 mg/kg kroppsvikt, var den observerade förekomsten av kräkningar i fältstudien 5,6%, 4,2% och 3,6% efter den första, den andra respektive den tredje månatliga behandlingen. Förekomsten av kräkningar som observerades efter den första och andra behandlingen var högre (8%) hos hundar som fick de högre doserna i dosintervallet. I huvuddelen av fallen var kräkningen övergående och lätt och krävde ingen symtomatisk behandling.

Hos hundar var slöhet (letargi), aptitlöshet (anorexi) och diarré mindre vanliga medan muskelryckningar, rörelsestörningar (ataxi) och krampanfall var sällsynta. I mycket sällsynta fall har blindhet, sänkt synförmåga och andra ögonsjukdomar observerats.

Hos katter är kräkningar en vanlig biverkning, vilket inträffar under de första 48 timmarna efter intaget och den troligaste orsaken är lokal effekt på tunntarmen. På dagen för, eller dagen efter, administreringen av spinosad med en dos på 50-75 mg/kg kroppsvikt, var den observerade förekomsten av kräkning i den globala fältstudien mellan 6% och 11% under de tre första månadernas behandling. I huvuddelen av fallen var kräkningen övergående och lätt och krävde ingen symtomatisk behandling.

Andra vanliga biverkningar hos katter var diarré och aptitlöshet (anorexi). Slöhet (letargi), konditionsförlust och salivering var mindre vanliga. Epileptiska anfall var sällsynta biverkningar.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund och katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Hund:

Läkemedlet skall ges enligt följande tabell för att säkerställa en dos på 45-70 mg/kg kroppsvikt för hundar:

Hunds kroppsvikt (kg)

Antal tabletter och tablettstyrka
(mg spinosad)

1,3-2

1 x 90 mg tablett

2,1-3

1 x 140 mg tablett

3,1-3,8

1 x 180 mg tablett

3,9-6

1 x 270 mg tablett

6,1-9,4

1 x 425 mg tablett

9,5-14,7

1 x 665 mg tablett

14,8-23,1

1 x 1040 mg tablett

23,2-36

1 x 1620 mg tablett

36,1-50,7

1 x 1620 mg tablett + 1 x 665 mg tablett

50,8-72

2 x 1620 mg tabletter

Katter:

Läkemedlet skall ges enligt följande tabell för att säkerställa en dos på 50-75 mg/kg kroppsvikt för katter:

Katts kroppsvikt (kg)

Antal tabletter och tablettstyrka
(mg spinosad)

1,2,-1,8

1 x 90 mg tablett

1,9-2,8

1 x 140 mg tablett

2,9-3,6

1 x 180 mg tablett

3,7-5,4

1 x 270 mg tablett

5,5-8,5ϯ

1 x 425 mg tablett

ϯ Katter över 8,5 mg ge den tillämpliga kombinationen av tabletter.

De insektsdödande egenskaperna hos läkemedlet kvarstår i upp till fyra veckor efter en engångsdos. Om loppor syns igen under den fjärde veckan, kan behandlingsintervallet kortas med upp till tre dagar hos hundar. Hos katter skall hela uppehållet på fyra veckor mellan behandlingsintervaller upprätthållas, även om loppor återkommer (på grund av att effektens varaktighet tillfälligt är något reducerad) innan utgången av de fyra veckorna.

Rådfråga veterinär om lämpligaste tidpunkt för att påbörja behandlingen med detta läkemedel.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Läkemedlet skall ges tillsammans med föda eller omedelbart efter utfodringen. Varaktigheten av effekten kan minska om dosen ges på fastande mage.

För att säkerställa maximal effekt, om kräkning skulle inträffa inom en timme efter att hunden givits dosen och tabletten syns, ge ny full dos. Om en dos skulle missas, ge läkemedlet vid nästa utfodring och återuppta ett månatligt doseringsschema.

I rekommenderad dos och med en månads mellanrum är läkemedlet säkert att ge.

Comfortis tabletter ska tuggas och är välsmakande för hundar. Om hunden eller katten inte tar tabletterna direkt kan de ges med mat, eller direkt genom att öppna djurets mun och placera tabletten längst bak på tungan.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Alla hundar och katter i samma hushåll skall behandlas.

Djurloppor finns ofta på djurets sovplats och där det vilar, t.ex. i mattor och stoppade möbler. Dessa ställen skall behandlas med lämpligt insektsmedel om angreppet är omfattande och i början av behandlingen, samt dammsugas regelbundet.

Loppor kan återfinnas en tid efter att läkemedlet givits eftersom vuxna loppor kan utvecklas från puppor som redan fanns i miljön. Regelbundna månatliga behandlingar med Comfortis bryter loppans livscykel och kan vara nödvändigt för att kontrollera förekomsten av loppor i hushåll som smittats med loppor.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Används med försiktighet till hundar och katter med känd epilepsi.

Korrekt dosering kan inte åstadkommas för små hundar som väger under 1,3 kg och för katter som väger under 1,2 kg. Användning till mindre hundar och mindre katter rekommenderas därför inte.

Den rekommenderade doseringen skall följas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Oavsiktligt intag kan orsaka biverkningar.

Barn skall inte komma i kontakt med läkemedlet.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och digivning:

Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte givit belägg för fosterskadande effekter eller giftiga effekter på foster eller moderdjur.

Säkerheten för användning av Spinosad till dräktiga hundar (tikar) är inte helt fastställd. Säkerheten för användning av spinosad till dräktiga katter (honkatter) har inte utvärderats.

Hos hundar utsöndras spinosad i kolostrum (råmjölk) och mjölk hos digivande tikar och man antar därför att spinosad utsöndras i kolostrum och mjölk hos digivande honkatter. Då säkerheten för diande valpar och kattungar inte har fastställts, skall produkten endast användas under dräktighet och digivning i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Fertilitet:

Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte givit belägg för några effekter på reproduktionsförmågan hos hanar och honor.

Säkerhet för användning av detta läkemedel till hanhundar och katter som används i avel är inte fastställd.

Andra läkemedel och spinosad:

Spinosad har visats vara ett substrat till P-glycoprotein (PgP). Spinosad kan därför interagera med andra PgP-substrat (t.ex. digoxin, doxorubicin) och möjligen förstärka biverkningar från sådana molekyler eller äventyra effekten.

Rapporter efter att produkten börjat marknadsföras av icke användning av Comfortis samtidigt med hög dos ivermektin efter samtidig användning av Comfortis och icke-avsedd användning av ivermektin högdos, indikerar att hundar har drabbats av darrningar/muskelryckningar, salivation/dreglande, kramper, rörelsestörningar, förstorade pupiller, blindhet och förvirring.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Det finns inget tillgängligt motmedel. I händelse av överdosering, kontakta veterinär. Vid oönskade kliniska tecken ska djuret behandlas symtomatiskt.

Hos hundar har det observerats att förekomsten av kräkningar samma dag som dosen, eller dagen efter, har ökat i förhållande till dosen. Kräkning är troligen orsakad av en lokal effekt på tunntarmen. Vid doser som överskrider den rekommenderade dosen blir kräkning en mycket vanlig biverkan. Vid doser som var cirka 2,5 gånger så höga som den rekommenderade dosen, orsakade spinosad kräkningar hos de allra flesta hundarna.

Hos hundar, vid doser på upp till 100 mg/kg kroppsvikt dagligen i tio dagar var det enda kliniska symtomet på överdosering kräkningar, vilka vanligen inträffade inom 2,5 timmar efter dosen. Lätta stegringar av levervärdet ALAT (alaninaminotransferas) syntes hos alla hundar som behandlats med Comfortis, men dag 24 hade värdena återgått till ursprungsnivåerna. Fosfolipidos (intracellulär ansamling av fosolipider) inträffade också, men var inte förknippat med kliniska tecken hos hundar som behandlats i upp till sex månader.

Hos katter, vid 1,6 gånger den rekommenderade dosen, orsakade spinosad kräkning hos cirka hälften av katterna och depression, omkringstrykande/flåsning och svår diarré i sällsynta fall.

Hos katter, vid doser på 75 till 100 mg/kg kroppsvikt dagligen i fem dagar med månatliga intervall under en sexmånadersperiod var kräkning det mest vanliga observerade kliniska tecknet. En minskning av födointag observerades hos honkatter, däremot observerades ingen signifikant minskning av kroppsvikt. Fosfolipidos (blåsbildning i cellerna i lever, binjure och lunga) inträffade också.

Leversjukdom observerades också hos hankatter och honkatter, och denna observation överensstämde med högre levervikter. Blodprov visade dock inte på nedsatt leverfunktion i kliniska studier.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Mediciner skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-09-07. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida (http://www.ema.europa.eu/).

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kartongförpackningar med blisterförpackningar innehållande 3 eller 6 tuggtabletter vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.