Bild på Comfora®
 • Mot värk och stelhet
 • Läkemedel
 • Glukosamin. Lindrar smärta, ökar rörlighet vid ledförslitning (artros). Effekt kommer gradvis under en månad. Från 18 år.
 • Om du är allergisk mot skaldjur ska du inte använda glukosamin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Comfora

   595 mg filmdragerad tablett (tablett)

    

   glukosamin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 månad.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA
   3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Comfora används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knä.

   Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA

   Använd inte Comfora

   -

   Om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   -

   Om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet glukosamin utvinns ur skaldjur.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Comfora.

   -

   Om du har diabetes bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

   -

   Om du vet att du har en känd riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora då blodfetterna kan behöva kontrolleras.

   -

   Om du har astma kan behandling med Comfora förvärra dina astmatiska symtom.

   -

   Comfora ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

   -

   Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Comfora

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Försiktighet ska iakttas om Comfora kombineras med andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera (t ex warfarin och acenokumarol) och tetracykliner (ett antibiotikum). Kontakta läkare för rådgivning.

   Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin och acenokumarol) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när behandling med glukosamin inleds eller avslutas.

   Graviditet och amning

   Använd inte Comfora om du är gravid eller om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Comfora förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner, men dåsighet och huvudvärk förekommer som vanliga biverkningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Comfora innehåller kalium och Sunset yellow FCF

   Comfora innehåller 130 mg kalium per tablett. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har försämrad njurfunktion eller om du har ordinerats kaliumfattig kost.

   Färgämnet Sunset yellow (E110) kan ge allergiska reaktioner.


   3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj tabletten med ett glas vätska.

   Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad. Även om symtomen förbättrats bör dock Comfora inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Comfora

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

   Om du har glömt att ta Comfora

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats har varit milda och vanligtvis övergående.

   Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, dåsighet, magsmärtor, dyspepsi (besvär från övre mag-tarmkanalen, som t ex halsbränna), diarré, förstoppning, illamående.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, klåda, hudrodnad.

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Varningar och försiktighet), nässelutslag, vätskeansamling i bl­ a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes. Förhöjda leverenzymvärden, gulsot.

   Ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter "Utg.dat.:". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   -

   Den aktiva substansen är glukosamin. En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

   -

   Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, povidon, krospovidon, magnesiumstearat.

   -

   Övriga innehållsämnen i dragéhöljet är Opadry yellow, som består av polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, kinolingult aluminiumlack (E104), Sunset yellow FCF aluminiumlack (E110), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gula och avlånga (längd 19,6 mm, bredd 9,1 mm).

   Plastburk (polyeten) 60, 180 och 400 tabletter.

   PVC/PVDC/aluminiumblister 60, 90 och 180 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

   e-post: info@nordicdrugs.se

   Tillverkare

   QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–06–26

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Comfora®

  Filmdragerad tablett 595 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 032014
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  125 kr

  Jämförpris: 4,17 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/comfora-filmdragerad-tablett-595-mg-60-tabletter-burk-226982/ 226982 Comfora® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/032014s.jpg 125.00 125.00 SEK Comfora InStock Mot värk och stelhet Meny Meny/Värk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Glukosamin Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 595 mg 60 tablett(er) Burk