Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   COMFORA

   595 mg filmdragerad tablett (tablett)
   glukosamin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA
   3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Comfora används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knä.

   Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA

   Använd inte Comfora:

   • Om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet glukosamin utvinns ur skaldjur.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Comfora.

   - Om du har diabetes bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

   - Om du vet att du har en känd riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora då blodfetterna kan behöva kontrolleras.

   - Om du har astma kan behandling med Comfora förvärra dina astmatiska symtom.

   - Comfora ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

   - Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Comfora

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Försiktighet bör iakttas om Comfora måste kombineras med andra läkemedel, särskilt med:

   • Vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas.

   • tetracykliner (antibiotika).

   Kontakta läkare för rådgivning.

   Graviditet och amning

   Använd inte Comfora om du är gravid eller om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Comfora förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner, men dåsighet och huvudvärk förekommer som vanliga biverkningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Comfora innehåller kalium och Sunset yellow FCF

   Comfora innehåller 130 mg kalium per tablett. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har försämrad njurfunktion eller om du har ordinerats kaliumfattig kost.

   Färgämnet Sunset yellow FCF (E110) kan ge allergiska reaktioner.


   3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.

   Svälj tabletten med ett glas vätska.

   Om du har tagit för stor mängd av Comfora

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

   Om du har glömt att ta Comfora

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats har varit milda och vanligtvis övergående.

   Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, dåsighet, magsmärtor, dyspepsi (besvär från övre mag-tarmkanalen, som t ex halsbränna), diarré, förstoppning, illamående.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, klåda, hudrodnad.

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Varningar och försiktighet), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes. Förhöjda leverenzymvärden, gulsot.

   Ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter "Utg.dat.:" eller "EXP:".

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glukosamin. En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, povidon, krospovidon, magnesiumstearat.

   • Övriga innehållsämnen i dragéhöljet är Opadry yellow, som består av polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, kinolingult aluminiumlack (E104), Sunset yellow FCF aluminiumlack (E110), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gula och avlånga (längd 19,6 mm, bredd 9,1 mm).

   Plastburk (polyeten) 60, 180 och 400 tabletter.

   PVC/PVDC/aluminiumblister 60, 90 och 180 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

   e-post: info@nordicdrugs.se

   Tillverkare

   QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-05-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Comfora®

  Filmdragerad tablett 595 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 032032
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  335 kr

  Jämförpris: 1,86 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?