• Zidovudin och lamivudin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Combivir

   150 mg/300 mg filmdragerade tabletter
   lamivudin/zidovudin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Combivir är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Combivir
   3. Hur du tar Combivir
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Combivir ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Combivir är och vad det används för

   Combivir används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.

   Combivir innehåller två aktiva substanser, lamivudin och zidovudin, som används för behandling av hivinfektion. Båda dessa tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

   Combivir botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

   Alla patienter svarar inte på behandlingen med Combivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Combivir

   Ta inte Combivir:

   • om du är allergisk mot lamivudin eller zidovudin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6)

   • om du har ett mycket lågt antal röda blodkroppar(anemi) eller ett mycket lågt antal vita blodkroppar(neutropeni).
    Kontrollera med din läkare
    om du tror något av detta gäller dig.

   Var särskilt försiktig med Combivir

   En del patienter som tar Combivir eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

   • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Combivir utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

   • om du har någon njursjukdom

   • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna).


    Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Din läkare kommer att avgöra om de aktiva substanserna är lämpliga för dig. Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

   Var uppmärksam på viktiga symtom

   En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Combivir

   Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Skydda andra människor

   Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t.ex. genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.

   Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Andra läkemedel och Combivir

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Combivir.

   Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Combivir:

   • andra läkemedel som innehåller lamivudin, för behandling av hivinfektion eller hepatit B-infektion

   • emtricitabin, för behandling av hivinfektion

   • stavudin för behandling av hivinfektion

   • ribavirin eller injektioner av ganciklovir för behandling av virusinfektioner

   • höga doser av co-trimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol), ett antibiotikum.

   • kladribin, som används för att behandla hårcellsleukemi.

   Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel gör att du blir mer benägen att få biverkningar eller gör att biverkningarna blir värre. Dessa inkluderar:

   • natriumvalproat, för behandling av epilepsi

   • interferon, för behandling av virusinfektioner

   • pyrimetamin, för behandling av malaria och andra parasitinfektioner

   • dapson, för att förhindra lunginflammation och behandla hudinfektioner

   • flukonazol eller flucytocin, för behandling av svampinfektioner som t ex candida

   • pentamidin eller atovakvon, för behandling av parasitinfektioner som t ex Pneumocystisjirovecii-pneumoni (ofta kallad PCP

   • amfotericin eller co-trimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol), för behandling av svamp- och bakterieinfektioner

   • probenecid, för behandling av gikt och liknande tillstånd, och som ges tillsammans med antibiotika för att öka effektiviteten

   • metadon, använt som heroinsubstitut

   • vinkristin, vinblastin eller doxorubicin, för behandling av cancer.
    Tala om för din läkare om du använder något av dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel påverkar och påverkas av Combivir

   Dessa inkluderar:

   • klaritromycin, ett antibiotikum
    Om du tar klaritromycin, ta din dos minst 2 timmar innan eller efter du tar Combivir.

   • fenytoin, för behandling av epilepsi.

    Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Combivir.

   • läkemedel (vanligen vätskor) innehållande sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet.

    Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Graviditet

   Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid, tala med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta Combivir under din graviditet.

   Combivir och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Combivir under din graviditet, kan läkaren begära regelbundna blodprover och andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Amning

   Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

   En liten mängd av innehållsämnena i Combivir kan också gå över i bröstmjölken.

   Om du ammar eller funderar på att amma:

   Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Combivir kan göra dig yr och har andra biverkningar som gör dig mindre uppmärksam.

   Kör inte bil och hantera inte maskiner om du inte mår bra.


   3. Hur du tar Combivir

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj tabletterna med lite vatten. Combivir kan tas med eller utan mat.

   Om du inte kan svälja tabletterna hela kan du krossa och blanda dem med en liten mängd mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.

   Håll regelbunden kontakt med din läkare

   Combivir hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

   Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Combivir utan läkarens inrådan.

   Hur mycket du ska ta

   Vuxna och barn som väger 30 kg eller mer:

   Den vanliga dosen av Combivir är en tablett två gånger dagligen.

   Ta tabletterna på regelbundna tider med ungefär 12 timmars mellanrum.

   Barn som väger mellan 21 kg och 30 kg:

   Den vanliga startdosen för Combivir är en halv (½) tablett på morgonen och en hel tablett på kvällen.

   Barn som väger mellan 14 kg och 21 kg:

   Den vanliga startdosen för Combivir är en halv tablett (½) på morgonen och en halv (½) tablett på kvällen.

   Barn som väger mindre än 14 kg ska ta lamivudin och zidovudin (de aktiva substanserna i Combivir) som separata läkemedel.

   Om du har tagit för stor mängd Combivir

   Om du av misstag tagit för mycket Combivir, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

   Om du har glömt att ta Combivir

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.

   Behandling med Combivir orsakar ofta förlust av fett på benen, armarna och i ansiktet (lipoatrofi). Det har visat sig att sådan förlust av kroppsfett kanske inte går tillbaka helt när behandlingen med zidovudin har avslutats. Din läkare kommer att leta efter tecken på lipoatrofi. Tala om för läkaren om du märker att mängden fett minskar på benen, armarna och i ansiktet. När sådana tecken uppträder ska du sluta ta Combivir och få annan hiv‑behandling.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Combivir eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

   Liksom biverkningarna som nämns nedan för Combivir kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

   Det är viktigt att läsa informationen i nedanstående avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • huvudvärk

   • illamående.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • kräkningar

   • diarré

   • buksmärta

   • aptitlöshet

   • yrsel

   • trötthet, orkeslöshet

   • feber (hög temperatur)

   • generell (allmän) sjukdomskänsla

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • muskelsmärta och obehag

   • ledsmärta

   • hosta

   • irriterad eller rinnande näsa

   • hudutslag

   • håravfall (alopeci).

   Vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover är:

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni eller leukopeni)

   • stegring av leverenzymnivåer

   • höjning av bilirubinvärdet (en substans som produceras av levern) i blodet, vilket kan gulfärga din hud.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • andfåddhet

   • gaser i magen (flatulens)

   • klåda

   • muskelsvaghet.

   En mindre vanlig biverkning som kan påvisas i blodprover är:

   • en minskning av antalet blodceller som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni) eller av alla typer av blodceller (pancytopeni).

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg och som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

   • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit)

   • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet, se nästa avsnitt ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • bröstsmärta; sjukdom i hjärtmuskulaturen (kardiomyopati)

   • krampanfall

   • depression eller ångest, koncentrationssvårigheter, dåsighet

   • dålig matsmältning, smakförändringar

   • färgförändringar av naglarna, huden eller slemhinnan på insidan av munnen

   • influensaliknande symtom – frossa och svettningar

   • domningar och stickningar i huden

   • svaghetskänsla i armar och ben

   • nedbrytning av muskelvävnad

   • domningar

   • ökad urineringsfrekvens

   • bröstförstoring hos män.

   Sällsynta biverkningar som kan påvisas vid blodprover är:

   • ökning av ett enzym som kallas amylas

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (erytroblastopeni).

   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

   En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprover är:

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda eller vita blodkroppar (aplastisk anemi).

   Om du får biverkningar

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

   Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

   Kombinationsbehandling såsom Combivir kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.

   Gamla infektioner kan blossa upp

   Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

   Utöver dessa opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (tillstånd som uppstår då immunsystemet angriper frisk kroppsvävnad) också uppträda efter att du påbörjat medicinering för din hivinfektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter behandlingens början. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som startar i händerna och fötterna och rör sig mot bålen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.

   Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Combivir:

   Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.

   Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning

   Vissa patienter som tar Combivir utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.

   Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ. Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.

   Kännetecken på laktacidos innefattar:

   • djup, snabb, ansträngd andning

   • dåsighet

   • domning eller svaghetskänsla i armar och ben

   • illamående, kräkningar

   • buksmärta.

   Under din behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtom som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

   Uppsök din läkare snarast möjligt.

   Du kan få problem med skelettet

   Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

   • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

   • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • om de dricker alkohol

   • om deras immunsystem är mycket svagt

   • om de är överviktiga.

   Kännetecken på osteonekros innefattar:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

   • rörelsesvårighet.

   Om du märker något av dessa symtom:

   Berätta för din läkare.

   Andra effekter som kan påvisas i blodprover

   Kombinationsbehandling mot hiv kan också orsaka:

   • förhöjda nivåer av mjölksyra i blodet, vilket i sällsynta fall kan leda till laktacidos.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Combivir ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är lamivudin och zidovudin. Övriga innehållsämnen är:

   • tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (glutenfritt), magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid

   • filmdragering: hypromellos, titandioxid, makrogol 400, och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Combivir filmdragerade tabletter tillhandahålls i kartonger som innehåller blisterförpackningar eller burkar med barnsäkert lock. Varje förpackningstyp innehåller 60 filmdragerade tabletter. De är vita till “off-white”, kapselformade med brytskåra och är märkta med koden GXFC3 på båda sidorna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Glaxo Operations UK Limited

   (trading as Glaxo Wellcome Operations)

   Priory Street

   Ware

   Herts SG12 0DJ

   Storbritannien


   eller


   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

   ul. Grunwaldzka 189

   60-322 Poznan

   Polen

   ViiV Healthcare BV

   Huis ter Heideweg 62

   3705 LZ Zeist

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   ViiV Healthcare sprl/bvba
   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00


   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34


   Luxembourg/Luxemburg
   ViiV Healthcare sprl/bvba
   Belgique/Belgien
   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com


   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300


   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com


   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131


   Deutschland

   ViiV Healthcare GmbH

   Tel.: + 49 (0)89 203 0038–10

   viiv.med.info@viivhealthcare.com


   Nederland
   ViiV Healthcare BV
   Tel: + 31 (0)30 6986060

   contact-nl@viivhealthcare.com


   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com


   Norge
   GlaxoSmithKline AS
   Tlf: + 47 22 70 20 00


   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100


   Österreich
   GlaxoSmithKline Pharma GmbH
   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com


   España

   Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

   Tel: + 34 902 051 260

   es-ci@viivhealthcare.com


   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000


   France

   ViiV Healthcare SAS

   Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

   Infomed@viivhealthcare.co


   Portugal
   VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA
   Tel: + 351 21 094 08 01

   viiv.fi.pt@viivhealthcare.com


   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999


   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208


   Ireland
   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
   Tel: + 353 (0)1 4955000


   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   gqq41253@glaxowellcome.co.uk


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com


   Italia

   ViiV Healthcare S.r.l.

   Tel: + 39 (0)45 9212611


   Suomi/Finland
   GlaxoSmithKline Oy
   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com


   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com


   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   ViiV Healthcare UK Limited

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Combivir®

  Filmdragerad tablett 150 mg/ 300 mg Zidovudin och lamivudin 60 styck Blister

  • Varunummer: 483017
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  3.433,95 kr

  Jämförpris: 57,23 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?