Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Colifoam

   10 % rektalskum
   hydrokortisonacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Colifoam är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam
   3. Hur du använder Colifoam
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Colifoam ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Colifoam är och vad det används för

   Colifoam innehåller hydrokortison, som dämpar inflammationer i ändtarmens slemhinna.

   Colifoam används för lokalbehandling av såriga inflammationer i ändtarmens slemhinna.

   Hydrokortisonacetat som finns i Colifoam kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam

   Använd inte Colifoam:

   • om du är allergisk mot hydrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid en skada i tarmen såsom förträngning av ändtarmskanalen, hål på tarmväggen eller omedelbart efter tarmoperation.

   • vid lokala svamp-, virus- och bakterieinfektioner.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Colifoam.

   • vid behandling av barn.

   • vid svår tarmsjukdom p.g.a. risk för att skada tarmväggen

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Colifoam under graviditet.

   Hydrokortison går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant

   Colifoam innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216)

   Dessa innehållsämnen kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Colifoam

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för patienten.

   Rekommenderad dos är en fylld doseringsspruta1-2 gånger per dag i 2-3 veckor, därefter varannan dag tills utläkning skett. Innehållet sprutas in i ändtarmen.

   Bruksanvisning finns sist i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har använt för stor mängd av Colifoam

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Diarré, lokalt brännande känsla.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Colifoam ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Skydda behållaren mot solljus, temperaturer över 50 °C och under 0 °C.

   Behållaren innehåller lättantändlig drivgas. Brandfarligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortisonacetat. 1 g rektalskum innehåller 100 mg hydrokortisonacetat .

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, etoxystearylalkohol, makrogolstearyleter, cetylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216)), trolamin, renat vatten, drivmedel (isobutan och propan).

   Läkemedlets utseende

   Tryckbehållare av aluminium försedd med pressventil och drivenhet samt tillbehör i form av spruta för applicering.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Pharmasol Ltd., Andover, Storbritannien

   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Colifoam

  Rektalskum 10 % 14 dos(er) Tryckbehållare

  • Varunummer: 007370
  • Tillverkare: Medartuum AB

  257,60 kr

  Jämförpris: 18,40 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?