Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   CLOZAPINE 2CARE4

   25, 100 MG TABLETT

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CLOZAPINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CLOZAPINE 2CARE4

   Vad innehåller CLOZAPINE 2CARE4 ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är klozapin.

   En tablett innehåller 25 mg respektive 100 mg klozapin.

   – Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse,

   kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, povidon

   (K25), mikrokristallin cellulosa, natriumstsärkelseglykolat (typ A)

   och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CLOZAPINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Clozapine 2care4 tabletter är runda och ljusgula. Clozapine 2care4 25 mg

   har en brytskåra på en sida där tabletten lätt kan delas i lika stora

   delar. Tabletterna är märkta med ”C 25”.

   Clozapine 2care4 100 mg tabletter har ett klöverbladsarrangemang på

   båda sidorna och kan lätt delas i fjärdedelar.

   Tabletterna är förpackade i blisterkartor.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCLOZAPINE 2CARE4 för?

   Clozapine 2care4 hör till en läkemedelsgrupp

   som kallas antipsykotiska läkemedel. Detta är läkemedel

   som används för att behandla specifika psykiska sjukdomar såsom psykoser.

   Clozapine 2care4 används vid behandling av:

   • Behandlingsresistent schizofreni hos patienter som

   inte kan behandlas riktigt på annat sätt eller hos patienter som

   får svåra, icke-behandlingsbara neurologiska biverkningar av

   andra antipsykotika, inklusive atypiska antipsykotika.

   Schizofreni är en psykisk sjukdom med störningar i tankemönster,

   emotionella reaktioner och beteende.

   Behandlingsresistens definieras som brist på tillfredsställande

   klinisk förbättring trots användning av lämpliga doser av

   minst två olika antipsykotiska läkemedel, inklusive ett atypiskt antipsykotiskt

   läkemedel, vilka har använts tillräckligt länge.

   • Psykoser som uppkommit under behandling av Parkinsons

   sjukdom, där standardbehandling har misslyckats. Detta är svåra

   psykiska störningar där kontrollen över det egna beteendet och

   handlingarna är störd.


   Det är absolut nödvändigt att kontrollera blodvärden

   med regelbundna mellanrum så länge

   du fortsätter att ta Clozapine 2care4. Detta för att

   man tidigt ska upptäcka all eventuell

   skada på blodkroppar, annars kan allvarliga

   komplikationer med dödlig utgång uppstå.

   Ytterligare blodkontroller är nödvändiga under

   en period på 4 veckor efter att behandlingen med

   Clozapine 2care4 har avslutats helt.


   Klozapin som finns i Clozapine 2care4 kan också vara godkänd

   för att behandla andra sjukdomar som

   inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och

   följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4

   Använd inte CLOZAPINE 2CARE4:

   Ta inte Clozapine 2care4:

   • om du är allergisk (överkänslig)

   mot klozapin eller något av övriga innehållsämnen i

   tabletten

   • om du inte har möjlighet att genomgå regelbundna

   blodkontroller

   • om du tidigare har haft onormala värdenantalet

   blodkroppar eller någon benmärgssjukdom (blodproduktion),

   särskilt om detta orsakats av läkemedel, förutom

   onormala värden på antalet blodkroppar orsakat av kemoterapi

   (behandling mot cancer).

   • om du tidigare har haft agranulocytos (kraftig förlust av

   en viss typ av vita blodkroppar) som resultat av användning av

   Clozapine 2care4.

   Agranulocytos är ett allvarligt

   tillstånd under vilket all infektion kan bli livshotande.

   Symtom på agranulocytos kan omfatta plötslig hög feber,

   kraftigt halsont och munsår.

   • om du har någon benmärgssjukdom

   • om du har obehandlad epilepsi

   • om du någon gång haft en cirkulatorisk kollaps

   • om du har allvarlig njur- eller hjärtsjukdom, t ex

   inflammation i hjärtmuskeln (myokardit)

   • om du har något leverbesvär som åtföljs av illamående,

   kräkning och/eller minskad aptit, eller om du har någon

   svår leversjukdom, t ex gulsot, progressiv leversjukdom, leversvikt

   • om du har förlamade tarmmuskler (paralytisk ileus)

   • samtidig användning med andra läkemedel som är kända för att

   orsaka agranulocytos

   • om du samtidigt får injektioner med långverkande

   antipsykotika, så kallade depot antipsykotika.


   Clozapine 2care4 får inte ges till en patient

   – som är medvetslös

   – vars besvär är orsakade av alkohol, förgiftning eller läkemedelsförgiftning

   – som har nedsatt hjärnfunktion, som förvirring eller nedsatt medvetenhet,

   av vilken anledning som helst (t ex skada, förgiftning eller medicinskt tillstånd).

   Var särskilt försiktig med CLOZAPINE 2CARE4:

   Rådfråga din läkare om någon av följande varningar gäller dig, eller

   har gällt dig tidigare.

   Intag av CLOZAPINE 2CARE4 med mat och dryck:

   Clozapine 2care4 i kombination med alkohol kan få skadliga

   följder. Effekten på det centrala nervsystemet kan förstärkas.

   Därför ska du inte använda alkohol under behandling med

   Clozapine 2care4. Kaffedrickande eller rökning kan påverka effekten

   av Clozapine 2care4. Tala om för din läkare hur mycket kaffe du

   dricker och om du röker. Diskutera också med din läkare om du

   förändrar dina rök- och kaffevanor.

   Graviditet

   Fråga din läkare om råd innan du tar något läkemedel.

   Det finns otillräckliga data angående användning av

   Clozapine 2care4 under graviditet. Rådfråga

   din läkare om du är, eller planerar att bli gravid.

   Amning

   Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar

   som använt Clozapine 2care4 under den sista trimestern (de sista

   tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller

   svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta.

   Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta

   läkare.


   Forskningsstudier tyder på att Clozapine 2care4 kan passera

   över i modersmjölk och att det kan påverka det ammade barnet. Därför

   ska du inte amma under tiden du tar Clozapine 2care4.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Clozapine 2care4 kan ge biverkningar som yrsel och

   dåsighet, som en följd av detta kan din reaktionsförmåga påverkas.

   Därför ska du undvika aktiviteter som bilkörning och användning av

   maskiner, särskilt under de första behandlingsveckorna.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

   användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i

   andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i CLOZAPINE 2CARE4:

   Clozapine 2care4 innehåller laktos.

   Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska

   du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller på apoteket om du tar eller nyligen

   har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

   Clozapine 2care4 och andra läkemedel kan påverka varandras

   effekter och biverkningar. Detta gäller bl a följande:

   Läkemedel som är kända för att undertrycka benmärgsfunktionen, som

   – karbamazepin, läkemedel mot eilepsi

   – kloramfenikol

   – en särskild grupp antibiotika som kallas sulfonamider, inklusive

   kotrimoxazol

   – pyrazolonanalgetika, smärtstillande läkemedel, t ex

   fenylbutazon

   – penicillamin (ett läkemedel som används för att behandla

   reumatisk ledinflammation)

   – cytotoxiska läkemedel och

   – långtidsverkande depåinjektioner av antipsykotiska läkemedel.

   Samtidig användning är inte tillåten.

   Bensodiazepiner, en särskild grupp läkemedel med lugnande,

   sömngivande och/eller muskelavslappnande egenskaper.

   Samtidig användning med Clozapine 2care4 ger ökad risk

   för svimning till följd av plötslig störning i blodcirkulationen,

   vilket kan leda till hjärt- och/ eller andningsstillestånd.

   • vissa mediciner för behandling av allergier, så kallade

   antihistaminer. Samtidig användning kan förhöja

   de centrala effekterna.

   Läkemedel som är kända för att ge hjärtproblem (QT-förlängning) som

   – övriga antipsykotiska läkemedel

   – läkemedel som ger elektrolytobalans (t ex urindrivande medel).

   Samtidig användning kan öka risken för hjärtproblem och ska

   således undvikas.

   Antikolinergika, en särskild grupp läkemedel som motarbetar

   aktionen i en särskild del av nervsystemet, nämligen det

   parasympatiska systemet. Clozapine 2care4 ökar effekten

   av dessa läkemedel, och kan få till följd att vissa biverkningar

   som förstoppning uppstår.

   Läkemedel för att sänka blodtrycket Clozapine 2care4 kan öka den

   blodtryckssänkande effekten, särskilt när dosen ställs in i början.

   MAO-hämmare, läkemedel som används för behandling av

   t ex depression och läkemedel som har effekt på det centrala

   nervsystemet, som narkotika (sövande medel, inklusive starka

   smärtstillande läkemedel som morfin) och bensodiazepiner;

   Om Clozapine 2care4 används samtidigt som dessa läkemedel

   kan effekten på det centrala nervsystemet öka.

   Selektiva serotoninåterupptagshämmare, läkemedel som används för

   behandling av t ex depression som fluvoxamin, citalopram,

   fluoxetin, paroxetin och sertralin.

   Dessa kan leda till en ökad koncentration av Clozapine 2care4 i blodet.

   Följaktligen måste Clozapine 2care4-dosen eventuellt minskas för att

   förhindra biverkningar.

   Vissa läkemedel som används vid behandling av svampinfektioner

   (azol-antimyotika som itrakonazol eller ketokonazol),

   cimetidin, ett läkemedel som används för att behandla

   magproblem, erytromycin, ett visst antimyotikum för behandling

   av bakteriella infektioner och vissa HIV-läkemedel som kallas

   proteashämmare.

   Samtidig användning kan leda till interaktioner även om det inte är

   troligt att dessa ska inträffa.

   Fenytoin, ett läkemedel som används för epilepsi och för vissa hjärtbesvär, rifampicin, ett läkemedel mot tuberkulos och omeprazol, ett läkemedel

   som används för behandling av magproblem.

   Samtidig användning kan försvaga effekten av Clozapine 2care4.

   Litium, ett läkemedel för manodepressiva besvär. Samtidig användning med Clozapine 2care4 kan ge risk för att ett malignt neuroleptikasyndrom ska

   utvecklas.

   Adrenalin och noradrenalin, läkemedel som används för att t ex öka

   blodtrycket. Effekten av dessa läkemedel kan minskas eller bli de omvända

   genom Clozapine 2care4.

   Valproinsyra, ett läkemedel som används för behandling av

   epilepsi. Samtidig användning kan leda till svåra epileptiska anfall,

   inklusive att krampanfall uppträder för första

   gången hos icke-epileptiker, och till delirium.


   Clozapine 2care4 kan ge en ökning av koncentrationen i blodet av vissa

   läkemedel, vilket ger ökad effekt och större risk för biverkningar av

   dessa mediciner. Sådana är t ex:

   Warfarin, ett blodförtunnande läkemedel

   Digoxin (läkemedel som används vid t ex svagt hjärta).


   Denna lista är inte fullständig. Din läkare och apotekspersonal har mer

   information om läkemedel som du ska vara försiktig med eller undvika när

   du tar Clozapine 2care4. De vet också om de läkemedel du tar tillhör de

   listade grupperna. Rådgör med dem.

   3. HUR DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Behandlingen ska övervakas av specialist med erfarenhet

   av behandling av schizofrena psykoser.


   För att minska risken för lågt blodtryck, kramper och dåsighet

   är det nödvändigt att din läkare ökar dosen gradvis. Använd alltid

   Clozapine 2care4 enligt din läkares och apotekets anvisningar.

   Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


   Vanlig dos är:

   Behandling av behandlingsresistent schizofreni

   Behandlingsstart

   12,5 mg (en halv 25 mg tablett) en eller två gånger första dagen, följt

   av 1 tablett (25 mg) en eller två gånger under andra dagen.

   Om du tolererar detta väl kan din läkare öka dagsdosen långsamt

   med 25 mg till 50 mg åt gången, tills en dosnivå på upp till

   300 mg*/dag uppnåtts inom 2 till 3 veckor.

   Ett fåtal patienter kan behöva högre doser. Vid behov kan den

   dagliga dosen ökas ytterligare i steg på 50 till 100 mg Clozapine

   2care4 med en halv, eller helst en veckas mellanrum.

   Den maximala dosen är 900 mg* per dag.

   Doser på mer än 450 mg* per dag kan eventuellt öka biverkningarna

   (särskilt krampanfall).

   Äldre personer (60 år eller äldre)

   För äldre personer rekommenderas en lägre startdos:

   12,5 mg (en halv 25 mg tablett) ges den första dagen med

   påföljande dosökningar på högst 25 mg Clozapine 2care4 per dag.

   Barn och ungdomar

   Clozapine 2care4 ska inte användas av barn och ungdomar under

   16 års ålder, eftersom det inte finns tillräcklig data avseende säkerhet

   och effekt.

   Effektiv dos eller gradvis ökning

   200-450 mg* uppdelat på flera dostillfällen per dag, ta den största

   dosen på kvällen.

   Underhållsdos

   När högsta behandlingseffekt uppnåtts, kan man hos många

   patienter uppehålla denna effektivt med en lägre dos. Därför kan din

   läkare minska dosen försiktigt. Behandlingen ska pågå under minst

   6 månader. Om den dagliga dosen inte överstiger 200 mg* kan du ta

   din medicin en gång dagligen på kvällen.

   Avslutning av behandlingen

   Vid planerad avslutning av din behandling kommer läkaren att

   gradvis minska dosen under en period på 1-2 veckor (se även

   ”behandlingens längd och avslutning”).

   Återstart av behandlingen

   Om det har gått mer än 2 dagar sedan en sista dosen Clozapine

   2care4 ska behandlingen återupptas med 12,5 mg Clozapine

   2care4 (en halv 25 mg tablett) en eller två gånger den första dagen.

   Om du tolererar detta väl kan dosen ökas upp till det terapeutiska

   dosområdet snabbare jämfört med när behandlingen påbörjades första

   gången. *För denna dos finns det tabletter med högre mängd aktiv

   substans tillgängliga.

   Dosering av patienter som harpsykoser på grund av Parkinsons

   sjukdom

   Behandlingsstart

   Startdosen får inte vara högre än 12,5 mg Clozapine 2care4 (en halv

   25 mg tablett) per dag, tas på kvällen.

   Påföljande dosökningar måste vara i steg om 12,5 mg, med maximalt

   två ökningar i veckan upp till maximalt 50 mg Clozapine 2care4,

   en dos som inte kan uppnås förrän i slutet av andra veckan. Du ska ta

   den totala dagliga mängden helst som en enda dos på kvällen.

   Den effektiva dosen är vanligen mellan 25 mg och 37,5 mg

   Clozapine 2care4 per dag (en halv till en och en halv 25 mg tablett).

   Vid behov kan din läkare försiktigt öka dosen i steg om 12,5 mg

   Clozapine 2care4 (en halv 25 mg tablett) per vecka.

   Dosen på två 25 mg tabletter (50 mg Clozapine 2care4) perdag

   bör endast överskridas i undantagsfall, och maximal dos på

   100 mg Clozapine 2care4 (fyra 25 mg tabletter) får aldrig överskridas.

   Dosökningar bör begränsas eller tas hänsyn till om du får problem med

   cirkulationen när du byter kroppsställning från liggande till stående

   (ortostatisk hypotension), eller om kraftigt lugnande verkan eller

   förvirring uppstår. Därför ska ditt blodtryck kontrolleras av din läkare

   under behandlingens första veckor.

   När de psykotiska symtomen har varit helt borta under minst två

   veckor är det möjligt att öka anti-parkinsonmedicinen om detta

   är indikerat utifrån motorisk status. Om detta gör att de psykotiska

   symtomen kommer tillbaka kan Clozapine 2care4 -dosen ökas i

   steg om 12,5 mg (en halv 25 mg tablett) per vecka till maximalt

   100 mg (fyra 25 mg tabletter) per dag, att tas som en enda dos eller

   uppdelat i två doser.

   Avbrytande av behandlingen

   En gradvis minskning av dosen i steg om 12,5 mg (en halv 25 mg tablett)

   under en period på minst en vecka (helst två) rekommenderas.

   Administrering

   Clozapine 2care4 tas genom munnen.

   Din läkare talar om för dig hur ofta och när du ska ta Clozapine 2care4.

   Ta din medicin tillsammans med ett glas vatten. Clozapine 2care4 kan

   tas före, under eller efter måltid.

   Om du använder mera CLOZAPINE 2CARE4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Ta med denna bipacksedel/eller Clozapine 2care4 -förpackning så

   att man vet vad du har tagit.

   Symtom på överdosering inkluderar:

   – dåsighet

   – dvala

   – frånvaro av reflexer

   – känslostörningar

   – koma

   – förvirring

   –man ser saker som inte finns (hallucinationer)

   – rastlöshet

   – raseri (delirium)

   – ökad reaktion på retning

   – kramper

   – kraftig salivbildning

   – vidgade pupiller

   – dimsyn

   – förändrad kroppstemperatur

   – sänkt blodtryck

   – kollaps

   – snabba hjärtslag

   – störningar i hjärtrytmen

   – en viss slags lunginflammation

   – andnöd och andningsproblem

   Symtom på överdosering hos barn yngre än 6 år inkluderar

   känslostörningar, kraftigt lugnande verkan och koma.

   Om du glömt att ta CLOZAPINE 2CARE4:

   Om du har glömt att ta en dos kan du fortfarande ta den om inte

   det nästan är tid att ta nästa dos. I så fall ska du följa normal

   doseringsplan. Ta inte dubbla doser Clozapine 2care4 för att

   kompensera för de doser du glömt.

   Om du har glömt att ta Clozapine 2care4 flera gånger ska du först

   rådfråga läkare innan du fortsätter behandlingen.

   Om du har glömt att ta Clozapine 2care4 under två dagar eller mer

   måste du börja ta en låg dos Clozapine 2care4, efter detta kan

   dosen ökas långsamt igen enligt din läkares instruktioner.

   Effekter som kan uppträda när behandling med CLOZAPINE 2CARE4 avslutas:

   Avbryt inte behandlingen utan att först tala med läkare.

   Efter ett plötsligt avbrytande av behandlingen kan utsättningssymtom

   uppstå, såsom att man ser saker som inte finns (hallucinationer), huvudvärk,

   illamående, kräkning och diarré.

   Behandling med Clozapine 2care4 ska avbrytas i långsam takt för att i

   möjligaste mån undvika att dessa symtom uppstår.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Onormal blodbild kan uppstå under användning av Clozapine

   2care4. Därför är det viktigt att du genomgår regelbundna

   blodtester. Under de första 18 veckorna äger denna kontroll

   rum en gång i veckan, sedan minst en gång i månaden så

   länge behandlingen varar och för en tidsperiod av 4 veckor

   efter avslutad behandling med Clozapine 2care4. Se till att du går

   på kontrollerna. Om du utvecklar influensaliknande

   symtom, ont i halsen, feber eller blek hud eller om du

   märker några blödningar i huden måste du kontakta läkare

   så snart som möjligt. Om du tidigare har varit tvungen att

   sluta ta Clozapine 2care4 på grund av onormal blodbild får du

   inte ta Clozapine 2care4 igen.


   Liksom alla läkemedel kan Clozapine 2care4 orsaka biverkningar men alla

   användare behöver inte få dem.

   En biverkning kan vara

   • mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

   • sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.


   Blodet och lymfsystemet

   Vanliga:

   – ökning av antalet vita blodkroppar (eosinofili och leukocytos)

   – brist på vita blodkroppar åtföljt av ökad infektionskänslighet

   (leukopeni)


   Mindre vanliga:

   –mycket onormal blodbild (agranulocytos – symtom:

   plötslig hög feber, kraftigt halsont och munsår)

   Även om agranulocytos i allmänhet går tillbaka vid

   behandlingens avbrytande kan det ge blodförgiftning och kan

   visa sig vara dödligt. Eftersom ett omedelbart avbrytande av

   behandling med läkemedlet krävs för att förhindra utvecklingen

   av livshotande agranulocytos är det nödvändigt med regelbundna

   blodtester (räkning av antalet vita blodkroppar).


   Sällsynta:

   – brist på röda blodkroppar (anemi)


   Mycket sällsynta:

   – brist på blodplättar åtföljt av blåmärken och blödningstendens

   (trombocytopeni)

   – ökning av antalet blodplättar.

   Endokrina systemet

   Ingen känd frekvens:

   – plötslig, okontrollerbar ökning av blodtrycket (pseudofeokromocytom)


   Metabolism och nutrition

   Vanliga:

   – viktökning


   Sällsynta:

   – rubbad glukostolerans

   – diabetes


   Mycket sällsynta:

   – törst, illamående, dåsighet, nabb andning och karaktäristisk

   andedräkt kan indikera syraförgiftning hos patienter med

   diabetes (ketoacidos)

   – en livshotande form av djup medvetslöshet vid diabetes

   – allvarliga, kraftigt förhöjda blodsockernivåer i blodet

   – onormalt hög koncentration av triglycerider i blodplasma

   – onormalt hög koncentration av kolesterol i blodet.

   Psykiska störningar

   Vanliga:

   – talstörningar som karakteriseras av sluddrigt tal


   Mindre vanliga:

   – talstörningar som karakteriseras av stamning


   Sällsynta:

   – rastlöshet

   – upprördhet.


   Centrala och perifera nervsystemet

   Mycket vanliga:

   – dåsighet/lugnande effekt

   – lugnande effekt

   – yrsel


   Vanliga:

   – huvudvärk

   – darrningar

   – stelhet

   – oförmåga att behålla samma kroppsläge

   – ofrivilliga, men koordinerade, ryckningar

   – kramper/muskelryckningar


   Mindre vanliga:

   – allvarligt tillstånd till följd av antipsykotiska läkemedel, vilket

   kan visa sig som muskelstelhet, kraftigt behov av att gå

   omkring, hög feber, svettning, salivutsöndring och nedsatt

   medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom).

   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får

   dessa symtom.


   Sällsynta:

   – förvirring

   – raseri, akut psykisk störning till följd av ett psykiskt tillstånd,

   förgiftning eller avbrytande av medicinering (delirium)


   Mycket sällsynta:

   – neurologiskt besvär som karaktäriseras av ofrivilliga

   rörelser i ansikte och käkar (tardiv dyskinesi)

   – tvångstankar och tvångshandlingar (tvångssyndrom).


   Ingen känd frekvens:

   – förändringar i hjärnaktiviteten som syns på elektroencefalogram

   (EEG)

   – kolinergt syndrom efter plötsligt avbrytande av behandling med

   Clozapine Sandoz, symtom är kräkningar och diarré

   Ögon

   Vanliga:

   – dimsyn

   Hjärtat

   Mycket vanliga:

   – snabba hjärtslag (takykardi)


   Vanliga:

   – förändringar i EKG


   Sällsynta:

   – kollaps till följd av kraftigt blodtrycksfall

   – störningar i hjärtrytmen (arytmier)

   – inflammation i hjärtmuskeln (myokardit), inflammation i

   hjärtsäcken (perikardit)


   Mycket sällsynta:

   – störningar i hjärtmuskeln (kardiomyopati)

   – hjärtstillestånd

   – hjärtproblem (QT-förlängning, Torsade de Pointes) som kan

   orsakas av Clozapine 2care4.


   Ingen känd frekvens:

   – hjärtinfarkt

   – bröstsmärta (kärlkramp)

   Blodkärl

   Vanliga:

   – förhöjt blodtryck

   – blodtrycksfall till följd av att man t ex reser sig upp snabbt

   från sittande eller liggande ställning, ibland åtföljt av yrsel

   (postural hypotension)

   – plötslig, tillfällig medvetslöshet


   Sällsynta:

   – blodproppar i lungorna


   Ingen känd frekvens:

   – klumpar av levrat blod i blodkärlen, speciellt i benen

   (symtom som svullnad, smärta och rodnad i benen), vilka kan

   transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka

   bröstsmärta och svårighet att andas. Om du upplever någon av

   dessa symtom ska du omedelbart söka sjukvård.

   Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

   Sällsynta:

   – andnöd

   – luftvägsinfektion och lunginflammation.

   Tala omedelbart om för din läkare om du får tecken på

   luftvägsinfektion eller lunginflammation såsom feber,

   hosta, andningssvårigheter eller väsande andning.


   Mycket sällsynta:

   – andningsdepression/-uppehåll.


   Ingen känd frekvens:

   – nästäppa

   Magtarmkanalen

   Mycket vanliga:

   – förstoppning

   – kraftig salivbildning


   Vanliga:

   – illamående

   – kräkning

   – aptitlöshet

   –muntorrhet


   Sällsynta:

   – sväljningssvårigheter


   Mycket sällsynta:

   – förstoring av öronspottkörteln

   – tarmstopp.


   Ingen känd frekvens:

   – diarré

   –magbesvär

   – halsbränna

   –matsmältningsproblem


   Lever och mjälten

   Vanliga:

   – förhöjda leverenzymer


   Sällsynta:

   – inflammation i levern (hepatit)

   – gulfärgning av hud eller ögon åtföljt av gallstopp.

   Behandlingen bör avbrytas.

   – plötslig inflammation i bukspottkörteln med kraftig

   smärta i övre delen av buken, vilken strålar ut från ryggen,

   med illamående och kräkning


   Mycket sällsynta:

   –mycket snabb vävnadsdöd i levern.


   Ingen känd frekvens:

   – leversjukdomar inklusive fettlever

   – levercelldöd

   – leverpåverkan

   – leversjukdomar som omfattar ersättande av normal levervävnad

   med ärrvävnad som leder till nedsatt leverfunktion, inklusive

   leverpåverkan som får livshotande följder såsom leversvikt

   (som kan leda till döden)

   – leverskada (skada på leverceller, gallgången i levern eller både och)

   – levertransplantation


   Hud och subkutanvävnad

   Mycket sällsynta:

   – hudreaktioner.


   Muskuloskeletala systemet och bindväv

   Ingen känd frekvens:

   –muskelsvaghet

   –muskelkramper

   –muskelvärk


   Njurar och urinvägar

   Vanliga:

   – ofrivillig urinering

   – svårigheter vid urinering


   Mycket sällsynta:

   – inflammation i njurarna åtföljt av blod i urinen, feber och smärta

   i sidorna.


   Ingen känd frekvens:

   – njursvikt

   – nattlig sängvätning


   Reproduktionsorgan och bröstkörtel

   Mycket sällsynta:

   – smärtsam, krampaktig erektion i penis.


   Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

   Vanliga:

   – trötthet

   – feber

   – störningar i regleringen av kroppstemperaturen, svettning

   och lätt temperaturstegring


   Mycket sällsynta:

   – plötslig, oförklarlig död.


   Undersökningar

   Sällsynta:

   – ökade värden för enzymet kreatininfosfokinas i blodet

   (ökas vid varje form av muskelnedbrytning).


   Ingen känd frekvens:

   Hos äldre personer (60 år eller äldre) med demens som behandlas med

   antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet

   dödsfall rapporterats jämfört med de som inte får sådan behandling.

   Om någon av biverkningarna blir svåra, eller om du observerar en eller

   flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för

   din läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV CLOZAPINE 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatum är sista dagen i den månaden.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clozapine 2care4

  Tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 085485
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  143,33 kr

  Jämförspris: 1,43 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?