Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   CLOZAPINE 2CARE4

   100 MG + 25 MG TABLETT

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CLOZAPINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CLOZAPINE 2CARE4

   Vad innehåller CLOZAPINE 2CARE4 ?

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är

   klozapin. En tablett innehåller 25

   mg respektive 100 mg klozapin.

   • Övriga innehållsämnen är

   laktosmonohydrat, majsstärkelse,

   kolloidal vattenfri kiseldioxid,

   natriumlaurilsulfat, povidon

   (K25), mikrokristallin cellulosa,

   natriumstärkelseglykolat (typ A)

   och magnesiumstearat.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR CLOZAPINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Clozapine 2care4 tabletter är runda

   och ljusgula.

   Clozapine 2care4 25 mg har en

   brytskåra på en sida där tabletten

   lätt kan delas i två lika stora delar.

   Tabletterna är märkta med ”C 25”.

   Clozapine 2care4 100 mg tabletter

   har ett klöverbladsarrangemang på

   båda sidorna och kan lätt delas i

   fjärdedelar.


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCLOZAPINE 2CARE4 för?

   Den aktiva substansen i Clozapine

   2care4 är klozapin som hör till

   en läkemedelsgrupp som kallas

   antipsykotiska läkemedel. Detta

   är läkemedel som används för

   att behandla specifika psykiska

   sjukdomar såsom psykoser.


   Clozapine 2care4 används för

   att behandla patienter med

   schizofreni där andra läkemedel

   inte har fungerat tillfredställande.

   Schizofreni är en psykisk sjukdom,

   vilken påverkar hur du tänker,

   känner och beter dig. Du bör

   endast ta detta läkemedel om du

   redan har prövat åtminstone två

   andra antipsykotiska läkemedel.

   Ett av dessa ska vara en nyare s.k.

   atypiska antipsykotiska läkemedlen,

   för att behandla schizofreni och

   ingen av dessa två läkemedel har

   fungerat tillfredställande eller ska

   ha medfört allvarliga biverkningar

   som inte kan behandlas.


   Clozapine 2care4 används också för

   att behandla allvarliga störningar

   i tankar, känslor och beteende hos

   människor med Parkinsons sjukdom,

   där andra läkemedel inte har

   fungerat.


   Klozapin som finns i Clozapine

   2care4 kan också vara godkänd för

   att behandla andra sjukdomar som

   inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apoteks- eller annan

   hälso- och sjukvårdspersonal om du

   har ytterligare frågor och följ alltid

   deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4

   Använd inte CLOZAPINE 2CARE4:

   Ta inte Clozapine 2care4:

   • om du är allergisk mot klozapin

   eller något annat innehållsämnen

   i detta läkemedel.

   • om du inte har möjlighet

   att medverka i regelbundna

   blodkontroller.

   • om du tidigare har blivit

   informerad om att du har lågt

   antal vita blodkroppar (t.ex.

   leukopeni eller agranulocytos),

   särskilt om detta har orsakats

   av andra läkemedel. Detta

   gäller inte om du har haft lågt

   antal blodkroppar till följd av

   tidigare behandling mot cancer

   (kemoterapi).

   • om du tidigare har avbrutit

   användningen av Clozapine

   2care4 på grund av allvarliga

   biverkningar (t.ex. agranulocytos

   eller hjärtbesvär).

   • om du behandlas med eller

   har blivit behandlad med

   långverkande depotinjektioner av

   antipsykotiska läkemedel.

   • om du har eller har haft

   försämrad benmärgsfunktion.

   • om du har okontrollerad epilepsi

   (anfall eller kramper).

   • om du har en akut psykisk

   sjukdom orsakad av alkohol eller

   läkemedel (t.ex. narkotika).

   • om du har minskat medvetande

   och uttalad dåsighet.

   • om du har råkat ut för kollaps

   av blodets kretslopp, vilket kan

   uppkomma tillföljd av allvarlig

   chock.

   • om du har allvarlig njursjukdom.

   • om du har inflammation i

   hjärtmuskeln (myokardit).

   • om du har någon annan allvarlig

   hjärtsjukdom.

   • om du har symtom på aktiv

   leversjukdom såsom gulsot

   (gulfärgning av hud och ögon,

   illamående eller dålig aptit).

   • om du har någon annan allvarlig

   leversjukdom.

   • om din tarm fungerar inte

   normalt och du har svår

   förstoppning (paralytisk ileus).

   • om du använder läkemedel som

   hindrar din benmärg att fungera

   på normalt sätt.

   • om du tar något läkemedel som

   minskar antalet vita blodkroppar

   i ditt blod.


   Om något av ovanstående passar in

   på dig, informera din läkare och ta

   inte Clozapine 2care4.


   Clozapine 2care4 får inte ges till

   någon som är medvetslös eller

   ligger i koma.


   Var särskilt försiktig med CLOZAPINE 2CARE4:

   Varningar och försiktighet

   Säkerhetsåtgärderna i detta

   avsnitt är mycket viktiga. Du

   måste följa dem för att minimera

   riskerna för allvarliga livshotande

   biverkningar.


   Före behandling med Clozapine

   2care4 informera läkaren om du har

   eller har haft:


   • blodpropp eller om någon i

   din familj tidigare har haft

   blodpropp, eftersom läkemedel

   som dessa har förknippats med

   blodproppsbildning.

   • glaukom (ökat tryck i ögat)

   • diabetes. Förhöjd blodsockernivå

   (ibland mycket förhöjd) har

   förekommit hos både patienter

   med tidigare diabetes och utan

   tidigare diabetes (se avsnitt 4)

   • prostataproblem eller svårighet

   att kissa

   • hjärt-, njur- eller leversjukdom

   • kronisk förstoppning eller

   om du tar läkemedel som kan

   orsaka förstoppning (såsom

   antikolinergika)

   • galaktosintolerans, total

   laktasbrist eller bristande upptag

   av glukos-galaktos

   • kontrollerad epilepsi

   • tjocktarmssjukdom

   • genomgått någon bukoperation

   • om du har haft en hjärtsjukdom

   eller om någon i din familj

   haft rubbningar i hjärtats

   retledningssystem kallat

   ”förlängning av QT intervallet”

   • om du har ökad risk för stroke, om

   du till exempel har högt blodtryck,

   kardiovaskulära problem eller

   sjukdom i hjärnans blodkärl.


   Informera din läkare omedelbart

   innan du tar nästa Clozapine

   2care4 tablett:

   • om du får tecken på förkylning,

   feber, influensaliknande

   symtom, halsont eller någon

   annan infektion. Du kommer då

   genast behöva ta ett blodprov för

   att kontrollera om dina symtom

   har samband med ditt läkemedel.

   • om du har en plötslig snabb

   ökning i kroppstemperatur och

   stela muskler som kan leda till

   medvetslöshet. Det kan vara en

   allvarlig biverkning (malignt

   neuroleptika syndrom) som kräver

   omedelbar behandling.

   • om du har snabba och

   oregelbundna hjärtslag, även

   vid vila, andningssvårigheter,

   bröstsmärta eller oförklarad

   trötthet. Din läkare behöver

   undersöka ditt hjärta och om

   nödvändigt omedelbart hänvisa

   dig till en hjärtspecialist.

   • om du är illamående, kräkning

   och/eller har bristande aptit.

   Då behöver din läkare kontrollera

   din lever.

   • om du har svår förstoppning.

   Din läkare kommer att behandla

   detta för att undvika senare

   komplikationer.


   Medicinska kontroller och

   blodkontroller

   Innan du påbörjar behandling med

   Clozapine 2care4 kommer läkaren

   att fråga dig om din medicinska

   historia och ta ett blodprov för

   att försäkra sig om att antalet vita

   blodkroppar är normalt. Det är

   viktigt att ta reda på detta eftersom

   din kropp behöver vita blodkroppar

   för att bekämpa infektioner.


   Se till att du går på regelbundna

   blodkontroller innan du

   börjar behandlingen, under

   behandlingen och efter att

   du slutat behandlingen med

   Clozapine 2care4.

   • Läkaren kommer noggrant att

   informera dig om när och var du

   ska gå på blodkontroll. Clozapine

   2care4 får endast tas om du har

   normalt antal blodkroppar.

   • Clozapine 2care4 kan orsaka

   en stor minskning av antalet

   vita blodkroppar i ditt blod

   (agranulocytos). Endast

   regelbundna blodkontroller kan

   informera läkaren om du riskerar

   att utveckla agranulocytos.

   • Under de 18 första veckorna

   av behandlingen sker

   blodkontrollerna en gång i

   veckan. Senare tas blodkontroller

   åtminstone en gång i månaden.

   • Om det ses en minskning i

   antalet vita blodkroppar, måste

   du avbryta Clozapine 2care4

   behandlingen omedelbart. Dina

   vita blodkroppar kommer att bli

   normala igen.

   • Du kommer att behöva gå på en

   ny blodkontroll 4 veckor efter att

   du har slutat Clozapine 2care4

   behandlingen.


   Läkaren kommer också att

   undersöka dig före du börjar

   behandlingen. läkaren kanske tar

   ett EKG för att undersöka ditt

   hjärta, men det görs bara om det

   anses nödvändigt eller om du har

   särskilda bekymmer.

   Om du har en nedsatt leverfunktion

   så kommer du behöva regelbundna

   leverfunktionstester under tiden du

   tar Clozapine 2care4.

   Om du lider av förhöjda

   blodsockernivåer (diabetes) så

   kan läkaren regelbundet behöva

   kontrollera dina blodsockernivåer.

   Clozapine 2care4 kan orsaka

   förändringar i blodfetterna.

   Clozapine 2care4 kan leda till en

   viktökning. Läkaren kan behöva

   kontrollera din vikt och dina

   blodfetter.


   Om Clozapine 2care4 gör dig

   snurrig, yr i huvudet eller

   svimfärdig, var försiktig när du

   ställer dig upp från en sittande eller

   liggande position.


   Om du behöver opereras eller om du

   av något skäl inte kan gå omkring

   under en lång period, diskutera

   med din läkare det faktum att du

   tar Clozapine 2care4. Du löper

   risken att få blodpropp i en ven

   (trombos).


   Barn och ungdomar under 16 år

   Om du är under 16 år ska du inte ta

   Clozapine 2care4, eftersom det inte

   finns tillräckligt med information om

   användningen i denna åldersgrupp.


   Äldre personer (60 år och äldre)

   Äldre personer (60 år och äldre) har

   större sannolikhet att få följande

   biverkningar under behandling med

   Clozapine 2care4: Svimfärdig eller

   snurrig i huvudet efter att ha ändrat

   position, yrsel, snabba hjärtslag,

   svårighet att kissa och förstoppning.


   Informera din läkare eller

   apotekspersonal om du lider av

   demens.


   Intag av CLOZAPINE 2CARE4 med mat och dryck:

   Drick inte alkohol under

   behandlingen med Clozapine 2care4.


   Informera din läkare om du röker

   och hur ofta du intar drycker med

   koffein (kaffe, te och Coca cola)

   Plötsliga ändringar i dina rökvanor

   eller koffeinvanor kan också ändra

   effekten av Clozapine 2care4.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror

   att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga din läkare

   innan du använder detta läkemedel.

   Din läkare kommer att diskutera

   fördelar och möjliga risker för dig

   med att använda detta läkemedel

   under graviditet. Informera din

   läkare omedelbart om du blir gravid

   under behandlingen med Clozapine

   2care4.


   Följande symtom kan förekomma

   hos nyfödda barn till mödrar som

   använt Clozapine 2care4 under

   den sista trimestern (de sista

   tre månaderna av graviditeten):

   skakningar, muskelstelhet och/

   eller svaghet, sömnighet, oro,

   andningsproblem och svårigheter

   att äta. Om ditt barn uppvisar

   något av dessa symtom kan du

   behöva kontakta läkare.


   Några kvinnor som tar läkemedel för

   att behandla psykiska sjukdomar har

   oregelbundna menstruationer eller

   inga alls. Om du har påverkats på

   detta sätt, kan dina menstruationer

   komma tillbaka när du behandlas

   med Clozapine 2care4. Detta medför

   att du ska använda en effektiv

   preventivmetod.


   Amning

   Amma inte under behandling med

   Clozapine 2care4. Klozapin, den

   aktiva substansen i Clozapine

   2care4, kan passera över i din

   bröstmjölk och påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Kör inte bil eller använd inte

   verktyg eller maskiner då Clozapine

   2care4 kan orsaka trötthet, dåsighet

   och kramper, särskilt i början av

   behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma

   om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbete

   som kräver skärpt vaksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka

   din förmåga i dessa avseenden

   är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/

   eller biverkningar. Beskrivning av

   dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all

   information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med

   läkare eller apotekspersonal om du

   är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i CLOZAPINE 2CARE4:

   Clozapine 2care4 innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör

   du kontakta din läkare innan du tar

   denna medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Clozapine

   2care4

   Tala om för läkare eller

   apotekspersonal om du tar, nyligen

   har tagit eller kan tänkas ta

   andra läkemedel. Detta inkluderar

   läkemedel som är receptfria och

   naturmedel. Du kanske behöver ta

   en annan mängd av ditt läkemedel

   eller ta andra läkemedel.


   Ta inte Clozapine 2care4

   tillsammans med läkemedel

   som hindrar benmärgen från

   att fungera normalt och/eller

   minskar antalet blodkroppar som

   produceras av kroppen, såsom:

   • karbamazepin, ett läkemedel som

   används mot epilepsi

   • vissa antibiotika: kloramfenikol,

   sulfonamid (t.ex. co-trimazol)

   • vissa smärtstillande medel:

   pyrazolonanalgetika såsom

   fenylbutazon

   • penicillamin, ett läkemedel

   som används för att behandla

   reumatiska ledinflammationer

   • cytotoxiska medel, läkemedel som

   används i kemoterapi

   • långtidsverkande depotinjektioner

   av antipsykotiska läkemedel

   Dessa läkemedel ökar din risk för

   att utveckla agranulocytos (brist på

   vita blodkroppar).


   Behandling med Clozapine 2care4

   tillsammans med andra läkemedel

   kan påverka hur bra Clozapine

   2care4 och/eller de andra

   läkemedlen fungerar. Informera

   din läkare om du planerar

   att ta, om du tar (även om

   behandlingskuren är på väg att ta

   slut) eller om du nyligen har tagit

   något av följande läkemedel:

   • läkemedel som används för

   att behandla depression t.ex.

   litium, fluvoxamin, tricykliska

   antidepressiva läkemedel, MAOhämmare,

   citalopram, paroxetin,

   fluoxetin och sertralin

   • andra antipsykotiska läkemedel

   för att behandla psykiska

   sjukdomar, såsom perazin

   • benzodiazepiner och andra

   läkemedel som används för

   att behandla ångest och

   sömnsvårigheter

   • narkotika och andra läkemedel

   som kan påverka andningen

   • läkemedel som kontrollerar

   epilepsi såsom fenytoin och

   valproinsyra

   • läkemedel som används för att

   behandla högt eller lågt blodtryck

   såsom adrenalin och noradrenalin

   • warfarin, ett läkemedel som

   används för att förhindra

   blodproppar

   • antihistaminer, läkemedel som

   används för allergier såsom

   hösnuva

   • antikolinergiska läkemedel,

   som används för att mildra

   magkramper, spasmer och åksjuka

   • läkemedel som används vid

   Parkinsons sjukdom

   • digoxin, ett läkemedel som

   används vid hjärtproblem

   • läkemedel som används för

   att behandla snabb eller

   oregelbunden hjärtrytm

   • några läkemedel som används

   för att behandla magsår, såsom

   omeprazol eller cimetidin

   • några antibiotika, såsom

   erytromycin och rifampicin

   • några läkemedel som används för

   att behandla svampinfektioner

   (såsom ketokonazol) eller

   virusinfektioner (t.ex.

   proteashämmare, som används

   för att behandla HIV-infektioner)

   • atropin, ett läkemedel

   som kan användas i vissa

   ögondroppar eller i host- och

   förkylningsprodukter

   • adrenalin, ett läkemedel som

   används i nödsituationer

   • hormonella preventivmedel.


   Denna lista är inte fullständig. Din

   läkare och apotekspersonal har mer

   information om läkemedel som du

   ska vara försiktig med eller undvika

   när du tar Clozapine 2care4. De

   vet också om de läkemedel du tar

   tillhör de listade grupperna. Rådgör

   med dem.


   3. HUR DU ANVÄNDER CLOZAPINE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   För att minska risken för lågt

   blodtryck, kramper och dåsighet

   är det nödvändigt att din läkare

   ökar dosen gradvis. Använd alltid

   detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Det är viktigt att du inte ändrar din

   dos eller avbryter att ta Clozapine

   2care4 utan att rådfråga din läkare

   först. Fortsätt att ta tabletterna

   så länge din läkare säger till dig.

   Om du är 60 år eller äldre, kan din

   läkare börja med en lägre dos och

   gradvis höja den eftersom du har

   större risk för att utveckla några

   biverkningar (se avsnitt 2 ”Vad du

   behöver veta innan du tar Clozapine

   2care4”).


   Behandling av schizofreni

   Den vanliga startdosen är 12,5 mg

   (en halv 25 mg tablett) en eller två

   gånger den första dagen följt av

   25 mg en eller två gånger dagligen

   den andra dagen. Om du tolererar

   detta väl kommer din läkare att

   gradvis höja dosen i steg på 25–50

   mg under de nästkommande 2–3

   veckorna till dess att en dos på 300

   mg per dag är uppnådd. Därefter,

   om nödvändigt, kan den dagliga

   dosen ökas i steg på 50–100 mg 2

   gånger i veckan eller företrädesvis

   med veckovisa intervall.


   Den effektiva dagliga dosen är

   vanligen mellan 200 mg och 450

   mg, uppdelad i flera enkeldoser per

   dag. Några patienter kan behöva

   högre doser. En daglig dos på

   upp till 900 mg är tillåten. Ökade

   biverkningar (särskilt kramper)

   kan uppträda med dagliga doser

   över 450 mg. Ta alltid den lägsta

   dosen som är effektiv för dig. De

   flesta människor tar en del av sin

   dos på morgonen och den andra

   delen på kvällen. Läkaren kommer

   att informera dig exakt hur du ska

   fördela den dagliga dosen. Om

   din dagliga dos är endast 200 mg,

   kan du ta den som en enkeldos

   på kvällen. När du väl har tagit

   Clozapine 2care4 med bra resultat

   under någon period, kan din läkare

   försöka med en lägre dos. Du

   behöver ta Clozapine 2care4 under

   minst 6 månader.


   Behandling av allvarliga

   tankestörningar hos patienter

   med Parkinsons sjukdom

   Den vanliga startdosen är 12,5 mg

   (en halv 25 mg tablett) på kvällen.

   Läkaren kommer sedan att gradvis

   öka dosen i steg om 12,5 mg, inte

   snabbare än 2 steg under en vecka,

   ända upp till en maximal dos om

   50 mg i slutet av andra veckan.

   Ökningar i doseringen skall avbrytas

   eller skjutas upp om du känner dig

   svimfärdig, snurrig eller förvirrad.

   För att undvika sådana symtom

   kommer ditt blodtryck att mätas

   under de första veckorna under

   behandlingen.


   Den effektiva dosen är vanligen

   mellan 25 mg och 37,5 mg, som tas

   som en dos på kvällen. Doser om 50

   mg per dag skall bara överskridas

   i undantagsfall. Den maximala

   dagliga dosen är 100 mg. Ta alltid

   den lägsta dosen som är effektiv

   för dig.

   Administrering

   Clozapine 2care4 tas genom

   munnen. Svälj tabletten

   tillsammans med vatten. Clozapine

   2care4 kan tas före, under eller

   efter måltid.

   Om du använder mera CLOZAPINE 2CARE4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av

   Clozapine 2care4

   Om du fått i dig för stor mängd

   läkemedel eller om t.ex. ett barn

   fått i sig läkemedlet av misstag

   kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (112)

   för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Symtomen på överdosering är:

   Dåsighet, trötthet, bristande energi,

   medvetslöshet, koma, förvirring,

   hallucinationer, upprördhet,

   osammanhängande tal, stela leder,

   darrande händer, kramper (anfall),

   ökad produktion av saliv, vidgning

   av pupillen, dimsyn, lågt blodtryck,

   kollaps, snabba eller oregelbundna

   hjärtslag, ytlig andning eller tung

   andning.


   Om du har glömt att ta Clozapine

   2care4

   Om du glömmer att ta en dos,

   ta den så snart som du kommer

   ihåg detta. Om det nästan är dags

   för nästa dos, ta inte de glömda

   tabletterna utan ta nästa dos

   vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel

   dos för att kompensera för glömd

   dos. Kontakta din läkare så snart

   som möjligt om du inte har tagit

   Clozapine 2care4 på över 48 timmar.

   Effekter som kan uppträda när behandling med CLOZAPINE 2CARE4 avslutas:

   Om du slutar att ta Clozapine

   2care4

   Sluta inte att ta Clozapine 2care4

   utan att rådfråga läkare, eftersom

   du kan få abstinensreaktioner.

   Dessa reaktioner inkluderar

   svettning, huvudvärk, illamående,

   kräkningar och diarré. Om du

   får någon av dessa reaktioner

   kontakta genast din läkare. Dessa

   reaktioner kan efterföljas av

   allvarligare biverkningar om du

   inte behandlas omedelbart. Dina

   grundsymtom kan komma tillbaka.

   En gradvis minskning av dosen i

   steg på 12,5 mg under en till två

   veckors tid rekommenderas om

   du måste avbryta behandlingen.

   Läkaren kommer att ge dig råd

   hur du ska minska din dagliga

   dos. Om du snabbt måste avbryta

   behandlingen med Clozapine

   2care4, måste du kontrolleras av

   läkare.


   Om läkaren beslutar sig för att

   du ska börja behandlingen med

   Clozapine 2care4 igen och det har

   gått över 48 timmar sedan din

   sista dos av Clozapine 2care4, bör

   startdosen vara 12,5 mg.


   Om du har ytterligare frågor om

   detta läkemedel, kontakta läkare

   eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta

   läkemedel orsaka biverkningar, men

   alla användare behöver inte få dem.


   Några biverkningar kan vara

   allvarliga och behöver omedelbara

   medicinska åtgärder. Informera

   läkare omedelbart innan du tar

   nästa Clozapine 2care4 tablett:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos

   fler än 1 av 10 användare):

   • om du har svår förstoppning.

   Läkaren kommer att behöva

   behandla detta för att undvika

   ytterligare komplikationer.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 användare):

   • om du får tecken på förkylning,

   feber, influensaliknande

   symtom, halsont eller någon

   annan infektion. Du kommer

   snabbt att behöva ta ett

   blodprov för att kontrollera om

   dina symtom har samband med

   ditt läkemedel.

   • om du får krampanfall.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos

   upp till 1 av 100 användare):

   • om du har en plötslig snabb

   ökning i kroppstemperatur,

   stela muskler, vilket kan leda

   till medvetslöshet (malignt

   neuroleptikasyndrom) då

   detta kan vara en allvarlig

   biverkning som kräver omedelbar

   behandling.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 1000 användare):

   • om du får tecken på

   luftvägsinfektion eller

   lunginflammation såsom feber,

   hosta, svårighet att andas eller

   rosslingar.

   • om du är illamående, kräks och/

   eller har bristande aptit.

   behöver din läkare kontrollera din

   lever.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 1 000 användare) eller

   mycket sällsynta (kan förekomma

   hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • om du har snabba och

   oregelbundna hjärtslag även

   vid vila, hjärtklappning,

   andningssvårigheter,

   bröstsmärta eller oförklarlig

   trötthet. Din läkare behöver

   undersöka ditt hjärta och om

   nödvändigt omedelbart hänvisa

   dig till en hjärtspecialist.


   Mycket sällsynta (kan förekomma

   hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • om du är man och upplever

   ihållande smärtsam erektion av

   penis. Detta kallas priapism.

   Om du har en erektion som

   varar i mer än 4 timmar kan

   omedelbar medicinsk behandling

   vara nödvändigt för att undvika

   ytterligare komplikationer.


   Har rapporterats (förekommer hos

   ett okänt antal användare):

   • om du får en tryckande

   bröstsmärta, känsla av trånghet

   i bröstet (bröstsmärta kan stråla

   ut i vänstra armen, käken,

   nacken och övre magregionen),

   andningssvårigheter, svettningar,

   svaghet, yrsel, illamående,

   kräkningar och hjärtklappning

   (tecken på hjärtinfarkt). Sök upp

   akut medicinsk behandling genast.

   • om du får ett tryck över bröstet,

   tunghet, trånghet, brännande

   eller kvävande känsla (tecken på

   otillräckligt blodflöde och syre till

   hjärtmuskeln). Din läkare kommer

   att behöva kolla ditt hjärta.

   • om du får tecken på blodproppar

   i venerna, särskilt i benen

   (symtomen är svullnad, smärta

   och rodnad på benen), vilka kan

   transporteras via blodkärlen till

   lungorna och orsaka bröstsmärta

   och andningssvårigheter.

   • om du får kraftiga svettningar,

   huvudvärk, illamående,

   kräkningar och diarré (symtom på

   kolinergt syndrom).

   • om du får en kraftigt nedsatt

   urinproduktion (tecken på

   njursvikt).

   • om du får en allergisk reaktion

   (svullnad främst av ansikte, mun

   och hals, såväl som tungan, vilket

   kan vara kliande eller smärtsamt).


   Om du får någon av dessa

   biverkningar, kontakta omedelbart

   din läkare innan du tar nästa

   Clozapine 2care4 tablett.


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos

   fler än 1 av 10 användare):

   Dåsighet, yrsel, snabba hjärtslag,

   ökat salivflöde.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 användare):

   Ökat antal vita blodkroppar

   (leukocytos), ökat antal av en

   särskild typ av vita blodkroppar

   (eosinofili), viktökning, dimsyn,

   huvudvärk, darrningar, stelhet, inre

   oro, krampanfall, muskelryckningar,

   onormala rörelser, oförmåga att

   inleda rörelse, oförmåga att förbli

   orörlig, förändringar av EKG,

   högt blodtryck, svimfärdig när

   man reser sig hastigt, svimning,

   illamående, kräkningar, aptitlöshet,

   muntorrhet, något förhöjda värden

   vid leverprover, urininkontinens,

   svårighet att kissa, trötthet, feber,

   svettningar, ökad kroppstemperatur,

   talsvårigheter (t.ex. sluddrigt tal).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos

   upp till 1 av 100 användare):

   Uttalad minskning av antal vita

   blodkroppar (agranulocytos),

   talsvårigheter (t.ex. stamning).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 1 000 användare):

   Minskat antal röda blodkroppar

   (anemi), rastlöshet, upprördhet,

   förvirring, kollaps av blodets

   kretslopp, oregelbundna hjärtslag,

   inflammation i hjärtmuskulaturen

   (myokardit) eller membranen

   som omger hjärtmuskeln

   (perikardit), vätskeansamling

   runt hjärtsäcken (perikardiell

   utgjutning), sväljsvårigheter

   (”sätta i vrångstrupen”), hög

   blodsocker halt i blodet, diabetes

   mellitus, blodproppar i lungorna

   (tromboembolism), inflammation

   i levern (hepatit), leversjukdom

   som orsakar gulfärgning av huden/

   mörk urin/klåda, inflammation

   i bukspottkörteln som leder till

   svår smärta i övre buken, förhöjda

   nivåer av ett enzym som heter

   kreatininfosfokinas i blodet.


   Mycket sällsynta (kan förekomma

   hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Ökat antal blodplättar med risk

   för blodpropp, minskat antal

   blodplättar, ofrivilliga ryckningar

   i mun/tunga, ben och armar,

   tvångstankar och tvångsmässigt

   upprepande beteenden (tecken på

   tvångssyndrom), hudreaktioner,

   svullnad framför örat (förstoring

   av öronspottkörtlarna), svårighet

   att andas, komplikationer

   orsakade av okontrollerat

   blodsocker (t.ex. koma eller

   ketoacidos), mycket höga nivåer

   av triglycerider eller kolesterol

   i blodet, hjärtmuskelsjukdom

   (kardiomyopati), hjärtstillestånd,

   svår förstoppning med buksmärta

   och magkramper orsakade av

   stopp i tarmen (paralytisk ileus),

   svullen buk, magsmärta, svår

   leverskada (fulminant hepatisk

   nekros), njurinflammation, plötslig

   oförklarlig död.


   Har rapporterats (förekommer hos

   ett okänt antal användare):

   Leversjukdomar inklusive fettlever,

   död av leverceller, levertoxicitet/

   skada, leversjukdomar som innebär

   att av normal levervävnad ersätts

   med ärrvävnad som leder till

   minskad leverfunktion, inklusive

   leverpåverkan som får livshotande

   följder såsom leversvikt (som

   kan leda till döden), leverskada

   (skada på leverceller, gallgången

   i levern eller både och) och

   levertransplantation, förändringar

   i hjärnaktiviteten (syns på

   elektroencefalogram/EEG), diarré,

   magont, halsbränna, magont

   efter måltid, muskelsvaghet,

   muskelkramper, muskelvärk,

   nästäppa, nattlig sängvätning,

   plötslig, okontrollerbar

   ökning av blodtrycket

   (pseudofeokromocytom),

   okontrollerad böjning av kroppen

   till en sida (pleurothotonus),

   rubbad utlösning hos män som

   innebär att sperma kommer in

   i blåsan i stället för utlösning

   genom penis (torr orgasm eller

   retrograd ejakulation), utslag,

   lilaaktiga röda fläckar, feber eller

   klåda på grund av inflammation

   i blodkärl, inflammation i

   tjocktarmen som ger diarré,

   buksmärta, feber, förändringar i

   hudfärg, ansiktsrodnad, ledvärk,

   muskelvärk, feber och trötthet

   (lupus erythematosus).


   Hos äldre med demens har det

   rapporterats en liten ökning i

   antalet dödsfall för patienter som

   har behandlats med antipsykotika

   jämfört med de som inte

   behandlats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med

   läkare eller apotekspersonal.

   Detta gäller även eventuella

   biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att

   rapportera biverkningar kan du

   bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket, Box 26,

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV CLOZAPINE 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom

   syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda

   förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som

   anges på kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatum är sista dagen i den

   månaden.


   Läkemedel ska inte kastas i

   avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för

   att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-05-22.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clozapine 2care4

  Tablett 100 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 458583
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  316,88 kr

  Jämförspris: 3,23 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?