Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cloxacillin Stragen

   1 g och 2 g pulver till injektionsvätska/infusionsvätska, lösning. Kloxacillinnatrium motsvarande 1g eller 2g kloxacillin.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cloxacillin Stragen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Stragen
   3. Hur du använder Cloxacillin Stragen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cloxacillin Stragen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cloxacillin Stragen är och vad det används för

   Cloxacillin Stragen är ett antibiotikum som tillhör en typ läkemedel som kallas pencillinasstabila penicilliner. Cloxacillin Stragen verkar genom att det förhindrar bakterien att bilda normal cellvägg. Utan cellvägg dör bakterien. Cloxacillin Stragen fungerar mot grampositiva aerober och mot anaerober speciellt stafylokocker.
   Cloxacillin Stragen används vid behandling av infektioner orsakade av pencillinasproducerande stafylokocker: hud och mjukdelsinfektioner, inflammation i hjärtat (endokardit), inflammation i benmärgen (osteomyelit) och blodförgiftning (sepsis).

   Kloxacillin som finns i Cloxacillin Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Stragen

   Använd inte Cloxacillin Stragen

   • om du är allergisk (överkänslig) mot kloxacillin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot penicillin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Cloxacillin Stragen:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Andra läkemedel och Cloxacillin Stragen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
   Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du har behandlats med:

   • Probenecid (läkemedel vid gikt) eftersom detta kan påverka utsöndringen av kloxacillin.

   • Metotrexat (ett läkemedel som används vid behandling av reumatoid artrit) eftersom samtidig användning av metotrexat kan ge ökad effekt/biverkningar av metotrexat på grund av minskad utsöndring.

   • Dikumarol läkemedel (läkemedel som har en blodtunnande effekt) eftersom effekten av dessa kan minska vid samtidig behandling med kloxacillin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet: Lång klinisk erfarenhet visar liten risk för skadliga effekter på graviditet, foster eller det nyfödda barnet. Trots detta bör du fråga läkare om råd om du är gravid eller planerar graviditet.

   Amning: Lite av läkemedlet går över i bröstmjölk. Effekt på barn som ammas är inte troligt även om en viss påverkan på barnets mag-och munflora inte kan uteslutas. Små mängder aktiv substans i bröstmjölken kan orsaka ökad risk för överkänslighet. Rådgör med din läkare om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel förmodas inte påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför alltid all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Cloxacillin Stragen

   Detta är ett läkemedel som givits till dig av sjukvårdspersonal.

   Produkten kan ges som en intramuskulär injektion eller som en intravenös infusion. Infusion används då patienten inte kan ta läkemedel i tablettform och i de fall där det finns behov av en snabbt insättande behandling.

   Dosering
   Läkaren anpassar dosen individuellt.

   Om du tagit för stor mängd av Cloxacillin Stragen

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112, tel. i Finland 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

   • Illamående, lös avföring

   • Utslag

   • Flebit (inflammation i en ven efter intravenös injektion)

   Mindre vanliga biverkningar(kan drabba upp till 1 av 100 användare):

   • Ökat antal vita blodkroppar av en speciell typ i blodet (eosinofili)

   • Nässelutslag (urticaria)

   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):

   • Minskat antal granulocytceller i blodet (agranulocytos)

   • Minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • Akut inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit)

   • Leverskada

   • Njurskada

   • Svåra allergiska reaktioner (andningssvårigheter eller chock)

   Lokal smärta kan uppstå vid intramuskulär injektion.

   Cloxacillin Stragen kan ge upphov till en minskning av antalet vita blodkroppar och ditt motstånd mot infektioner kan därmed minska. Om du upplever infektion med symtom som feber och allvarlig påverkan på allmäntillståndet eller feber med lokala infektionssymtom som ont i hals/svalg/mun eller urinvägar skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodtest kommer att göras för att kontrollera eventuell minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att informera din läkare om din medicin.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cloxacillin Stragen ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kloxacillinnatrium motsvarande 1 g eller 2 g kloxacillin

   • Produkten innehåller inga hjälpämnen

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cloxacillin Stragen är ett pulver till injektionsvätska/infusionsvätska, lösning. Pulvret är vitt till nästan vitt. Pulvret förpackas i en injektionsflaska för engångsbruk som förpackas i en ytterkartong.
   Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Stragen Nordic A/S
   Helsingørsgade 8C
   DK-3400 Hillerød
   Danmark
   Tel: +45 48 10 88 10
   Fax: +45 48 10 88 11
   e-post: info@stragen.dk

   MITIM S.R.L.
   I-25125 Brescia, Italia


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-15


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Elektrolytinnehåll: 1 g innehåller 2 mmol Na+ motsvarande 15 ml isoton natriumkloridlösning.

   Beredning:
   Aseptisk teknik bör användas vid beredning av lösningen.
   Beroende på mängden lösning som skall administreras rekommenderas vatten för injektionsvätskor eller 9 mg/ml natriumkloridlösning för att lösa pulvret.

   Instruktion för beredning av lösning för injektion/infusion:
   Mängden lösningsmedel som skall tillsättas vid beredning av injektions/infusionsvätskan ges nedan:


   Administreringssätt

   Styrka/injektionsflaska

   Infusion under kort tid

   Infusion under lång tid

   Intravenös injektion

   Intramuskulär injektion

   1 g/ 20ml

   -

   -

   20 ml

   4 ml

   2 g/ 20ml

   100 ml¹

   10 ml²

   40 ml

   2 g/ 50ml

   100 ml¹

   10 ml²

   40 ml

   1) Lösningen bereds i ”Minibag” av plast med användning av en överföringsadapter eller i en 100 ml flaska med hjälp av en överföringskanyl.

   2) 2 g löses i 10 ml vatten för injektion och blandas i lämplig infusionslösning.

   Användning
   Efter beredning skall lösningen vara klar. Använd inte lösningen om den innehåller synliga partiklar. Drag upp enbart en dos. Oanvänd lösning skall kasseras.

   Blandbarhet
   Kloxacillin är blandbar med följande intravenösa infusionsvätskor:

   • vatten för injektionsvätskor

   • 9 mg/ml natriumkloridlösning


   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

   Stabilitet
   Den kemiska och fysikaliska stabiliteten under användning har visats under 6 timmar i rumstemperatur (25 ºC) i rumsbelysning och under 24 timmar vid 2-8 ºC i skydd från ljus.
   Ur mikrobiologisk synvinkel skall den färdigblandade lösningen användas omedelbart. Om den beredda lösningen inte används omedelbart är lagringstiden och lagringsförhållandena innan förbrukning användarens ansvar. Normalt bör denna tid inte överskrida 24 timmar vid 2-8 ºC.

   Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cloxacillin Stragen

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g 10 x 2 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 018513
  • Tillverkare: Stragen Nordic A/S

  255 kr

  Jämförpris: 12,75 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?