Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clopixol

   10 mg filmdragerade tabletter
   Zuklopentixol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annatt användningsområde och/eller annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clopixol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Clopixol
   3. Hur du använder Clopixol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clopixol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clopixol är och vad det används för

   Clopixol är ett neuroleptikum. Det har en antipsykotisk effekt, vilket innebär att det dämpar eller tar bort psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar samt dämpar ångest och oro.


   Clopixol används vid schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Clopixol

   Använd inte Clopixol

   * om du är allergisk mot zuklopentixol eller något av övriga innehållsämnen (se listan över innehållsämnen i slutet av denna bipacksedel).

   * vid förgiftning med alkolhol, sömnmedel eller starka smärtlindrande läkemedel (morfin eller motsvarande)

   * vid vissa former av blodsjukdomar.

   * vid feokromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna).

   Varningar och försiktighet

   * om du har försämrad leverfunktion

   * om du tidigare har drabbats av kramper och anfall

   * om du har en hjärnskada orsakad av t.ex. förgiftning med alkohol eller lösningsmedel

   * om du har riskfaktorer för stroke (t.ex. rökning, högt blodtryck)

   * om du tidigare har drabbats av hjärtkärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

   * om du använder antipsykotiska läkemedel

   * om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.


   Trötthet i samband med alkohol kan förstärkas. Du bör inte dricka alkohol under behandlingstiden.


   Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Rengör tänderna noggrant med flourtandkräm 2 gånger per dag.

   Andra läkemedel och Clopixol

   Vissa läkemedel kan påverka funktionen av andra läkemedel, vilket ibland kan leda till allvarliga biverkningar.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Var speciellt noga med att informera din läkare om följande mediciner:

   * Tricykliska antidepressiva läkemedel

   * Läkemedel som sänker blodtrycket

   * Barbiturater och liknande läkemedel (läkemedel som gör dig sömnig)

   * Läkemedel mot epilepsi

   * Levodopa och liknande (används vid behandling av Parkinsons sjukdom)

   * Metoklopramid (används vid behandling av mag-tarmsjukdomar)

   * Piperazin (används vid infektioner orsakade av rundmask och springmask)

   * Läkemedel som är vätskedrivande, t.ex. tiaziddiuretika (påverkar salt- och vätskebalansen, vilket kan orsaka för lite kalium eller magnesium i blodet)

   * Läkemedel kända för att öka koncentrationen av Clopixol i blodet.


   Följande läkemedel ska inte tas samtidigt som Clopixol:

   * Läkemedel som påverkar hjärtrytmen (t.ex. kinidin, cisaprid och litium, vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin), malariamedel (meflokin), metadon)

   * Andra antipsykotiska läkemedel

   * Smärtstillande läkemedel (kodein)

   * Läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Clopixol bör inte användas under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Risk finns att fostret påverkas.

   Rådgör därför alltid med läkare före användning av Clopixol under graviditet.


   Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Clopixol under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.


   Clopixol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Clopixol under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clopixol kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningra finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clopixol innehåller hjälpämnen

   Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Tabletterna innehåller hydrerad ricinolja. Kan ge magbesvär och diarré.


   3. Hur du använder Clopixol

   Dosering

   Det är viktigt att du följer den dosering som din läkare angivit eftersom den är anpassad för dina behov.


   Vuxna

   Vanlig dosering är 10-15 mg per dag, men inbland kan väsentligt högre doser vara nödvändiga. Doseringen variera mycket beroende på sjukdomstillsånd.


   Äldre patienter

   Äldre patienter ska ges doser i den lägre delen av doseringsintervallet.


   Clopixol tabletter tas som regel en gång per dag, gärna sentpå dagen eftersom läkemedlet lan göra dig trött. Svälj tabletterna med ett glas vatten.


   Observera

   Effekten mot de psykotiska symtomen kommer först efter några veckors behandling.


   Behandlingens längd bestäms i samråd med din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att ha rådgjort med din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Clopixol

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom. Vid överdosering kan biverkningarna bli mer uttalade. Det kan förekomma nedsatt medvetande, andningsbesvär, hjärtklappning och kramper.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Clopixol orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vänd dig genast till din läkare eller närmaste sjukhus om du upplever någon av följande biverkningar under behandlingen:


   Mindre vanliga (fler än 1 av 1 000 användare men färre än 1 av 100 användare):

   * Ovanliga röresler av mun och tunga; detta kan vara ett tidigt tecken på ett tillstånd känt som tardiv dyskinesi.


   Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 användare):

   * Hög feber , ovanlig muskelstelhet och påverkan på din medvetandegrad, speciellt om samtidigt med svettningar och hjärtklappning, dessa symtom kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom som har rapporterats vid användning av olika antipsykotiska.

   * Gulnande av huden och ögonvitor, detta kan innebära att din lever är påverkad och vara ett tecken på ett tillstånd som kallas gulsot.


   Följande biverkningar är mest utmärkande i början av behandlingen och de flesta av dem försvinner under den fortsatt behandlingen:


   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 användare):

   * Sömnighet (somnolens), oförmåga att sitta eller stå still (akatisi), ofrivilliga rörelser (hyperkinesi), långsamma eller minskade rörelser (hypokinesi)

   * Muntorrhet


   Vanliga (fler än 1 av 100 användare men färre än 1 av 10 användare):

   * Hjärtklappning (takykardi) ,känsla av snabba, kraftfulla eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer).

   * Tremor, vridande eller upprepade rörelser eller onormal hållning på grund av ihållande muskelspänning (dystoni), ökad muskelstelhet (hypertoni), yrsel, huvudvärk, stickande känsla av bortdomning i huden (parastesier), påverkad uppmärksamhet, amnesi, gångrubbning.

   * Svårigheter att fokusera på föremål nära ögat (ackomodationsstörningar), synstörningar

   * Nästäppa, svårigheter att andas eller smärtsam andning (dyspné)

   * Ökad salivproduktion (salivhypersekretion), förstoppning, kräkningar, matsmältningsbesvär eller besvär centrerade till övre delen av magen (dyspepsi), diarré.

   * Besvär vid urinering (miktionsstörningar), oförmåga att urinera (urinretention), ökad mängd urin (polyuri)

   * Ökad svettning (hyperhidros), klåda (pruritus)

   * Muskelsmärtor (myalgi)

   * Ökad aptit, ökad vikt

   * Trötthet, svaghet (asteni), allmän sjukdomskänsla, smärta

   * Sömnlöshet (insomnia), depression, ångest, nervositet, onormala drömmar, agitation, minskad sexualdrift (minskad libido).


   Mindre vanliga (fler än 1 av 1 000 användare men färre än 1 av 100 användare):

   * Överaktiva eller känsliga reflexer (hyperreflexi), ryckiga rörelser (dyskinesi), parkinsonism, svimning (synkopé), oförmåga att samordna muskelrörelser (ataxi), talsvårigheter, minskad muskeltonus (hypotoni), kramper, migrän.

   * Cirkulerande ögonrörelser (okulgyration), förstorade pupiller (mydriasis)

   * Överkänslighet mot vissa ljudfrekvenser eller svårighet att tåla vardagliga ljud (hyperakusi), öronringningar (tinnitus)

   * Magsmärtor, illamående, flatulens

   * Utslag, hudreaktioner på grund av ljuskänslighet (fotosensibilisering), pigmenteringsstörningar, fett, skinande och gulaktig hud på grund av ökad talgutsöndring (seborré), eksem eller inflammation i huden (dermatit), bödningar under huden sett som röda eller lilafärgade färgförändringar av huden (purpura)

   * Muskelstelhet, oförmåga att öppna munnen normalt (trismus), vridning av nacken och en onaturlig positionering av huvudet (torticollis)

   * Minskad aptit, minskad vikt

   * Lågt blodtryck (hypotension), värmevallningar

   * Törst, onormalt låg kroppstemperatur (hypotermi), feber (pyrexi)

   * Onormalt leverfunktionstest

   * Sexuella störningar (utebliven utlösning, erektionsproblem, kvinnor kan uppleva problem att få orgasm, vaginal torrhet (vulvovaginal torrhet)

   * Utmärkande likgiltighet mot omvärlden (apati), mardrömmar, ökad sexualdrift (ökad libido), förvirringstillstånd.


   Sällsynta (fler än 1 av 10 000 användare men färre än 1 av 1 000 användare):

   * Lågt antal blodplättar (trombocytopeni), lågt antal vita blodplättar (neutropeni), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), förgiftning av benmärgen (agranulocytos)

   * Ökade prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi)

   * Högt blodsocker (hyperglykemi), försämrad glukostolerans, ökad blodfettnivåer (hyperlipidemi)

   * Överkänslighet (hypersensitivitet), akut systemisk och allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   * Utveckling av bröst hos män (gynekomasti), överdriven mjölkproduktion (galaktorré), utebliven menstruation (amenorré), bestående, smärtsam erektion av penis av frånvaro av sexuell upphetsning eller önskan (priapism).


   Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 användare):

   * Blodpropp (se information i texten nedan)


   Som med andra läkemedel som fungerar på ett liknande sätt som zuklopentixol (Clopixols aktiva substans) har sällsynta fall av följande biverkningar rapporterats:

   * QT-förlängning (långsam hjärtrytm och EKG-förändringar)

   * Oregelbunden hjärtrytm (ventrikelrytmier, ventrikelflimmer, ventriktakytardi).

   * Torsades de Pointes (en speciell sorts oregelbunden hjärtrytm)

   * Hjärtstillestånd


   I sällsynta fall har oregelbunden hjärtrytm (arytmier) resulterat i plötslig död.


   Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.


   Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet dödsfall rapporterats jämfört med de som inte får sådan behandling.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   5. Hur Clopixol ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvars vid högst 25ºC


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Verksamt ämne:

   En tablett innehåller zuklopentixoldihydroklorid motsvarande 10 mg zuklopentixol.


   Övriga innehållsämnen:

   Potatisstärkelse, lakotosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, glycerol (85%), talk, hydrerad ricinolja, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E 171) och järnoxid (E 172).


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042- 32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   H. Lundbeck A/S


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 februari 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clopixol

  Filmdragerad tablett 2 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 105139
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  78,50 kr

  Jämförspris: 0,79 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?