• Klopidogrel
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clopidogrel Mylan

   75 mg filmdragerade tabletter
   klopidogrel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clopidogrel Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel Mylan
   3. Hur du tar Clopidogrel Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clopidogrel Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clopidogrel Mylan är och vad det används för

   Clopidogrel Mylan innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

   Clopidogrel Mylan används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

   Du har fått Clopidogrel Mylan för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

   • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), eller

   • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom.

   • Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

   • Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer och du kan inte ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen Clopidogrel Mylan och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha givit dig Clopidogrel Mylan och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt och du inte har risk för stor blödning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel Mylan

   Ta inte Clopidogrel Mylan

   • Om du är allergisk mot klopidogrel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, t ex magsår eller blödning i hjärnan.

   • Om du lider av allvarlig leversjukdom.

   Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din läkare innan du börjar med Clopidogrel Mylan.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Clopidogrel Mylan om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig :

   • om du har risk för blödning, till exempel:

    • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t ex magsår)

    • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

    • en nyligen inträffad allvarlig skada

    • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

    • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

   • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste veckan

   • om du lider av njur- eller leversjukdom

   • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

   Medan du tar Clopidogrel Mylan:

   • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

   • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Din läkare kan beställa blodtester.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

   Andra läkemedel och Clopidogrel Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel Mylan eller vice versa. Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

   • läkemedel som kan öka din blödningsrisk såsom:

    • blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

    • icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder,

    • heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

    • tiklopidin, ett annat trombocythämmande medel

    • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

   • omeprazol eller esomeprazol, läkemedel för behandling av magbesvär

   • flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla eller svampinfektioner

   • efavirenz, läkemedel som används för att behandla HIV (humant immunbristvirus) infektioner

   • karbamazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

   • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.

   • repaglinid, läkemedel som används för att behandla diabetes

   • paklitaxel, läkemedel som används för att behandla cancer.

   Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Clopidogrel Mylan i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber. Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar), anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

   Graviditet och amning

   Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.

   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Clopidogrel Mylan. Om du blir gravid under tiden du använder Clopidogrel Mylan ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.

   Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

   Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Clopidogrel Mylan påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Clopidogrel Mylan innehåller hydrogenerad ricinolja

   Detta kan orsaka magbesvär och diarre.


   3. Hur du tar Clopidogrel Mylan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos inklusive för patienter med ett tillstånd som kallas "atriell fibrillering" (oregelbundna hjärtslag) är en 75 mg tablett Clopidogrel Mylan per dag som ska sväljas med eller utan mat vid samma tid varje dag.

   För behandling av svår bröstsmärta efter en hjärtattack eller instabil angina (se avsnitt 1.) kan din läkare ge dig Clopidogrel Mylan 300 mg (4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen. Efter detta tas den rekommenderade dosen om 75 mg Clopidogrel Mylan per dag.

   Du bör ta Clopidogrel Mylan så länge din läkare ordinerar det

   Om du har tagit för stor mängd av Clopidogrel Mylan

   Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning pga den ökade risken för blödning.

   Om du har glömt att ta Clopidogrel Mylan

   Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel Mylan, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

   Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbla doser för att kompensera glömd tablett.

   För förpackningsstorlekarna 7, 14, 28, 56 och 84 tabletter (kalenderblister) kan du kontrollera vilken dag du senast tog en tablett Clopidogrel Mylan genom att titta på kalendern som är tryckt på blistern (tryckförpackningen)

   Om du slutar att ta Clopidogrel Mylan

   Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart om du har:

   • Feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

   • Tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ” Varningar och försiktighet”).

   • Svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.

   Den vanligaste biverkningen som rapporterats för Clopidogrel Mylan är blödning.

   Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.

   Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel Mylan

   Om du skär eller skadar dig kan det ta lite längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador, t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

   Andra biverkningar inkluderar:

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

   Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

   Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

   Sällsyntabiverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

   Yrsel, förstorade bröst hos män.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

   Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar, smakförlust.

   Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Överkänslighetsreaktioner med bröstsmärta eller buksmärtor, tecken på ihållande lågt blodsocker.

   Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clopidogrel Mylan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som hydroklorid).

   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon (typ A), makrogol 6000 och hydrogenerad ricinolja (se avsnitt 2 ”Clopidogrel Mylan innehåller hydrerad ricinolja”).

   • Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), talk och makrogol 3000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabeltterna är rosa, runda och bikonvexa.

   Kartonger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 och 100 filmdragerade tabletter i blister finns tillgängliga.

   Kartonger med 7, 14, 28, 56, 84 filmdragerade tabletter i kalenderblister finns tillgängliga.

   Kartonger med 30x1 och 50x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister finns tillgängliga.

   Alla förpackningar marknadsförs eventuellt inte.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan S.A.S, 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, Frankrike

   Tillverkare:

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Mylan bvba/sprl

   Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

   Lietuva

   BGP Products UAB

   Tel: +370 5 205 1288

   България

   Майлан ЕООД

   Тел: +359 2 44 55 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Mylan bvba/sprl

   Tel: + 32 (0)2 658 61 00 (Belgique/Belgien)

   Ceská republika

   MylanPharmaceuticals s.r.o.

   Tel: +420 222 004 400

   Magyarország

   Mylan EPD Kft

   Tel: + 36 1 465 2100

   Danmark

   BGP Products ApS

   Tlf: +45 28116932

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd

   Tel: + 356 21 22 01 74

   Deutschland

   Mylan Germany

   GmbH

   Tel: + 49 800 0700 800

   Nederland

   Mylan B.V

   Tel: + 31 (0) 20 426 3300

   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

   Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Mylan healthcare Norge AS

   Tel: + 47 66 75 33 00

   Ελλάδα

   Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 993 6410

   Österreich

   Arcana Arzneimittel GmbH

   Tel: +43 1 416 24 18

   España

   Mylan Pharmaceuticals, S.L

   Tel: + 34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp.z.o.o

   Tel: +48 22 546 64 00

   France

   Mylan SAS

   Tel: +33 4 37 25 75 00

   Portugal

   Mylan, Lda.

   Tel + 351 21 412 72 00

   Hrvatska

   Mylan Hrvatska d.o.o

   Tel: +385 1 23 50 599

   România

   BGP Products SRL

   Tel: + 40 372 579 000

   Ireland

   Mylan Ireland Limited

   Tel: + 353 (0) 87 1694982

   Slovenija

   GSP Proizvodi d.o.o.

   Tel: + 386 1 236 31 85

   Ísland

   BGP Products ApS

   Tel: + 45 28116932

   (Danmörk)

   Slovenská republika

   Mylan s.r.o

   Tel: +421 2 32 199 100

   Italia

   Mylan S.p.A

   Tel: + 39/02-61246921

   Suomi/Finland

   Mylan Finland OY

   Puh/Tel: + 358 20 720 9555

   Κύπρος

   Pharmaceutical Trading Co Ltd

   Τηλ: +35 7 99403969

   Sverige

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   Latvija

   BGP Products SIA

   Tel: +371 676 055 80

   United Kingdom

   Generics [UK] Ltd

   Tel: +44 1707 853000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-28


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://ww.ema.europa.eu/ . Liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Clopidogrel Mylan

  Filmdragerad tablett 75 mg Klopidogrel 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 064699
  • Tillverkare: Mylan AB

  82,49 kr

  Jämförpris: 0,82 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?