Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clopidogrel Aurobindo

   75 mg filmdragerade tabletter
   klopidogrel

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clopidogrel Aurobindo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel Aurobindo
   3. Hur du tar Clopidogrel Aurobindo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clopidogrel Aurobindo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clopidogrel Aurobindo är och vad det används för

   Clopidogrel Aurobindo tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

   Clopidogrel Aurobindo används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

   Du har fått Clopidogrel Aurobindo för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

   • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

   • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom, eller

   • Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

   • Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer och du kan inte ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen Clopidogrel Aurobindo och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha givit dig Clopidogrel Aurobindo och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt och du inte har risk för stor blödning.

   Klopidogrel som finns i Clopidogrel Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel Aurobindo

   Ta inte Clopidogrel Aurobindo:

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot klopidogrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t ex magsår eller blödning i hjärnan.

   • Om du lider av allvarlig leversjukdom.

   Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din läkare innan du börjar med Clopidogrel Aurobindo.

   Varningar och försiktighet

   Om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig, prata med din läkare, apotekspersonal eller sköterska innan du tar Clopidogrel Aurobindo

   • om du har risk för blödning som t ex:

    • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t ex magsår)

    • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

    • en nyligen inträffad allvarlig skada

    • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

    • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

   • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste veckan.

   • om du lider av njur- eller leversjukdom.

   • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

   Medan du tar Clopidogrel Aurobindo:

   • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

   • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella Biverkningar”).

   • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella Biverkningar”).

   • Din läkare kan beställa blodtester.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn, eftersom det inte hjälper.

   Andra läkemedel och Clopidogrel Aurobindo:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel Aurobindo eller vice versa.

   Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

   • blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

   • heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

   • omeprazol, esomeprazol eller cimetidin, läkemedel för behandling av magbesvär

   • flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin eller kloramfenikol, läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner eller svampinfektioner

   • karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

   • ticlopidin, ett annat trombocythämmande medel.

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression.

   • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.

   Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Clopidogrel Aurobindo i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber. Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

   Clopidogrel Aurobindo med mat och dryck

   Clopidogrel Aurobindo kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.


   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Clopidogrel Aurobindo. Om du blir gravid under tiden du använder Clopidogrel Aurobindo ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.

   Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

   Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Clopidogrel Aurobindo påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clopidogrel Aurobindo innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Clopidogrel Aurobindo innehåller hydrerad ricinolja. Detta kan ge magbesvär eller diarré.


   3. Hur du tar Clopidogrel Aurobindo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos, inklusive för patienter med ett tillstånd kallat förmaksflimmer (oregelbunden hjärtrytm), är en tablett på 75 mg Clopidogrel Aurobindo per dag som tas via munnen, med eller utan mat och vid samma tidpunkt varje dag.

   Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan din läkare ge dig Clopidogrel Aurobindo 300 mg (en tablett på 300 mg eller 4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen. Efter detta tas den rekommenderade dosen om 75 mg Clopidogrel Aurobindo per dag som beskrivet ovan.

   Du bör ta Clopidogrel Aurobindo så länge din läkare ordinerar det.

   Om du har tagit för stor mängd av Clopidogrel Aurobindo:

   Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning p g a den ökade risken för blödning.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Clopidogrel Aurobindo:

   Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel Aurobindo, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

   Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd tablett.

   Om du slutar att ta Clopidogrel Aurobindo:

   Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart om du har:

   • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

   • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ” Varningar och försiktighet”).

   • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.

   Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av Clopidogrel Aurobindo är blödning.
   Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.


   Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel Aurobindo
   Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ” Varningar och försiktighet”).


   Andra biverkningar som har rapporterats vid användning av Clopidogrel Aurobindo är:
   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter): Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter): Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter): Yrsel, förstorade bröst hos män.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter): Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t ex en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar.

   Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clopidogrel Aurobindo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Används inom 6 månader efter första öppnande av burk.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (klass 113), mannitol, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, krospovidon (typ A), makrogol 6000, hydrerad ricinolja, laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Clopidogrel Aurobindo innehåller laktos”), hypromellos (15 cp), titandioxid (E171), triacetin, röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett.

   Rosafärgade, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med fasade kanter och med ”E” präglat på den ena sidan och '34' på den andra sidan.

   Clopidogrel Aurobindo 75 mg filmdragerade tabletter finns i blisterförpackningar och innehåller 14, 28, 30, 50, 56, 84, 100 och 500 filmdragerade tabletter.

   Burkar innehåller 30 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Aurobindo Pharma (Malta) Limited
   Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
   Floriana FRN 1913
   Malta

   Tillverkare
   Milpharm Limited
   Ares Block, Odyssey Business Park
   West End Road
   Ruislip HA4 6QD
   Storbritannien

   eller

   APL Swift Services (Malta) Limited
   HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
   Birzebbugia, BBG 3000
   Malta

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
   Orion Pharma AB
   Box 520
   192 05 Sollentuna
   Sverige
   Tel: 08- 623 64 40
   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clopidogrel Aurobindo

  Filmdragerad tablett 75 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 533142
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  209,25 kr

  Jämförpris: 2,09 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?