Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Clomicalm 5 mg tabletter för hundar

   Clomicalm 20 mg tabletter för hundar

   Clomicalm 80 mg tabletter för hundar

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Tillverkare:

   Elanco France S.A.S.

   26, Rue de la Chapelle
   68330 Huningue

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Clomicalm 5 mg, 20 mg, 80 mg. Klomipraminhydroklorid tabletter för hundar

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Klomipraminhydroklorid 5 mg (motsvarande 4,5 mg klomipramin)

   Klomipraminhydroklorid 20 mg (motsvarande 17,9 mg klomipramin)

   Klomipraminhydroklorid 80 mg (motsvarande 71,7 mg klomipramin)

   4. INDIKATION(ER)

   Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteendet.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid känd överkänslighet mot klomipramin och närbesläktade tricykliska antidepressiva. Skall inte användas om hanhundar i avel.

   6. BIVERKNINGAR

   Clomicalm kan i mycket sällsynta fall orsaka kräkningar, aptitförändingar, slöhet eller en förhöjning av leverenzymnivåerna, som är reversibel, när behandlingen avbryts. Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats, speciellt vid redan förekommande sjukdomstillstånd och vid samtidig administration av läkemedel, som bryts ned i levern. Kräkningen kan reduceras om tabletten ges tillsammans med lite foder. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Clomicalm ges i en dos av 1 - 2 mg/kg två gånger dagligen för att ge en total daglig dos av 2 - 4 mg/kg i enlighet med nedanstående tabell:

   Kroppsvikt

   Clomicalm 5 mg

   Clomicalm 20 mg

   Clomicalm 80 mg

   1,25-2,5 kg

   >2,5-5 kg

   ½ tablett

   1 tablett

   ---

   ---

   ---

   ---

   >5-10 kg

   >10-20 kg

   ---

   ---

   ½ tablett

   1 tablett

   ---

   ---

   >20-40 kg

   >40-80 kg

   ---

   ---

   ---

   ---

   ½ tablett

   1 tablett

   Clomicalm kan genom munnen med eller utan foder.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   I kliniska försök, var en behandlingstid om 2 - 3 månader med Clomicalm i kombination med beteendeterapi tillräckligt för att symptomen på separationsrelaterade tillstånd. Vissa fall kan behöva längre behandling. I de fall ingen förbättring ses efter 2 månader, bör behandlingen med Clomicalm upphöra.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvara produkten i originalförpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn, eftersom oavsiktligt intag kan vara farligt. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   12.1 Försiktighet

   Hund:

   Clomicalm ska användas med försiktighet till hundar med hjärta-kärl störningar eller epilepsi och endast efter en bedömning av risk/nytta förhållandet. På grund av dess potentiella antikolinerga egenskaper, skall Clomicalm också användas med försiktighet till hundar med trång-vinkels glaukom, begränsad magtarm rörelse eller svårighet att kissa. Clomicalm bör användas under veterinärs övervakning. Clomicalms effekt och säkerhet har inte utvärderats för hundar som väger mindre än 1,25 kg eller är yngre än sex månader.

   Personer som administrerar produkten:

   Hos barn skall intag av misstag ses som allvarligt. Det finns inte något specifikt motgift. Om läkemedlet har givits via mun, sök läkare omedelbart och visa produktetiketten. Överdos hos människor orsakar antikolinerga effekter även om centralnervösa och kardiovaskulära systemen också kan påverkas. Människor med känd överkänslighet mot klomipramin skall administrera produkten med försiktighet.

   12.2 Dräktighet och digivning:

   Clomicalm är inte undersökt på tikar under dräktighet och digivning. Laboratoriedjursstudier i möss och råttor visade tecken på embryotoxisk effekt.

   12.3 Interaktion:

   Rekommendationer kring interaktioner mellan Clomicalm och andra läkemedel bygger på studier på andra djurarter än hund. Clomicalm kan förstärka effekten av den antiarytmiska läkemedlet quinidin, antikolinerga medel (t.ex. atropin), andra CNS-aktiva läkemedel (t.ex. barbiturater, benzodiazepiner, generella anestetika, neuroleptika) eller sympatomimetika (t.ex. adrenalin) och kumarinderivat. Clomicalm bör inte administrera i kombination med, eller inom 2 veckor efter utsättning av monoaminoxidas-hämmare.
   Samtidig administrering med cimetidin kan medföra förhöjda plasmanivåer av klomipramin. Plasma nivåer av vissa anti-epileptiska läkemedel, såsom fenytoin och karbamazepin, kan förhöjas vid samtidig administrering med Clomicalm.

   12.4 Överdosering:

   Vid överdosering med 20 mg/kg Clomicalm ( 5 gånger den högsta terapeutiska dosen), observerades bradykardi och arytmier (AV-block och ventrikulära extraslag) ungefär 12 timmar efter dosering. Överdosering med 40 mg/kg (20 gånger den rekommenderade dosen) Clomicalm orsakade puckelryggig kroppshållning, skakningar, rodnad buk och minskad aktivitet hos hundar. Högre doser (500 mg/kg dvs. 250 gånger den rekommenderade dosen) orsakade kräkningar, avföring, hängiga ögon, skakningar och tysthet. Ytterligare högre doser (725 mg/kg) orsakade dessutom krampanfall och dödsfall.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018/12/18. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur.

   Förpackningsstorlek: 30 tabletter

   För information om detta veterinärmedicinska läkemedel vänligen kontakta den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.

   België /Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg, Nederland: Novartis Consumer Health B.V., Tel /Tél: +31-76 533 00 20

   Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland, Sverige: Novartis Healthcare A/S, Tlf/Tel/Puh: +45-39 16 84 00

   Deutschland: Novartis Tiergesundheit GmbH, Tel: +49-(0)89 7877 713

   България, Česká republika, Eesti, Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika:Novartis Animal Health d.o.o., Tel: + 386 1 580 2884

   Ελλάδα: Premier Shukuroglou Hellas SA, Tηλ: +30-210 6538-061/181

   Κύπρος: Premier Shukuroglou Ltd , Tηλ: +357 22 81 53 53

   España: Novartis Sanidad Animal, S.L., Tel: +34-93 306 4700

   France: Novartis Santé Animale S.A.S., Tél: +33-(0)1 55 47 87 47

   Italia: Novartis Animal Health S.p.A., Tel: +39-02 96542205

   United Kingdom, Ireland, Malta: Novartis Animal Health UK Ltd., Tel: +44-(0) 1276 69 4402

   Magyarország: Novartis Hungária Kft, Tel: +36 1 457 6691

   Österreich: Novartis Animal Health GmbH, Tel: +43-(0)5338 2000

   Portugal: Novartis Farma-Produtos Farmacêuticos, S.A., Tel: +351-21 000 86 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clomicalm

  Tablett 80 mg 30 styck Burk

  • Varunummer: 509760
  • Tillverkare: Elanco GmbH

  298,50 kr

  Jämförpris: 9,95 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?