Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Clindamycin Alternova

   300 mg kapslar, hårda
   klindamycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CLINDAMYCIN ALTERNOVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CLINDAMYCIN ALTERNOVA
   3. HUR DU ANVÄNDER CLINDAMYCIN ALTERNOVA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CLINDAMYCIN ALTERNOVA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD CLINDAMYCIN ALTERNOVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Clindamycin Alternova är ett bakteriedödande medel (antibiotikum).

   Clindamycin Alternova används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.


   Klindamycin som finns i Clindamycin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CLINDAMYCIN ALTERNOVA

   Använd inte Clindamycin Alternova

   • om du är allergisk (överkänslig) mot klindamycin eller mot något av övriga innehållsämnen i Clindamycin Alternova.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot linkomycin.

   Varningar och försiktighet

   Om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom bör du informera din läkare om detta innan behandlingen med Clindamycin Alternova påbörjas.


   Vid långtidsbehandling skall lever- och njurfunktion och blod undersökas regelbundet av läkaren.


   Om du får diarré under behandlingen skall du kontakta din läkare så att kuren antingen kan avbrytas eller fortsätta under noggrann övervakning.


   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.


   Clindamycin Alternova kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Andra läkemedel och Clindamycin Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta gäller särskilt om du använder:

   • p-piller, eftersom effekten kan påverkas av behandling med Clindamycin Alternova

   • muskelavslappnande medel

   • erytromycin (antibiotika)

   • warfarin eller liknande blodförtunnande läkemedel. Du kan vara mer benägen att få blödningar. Din läkare kan behöva ta regelbundna blodprover för att kontrollera hur väl ditt blod levrar sig (koagulerar).

   Clindamycin Alternova med mat och dryck

   Clindamycin Alternova kan tas tillsammans med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Clindamycin Alternova under graviditet.


   Det finns risk för att barn som ammas påverkas. Använd därför inte Clindamycin Alternova under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


   Vid fertilitetsstudier på djur uppvisade klindamycin inga effekter på fertilitet eller fortplantningsförmåga.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clindamycin Alternova har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Clindamycin Alternova innehåller laktos.

   Clindamycin Alternova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER CLINDAMYCIN ALTERNOVA

   Använd alltid Clindamycin Alternova enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos för vuxna är: 300 mg 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen höjas till 300 mg 3-4 gånger dagligen.


   Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med ett glas vatten och intas i sittande eller stående ställning.

   Kapslarna skall ej delas på grund av risken för skador i svalget.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Clindamycin Alternova

   Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Clindamycin Alternova

   Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Clindamycin Alternova orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Du ska omedelbart kontakta din läkare eller sjukhus om du observerar något av följande:


   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.


   Clindamycin Alternova kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Andra biverkningar som också kan förekomma:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Tarminflammation, vilket ger smärta eller svår diarré inklusive allvarlig bakterieinfektion (Clostridium difficile), leverpåverkan, buksmärtor och diarré.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Illamående, kräkningar och nässelutslag eller andra hudutslag.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Allergiska reaktioner, blodförändringar, vaginal infektion, inflammation i matstrupen, lågt antal blodplättar (trombocytopeni), utbredda hudrodnader och små varhärdar (toxisk pustuloderma), svår inflammation på stora hudytor (generaliserade exfoliativ dermatit), hudblåsor (dematitis bullosa), morbilliforma utslag (mässlingsliknande utslag), gulsot, överhudsavlossning (toxisk epidermal nekrolys), slemhinne- och hudinflammation med hög feber (Stevens-Johnsons syndrom), förstöring av granulocyter i blodet (agranulocytos), brist på vita blodkroppar i blodet (leukopeni), sår i matstrupen (esophagusulcus), klåda samt blåsbildande utslag (erythema multiforme), smakförändringar (dysgeusi) och hudreaktion med onormalt antal vita blodceller (eosinofili), feber och involvering av inre organ förorsakad av läkemedel (DRESS-syndrom).


   Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR CLINDAMYCIN ALTERNOVA SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 300 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, gelatin, patentblått V (E131) och titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Turkos kapsel.

   Blister: 4, 8, 16, 20 24, 32, 40 och 100 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Alternova A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Tillverkare:

   Chanelle Medical

   Loughrea

   Co. Galway

   Irland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014–12–18

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clindamycin Alternova

  Kapsel, hård 300 mg 20 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 026695
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  206 kr

  Jämförspris: 10,30 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?