• Klindamycin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clindamycin Actavis

   150 mg och 300 mg hårda kapslar
   klindamycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clindamycin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Actavis
   3. Hur du använder Clindamycin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clindamycin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clindamycin Actavis är och vad det används för

   Clindamycin Actavis innehåller den aktiva substansen klindamycin och ingår i en grupp läkemedel som kallas antibiotika.

   Clindamycin Actavis används för att behandla följande infektioner hos vuxna och barn:

   • maginfektioner

   • allvarliga infektioner orsakade av vissa typer av bakterier (anaeroba bakterier)

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • halsfluss

   • tandinfektioner

   Klindamycin som finns i Clindamycin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Actavis

   Använd inte Clindamycin Actavis

   • om du är allergisk mot klindamycin, linkomycin (ett annat antibiotikum) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Clindamycin Actavis.

   Tala om för din läkare om du har problem med njurarna eller levern. Din läkare kan behöva övervaka mängden klindamycin i ditt blod och ändra dosen.

   Om du behöver använda Clindamycin Actavis under lång tid kan din läkare vilja göra regelbundna tester av levern, njurarna och blodet.

   Om du utvecklar svår eller ihållande blodig diarré under eller efter behandlingen med Clindamycin Actavis ska du omedelbart tala om detta för din läkare eftersom behandlingen kan behöva avbrytas. Detta kan vara ett tecken på en tarminflammation (pseudomembranös kolit) som kan uppstå till följd av behandling med antibiotika.

   Andra läkemedel och Clindamycin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka det här läkemedlets funktion, eller så kan det här läkemedlet orsaka en svagare effekt av andra läkemedel som används samtidigt. Dessa läkemedel är följande:

   • erytromycin, ett antibiotikum som används för behandling av infektioner.

   • muskelavslappnande medel som används vid operationer.

   • warfarin eller liknande läkemedel som används för att förtunna blodet. Du kan ha större risk att drabbas av blödning. Din läkare kan behöva ta regelbundna blodprov för att kontrollera hur bra ditt blod koagulerar.

   Clindamycin Actavis med mat och dryck

   Kapslarna kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Amning

   Den aktiva substansen i detta läkemedel kan utsöndras i bröstmjölk. Du ska inte använda Clindamycin Actavis medan du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clindamycin Actavis har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillräckligt gott skick för att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clindamycin Actavis innehåller laktos

   Om din läkare konstaterat att du inte tål vissa typer av socker, rådfråga din läkare innan du använder Clindamycin Actavis kapslar.


   3. Hur du använder Clindamycin Actavis

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clindamycin Actavis kapslar ska alltid sväljas hela tillsammans med ett helt glas vatten i upprätt ställning (d.v.s. sittande eller stående).

   Vuxna

   Den rekommenderade dosen är mellan 150 till 300 mg 3 till 4 gånger om dagen.

   Dosen beror på hur allvarlig din infektion är.

   Barn

   Den rekommenderade dosen för barn är 15 mg per kg per dag, fördelat på 3 doser.

   Barn som väger mellan 30 och 45 kg kan ges 150 mg 3 gånger per dag.

   Maximal dos för barn är 20 mg per kg per dag, fördelat på 4 doser.

   Din läkare kommer att räkna ut vilket antal kapslar du eller ditt barn ska ta och hur ofta de ska tas.

   Tala med din läkare eller apotekspersonal om ditt barn inte kan svälja kapslar. Andra former av detta läkemedel kan vara mer lämpliga.

   Om du använt för stor mängd av Clindamycin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig den märkta läkemedelsförpackningen, oavsett om det finns några Clindamycin Actavis-kapslar kvar i den eller ej. Ta inga fler kapslar förrän din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har glömt att använda Clindamycin Actavis

   Om det bara har gått några timmar sedan du glömde dosen ska du ta den omedelbart. Om det snart är dags för nästa dos hoppar du över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Clindamycin Actavis

   Om du slutar att använda läkemedlet för tidigt kan din infektion återkomma eller förvärras.

   Sluta inte att använda Clindamycin Actavis såvida inte din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar:

   • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta är en biverkning som kan uppstå under eller efter avslutad behandling med antibiotika, och kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation.

   • tecken på en svår allergisk reaktion, så som plötslig väsande/pipande andning, andningssvårigheter, svullnad i ögonlocken, ansiktet eller läpparna, hudutslag eller klåda (särskilt om det påverkar hela kroppen).

   • blåsor och fjällning av stora hudområden, feber, hosta, allmän sjukdomskänsla och svullnad i tandköttet, tungan eller läpparna.

   • gultonad hud och ögonvitor (gulsot).


   Andra eventuella biverkningar är följande:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • magsmärtor, diarré

   • dålig leverfunktion


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • illamående, kräkningar

   • hudrodnad, kliande hudutslag (nässelutslag)


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • vaginal infektion

   • minskat antal blodkroppar vilket kan orsaka blåmärken eller blödningar eller försvagat immunförsvar

   • försämrat smaksinne

   • sår i halsen, halsont

   • klåda

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clindamycin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter ”EXP”.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klindamycin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Kapselns kärna: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat

    Kapselns filmdragering: titandioxid (E171), gelatin, vatten, natriumlaurylsulfat

    Tryckbläck: shellack, propylenglykol, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Clindamycin Actavis 150 mg-kapslar är vita, hårda kapslar märkta med ”A714” i svart bläck på locket.

   Clindamycin Actavis 300 mg-kapslar är vita, hårda kapslar märkta med ”A718” i svart bläck på locket.

   Förpackningsstorlekar

   Blisterförpackningar: 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 100 och 104 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island

   Tillverkare

   Balkanpharma-Dupnitsa AD

   3 Samokovsko Shosse Str

   Dupnitsa 2600, Bulgarien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-26


  Clindamycin Actavis

  Kapsel, hård 150 mg Klindamycin 100 styck Blister

  • Varunummer: 462498
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  500,49 kr

  Jämförpris: 5 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?