• Klindamycin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Chanelle Animal Health Ltd

   7 Rodney Street

   Liverpool L19 HZ

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Clinacin vet75 mg, 150 mg och 300 mg Tabletter Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller klindamycin 75 mg respektive 150 mg (som klindamycinhydroklorid). En tablett innehåller också laktosmonohydrat, povidon, krospovidon, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat som hjälpämnen.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Clinacin vet. är ett antibiotika som används vid bakteriella infektioner hos hund, till exempel infekterade sår, bölder, infektioner i munhålan, tänder och benvävnad orsakade av eller associerade med bakterier känsliga för klindamycin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Clinacin vet. ska inte användas:

   • vid överkänslighet mot klindamycin och linkomycin.

   • till kaniner, hamstrar, marsvin, chincillas, hästar eller idisslare, eftersom behandling med klindamycin hos dessa arter kan resultera i allvarlig störning av tarmfloran.

   6. BIVERKNINGAR

   Doser på 300 mg/kg har tolererats av hundar utan tecken på biverkningar. Tillfälliga kräkningar, nedsatt aptit, diarré, leukocytos och förhöjda leverenzymvärden (AST, ALT) har ibland observerats. I sådana fall, ska behandling omedelbart upphöra och djuren behandlas symtomatiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Infekterade sår, bölder, infektioner i munhålan och tänder:

   5,5 mg/kg klindamycin var 12: e timme i 7-10 dagar (motsvarande en 300 mg tablett per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller en 150 mg tablett per 27 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller en 75 mg tablett per 13,5 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 4 dagar, kontakta veterinären.

   Vid kirurgiska ingrepp i munhålan:

   Vid tandbehandlingar eller kirurgiska ingrepp som motiveras av infektioner i eller kring tänderna kan veterinären sätta in behandling före ingreppet.

   Infektioner i benvävnad:

   11 mg/kg klindamycin var 12:e timme i minst 4 veckor (motsvarande två 300 mg tabletter per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller två 150 mg tabletter per 27 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller två 75 mg tabletter per 13,5 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 14 dagar, kontakta veterinären.

   För oralt bruk.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling med Clinacin vet. ska baseras på resultat från resistensbestämningar.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   Tvätta händerna efter användning. Ät, drick eller rök inte samtidigt som du hanterar läkemedlet.

   Personer som vet att de är överkänsliga mot linkosamider (linkomycin, klindamycin) ska undvika att hantera produkten.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   En neuromuskulärt blockerande effekt har observerats för klindamycin. Denna effekt kan möjligen förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande preparat. Samtidig behandling med sådana preparat bör utföras med försiktighet. Klindamycin ska ej användas tillsammans med kloramfenikol eller makrolider eftersom de också verkar på 50-S-subenheten då antagonism möjligen kan förekomma. När klindamycin och aminoglykosidantibiotika (t ex gentamicin) används samtidigt kan risken för allvarliga interaktioner (akutnjursvikt) ej helt uteslutas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Eventuellt överblivna rester skall returneras till apotek för destruktion. Av miljöskäl får läkemedel inte slängas i hushållsavfallet eller spolas ner med avloppsvattnet.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-08-11

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Burkar 300 mg: 6, 10, 14, 16, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100 eller 200 tabletter.

   Burkar 150 mg: 10, 16, 20, 30, 50, 80 eller 100 tabletter.

   Burkar 75 mg: 10, 16, 20, 30, 50, 80 eller 100 tabletter.

   Blister 300 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500

   eller 1000 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Omnidea AB

   Kaptensgatan 12

   11457 Stockholm

  Clinacin vet.

  Tablett 150 mg Klindamycin 16 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 054615
  • Tillverkare: Omnidea AB

  153 kr

  Jämförpris: 9,56 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?