Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cleodette 28

   0,02 mg/3 mg filmdragerade tabletter
   etinylestradiol/drospirenon
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

   • De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt

   • Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre

   • Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cleodette 28 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cleodette 28
   3. Hur du använder Cleodette 28
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cleodette 28 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cleodette 28 är och vad det används för

   Cleodette 28 är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.


   Var och en av de 21 rosa tabletterna innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormoner; drospirenon och etinylestradiol.


   De 7 vita tabletterna innehåller inga aktiva substanser och kallas också för placebotabletter.


   P-piller som innehåller två hormoner kallas kombinations-p-piller.


   Etinylestradiol och drospirenon som finns i Cleodette 28 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cleodette 28

   Allmänna noteringar

   Innan du börjar använda Cleodette 28 ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp – se avsnitt 2 ”Blodproppar”.


   Innan du kan börja ta Cleodette 28 kommer din läkare/barnmorska att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren/barnmorskan kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att läkaren/barnmorskan, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.


   I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Cleodette 28 eller då Cleodette 28 tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha sex eller använda andra, icke-hormonella preventivmedel, t.ex. använda kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Cleodette 28 påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.


   Cleodette 28 skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.

   Använd inte Cleodette 28:

   Använd inte Cleodette 28 om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.

   • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos, DVT ), i lungorna (lungemboli) eller något annat organ

   • om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen – t.ex. protein C-brist, protein S-brist, antitrombin-III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar

   • om du behöver genomgå en operation eller om du är sängliggande en längre period (se avsnittet (”Blodproppar”))

   • om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller en stroke (slaganfall)

   • om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymtom)

   • om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna:

    • svår diabetes med skadade blodkärl

    • mycket högt blodtryck

    • en mycket hög nivå av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)

    • ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi

   • om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas ”migrän med aura”.

   • om du har (eller har haft) en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal

   • om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt)

   • om du har (eller har haft) en tumör i levern

   • om du har (eller har haft) eller om du misstänks ha bröstcancer eller cancer i könsorganen

   • om du har oförklarliga blödningar från slidan

   • om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon, eller något av övriga innehållsämnena i Cleodette 28. Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad

   Var särskilt försiktig när du använder Cleodette 28


   När ska du kontakta läkare?


   Sök omedelbart läkare:

   - om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).


   För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”


   Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.

   Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Cleodette 28 ska du också kontakta läkare.

   • om en nära släkting har eller har haft bröstcancer

   • om du har någon lever- eller gallsjukdom

   • om du har diabetes

   • om du lider av depression

   • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

   • om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt)

   • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna)

   • om du har epilepsi (se ” Cleodette 28 och användning av andra läkemedel”)

   • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem)

   • om du har en sjukdom som framkommit först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, en blodsjukdom som kallas porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes), en nervsjukdom som orsakar plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea))

   • om du har eller har haft kloasma (en missfärgning av huden, särskilt i ansiktet eller på halsen, så kallade ”graviditetsfläckar”). I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus

   • om du har ökade blodfetter (hypertriglyceridemi) eller en ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

   • om du behöver genomgå en operation eller blir sängliggande en längre period (se avsnitt 2 ”Blodproppar”)

   • om du nyss har fött barn löper du ökad risk att få blodproppar. Fråga läkaren hur snart efter förlossningen du kan börja använda Cleodette 28

   • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit)

   • om du har åderbråck

   • om du har ärftlig angioödem kan produkter innehållande östrogen framkalla eller förvärra symtomen. Du bör uppsöka en läkare omgående om du upplever symtom på angioödem, som t.ex. svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.


   BLODPROPPAR


   Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Cleodette 28 ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.


   Blodproppar kan bildas

   • i vener (kallas venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)

   • i artärer (kallas arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE).


   Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.


   Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Cleodette 28 är liten.


   SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP

   Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.


   Upplever du något av dessa tecken?

   Vad kan du eventuellt lida av?

   • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

    • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

    • ökad värme i det drabbade benet

    • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått

   Djup ventrombos

   • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

   • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

   • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

   • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • svår smärta i magen

   Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig

   förkylning).

   Lungemboli

   Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

   • omedelbar synförlust eller

   • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust

   Retinal ventrombos

   (blodpropp i ögat)

   • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

   • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

   • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

   • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

   • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

   • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   Hjärtinfarkt

   • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

   • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

   • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

   • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

   • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

   • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall

   Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av

   en ny stroke.

   Stroke

   • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

   • svår smärta i magen (akut buk)

   Blodproppar som blockerar andra blodkärl


   BLODPROPPAR I EN VEN


   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

   • Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

   • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos (DVT).

   • Om en blodpropp förflyttar sig från benet och stannar i lungan kan det leda till en lungemboli.

   • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ så som ögat (retinal ventrombos).


   När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

   Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


   Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel.


   När du slutar använda Cleodette 28 återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.


   Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?


   Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.


   Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Cleodette 28 är liten.

   • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida, utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.

   • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat utvecklar cirka 5-7 en blodpropp under ett år.

   • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller drospirenon så som Cleodette 28, utvecklar cirka 9-12 en blodpropp under ett år.

   • Risken för blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).

   Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

   Kvinnor som inte använder kombinerat

   p-piller/plåster/ring och som inte är gravida

   Cirka 2 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder ett kombinerat hormonell preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

   Cirka 5-7 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder Cleodette 28

   Cirka 9-12 av 10 000 kvinnor


   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven


   Risken för en blodpropp med Cleodette 28 är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

   • om du är överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)

   • om någon i din släkt har haft en blodpropp i ben, lungor eller annat organ vid ung ålder (t.ex. under cirka 50 år). I det här fallet kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom

   • om du behöver genomgå en operation, eller blir sängliggande under en längre period på grund av skada eller sjukdom, eller om benet gipsas. Användningen av Cleodette 28 kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta ta Cleodette 28 fråga läkaren när du kan börja ta det igen

   • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)

   • om du har fött barn för några veckor sedan


   Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.


   Flygresor (>4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskild om du har någon av de andra faktorer som listas här.


   Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan beslut att du måste sluta ta Cleodette 28.


   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Cleodette 28, t.ex. en nära släkting drabbas av blodpropp med okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


   BLODPROPPAR I EN ARTÄR


   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?


   På samma som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.


   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär


   Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Cleodette 28 är mycket liten men kan öka:

   • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)

   • om du röker. När du använder kombinerade hormonella preventivmedel Cleodette 28 bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan läkaren råda dig att använda en annan typ av preventivmedel

   • om du är överviktig

   • om du har högt blodtryck

   • om någon nära anhörig har haft en hjärtinfarkt eller en stroke i unga år (yngre än 50 år). I det här fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller en stroke

   • om du eller någon nära släkting har höga blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

   • om du får migrän, speciellt ”migrän med aura”.

   • om du har problem med hjärtat (klaffsjukdom, en hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer)

   • om du har diabetes.


   Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.


   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Cleodette 28, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


   Cleodette 28 och cancer

   Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinations-p-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinations-p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att regelbundet undersöka dina bröst och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.


   I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall har elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanlig svår buksmärta.


   Mellanblödning

   Under de första månaderna när du använder Cleodette 28 kan du få oväntade blödningar (blödning utanför veckan då du tar de vita tabletterna). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader eller om den uppträder efter några månader, måste din läkare/barnmorska ta reda på vad som är fel.


   Vad du ska göra om du inte får någon blödning under mellanveckan

   Om du tagit alla rosa aktiva tabletter på rätt sätt, inte haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit några andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid.


   Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad, är det möjligt att du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare/barnmorska. Påbörja inte nästa tablettkarta innan du är säker på att du inte är gravid.

   Andra läkemedel och Cleodette 28

   Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Cleodette 28. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.

   Vissa läkemedel kan ha en påverkan på blodnivåer för Cleodette 28 och kan göra det mindre effektivt när det gäller att förebygga graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar. Det gäller bland annat:

   • läkemedel som används för behandling av

    • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

    • tuberkulos (t.ex. rifampicin)

    • HIV och Hepatit C Virus-infektioner (så kallade proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas, inklusive ritonavir, nevirapin, efavirez) eller andra infektioner (griseofulvin)

    • högt blodtryck i lungornas blodkärl (bosentan)

   • naturläkemedlet johannesört


   Cleodette 28 kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

   • läkemedel som innehåller ciklosporin

   • det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall)

   Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Cleodette 28 med mat och dryck

   Cleodette 28 kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten.


   Laboratorieprover


   Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet:

   Om du är gravid, ska du inte använda Cleodette 28. Om du blir gravid medan du tar Cleodette 28 sluta omedelbart och kontakta din läkare/barnmorska. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Cleodette 28 när som helst (se även ”Om du vill sluta använda Cleodette 28”).


   Amning:

   I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Cleodette 28. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din läkare/barnmorska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som tyder på att användningen av Cleodette 28 skulle påverka förmågan att köra eller använda maskiner.

   Cleodette 28 innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cleodette 28

   ´

   Varje blisterkarta innehåller 21 aktiva rosa tabletter och 7 vita placebotabletter.


   Ta en tablett Cleodette 28 dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna tillsammans med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


   Blanda inte ihop tabletterna: ta en rosa tablett de första 21 dagarna och sedan en vit tablett de sista 7 dagarna. Du måste sedan börja på en ny tablettkarta genast (21 rosa och sedan 7 vita tabletter). Det är därför inget uppehåll mellan tablettkartorna.


   Eftersom tabletterna har olika sammansättning är det nödvändigt att börja med den första tabletten uppe till vänster och att du sedan tar en tablett varje dag. För att detta skall ske i rätt ordning ska du följa pilriktningen på tablettkartan.


   Förberedelse inför påbörjandet av en ny tablettkarta


   För att hjälpa dig att hålla reda på tabletterna följer det med varje Cleodette 28 tablettkarta sju stycken klisterlappar med veckans sju dagar. Du måste veta vilken veckodag du ska börja ta tabletterna.


   Välj den minnesremsa som börjar med den veckodag då du börjar ta tabletterna. Ett exempel: Om du börjar på en onsdag använder du minnesremsan som börjar med ”ONS”. Klistra fast minnesremsan högst upp på Cleodette 28 kartan där det står ”fäst minnesremsan här”, så att den första dagen är ovanför tabletten märkt ”Start”. Nu anges en veckodag ovanför varje tablett och du kan se om du tagit tabletten en viss dag. Pilarna visar i vilken ordning du ska ta tabletterna.


   Under de 7 dagar när du tar de vita placebotabletterna (placebodagarna) bör blödningen börja (så kallad bortfallsblödning). Detta börjar oftast på den andra eller tredje dagen efter den sista rosa aktiva Cleodette 28-tabletten. När du tagit den sista vita tabletten ska du börja med nästa tablettkarta oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder alltså att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag, och att bortfallsblödningarna bör inträffa samma dagar i varje månad.


   Om du använder Cleodette 28 på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du tar en placebotablett.


   När kan du börja med den första tablettkartan?

   • Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad

    Börja med Cleodette 28 den första dagen i menscykeln (d.v.s. samma dag som din menstruation börjar). Om du börjar med Cleodette 28 den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2 – 5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

   • Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller, eller kombinationpreparat i form av vaginalring eller plåster.

    Du kan med fördel börja med Cleodette 28 dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiva substanser) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter den tablettfria perioden med ditt tidigare p-piller (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster, följ din läkares/barnmorskas råd.

   • Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat eller ett gestagenutsöndrande intrauterint system (hormonspiral))

    Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från implantat eller hormonspiral på dagen då detta avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion) men i alla dessa fall måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

   • Efter missfall

    Följ läkarens råd.

   • Efter förlossning

    Du kan börja med Cleodette 28 Actavis mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28, använd en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Cleodette 28.

    Om du haft sex innan du börjar använda Cleodette 28 (igen) efter förlossning, se till att du inte är gravid, eller vänta till din nästa menstruation.

   • Om du ammar och önskar börja med Cleodette 28 (igen) efter att ha fött barn.

    Läs avsnittet ”Amning”.

   Fråga din läkare/barnmorska vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

   Om du använt för stor mängd av Cleodette 28


   Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Cleodette 28 tabletter.


   Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom på illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.


   Om du har tagit för många Cleodette 28 tabletter eller upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Cleodette 28

   Tabletterna i fjärde raden på tablettkartan är placebotabletter. Om du glömmer en av dessa tabletter har det ingen effekt på Cleodette 28 tillförlitlighet. Kasta bort den glömda placebotabletten.

   Om du glömmer en rosa, aktiv tablett i raderna 1, 2 eller 3 måste du göra följande:


   • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett är det preventiva skyddet inte nedsatt. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.


   • Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid.


   Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en rosa tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se diagrammet nedan):


   Mer än en tablett glömd i tablettkartan

   Kontakta din läkare/barnmorska.


   • 1 tablett glömd under vecka 1

   Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletter vid den vanliga tidpunkten, och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du haft sex veckan innan du glömde tabletten så kan du vara gravid. Kontakta i så fall din läkare.


   • 1 tablett glömd under vecka 2

   Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det – även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.


   • 1 tablett glömd under vecka 3

   Du kan välja mellan två alternativ:

   1. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Istället för att ta de vita placebotabletterna på denna tablettkarta kastar du bort dem, och börjar på nästa tablettkarta.

    Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan, medan du tar de vita placebotabletterna - men du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.

   2. Du kan också sluta ta de aktiva rosa tabletterna och gå direkt till de 7 vita placebotabletterna (innan du tar placebotabletterna, notera vilken dag du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar, ta placebotabletterna i färre än sju dagar.

   Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.


   • Om du har glömt någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under de normala placebodagarna kan det betyda att du är gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.

   Om du har glömt en tablett/flera tabletter

   Om du kräks eller får svår diarré

   Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en aktiv rosa tablett, eller om du har svår diarré, finns det risk för att de aktiva substanserna i tabletten inte kommer att tas upp i fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré, ta en ny rosa tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmar från den tid då du normalt tar din tablett Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden som ges ovan i avsnittet ”Om du har glömt att ta Cleodette 28”.


   Att förskjuta menstruationen: vad du behöver veta

   Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation genom att inte ta de vita placebotabletterna från den fjärde raden utan börja direkt på en ny tablettkarta med Cleodette 28 och avsluta hela den tablettkartan. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkartan. Avsluta den andra tablettkartan med att ta de 7 vita tabletterna på rad fyra. Börja sedan på nästa tablettkarta.


   Du kan rådfråga din läkare/barnmorska innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruation.


   Ändra menstruationens första dag: vad du behöver veta

   Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna börjar din menstruation under placeboveckan. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet placebodagar – de dagar du tar de vita placebotabletterna - (men aldrig förlänga – 7 är maximum!). Om du exempelvis normalt börjar ta placebotabletterna på en fredag, och du vill ändra detta till en tisdag (tre dagar tidigare) börja på en ny tablettkarta tre dagar tidigare än vanligt. Om du gör placebointervallet mycket kort (t.ex. tre dagar eller mindre), kanske du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning.


   Kontakta din läkare/barnmorska om du är osäker på hur du ska göra.

   Om du vill sluta ta Cleodette 28

   Du kan sluta ta Cleodette 28 när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med din läkare/barnmorska om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Cleodette 28 och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare att kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Cleodette 28 orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Cleodette 28, prata med läkaren.


   En ökad risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombos, ATE) finns för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel. Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du använder Cleodette 28”.


   Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Cleodette 28.


   Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):

   • humörsvängningar

   • huvudvärk

   • magsmärta

   • akne

   • smärta i brösten, förstoring av brösten, ömmande bröst, smärtsamma eller oregelbundna menstruationer

   • viktökning

   Mindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):

   • candida (svampinfektion)

   • herpesblåsor (herpes simplex)

   • allergiska reaktioner

   • ökad aptit

   • depression, nervositet, sömnproblem, minskad sexlust

   • myrkrypningar/stickningar, yrsel (vertigo)

   • synrubbningar

   • oregelbunden hjärtrytm eller ovanligt hög hjärtfrekvens

   • blodpropp (trombos) i blodkärlen i benet eller lungan (lungemboli), förhöjt blodtryck, sänkt blodtryck, migrän, åderbråck

   • svalginflammation

   • illamående, kräkning, inflammation i magen och/eller tarm, diarré, förstoppning

   • plötslig svullnad i hud och/eller slemhinnor (t.ex. tungan eller halsen), och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem), håravfall (alopeci), eksem, klåda, utslag, torr hud, ökad hudfjällning (seborré)

   • nackvärk, värk i armar/ben, muskelkramper

   • inflammation i urinblåsan

   • knölar i brösten (godartade och cancer), mjölkproduktion utan att vara gravid

   • (galaktorré), äggstockstumör (cysta), värmevallningar, avsaknad av menstruationsblödning, mycket kraftiga menstruationsblödningar, sekret från slidan, torr slida, smärta i bäckenet, onormala utstrykningar (cellprover) från livmoderhalsen

   • vätskeansamling, orkeslöshet, svår törst, ökad svettning

   • viktminskning


   Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):

   • astma

   • nedsatt hörsel

   • blockad av ett blodkärl pga en blodpropp som bildats någon annanstans i kroppen

   • erytema nodosum (kännetecknas av smärtsamma rödaktiga knutor i huden)

   • erytema multiforme (kännetecknas av utslag med ringformade rodnader eller sår).

   • farliga blodproppar i en ven eller en artär, t. ex.:

    • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)

    • i lungorna

    • hjärtinfarkt

    • stroke

    • mini-stroke eller övergående strokeliknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

    • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.


   Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cleodette 28 ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Utgångsdatum

   Används före utgångsdatum som anges på tablettkartan och kartongen efter Utg.dat.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablettkarta Cleodette 28 innehåller 21 rosa aktiva tabletter i raderna 1,2 och 3 och 7 vita placebotabletter i rad 4.


   Aktiva tabletter:

   De aktiva substanserna är etinylestradiol 0,02 mg och drospirenon 3 mg.

   Övriga substanser är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, natriumkroskarmellos, polysorbat 80, magnesiumstearat

   Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)


   Placebotabletter:

   Tablettkärna: vattenfri laktos, povidon, magnesiumstearat

   Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Aktiva tabletter är rosa, runda filmdragerade tabletter.

   Placebotabletter är vita, runda filmdragerade tabletter.

   Tabletterna har en diameter på 5,7 mm.


   Cleodette 28 finns tillgängligt i förpackningar om 1, 2, 3, 6 och

   13 tablettkartor, där varje innehåller 28 tabletter (21 aktiva samt 7 placebotabletter).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   220 Hafnarfjordur

   Island


   Tillverkare

   Laboratorios León Farma, S.A.

   Pol. Ind. Navatejera.

   C/ La Vallina s/n

   24008 - Villaquilambre, León.

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cleodette 28

  Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg 3 x 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 464189
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?