Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Sverige: Vétoquinol Scandinavia AB, Box 9, 265 21 Åstorp

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Vétoquinol
   Magny-Vernois
   F-70200
   Lure
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Clavaseptin 40 mg/10 mg och 50 mg/12,5 mg tabletter för hund och katt. Clavaseptin 200 mg/50 mg och 400/100 mg tabletter för hund. Amoxicillin/klavulansyra.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett Clavaseptin 40 mg/10 mg innehåller:

   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat)

   40 mg

   Klavulansyra (som kaliumsalt)

   10 mg   Brun järnoxid (E172)

   0,095 mg

   Varje tablett Clavaseptin 50 mg/12,5 mg innehåller:

   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat)

   50 mg

   Klavulansyra (som kaliumsalt)

   12,5 mg   Brun järnoxid (E172)

   0,120 mg

   Varje tablett Clavaseptin 200 mg/50 mg innehåller:   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat)

   200 mg

   Klavulansyra (som kaliumsalt)

   50 mg   Brun järnoxid (E172)

   0,475 mg

   Varje tablett Clavaseptin 400 mg/100 mg innehåller:   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat)

   400 mg

   Klavulansyra (som kaliumsalt)

   100 mg   Brun järnoxid (E172)

   0,950 mg

   Beige skårad tablett som kan delas i lika stora halvor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Hund: Behandling eller understödjande behandling av infektioner i munhålan (periodontala infektioner) förorsakad av bakterier som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, dvs. Pasteurella spp., Streptococcus spp. ochEscherichia coli.

   Katt: Behandling av hudinfektioner (inklusive sår och abscesser) förorsakade av bakterier känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, dvs. Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. och Escherichia coli.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med känd överkänslighet mot penicilliner, andra substanser som tillhör betalaktamgruppen eller mot något hjälpämne.

   Använd inte till ökenråtta, marsvin, hamster, kanin och chinchilla.

   Använd inte till hästar och idisslande djur.

   Använd inte till djur med allvarligt nedsatt njurfunktion i kombination med liten eller ingen urinproduktion.

   Använd inte vid känd resistens mot kombinationer av amoxicillin och klavulansyra.

   6. BIVERKNINGAR

   Kräkningar och diarré kan uppträda. Behandlingen kan behöva avbrytas om biverkningarna blir allvarliga eller efter nytta/riskbedömning av veterinären.
   Överkänslighetsreaktioner (allergiska hudreaktioner, anafylaxi) kan uppträda. I sådana fall bör behandlingen avbrytas och symptomen behandlas.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Clavaseptin 40 mg/10 mg tablett för hund och katt:

   Den rekommenderade doseringen är 10 mg/amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt givet 2 gånger dagligen oralt (via munnen) till hund och katt enligt följande tabell (antal tabletter):

   Kroppsvikt (kg)

   Clavaseptin 40 mg/10 mg

   (1 tablett per 4 kg kroppsvikt var 12:e timme)

   1,0 – 2,0

   ½

   >2 – 4,0

   1

   >4 – 6,0

   >6 – 8,0

   2

   Vid allvarliga infektioner hos respektive djurslag kan dosen dubblas till 20 mg amoxicillin/ 5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Clavaseptin 50 mg/12,5 mg tablett för hund och katt:

   Den rekommenderade doseringen är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt givet 2 gånger dagligen oralt (via munnen) till hund och katt enligt följande tabell (antal tabletter):

   Kroppsvikt (kg)

   Clavaseptin

   50 mg/12,5 mg

   (1 tablett per 5 kg kroppsvikt var 12:e timme)

   1,0 – 2,5

   ½

   >2,5 – 5,0

   1

   >5 – 7,5

   >7,5 – 10,0

   2

   Vid allvarliga infektioner hos respektive djurslag kan dosen dubblas till 20 mg amoxicillin/ 5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Clavaseptin 200 mg/50 mg tablett för hund:

   Den rekommenderade doseringen är 10 mg/amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt givet 2 gånger dagligen oralt (via munnen) till hund enligt följande tabell (antal tabletter):

   Kroppsvikt (kg)

   Clavaseptin

   200 mg/50 mg

   (1 tablett/20 kg kroppsvikt var 12:e timme)

   >8 – 10

   ½

   >10 – 20,0

   1

   >20 – 30,0

   >30 – 40,0

   2

   För hundar: Vid allvarliga infektioner i munhålan kan dosen ökas till 20 mg amoxicillin / 5 mg klavulansyra/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Clavaseptin 400 mg/100 mg tablett för hund:

   Den rekommenderade doseringen är 10 mg/amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilogram kroppsvikt givet 2 gånger dagligen oralt (via munnen) till hund enligt följande tabell (antal tabletter):

   Kroppsvikt (kg)

   Clavaseptin 400 mg/100 mg

   (1 tablett/40 kg kroppsvikt var 12:e timme)

   >30 – 40,0

   1

   >40 – 60,0

   >60 – 80,0

   2

   För hundar. Vid allvarliga infektioner i munhålan kan dosen ökas till 20 mg amoxicillin / 5 mg klavulansyra/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Behandlingstid

   • 7 dagar för behandling av infektioner i munhålan hos hund.

   • 7 dagar för behandling av hudinfektioner hos katt (även sår och varbildningar). Det kliniska svaret bör utvärderas efter 7 dagar och behandlingen kan fortsätta i ytterligare 7 dagar vid behov. Allvarliga hudinfektioner kan kräva ännu längre behandlingstid och detta bör beslutas av den ansvarige veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika för låg dos.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 16 timmar.
   Lägg tillbaka halverade tabletter i det öppnade blistret och använd inom 16 timmar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   För djur med försämrad lever- och njurfunktion bör produkten endast användas efter en nytta/riskbedömning av ansvarig veterinär. Doseringen bör noga övervägas.

   Försiktighet bör iakttas vid behandling av små växtätare andra än de som nämns i avsnitt Kontraindikationer.

   Användning av produkten bör baseras på bestämning av bakteriens känslighet.

   Felaktig användning av produkten kan öka risken för bakterier som blir resistenta mot amoxicillin/klavulansyra och sänka effektiviteten av behandling med andra β-laktamantibiotika p.g.a risken för korsresistens. Användningen av produkten bör ta hänsyn till officiella och lokala rekommendationer om antibiotika. Använd inte mot bakterier som är känsliga mot penicillin med smalt spektrum eller mot amoxicillin som enskild substans.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan ge korsreaktioner mot cefalosporiner och tvärtom. De allergiska reaktionerna på dessa substanser kan emellanåt vara allvarliga.

   1. Hantera inte produkten om du vet att du är överkänslig mot den eller om du rekommenderats att inte arbeta med liknande läkemedel.

   2. Hantera produkten med stor försiktighet för att undvika exponering. Följ alla rekommenderade försiktighetsåtgärder.

   3. Om du efter exponering utvecklar symptom som hudutslag bör du söka medicinsk vård och visa den här varningen för läkaren. Svullnad i ansiktet, på läpparna eller i ögonen eller andningssvårigheter är mer allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk vård.

   Tvätta händerna efter användning.

   Användning under dräktighet och digivning

   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning.

   Laboratoriestudier på råtta har inte visat fosterskadande effekter eller skadliga effekter på modern. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Den bakteriedödande effekten av amoxicillin kan minska vid samtidig användning av bakteriehämmande substanser som makrolider, tetracykliner, sulfonamider och kloramfenikol.

   Risken för allergiska korsreaktioner med andra penicilliner bör beaktas.

   Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

   Överdosering

   Vid 3 gånger den rekommenderade dosen under 28 dagar sågs sänkt kolesterolhalt och kräkningar hos katt och diarré hos hund. Vid överdosering rekommenderas symptomatisk vård.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-03-22

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackning

   Aluminium/aluminium blisterförpackning med 10 tabletter per blisterkarta.

   40 mg/10 mg, 200 mg/50 mg och 400 mg/100 mg:

   Kartongen innehåller 10, 20, 50, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 eller 1000 tabletter.

   50 mg/12,5 mg:

   Kartongen innehåller 10, 100, 250 och 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

   Sverige: Vétoquinol Scandinavia AB, Box 9, 265 21 Åstorp

   Tel: 042 - 676 03

   Fax: 042 – 676 04

   E-post: info.se@vetoquinol.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clavaseptin

  Tablett 400 mg/100 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 106290
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  162 kr

  Jämförpris: 16,20 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?