Bild på Clarityn®
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • God effekt efter ca 1 tim på klåda, nysningar, snuva och ögonsymtom. Effekten varar ca 1 dygn. Antihistamin. Från 6 år.
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clarityn

   1 mg/ml Sirap
   Loratadin
   sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clarityn är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn
   3. Hur du tar Clarityn
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clarityn ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clarityn är och vad det används för

   Vad Clarityn är

   Clarityn sirap innehåller den aktiva substansen loratadin vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.

   Hur Clarityn verkar

   Clarityn hjälper till att minska dina allergiska symtom genom att stoppa effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket bildas i kroppen när du är allergisk mot något.

   När Clarityn ska tas

   Vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år.

   Effekten av Clarityn varar hela dygnet och ska hjälpa dig att fortsätta med dina dagliga aktiviteter och att sova.

   Loratadin som finns i Clarityn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn

   Ta inte Clarityn

   - om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn:

   - om du har en leversjukdom

   - om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Clarityn två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn.

   Barn

   Ge inte Clarityn till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Clarityn

   Biverkningar av Clarityn kan öka vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytning av läkemedel i levern. Däremot, har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel.

   Clarityn och alkohol

   Clarityn har inte visat sig öka effekten av alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ta inte Clarityn om du är gravid annat än på läkares rekommendation.

   Ta inte Clarityn om du ammar. Loratadin utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I kliniska studier som undersökte körförmågan har det inte setts någon försämring hos personer som fick loratadin. Vid rekommenderad dos av Clarityn förväntas inte detta göra dig dåsig eller minder uppmärksam. Emellertid kan dåsighet förekomma hos vissa personer i sällsynta fall och detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clarityn innehåller sackaros

   Clarityn sirap innehåller 6 g sackaros per dos. Detta bör tas hänsyn till om du har diabetes. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Clarityn

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Hur mycket som ska tas

   Vuxna och barn över 6 år

   Kroppsvikt 30 kg eller under: 5 ml en gång dagligen

   Kroppsvikt över 30 kg: 10 ml en gång dagligen

   Clarityn rekommenderas inte till barn under 6 år.

   Intag av detta läkemedel

   • vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen

   • sirapen kan tas med eller utan mat

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

   Om du har tagit för stor mängd av Clarityn

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Inga allvarliga problem förväntas, dock kan du få huvudvärk, snabba hjärtslag och bli sömnig.

   Om du har glömt att ta Clarityn

   • Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt därefter att ta den på vanligt sätt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De vanligaste rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

   • dåsighet

   • huvudvärk

   • ökad aptit

   • sömnproblem.


   De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

   • huvudvärk

   • nervositet

   • trötthet.


   Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

   • allvarlig allergisk reaktion (inklusive svullnad)

   • yrsel

   • kramper

   • oregelbunden eller snabb hjärtrytm

   • illamående

   • muntorrhet

   • orolig mage

   • leverproblem

   • håravfall

   • hudutslag

   • trötthet

   Frekvensen av följande biverkningar är inte känd (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

   • viktökning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clarityn ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas. Ljuskänsligt. Förvara flaskan i ytterkartongen.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Clarityn sirap ska användas inom 1 månad efter öppnandet.

   Använd inte detta läkemedel om du noterar någon förändring i utseendet på sirapen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är loratadin. Varje 10 ml av sirapen innehåller 10 mg loratadin.

   - Övriga innehållsämnen är propylenglykol (E1520), glycerol (E422), vattenfri citronsyra, natriumbensoat (E211), sackaros, persikoarom och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sirap.

   En klar färglös till ljusgul sirap. Clarityn sirap finns i bruna glasflaskor med 60, 70, eller 100 ml med säkerhetsförseglat, barnskyddat plastlock (polypropen). En 5 ml doseringssked i plast medföljer förpackningen.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer AB

   Box 606

   169 26 Solna

   Tillverkare:

   Schering-Plough Labo NV

   Industriepark, 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal: Claritine

   Danmark, Island, Irland, Italien, Sverige: Clarityn

   Frankrike, Grekland, Spanien: Clarityne

   Storbritannien: Clarityn (Allergy)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clarityn®

  Sirap 1 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 016431
  • Tillverkare: Bayer AB

  119 kr

  Jämförpris: 11,90 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/clarityn-sirap-1-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-213738/ 213738 Clarityn® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/016431s.jpg 119.00 119.00 SEK Clarityn InStock Vid tillfällig allergi Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Flytande Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sirap 1 mg/ml 100 milliliter Flaska