Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clarithromycin HEC

   250 mg, 500 mg filmdragerade tabletter
   klaritromycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clarithromycin HEC är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin HEC
   3. Hur du tar Clarithromycin HEC
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clarithromycin HEC ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clarithromycin HEC är och vad det används för

   Clarithromycin HEC innehåller den aktiva substansen klaritromycin som är ett antibiotikum och tillhör gruppen makrolider. Antibiotika hindrar vissa bakterier som orsakar infektioner från att föröka sig.


   Clarithromycin HEC används för att behandla bakteriella infektioner som har diagnostiserats av läkare, exempelvis:

   • Infektioner i luftvägarna såsom luftrörskatarr (bronkit) och lunginflammation

   • Halsfluss och bihåleinflammation.

   • Hud- och mjukdelsinfektioner (e.g. svinkoppor, rosfeber, erytrasma)

   • Behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en Helicobacter pylori-infektion (ska endast användas av vuxna vid detta tillstånd). Behandlingen sker kombination med annan magsårsbehandling.


   Clarithromycin HEC är endast avsedd för vuxna och barn från 12 år.


   Klaritromycin som finns i Clarithromycin HEC kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin HEC

   TA INTE Clarithromcyin HEC

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen klaritromycin eller andra makrolider så som erythromycin eller azithromycin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar

   • ergotamin-liknande läkemedel (läkemedel för behandling av akuta migränattacker)

   • astemizol eller terfenadin (läkemedel för behandling av hösnuva eller allergi)

   • cisaprid (läkemedel för behandling av matsmältningsproblem)

   • pimozid (läkemedel för behandling av psykoser)

   • kolkicin (läkemedel för behandling av gikt)

   • lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (läkemedel för att minska nivån av blodfetter så som kolesterol i blodet)

   • ticagrelor eller ranolazin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

   • om du har låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi).

   • om du har svår leversvikt och samtidigt har nedsatt njurfunktion.

   • om du har oregelbunden hjärtrytm

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clarithromycin HEC.

   • om du är allergisk mot följande antibiotika: linkomycin eller klindamycin

   • om du har nedsatt leverfunktion eller njurfunktion

   • om du har hjärtproblem, i synnerhet oregelbunden hjärtrytm (tex förlängt QT-intervall)

   • om du har eller är benägen att få svampinfektioner (t.ex. torsk)

   • om du har diabetes

   • om du är gravid eller ammar

   • om du utvecklar svår diarré under behandlingen med Clarithromycin HEC eller flera veckor efter att du har slutat ta läkemedlet.

   Barn

   Clarithromycin HEC är inte lämpligt för barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Clarithromycin HEC

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   TA INTE Clarithromycin HEC om du tar:

   • ergotamin, dihydroergotamin (läkemedel för behandling av migrän)

   • terfenadin eller astemizol (läkemedel för behandling av hösnuva eller allergi)

   • cisaprid (läkemedel för behandling av matsmältningsproblem)

   • pimozid (läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar)

   • kolkicin (läkemedel för behandling av gikt)

   • simvastatin eller lovastatin (läkemedel som används för att sänka kolesterolvärdet)

   • ticagrelor eller ranolazin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

   Försiktighet krävs om du tar:

   • digoxin, disopyramid och kinidin (läkemedel för behandling av olika hjärtsjukdomar)

   • cilostazol (läkemedel för behandling av dålig blodcirkulation)

   • metylprednisolon (en kortison)

   • blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (t.ex. warfarin)

   • nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon eller insulin (läkemedel för att sänka blodsockernivån)

   • sildenafil, vardenafil och tadalafil (läkemedel för behandling av impotens hos vuxna män eller för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • vinblastin (läkemedel för behandling av cancer)

   • valproat, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin (läkemedel för behandling av epilepsi)

   • teofyllin (läkemedel för behandling av andningsproblem)

   • omeprazol (läkemedel för behandling av magbesvär och magsår), förutom när läkare har föreskrivit detta till dig för behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en Helicobacter pylori-infektion.

   • ciklosporin, sirolimus eller takrolimus (används för att förhindra avstötning efter transplantation)

   • etravirin, efavirenz, nevirapin, atazanavir, saquinavir, zidovudin eller ritonavir (läkemedel för behandling av HIV-infektion)

   • rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol eller rifabutin (läkemedel för behandling av vissa infektioner)

   • tolterodin (läkemedel för behandling av överaktiv blåsa)

   • verapamil (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

   • Johannesört (ett växtbaserat läkemedel för behandling av depression)

   • bensodiazepiner såsom midazolam, triazolam och alprazolam som används som lugnande medel


   Klaritromycin påverkar inte effekten av p-piller.

   Clarithromycin HEC med mat, dryck och alkohol

   Clarithromycin HEC kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clarithromycin HEC kan göra dig sömnig, yr eller förvirrad. Kör inte bil eller använd inte maskiner om du känner dig drabbad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Clarithromycin HEC

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna och barn från 12 år

   Vid infektion i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation och hud-och mjukdelsinfektioner:

   250 mg 2 gånger dagligen. Din läkare kan öka dosen till 500 mg 2 gånger dagligen vid svåra infektioner. Den vanliga behandlingstiden är 6 till 14 dagar.


   För behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en Helicobacter pylori-infektion:

   Clarithromycin HEC bör tas i en dos på 500 mg två gånger dagligen i kombination med andra läkemedel för behandling av Helicobacter pylori.


   Läkaren kommer att besluta om den bästa behandlingen för dig. Om du är det minsta osäker på vilket läkemedel att ta och när du ska ta läkemedlet, ska du tala med din läkare.

   Barn och ungdomar

   Clarithromycin HEC rekommenderas inte till barn under 12 år. För dessa patienter finns andra läkemedelsformer tillgängliga, t.ex. flytande form.


   Patienter med lever-eller njurproblem

   Om du har lever-eller svåra njurproblem kan läkaren behöva minska din dos. Clarithromycin HEC bör inte tas i mer än 14 dagar, om du har dessa problem


   Administreringssätt

   Clarithromycin HEC tabletter ska helst sväljas med ett glas vatten.

   Om du tagit för stor mängd av Clarithromycin HEC

   Om du av misstag råkar ta fler Clarithromycin HEC tabletter på en dag än din läkare har ordinerat, eller om ett barn av misstag sväljer några tabletter, kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. En överdos av Clarithromycin HEC kan orsaka kräkningar och magsmärtor.

   Ta med denna information, eventuella återstående tabletter och behållaren med dig till sjukhuset eller läkaren så att de vet vilka tabletter som tagits.

   Om du har glömt att ta Clarithromycin HEC

   Om du glömmer att ta en tablett, ta en så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ta nästa dos. TA INTE fler tabletter på en dag än din läkare har föreskrivit. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Clarithromycin HEC

   SLUTA INTE att ta Clarithromycin HEC bara för att du känner dig bättre. Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens ordination. Om så inte sker, kan infektionen komma tillbaka och detta läkemedel kan då vara mindre effektivt nästa gång.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du känner av något av följande symtom när som helst under behandlingen, SLUTA TA Clarithromycin HEC och kontakta läkaren omedelbart:


   • svår eller långvarig diarré, som kan innehålla blod eller slem. Diarré kan uppstå upp till två månader efter behandling med klaritromycin, i vilket fall bör du ändå kontakta läkare.

   • hudutslag, andningssvårigheter, svimning eller svullnad av ansikte och hals. Detta är ett tecken på att du kan ha utvecklat en allergisk reaktion.

   • gulfärgning av huden (gulsot), hudirritation, blek avföring, mörk urin, öm buk eller aptitlöshet. Dessa kan vara tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska.

   • allvarliga hudreaktioner såsom blåsor på hud, mun, läppar, ögon eller könsorgan (symtom på en sällsynt allergisk reaktion som kallas Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys).

   • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

   • svår smärta i buken och ryggen, som orsakas av inflammation i bukspottkörteln.


   Övriga biverkningar som kan förekomma:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare);

   • huvudvärk

   • sömnlöshet

   • förändrat smaksinne

   • magbesvär såsom illamående, kräkningar, magont, matsmältningsbesvär, diarré

   • onormal leverfunktion (kan utläsas på blodprover)

   • hudutslag

   • ökad svettning


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • svampinfektion i munnen eller vaginalt ("torsk")

   • sänkning av vissa blodkroppar (vilket kan öka infektionskänsligheten eller öka risken för blåmärken eller blödning)

   • aptitlöshet, halsbränna, uppblåsthet, förstoppning, väderspänningar

   • ångest, nervositet, dåsighet, trötthet, yrsel, darrningar eller skakningar, eller en allmän sjukdomskänsla

   • ringningar i öronen eller hörselnedsättning

   • svindel

   • inflammation i munnen eller i tungan

   • muntorrhet

   • ledvärk

   • bröstsmärta eller förändringar i hjärtrytmen såsom hjärtklappning

   • en förändring i nivåerna av produkter tillverkade av levern, inflammation i levern, försämrad leverfunktion eller leversvikt (du kanske märker gulfärgning av hud, mörkare urin, blek avföring eller klåda på huden)

   • onormala blodprovsresultat.


   Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare):

   • svullnad, rodnad eller klåda på huden.

   • mindre påtagliga blödningar i huden, ofta med ledsmärta (Henoch-Schönleins purpura)

   • akne

   • inflammation i bukspottkörteln

   • förvirring, hallucinationer (att man ser saker som inte finns), förändring av verklighetskänsla eller panik, depression, onormala drömmar eller mardrömmar

   • kramper (anfall)

   • blödning

   • missfärgning av tungan eller tänderna

   • förlust av smak eller lukt eller oförmåga att lukta ordentligt

   • dövhet

   • muskelsmärta eller förlust av muskelvävnad. Om du lider av myasthenia gravis (ett tillstånd då musklerna blir svaga och tröttnar lätt), kan klaritromycin förvärra dessa symptom

   • lågt blodsocker

   • njurinflammation, försämrad njurfunktion(du kan känna trötthet, svullnad eller svullnad i ansikte, mage, lår och vrister eller ha problem med urinering), eller njursvikt


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clarithromycin HEC ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsbetingelser.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klaritromycin. 1 tablett innehåller 250 mg respektive 500 mg klaritromycin.

   Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171) och makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Clarithromycin HEC 250 mg: vita eller nästa vita kapselformade tabletter märkta med S21 på ena sida och omärkt på andra sidan. Tablett storleken är 14 x 6.5 mm.

   Clarithromycin HEC 500 mg: vita eller nästa vita kapselformade tabletter märkta med S20 på ena sida och omärkt på andra sidan. Tablett storleken är 19 x 8 mm.


   Clarithromycin HEC 250 mg tabletter finns med 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20 eller 24 tabletter i PVC/PVDC/ALU blisterförpackning.

   Clarithromycin HEC 500 mg tabletter finns med 10, 14, 16, 20, 42 eller 100 tabletter i PVC/PVDC/ALU blisterförpackning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   HEC Pharm GmbH

   Gabriele-Tergit-Promenade 17

   10963 Berlin

   Tyskland


   Tillverkare

   Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH

   Goerzallee 305b

   D-14167 Berlin

   Tyskland


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   -

   -

   Tyskland

   Clarithromycin HEC Pharm 250 mg Filmtabletten

   Clarithromycin HEC Pharm 500 mg Filmtabletten

   Österrike

   Clarithromycin HEC 250 mg Filmtabletten

   Clarithromycin HEC 500 mg Filmtabletten

   Tjeckien

   Clarithromycin HEC 250 mg potahovaná tableta

   Clarithromycin HEC 500 mg potahovaná tableta

   Frankrike

   Clarithromycin HEC 250 mg comprimé pelliculé

   Clarithromycin HEC 500 mg comprimé pelliculé

   Italien

   Claritromicina HEC

   Nederländerna

   Clarithromycin HEC 250 mg filmomhulde tablet

   Clarithromycin HEC 500 mg filmomhulde tablet

   Polen

   Clarithromycin HEC

   Portugal

   Clarithromycin HEC 250 mg comprimido revestido por película

   Clarithromycin HEC 500 mg comprimido revestido por película

   Rumänien

   claritromicina HEC Pharm 250 mg comprimat filmat

   claritromicina HEC Pharm 500 mg comprimat filmat

   Spanien

   Clarithromycin HEC 250 mg comprimido recubierto con película

   Clarithromycin HEC 500 mg comprimido recubierto con película

   Sverige

   Clarithromycin HEC 250 mg filmdragerad tablett

   Clarithromycin HEC 500 mg filmdragerad tablett

   Storbritannien

   Clarithromycin 250 mg film-coated tablets

   Clarithromycin 500 mg film-coated tablets


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clarithromycin HEC

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 550154
  • Tillverkare: EQL Pharma AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?