• Citalopram
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Citalopram Bluefish

   10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerade tabletter
   citalopram

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Citalopram Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Bluefish
   3. Hur du använder Citalopram Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Citalopram Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Citalopram Bluefish är och vad det används för

   Citalopram Bluefish tillhör en grupp av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla har ett ämne som kallas serotonin i hjärnan. Det är inte helt klarlagt hur citalopram fungerar men det kan hjälpa genom att korrigera serotoninsystemet i hjärnan.

   Citalopram Bluefish används för behandling av svår nedstämdhet (depression).

   Citalopram som finns i Citalopram Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Bluefish

   Använd inte Citalopram Bluefish

   • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du samtidigt behandlas eller precis har avslutat en behandling med s.k. MAO-hämmare (monoaminoxidas-hämmare, en annan typ av antidepressivt medel), som selegilin eller moklobemid. Du bör tala med din läkare innan du börjar använda Citalopram Bluefish. Citalopram Bluefish får inte användas samtidigt som MAO-hämmare, eller om du har avslutat en behandling med en s.k. irreversibel MAO-hämmare inom de senaste två veckorna. Efter avslutad behandling med en s.k. reversibel MAO-hämmare som selegilin (används för att behandla Parkinsons sjukdom) måste du vänta med att inleda behandlingen med citalopram så länge som det anges på bipacksedeln för den reversibla MAO-hämmaren. Efter att behandlingen med Citalopram Bluefish upphört måste du vänta minst 7 dagar innan en behandling med MAO-hämmare får inledas.

   • om du använder linezolid (medicin som används för att behandla bakterieinfektioner) såvida du inte vårdas av läkare och ditt blodtryck följs noggrant.

   • om du använder pimozid (medicin som används för att behandla visa psykiatriska tillstånd).

   • om du har medfödd eller haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).

   • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Citalopram Bluefish”).

   Om något av detta gäller dig ska du informera din läkare innan du tar Citalopram Bluefish.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Citalopram Bluefish

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   • Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   • Dessa tankar kan vara vanliga:

    • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

    • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   • Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   • Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   • Var särskilt försiktig om du får symtom på akatisi som är en inre känsla av rastlöshet och oro, såsom oförmåga att sitta eller stå stilla (psykomotorisk oro), ofta tillsammans med upplevd vånda. Detta inträffar sannolikt inom de första veckorna av behandlingen. Att öka dosen av Citalopram Bluefish kan förvärra dessa känslor (se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

   • Informera din läkare om något av nedanstående tillstånd gäller dig. De kan inverka på vilken behandling du bör få. Tala om för din läkare:

    • om du tar andra mediciner (se ”Andra läkemedel och Citalopram Bluefish”).

    • om du har diabetes, eftersom din läkare kan behöva justera doseringen av insulin eller andra mediciner som används för att sänka blodsockret.

    • om du har epilepsi eller tidigare har haft krampanfall eller drabbas av kramper under behandling med Citalopram Bluefish. Din läkare kan besluta att avbryta behandlingen med Citalopram Bluefish om ett krampanfall inträffar.

    • om du får elektrokonvulsiv behandling (ECT).

    • om du lider av perioder av mani/hypomani (överaktivitet i fråga om beteende eller tankar). Din läkare kan besluta att avbryta behandlingen med Citalopram Bluefish om du är på väg in i en manisk fas.

    • om du har haft blödningssjukdomar eller blöder lätt eller om du tar mediciner som eventuellt ökar blödningstendensen (se avsnitt ”Andra läkemedel och Citalopram Bluefish").

    • om du är känslig för vissa hjärtsjukdomar (förlängning av det s.k. QT-intervallet i EKG) eller om du har ett misstänkt medfött långt QT-syndrom eller om du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet.

    • om du lider av andra psykiatriska tillstånd (psykos).

    • om du lider av problem med levern eller njurarna. Din läkare kan behöva minska dosen av Citalopram Bluefish.

    • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack.

    • om du har en långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande läkemedel).

    • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.

   Tala genast om för din läkare om något av följande symtom utvecklas under behandlingen med Citalopram Bluefish, eftersom du då kan ha något som kallas serotoninsyndrom. Symtomen är följande: du känner dig rastlös, skakig, har plötsliga muskelrörelser och feber. Om detta händer kommer din läkare genast att avbryta behandlingen med Citalopram Bluefish.

   Citalopram Bluefish kan i sällsynta fall, främst hos äldre patienter, orsaka sänkta natriumnivåer i blodet och en störd sekretion av ett hormon i hjärnan som reglerar vattenbalansen i kroppen (syndrom av otillräcklig antidiuretisk hormonutsöndring, SIADH). Informera din läkare om du börjar känna dig illamående och sjuk med svaga muskler eller förvirrad medan du behandlas med Citalopram Bluefish.

   Utsättningssymtom som ses vid avbruten behandling

   Utsättningssymtom är vanliga när behandlingen avbryts, särskilt om behandlingen med Citalopram Bluefish avbryts plötsligt. Risken för utsättningssymtom kan bero på flera faktorer inklusive behandlingens längd och dosering och hur snabbt dosen trappas ner. Yrsel, störda sinnesförnimmelser (inklusive känselförnimmelser och känsla av elektriska stötar), sömnstörningar (inklusive sömnlöshet och intensiva drömmar), oro eller ängslan, illamående och/eller kräkningar, darrningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, känslomässig instabilitet, irritabilitet och synstörningar har rapporterats. I allmänhet är symtomen milda till måttliga men kan hos vissa patienter vara svåra. De uppträder vanligen inom de första dagarna efter att behandlingen har avbrutits, men det har förekommit mycket få rapporter om sådana symtom hos patienter som av misstag har hoppat över en dos. I allmänhet är symtomen begränsade till en viss tid och försvinner av sig själva inom två veckor, även om de kan vara förlängda hos en del personer (2–3 månader eller mer). När behandlingen avbryts bör Citalopram Bluefish därför trappas ner gradvis över en period på flera veckor eller månader i enlighet med dina behov.

   Om outhärdliga symtom uppträder efter en nertrappning av dosen när behandlingen ska avbrytas, måste man överväga att sätta in den tidigare ordinerade dosen igen. Därefter kan din läkare fortsätta att minska dosen, men i en långsammare takt.

   Barn och ungdomar

   Citalopram ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de behandlas med läkemedel av denna typ. Trots detta kan citalopram skrivas ut av läkare till patienter under 18 år om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och du vill diskutera varför du har fått detta läkemedel ska du vända dig till din läkare. Om ett av ovan nämnda symtom uppträder hos patienter under 18 år eller förvärras vid användning av citalopram ska du informera läkaren. Det saknas uppgifter om citaloprams långsiktiga effekter på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling inom denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Citalopram Bluefish

   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du tar eller nyligen har tagit någon av medicinerna i nedanstående lista och du inte redan har diskuterat dem med din läkare, ska du vända dig till din läkare igen och fråga vad du ska göra. Dosen kan behöva ändras eller så kan du behöva få en annan medicin.

   • monoaminoxidas-hämmare, linezolid och pimozid (se ”Använd inte Citalopram Bluefish”).

   • mediciner som kallats triptaner, såsom sumatriptan (används för att behandla migrän)

   • tramadol (medicin som används för att behandla svår smärta)

   • antikoagulanter, dipyridamol och tiklopidin (blodförtunnande mediciner)

   • acetylsalicylsyra, icke steroida antiiflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom i ibuprofen (mediciner som används för att behandla svår smärta)

   • neuroleptika (fenotiaziner [t.ex. tiorudazin], tioxanter, butyrofenoner [t.ex. haloperidol]), atypiska antipsykotika, t.ex. risperidon (mediciner som används för att behandla vissa psykiatriska tillstånd).

   • tricykliska antidepressiva (mediciner som används för att behandla depression)

   • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

   • cimetidin, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (mediciner som används för att minska magsyraproduktionen)

   • tryptofan, oxitriptan (läkemedel med serotonerga effekter)

   • litium (medicin som används för att behandla mani)

   • imipramin, desipramin, klomipramin, nortriptylin (mediciner som används för att behandla depression)

   • fluvoxamin (medicin som används för att behandla depression och tvångssyndrom)

   • meflokin (medicin som används för att behandla malaria)

   • bupropion (medicin som används för att behandla depression och som stöd vid rökavvänjning)

   • flekainid, propafenon (mediciner som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm)

   • metoprolol (mediciner som används för att behandla hjärtbesvär)

   • läkemedel som kan förändra EKG (ge oregelbunden hjärtrytm) eller kan orsaka låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Fråga din läkare eller apotekspersonalen om den medicin/de mediciner du tar/använder samtidigt med Citalopram Bluefish ingår i denna grupp.

   Ta inte Citalopram Bluefish om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

   Citalopram Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Det rekommenderas att inte dricka alkohol under behandling med Citalopram Bluefish.

   Citalopram Bluefish kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Data tyder på att användning av citalopram under graviditet inte leder till problem för fostret. Därför kan citalopram användas om du är gravid eller planerar att bli gravid med hänsyn till följande;

   Du bör inte avbryta behandlingen med Citalopram Bluefish plötsligt. Om du tar Citalopram Bluefish under graviditetens tre sista månader ska du informera din läkare eftersom ditt barn kan ha vissa symtom när det är fött. Dessa symtom kommer vanligen under de första 24 timmarna efter att barnet har fötts. De består av oförmåga att sova och äta ordentligt, problem med andningen, blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller för kallt, mår illa, gråter mycket, har stela eller slappa muskler, slöhet, darrningar, nervositet eller kramper. Om ditt barn har några av dessa symtom när det är fött ska du genast kontakta din läkare som kan ge dig råd.

   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Bluefish. När läkemedel såsom Citalopram Bluefish används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

   Amning

   Citalopram passerar över i bröstmjölk i små mängder. Det finns risk för att barnet påverkas. Om du tar Citalopram Bluefish ska du tala med din läkare innan du börjar amma.

   Fertilitet

   I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Citalopram Bluefish har mindre eller måttliga effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner. Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet kan emellertid nedsätta förmågan att bedöma och att reagera på oförutsedda situationer. Kör inte eller använd maskiner förrän du vet hur Citalopram Bluefish påverkar dig. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Citalopram Bluefish innehåller laktos

   Citalopram Bluefish innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Citalopram Bluefish

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   Depression

   Vanlig dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

   Äldre patienter (över 65 år):

   Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, dvs 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än 20 mg per dag.

   Patienter med särskilda riskfaktorer

   Patienter som har problem med levern bör inte ta mer än 20 mg per dag.

   Citalopram Bluefish bör tas en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen. Tabletterna kan tas med eller utan mat men bör sväljas med lite vatten eller annan vätska.

   Citalopram Bluefish börjar inte verka direkt, effekten kan i regel förväntas först efter 2-4 veckor. Behandlingen bör fortsätta tills du har varit symtomfri i 4-6 månader.

   Att avbryta behandling

   Citalopram Bluefish bör trappas ner långsamt för att minska risken för utsättningsreaktioner. Din läkare kommer att gradvis trappa ner din dos över en period om minst 1-2 veckor (se ”Varningar och försiktighet).

   Om du har tagit för stor mängd av Citalopram Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Följande symtom kan uppträda: sömnighet, koma, oförmåga att röra kroppen (stupor), kramper, ökad hjärtverksamhet, ökad svettning, illamående, kräkningar, blå missfärgning av läppar, tunga, hud och slemhinnor (orsakad av syrebrist i blodet) och snabbare andning.

   Även serotoninsyndrom kan förekomma (symtom se ”Varningar och försiktighet”).

   Om du har glömt att ta Citalopram Bluefish

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som möjligt och ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Citalopram Bluefish

   Sluta inte att ta Citalopram Bluefish förrän din läkare säger att du ska göra det. Citalopram Bluefish bör utsättas långsamt och det rekommenderas att dosen gradvis trappas ner över period om minst 1-2 veckor. Det är viktigt att du följer din läkares föreskrifter. Avbrytande av behandlingen med Citalopram Bluefish kan särskilt om det sker plötsligt resultera i utsättningssymtom (se “Varningar och försiktighet”). Tala med din läkare om sådana utsättningssymtom uppträder efter att du har slutat med Citalopram Bluefish.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna observerade med Citalopram Bluefish är i allmänhet milda och övergående. De är mest framträdande under de första veckorna av behandlingen och avtar när depressionstillståndet förbättras.

   Om du upplever någon av följande biverkningar ska du sluta ta Citalopram Bluefish och omedelbart kontakta läkare:

   • självmordstankar och självmordsbeteende

   • rörelsestörningar (extrapyramidala symtom)

   • rastlöshet och oförmåga att stå eller sitta still (akatisi)

   • allvarliga allergiska reaktioner (för symtom: se nedan under frekvensen ”Har rapporterats”)

   • svullnad av hud och slemhinnor på grund av vätskeansamling och angioödem (för symtom: se nedan under frekvensen ”Har rapporterats”)

   • snabba oregelbundna hjärtslag, svimning vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas torsades de pointes

   Biverkningarna som har rapporterats för citalopram beskrivs nedan och presenteras enligt frekvens.

   Följande indelning används för att ange hur ofta biverkningar har rapporterats:

   Mycket vanliga

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Har rapporterats

   förekommer hos okänt antal användare

   Mycket vanliga

   • sömnighet, sömnlöshet

   • huvudvärk

   • illamående, muntorrhet, ökad svettning

   Vanliga

   • darrningar, yrsel

   • minskad aptit, viktminskning, anorexi

   • upprördhet, ångest, nervositet, förvirring

   • ångest, förvirring, likgiltighet

   • sänkt sexlust (libido)

   • krypningar, stickningar eller domningar i huden (parestesi)

   • försämrad koncentrationsförmåga

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • diarré, kräkningar, magbesvär (sura uppstötningar, halsbränna), magsmärtor, väderspänning, ökad salivavsöndring

   • muskelsmärta (myalgi), ledsmärtor (artralgi)

   • klåda, utslag

   • trötthet, gäspningar

   • oförmåga för kvinnor att få orgasm, menstruationssmärta, problem med utlösning och erektion

   • onormala drömmar, minnesförlust, likgiltighet

   Mindre vanliga

   • långsamma hjärtslag

   • snabba hjärtslag

   • ökad aptit eller viktuppgång

   • aggression, en känsla av att vara avstängd från sig själv (depersonalisation), hallucinationer, mani (upprymdhet med rusande tankar och handlingar), eufori (optimistisk, glad, välmående), ökad sexuell lust

   • svimningsanfall eller svimningskänsla

   • utvidgade pupiller

   • nässelfeber (urtikaria)

   • utslag

   • håravfall

   • små röda, svullna och kliande hudområden (nässelutslag)

   • ljuskänslig hud

   • svårigheter att urinera

   • ovanligt kraftiga eller långa menstruationer

   • ödem (vätskeansamling)

   Sällsynta

   • blödning (t.ex. vaginalblödning, mag-tarmblödning, blödningar från hud eller slemhinnor)

   • krampanfall, ofrivilliga rörelser

   • smakförändringar

   • inflammation i levern

   • feber

   • lägre natriumnivåer än normalt i blodet

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • onormal rytm eller hastighet av hjärtslagen (arytmi)

   • svullnad (angioödem) av hud eller slemhinnor i kroppen

   • en plötslig, allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) kännetecknas av en kraftig nedgång i blodtryck, kliande hudutslag, svullnad av läppar, tunga eller svalg, och andningssvårigheter

   • allergi (överkänslighet)

   • tillstånd som kallas SIADH (syndrom av olämplig utsöndring av antidiuretiskt hormon) framförallt hos äldre

   • låga nivåer av kalium i blodet

   • panikattacker, tandgnissling (bruxism), rastlöshet

   • självmordstankar eller självmordsbeteende

   • anfall (kramper)

   • serotoninsyndrom (symtom som hög feber, darrningar, muskelryckningar och oro)

   • extrapyramidala symtom (till exempel ofrivilliga rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar)

   • känsla av rastlöshet och att inte kunna sitta still (akatisi)

   • rörelserubbningar

   • synstörningar

   • hjärtproblem som kallas QT-förlängning (oregelbunden hjärtrytm igenkännbar på EKG)

   • yrsel när man står upp snabbt orsakas av lågt blodtryck (ortostatisk hypotension)

   • näsblod

   • blod i avföringen (blödning i magtarmkanalen eller rektalblödning)

   • onormala leverfunktionsvärden

   • blåmärken (ekkymos)

   • mjölkutsöndring från brösten hos män (galaktorré)

   • smärtsam långvarig erektion (priapism)

   • oregelbundna menstruationer (metrorragi)

   • en ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel

   Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med citalopram eller direkt efter avslutad behandling.

   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

   Utsättningssymtom som ses vid avbruten behandling

   Se ”Varningar och försiktighet”

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Citalopram Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är citalopram.

   Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg och 40 mg filmdragerade tabletter innehåller citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg, 20 mg respektive 40 mg citalopram per tablett.

   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna

   Kopovidon

   kroskarmellosnatrium (E468)

   glycerol (E471)

   laktosmonohydrat

   magnesiumstearat (E470b)

   majsstärkelse

   mikrokristallin cellulosa (E460)

   Filmdragering

   hypromellos (E464)

   mikrokristallin cellulosa (E460)

   polyoxietylenstearat (E431)

   titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Citalopram Bluefish 10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter förpackade i PVC/PVDC/ aluminiumblister som finns tillgängliga i förpackningsstorlekarna 14, 20, 28, 30, 50, eller 100 tabletter per kartong.

   Citalopram Bluefish 40 mg filmdragerade tabletter förpackade i PVC/PVDC/ aluminiumblister som finns tillgängliga i förpackningsstorlekarna 20, 28, 30, 50, eller 100 tabletter per kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Medlemsland

   Läkemedlets namn

   Österrike

   Citalopram Bluefish 10 mg Filmtabletten

   Citalopram Bluefish 20 mg Filmtabletten

   Citalopram Bluefish 40 mg Filmtabletten

   Tyskland

   Citalopram Bluefish 10 mg Filmtabletten

   Citalopram Bluefish 20 mg Filmtabletten

   Citalopram Bluefish 40 mg Filmtabletten

   Ungern

   Citalopram Bluefish 10 mg filmtabletta

   Citalopram Bluefish 20 mg filmtabletta

   Citalopram Bluefish 40 mg filmtabletta

   Irland

   Citalopram Bluefish 10 mg film-coated Tablets

   Citalopram Bluefish 20 mg film-coated Tablets

   Citalopram Bluefish 40 mg film-coated Tablets

   Polen

   Citalopram Bluefish

   Frankrike

   Citalopram Bluefish 20 mg comprimés peliculés

   Nederländerna

   Citalopram Bluefish 10/ 20/40 mg filmomhulde

   Tabletten

   Sverige

   Citalopram Bluefish 10 mg filmdragerade tabletter

   Citalopram Bluefish 20 mg filmdragerade tabletter

   Citalopram Bluefish 40 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-05


  Citalopram Bluefish

  Filmdragerad tablett 40 mg Citalopram 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 178722
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  199,49 kr

  Jämförpris: 1,99 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?