Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Citalopram Actavis

   10 mg, 20 mg och 40 mg filmdragerade tabletter
   citalopram

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Citalopram Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Actavis
   3. Hur du använder Citalopram Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Citalopram Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Citalopram Actavis är och vad det används för

   Citalopram Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Flertalet depressioner anses bero på brist på olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat serotonin. Citalopram ökar halten av serotonin. Detta medför att sinnesstämningen förbättras och att man känner sig mindre nedstämd.


   Citalopram Actavis används för att behandla olika former av depression, panikångest och tvångssyndrom.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Actavis

   Använd inte Citalopram Actavis

   • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du samtidigt behandlas med MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) (läkemedel som används för behandling av depression och Parkinsons sjukdom). MAO-hämmaren selegilin kan användas i kombination med citalopram, men då i en dos som är högst 10 mg per dag.

   • om du nyligen har behandlats med MAO-hämmare. Beroende på vilken typ av MAO-hämmare du använde, kan du behöva vänta i upp till 14 dagar efter att du slutat ta MAO-hämmaren innan du börjar ta citalopram (se även ”Användning av andra läkemedel”). Om du slutar att ta citalopram och vill börja använda MAO-hämmare, måste du vänta i minst 7 dagar.

   • om du behandlas med ett läkemedel som innehåller linezolid (används för behandling av infektioner). Om din läkare har beslutat att du kan använda Citalopram Actavis samtidigt som du behandlas med linezolid kommer ditt blodtryck att kontrolleras regelbundet

   • om du har medfödd eller har haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).

   • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt 2 ” Andra läkemedel och Citalopram Actavis”).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Citalopram Actavis:

   • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack.

   • om du har en långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av längdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande läkemedel).

   • om du har epilepsi eller tidigare har haft anfall eller kramper. Behandling med citalopram ska avbrytas om du får anfall eller antalet anfall ökar.

   • om du lider av eller tidigare haft en blödningssjukdom, inklusive blödningstendenser, till exempel blåmärken som uppträder utan uppenbar orsak (ekkymos), blödningar i magtarmkanalen, blödningar under huden, onormala menstruationer hos kvinnor, eller om du använder läkemedel som kan öka blödningstendensen, till exempel warfarin (se avsnittet ” Andra läkemedel och Citalopram Acavis”).

   • om du behandlas med el-chockbehandling (ECT).

   • om du tidigare haft episoder av överaktivt beteende eller tankemönster (mani). Om du får en ny manisk episod kan du behöva sluta använda citalopram.

   • om du har hallucinationer eller vanföreställningar (psykos). Behandling med citalopram kan öka dessa symtom.

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion. Dosen kan behöva justeras.

   • om du har diabetes. Citalopram kan förändra blodsockerregleringen. Dosen av insulin och/eller perorala blodsockersänkande medel kan behöva justeras.


   Tala med läkare:

   • om du får feber, drabbas av muskelstelhet eller darrningar och extrem rastlöshet. Det kan vara ett tecken på serotonergt syndrom. Kontakta läkare snarast om du får sådana symtom, för även om syndromet är sällsynt kan det leda till ett livshotande tillstånd och citaloprambehandlingen kan behöva avbrytas.

   • om du börjar känna dig sjuk/må illa och muskelsvag eller förvirrad medan du behandlas med citalopram. Du kan ha en sänkt natriumhalt i blodet.

   • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.

   • om du under behandlingens början drabbas av sömnsvårigheter och rastlöshet kan dosen behöva justeras.


   Annan viktig information du bör känna till innan du tar detta läkemedel


   Om du får självmordstankar eller börjar må sämre

   Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanligare:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Barn och ungdomar

   Citalopram ska normalt inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan citalopram skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om läkare skrivit ut detta läkemedel till en patient som är under 18 år och du vill diskutera detta, ska du vända dig till läkaren igen. Du ska också informera läkare om du upptäcker något av de ovan angivna symtomen eller om de förvärras hos en patient som är under 18 år och som tar citalopram. De långsiktiga effekterna av citalopram på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.


   Rastlöshet/svårt att sitta eller stå still (akatisi)

   Under de första behandlingsveckorna kan symtom som till exempel rastlöshet eller svårigheter att sitta eller stå still förekomma. Kontakta läkare snarast om du får dessa symtom.


   Utsättningssymtom vid avbruten behandling

   Utsättningssymtom är vanliga när behandling avslutas, särskilt om behandlingen med citalopram avslutas plötsligt. Risken för utsättningssymtom kan bero på flera faktorer, bland annat behandlingstid, behandlingsdos och takten för nedtrappning. De vanligaste utsättningssymtomen är yrsel, känselrubbningar såsom parestesi, sömnstörningar (till exempel insomningssvårigheter och intensiva drömmar), oro eller ångest, illamående och/eller kräkningar, skakningar och huvudvärk. Symtomen är i de flesta fall milda till måttliga, men hos vissa patienter kan de vara svåra. De inträffar normalt inom de första dagarna efter avbruten behandling, men inträffar bara i mycket sällsynta fall hos patienter som har glömt en dos. Symtomen är allmänhet övergående och försvinner av sig själva inom 2 veckor, även om de hos vissa patienter kan vara utdragna (2 - 3 månader eller mer). När du avbryter behandlingen med citalopram bör den trappas ned gradvis under en period av flera veckor eller månader, beroende på dina behov.

   Om du får outhärdliga symtom efter en minskning av dosen under nedtrappningen av behandlingen kan det bli aktuellt att återgå till den tidigare ordinerade dosen. Läkaren kan därefter ordinera att du fortsätter att minska dosen, men i en långsammare takt.

   Andra läkemedel och Citalopram Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   TA INTE CITALOPRAM ACTAVIS

   • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), läkemedel mot psykos (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

   • om du samtidigt behandlas med MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) (läkemedel som används för behandling av depression och Parkinsons sjukdom). MAO-hämmaren selegilin kan användas i kombination med citalopram, men då i en dos som är högst 10 mg per dag.

   • om du nyligen har behandlats med MAO-hämmare. Beroende på vilken typ av MAO-hämmare du använde, kan du behöva vänta i upp till 14 dagar efter att du slutat ta MAO-hämmaren innan du börjar ta citalopram (se även ”Användning av andra läkemedel”).

   • om du ska börja använda MAO-hämmare. Om du slutar att ta citalopram och ska börja använda MAO-hämmare, måste du vänta i minst 7 dagar.


   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • Sumatriptan och liknande läkemedel (används för behandling av migrän).

   • Tramadol (används mot svår smärta)

   • Tryptofan eller oxitriptan (ämnen som kan öka halten av serotonin)

   • Johannesört (Hypericum perforatum) – ett naturläkemedel mot depression

   • Litium (används vid behandling av manodepressiva tillstånd)


   Samtidig behandling med citalopram och läkemedlen som anges ovan kan öka risken för allvarliga biverkningar som serotonergt syndrom (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


   • Acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) (läkemedel som används för smärtlindring eller som blodförtunnande medel, så kallade antikoagulantia).

   • Warfarin, dipyridamol och tiklopedin (läkemedel som används som blodförtunnande medel, så kallade antikoagulantia).

   • Vissa andra läkemedel som används för behandling av depression.

   • Vissa läkemedel som används för behandling av psykoser.


   Samtidig behandling med citalopram och läkemedlen som anges ovan kan öka risken för blödningar.


   • Metoprolol (används vid hjärt-kärlsjukdomar).

   • Haloperidol (läkemedel mot psykos)

   • Imipramin och desipramin (för behandling av depression).

   • Cimetidin (används för behandling av magsår).


   Dosen av citalopram kan behöva justeras om det används tillsammans med läkemedlen som anges ovan.

   Citalopram Actavis med mat, dryck och alkohol

   Dessa tabletter ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat. Krossa eller tugga inte tabletterna.


   Effekten av alkohol är okänd och intag av alkohol ska därför undvikas när du tar dessa tabletter.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Rådfråga din läkare om du ammar. Du ska inte amma ditt barn medan du tar citalopram eftersom små mängder av läkemedlet kan föras över till bröstmjölken.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Ta inte citalopram om du är gravid innan du rådfrågat läkare om de risker och fördelar som finns.

   Du ska inte abrupt/plötsligt avbryta behandlingen med Citalopram Actavis.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Actavis. När läkemedel såsom Citalopram Actavis används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


   Om du tar citalopram under graviditetens tre sista månader ska du också vara uppmärksam på att följande symptom kan förekomma hos det nyfödda barnet: kramper, att barnet är för varmt eller för kallt, svårigheter att äta, kräkningar, lågt blodsocker, stela eller slappa muskler, överaktiva reflexer, skakningar och darrningar, irritabilitet, dvala, gråter mycket, sömnlöshet och sömnsvårigheter. Om ditt nyfödda barn får något av dessa symtom ska du genast kontakta din läkare eller barnmorska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Citalopram kan orsaka biverkningar som kan påverka ditt omdöme och din reaktionsförmåga.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbetet som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Citalopram Actavis

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   Dosen ska bestämmas av läkare, som passar den individuellt för dig. Använd alltid Citalopram Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna:


   Depression:

   Vanlig dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.


   Paniksyndrom:

   Startdosen är 10 mg per dag under den första veckan. Därefter ökas dosen till 20-30 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.


   Tvångssyndrom:

   Startdosen är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.


   Äldre patienter (över 65 år):

   Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, dvs 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än 20 mg per dag.


   Patienter med särskilda riskfaktorer:

   Patienter som har problem med levern bör inte ta mer än 20 mg per dag.


   När du har börjat ta Citalopram Actavis:

   Liksom andra läkemedel av den här typen ger Citalopram Actavis inte omedelbar symtomlindring, utan i allmänhet först efter några veckor.

   Symtom som rastlöshet, upprördhet eller svårighet att sitta eller stå stilla kan också uppträda under de första behandlingsveckorna. Om du upplever dessa symtom ska du snarast tala med din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Citalopram Actavis

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har tagit för stor mängd Citalopram Actavis kan det hända att du känner dig dåsig, hamnar i koma, upplever avsaknad av spontana rörelser, reagerar sämre på stimulering och ofta har en försämrad medvetandegrad, drabbas av svettningar eller kramper, ditt hjärta kan slå snabbare än normalt, du mår illa. kräks, får en blåaktig eller lilaaktig missfärgning av huden och en överdrivet snabb och djup andning. Kontakta läkare snarast eller åk till sjukhuset. Kom ihåg att ta med läkemedelsförpackningen och eventuellt återstående tabletter.

   Om du har glömt att använda Citalopram Actavis

   Ta din nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Om du slutar att använda Citalopram Actavis

   Avbryt inte behandlingen med Citalopram Actavis förrän din läkare säger till. När du har avslutat en behandling kommer läkaren att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under ett par veckor.


   När du avslutar behandlingen med Citalopram Actavis, och särskilt om detta sker hastigt, finns det risk för så kallade utsättningssymtom. Sådana är vanliga när behandling med citalopram avslutas. Risken är högre när citalopram har använts under en lång tid eller i höga doser eller om dosen minskas för snabbt. De flesta tycker att symtomen är lindriga och försvinner av sig själva inom två veckor. Men hos vissa patienter kan de vara svåra eller utdragna (2 - 3 månader eller mer). Om du får allvarliga utsättningssymtom när du slutar att ta citalopram ska du kontakta läkare. Läkaren kan då råda dig att börja ta tabletterna igen för att långsammare kunna trappa ned.


   Utsättningssymtom är bland annat: yrsel, en stickande eller pirrande känsla, sömnsvårigheter (till exempel dålig sömn, livliga drömmar), upprördhet eller ångest, illamående och/eller kräkningar, darrningar (skakighet) och huvudvärk.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar är vanligast i början av behandlingen, men de avtar som regel under de första veckorna. Det kan ofta vara svårt att skilja mellan vissa biverkningar och symtom som beror på depressionen.


   Kontakta läkare eller uppsök närmsta sjukhus omgående:

   • om du får något av följande symptom (angioödem) Det är inte känt hur vanlig denna biverkning är.

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • om du får anfall (kramper). Detta är sällsynt och kan drabba upp till 1 av 1 000 användare.

   • om du får ovanliga blåmärken eller blödningar. Detta är sällsynt och kan drabba upp till 1 av 1 000 användare.

   • om du kräks blod eller har blod i avföringen. Det är inte känt hur vanlig denna biverkning är.


   Om du upplever något av följande symtom ska du sluta ta Citalopram Actavis och uppsöka läkare omedelbart:

   • Snabba, oregelbundna hjärtslag, svimning vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas torsade de pointes.


   Kontakta läkare:

   • om du får en reaktion som kallas ”serotonergt syndrom”. Symtomen på detta är: förvirring, rastlöshet, svettningar, skakningar, darrningar, hallucinationer (konstiga syner eller ljud), plötsliga muskelryckningar eller snabba hjärtslag. Det är inte känt hur vanlig denna biverkning är.

   • om du känner dig trött, svag eller förvirrad och har värkande, stela eller ryckiga muskler. Detta kan bero på att du har för låga halter av natrium i blodet. Det är sällsynt och kan drabba upp till 1 av 1 000 användare.

   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • dåsighet

   • svårt att somna eller sover dåligt (insomni)

   • huvudvärk

   • illamående

   • muntorrhet

   • ökad svettning


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • minskad aptit eller viktnedgång

   • upprördhet, oro, förvirring, ångest eller nervositet

   • sömnstörningar i form av livliga eller onormala drömmar

   • sexuella störningar (minskad sexuell lust, utebliven ejakulation, erektionsproblem, kvinnor kan uppleva svårigheter med att få orgasm eller ha onormala orgasmer)

   • skakningar

   • stickningar och myrkrypningar

   • yrsel

   • förändrad koncentrationsförmåga

   • ovanliga ljud eller ringningar i öronen (tinnitus)

   • kräkningar, diarré, förstoppning,

   • klåda

   • ont i muskler och leder

   • gäspningar

   • extrem trötthet eller kraftlöshet


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökad aptit eller viktuppgång

   • aggression

   • en känsla av att vara avstängd från sig själv (depersonalisation)

   • hallucinationer

   • upprymdhet med rusande tankar och handlingar (mani)

   • svimningsanfall eller svimningskänsla

   • ovanligt stora eller utvidgade pupiller

   • ovanligt snabba eller långsamma hjärtslag

   • små röda, svullna och kliande hudområden (nässelutslag)

   • håravfall

   • utslag

   • lila prickar eller fläckar på huden

   • ljuskänslig hud

   • svårigheter att urinera

   • ovanligt kraftiga eller långa menstruationer

   • svullna fötter och fotleder


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • låga halter av natrium i blodet. Symtom på detta är bland annat kraftlöshet, illamående (kräkningar) eller kramper

   • förändrad smakuppfattning

   • anfall (kramper)

   • ofrivilliga rörelser eller ryckningar

   • ovanliga blåmärken eller blödningar, till exempel blodiga kräkningar eller blod i avföringen

   • leverpåverkan

   • feber


   Vissa patienter har rapporterat (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

   • blodpåverkan, till exempel minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan leda till kraftlöshet, blåmärken eller öka risken för infektioner

   • allergiska eller allergiliknande reaktioner

   • förhöjda eller sänkta halter av antidiuretiskt hormon (ADH) i blodet. Detta kan visa sig vid ett blodprov och kan förklaras av din läkare

   • låga halter av kalium i blodet. Symtom på detta är bland annat kraftlöshet, ont i musklerna, kramper eller förstoppning

   • panikattacker

   • gnisslar eller biter ihop tänderna i sömnen

   • rastlöshet

   • självmordstankar eller självmordsbeteende (t.ex. tankar på att skada sig själv eller begå självmord). Se även avsnitt 2

   • kramper

   • ett tillstånd som kallas ”serotonergt syndrom”. Symtomen på detta är bland annat förvirring, rastlöshet, svettningar, skakningar, darrningar, hallucinationer (konstiga syner eller ljud), plötsliga muskelryckningar eller snabba hjärtslag

   • rörelsestörningar som gör det svårt att sitta eller stå stilla (akatisi) eller ticks

   • synstörningar

   • högt blodtryck

   • lågt blodtryck, t.ex. då du hastigt reser dig

   • näsblödningar

   • blödningar i magen eller tarmen

   • onormala levervärden. Förklaras av din läkare

   • röda eller blåsvarta missfärgningar precis under huden

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

   • blödningar från livmodern som inte orsakas av menstruation

   • ihållande, smärtsamma erektioner (män)

   • utsöndringar från bröstvårtorna (män)


   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


   Känn dig inte orolig över denna lista med möjliga biverkningar, det är inte säkert att du får någon av dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Citalopram Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg, 20 mg eller 40 mg citalopram.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171).


   Utseende:

   Citalopram 10 mg: Runda, vita tabletter, diameter 6 mm.

   Citalopram 20 mg: Runda, vita tabletter med brytskåra samt sidoskåror, diameter 8 mm.

   Citalopram 40 mg: Runda, vita tabletter med brytskåra samt sidoskåror, diameter 10 mm

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Nordic A/S

   Örnegårdsvej 16

   DK-2820 Gentofte

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Citalopram Actavis

  Filmdragerad tablett 20 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 018076
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?