Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Citalopram 2care4

   30 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CITALOPRAM 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CITALOPRAM 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CITALOPRAM 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CITALOPRAM 2CARE4

   Vad innehåller Citalopram 2care4 ?

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är citalopram. En

   filmdragerad tablett innehåller 30 mg citalopram

   (som citalopramhydrobromid).


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, glycerol

   85 %, magnesiumstearat, majsstärkelse,

   laktosmonohydrat, kopovidon och

   natriumstärkelseglykolat (typ A).

   Filmdragering: Makrogol 6000, hypromellos, talk,

   titandioxid (E171).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CITALOPRAM 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Vit, avlång, bikonvex, filmdragerad tablett med

   delningsskåra och märkt C30

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCitalopram 2care4 för?

   Citalopram 2care4 tillhör en grupp av

   antidepressiva läkemedel som kallas selektiva

   serotoninåterupptagshämmare (SSRI‑preparat).


   Citalopram 2care4 används för behandling av:

   • Depression.

   • Panikångest med eller utan agorafobi (t.ex.

   stark rädsla för att lämna hemmet, att gå in i

   affärer eller rädsla för allmänna platser).


   Citalopram som finns i Citalopram 2care4 kan

   också vara godkänd för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsooch

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor

   och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CITALOPRAM 2CARE4

   Använd inte Citalopram 2care4:

   • Om du är allergisk mot citalopram eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel.

   • Om du tar MAO‑(monoaminoxidas) hämmare:

   – t.ex. det antidepressiva läkemedlet

   moklobemid eller

   – om du behandlas med den icke‑selektiva

   MAO‑hämmaren linezolid (ett antibiotikum)

   om du inte är under tät observation och

   kontroll av blodtrycket.

   – Den irreversibla MAO‑hämmaren selegilin

   (läkemedel mot Parkinsons sjukdom) kan

   användas i kombination med citalopram om

   dosen inte överstiger 10 mg selegilin per dag

   (se ”Andra läkemedel och Citalopram 2care4”).

   – Om du har tagit irreversibla MAO‑hämmare

   inom de senaste två veckorna eller om du har

   tagit någon reversibel MAO‑hämmare (RIMA)

   inom den tid som anges i informationsbladet

   (bipacksedeln) för RIMA‑läkemedlet (se

   ”Andra läkemedel och Citalopram 2care4”).

   – Om du slutar ta Citalopram och vill börja

   använda MAO‑hämmare måste du vänta minst

   7 dagar (se ”Andra läkemedel och Citalopram

   2care4”).

   • Om du har medfödd eller har haft onormal

   hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning

   för att se hur hjärtat fungerar).

   • Om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen

   eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen.

   Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Citalopram

   2care4” nedan.

   Var särskilt försiktig med Citalopram 2care4:

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Citalopram 2care4.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att

   skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/

   ångest kan ibland ha tankar på att skada dig

   själv eller begå självmord. Dessa symtom kan

   förvärras när man börjar använda läkemedel mot

   depression, eftersom det tar tid innan läkemedel

   av den här typen har effekt, vanligtvis cirka

   2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   – om du tidigare har haft tankar på att skada dig

   själv eller begå självmord,

   – om du är yngre än 25 år. Studier har visat att

   vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom

   som behandlas med antidepressiva läkemedel

   har en ökad risk för självmordstankar och

   tankar på att skada dig själv.


   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste

   sjukhus om du har tankar på att skada dig själv

   eller begå självmord.


   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting

   eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider

   av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna

   bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för

   dig om de tycker att du verkar må sämre eller om

   de tycker att ditt beteende förändras.

   Intag av Citalopram 2care4 med mat och dryck:

   Mat har ingen påverkan på effekten hos

   Citalopram 2care4.

   Samtidigt intag av alkohol rekommenderas inte.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Citalopram har i djurstudier visats minska

   spermans kvalitet. Teoretiskt skulle detta kunna

   påverka fertiliteten men ännu har ingen påverkan

   på fertiliteten hos människa observerats.


   Ta inte Citalopram 2care4 om du är gravid eller

   planerar att bli gravid såvida inte du och din

   läkare har diskuterat riskerna och fördelarna med

   användningen.


   Du ska inte avbryta behandlingen med Citalopram

   2care4 plötsligt under graviditet. Kontakta din

   läkare om du vill göra en paus eller helt avbryta

   behandlingen.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du

   använder Citalopram 2care4.


   Om liknande läkemedel som Citalopram 2care4

   används under graviditet, i synnerhet under de tre

   sista månaderna, kan de öka risken för ett

   allvarligt tillstånd hos spädbarn, kallat PPHN

   (persisterande pulmonell hypertension hos

   nyfödda), som gör att barnet andas snabbare och

   blir blåaktigt. Dessa symtom börjar vanligen under

   de första 24 timmarna efter att barnet fötts. Om

   detta drabbar ditt barn ska du omedelbart

   kontakta barnmorska och/eller läkare.


   Om du tar Citalopram 2care4 under graviditetens

   sista tre månader och fram till förlossningen kan

   följande biverkningar eller abstinensbesvär visa sig

   hos ditt nyfödda barn: andningsproblem, blåfärgning

   av hud och läppar, oregelbunden andning med

   andningsuppehåll, temperatursvängningar,

   krampanfall, slöhet, sömnsvårigheter, ätproblem,

   kräkningar, låg sockerhalt i blodet, stela eller slappa

   muskler, onormalt förstärkta reflexer, darrningar,

   extrem nervositet eller nervösa skakningar,

   irritabilitet, ständig gråt samt sömnighet.


   Om ditt barn får något av dessa symtom ska du

   genast kontakta din barnmorska eller läkare som

   kommer att ge dig råd.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Citalopram 2care4 passerar över i modersmjölk i

   små mängder. Det finns risk att barnet påverkas.

   Om du använder Citalopram 2care4 ska du prata

   med din läkare innan du börjar amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Citalopram har obetydlig till måttlig påverkan på

   körförmågan och förmågan att använda maskiner.

   Undvik att framföra fordon eller använda maskiner

   tills du vet hur du reagerar på detta läkemedel.

   Citalopram påverkar vanligen inte förmågan att

   utföra vanliga, dagliga aktiviteter. Om du känner dig

   yr eller sömnig när du börjar med detta läkemedel

   ska du dock vara försiktig när du framför fordon,

   använder maskiner eller utför arbeten som kräver

   att du är alert tills dessa effekter har avtagit.

   Rådgör med din läkare om huruvida du kan utföra

   dessa aktiviteter om du känner dig osäker.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Citalopram 2care4:

   Citalopram 2care4 innehåller laktos

   Citalopram 2care4 innehåller laktos. Om din

   läkare har talat om för dig att du inte tål vissa

   sockerarter ska du kontakta din läkare innan du

   tar Citalopram 2care4.

   Användning av andra läkemedel:

   TA INTE Citalopram 2care4 om du tar

   läkemedel för problem med hjärtrytmen eller

   läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex.

   antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot

   oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex.

   fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska

   antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa

   antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin,

   moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin,

   läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa

   antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har

   ytterligare frågor om detta bör du tala med läkare.

   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas

   av Citalopram 2care4. Några av dessa läkemedel

   räknas upp här nedan:

   • Desipramin (mot depression). Halten av

   desipramin i blodet kan ökas och en minskning

   av desipramin-dosen kan vara nödvändig.

   • Metoprolol (t.ex. mot hjärtsjukdom).

   flekainid och propafenon (för behandling av

   oregelbunden hjärtrytm), andra läkemedel

   för behandling av depression (klomipramin,

   nortriptylin) eller läkemedel för behandling av

   psykoser (risperidon, thioridazin, haloperidol).

   En ökning i blodnivåerna av dessa läkemedel

   har rapporterats eller är möjlig.

   • Pimozid (ett antipsykotiskt läkemedel). Samtidig

   behandling med citalopram och pimozid är

   kontraindicerat på grund av den påverkan denna

   kombination har på hjärtfunktionen.

   • Läkemedel som minskar blodnivåerna av kalium

   eller magnesium eftersom dessa tillstånd ökar

   risken för livshotande rubbningar av hjärtrytmen

   (QT‑förlängning, torsades de pointes).

   • Läkemedel som minskar kramptröskeln,

   t.ex. andra antidepressiva (SSRI), andra

   antipsykotiska läkemedel (t.ex. , butyrfenoner,

   tioxantener), mefloquin, brupropion och

   tramadol (smärtstillande).


   Följande läkemedel kan förstärka de serotonerga

   effekterna hos Citalopram 2care4 och kan ge

   ökade biverkningar:

   • MAO‑hämmare (mot depression och Parkinsons

   sjukdom) (t.ex. moklobemin och selegilin eller

   linezolid, ett antibiotikum). Med undantag

   för högst 10 mg selegilin per dag får inte

   Citalopram 2care4 användas tillsammans

   med MAO‑hämmare eftersom allvarliga eller

   dödliga reaktioner (serotonergt syndrom)

   kan uppstå. Man måste göra uppehåll mellan

   behandlingarna (se avsnitt ”Använd inte

   Citalopram 2care4). Fråga din läkare.

   • Oxitriptan och tryptofan (serotoninprekursorer).

   • Litium (mot psykiska störningar).

   • Sumatriptan och andra triptaner (mot migrän).

   • Tramadol (mot stark smärta).

   • Johannesört (Hypericum perforatum).

   • Cimetidin (magsårsmedicin) och andra läkemedel

   för behandling av magsår, t.ex. omeprazol,

   esomeprazol, lansoprazol, tiklopidin eller

   fluvoxamin (annat läkemedel för behandling av

   depression). Kombination med citalopram kan

   orsaka en stegring av citaloprams blodnivåer.


   Följande läkemedel ökar risken för blödning:

   • Warfarin och andra blodförtunnande läkemedel.

   • Acetylsalicylsyra och andra smärtstillande

   läkemedel av NSAID‑typ (icke‑steroida

   anti‑inflammatoriska medel) (t.ex. ibuprofen).

   • Dipyridamol och tiklopidin (hjärtmediciner1).

   • Fenotiaziner och atypiska antipsykotika (mot

   psykiska störningar).

   • Tricykliska antidepressiva medel (mot

   depression) (t.ex. imipramin).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER CITALOPRAM 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Dosering

   Vuxna

   Depression:

   Rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen.

   Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

   Paniksyndrom:

   Startdosen är 10 mg per dag under den första

   veckan. Därefter ökas dosen till 20‑30 mg per

   dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg

   per dag. Det kan ta 3 månader innan fullständig

   behandlingseffekt erhålls.


   Äldre patienter (över 65 år):

   Depression och paniksyndrom:

   Startdosen bör sänkas till hälften av den

   rekommenderade dosen, dvs. 10‑20 mg per dag.

   Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än

   20 mg per dag.


   Användning för barn och ungdomar under 18 år:

   Citalopram 2care4 ska normalt inte användas till

   barn och ungdomar under 18 år (se ”Varningar

   och försiktighet”).


   Nedsatt leverfunktion:

   Vanlig startdos är 10 mg en gång dagligen.

   Patienter som har problem med levern bör inte ta

   mer än 20 mg per dag.


   Nedsatt njurfunktion:

   Det kan vara nödvändigt att justera dosen. Följ

   läkarens anvisningar.


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

   eller apotekspersonal om du är osäker.

   Administrering

   Var uppmärksam på att det kan gå 2‑4 veckor

   innan du märker någon förbättring. Behandlingen

   bör fortsätta tills du har varit symtomfri i

   4‑6 månader. När behandlingen med Citalopram

   2care4 ska avbrytas, ska dosen minskas gradvis

   under en period på minst 1‑2 veckor.


   Citalopram 2care4 bör tas en gång dagligen,

   antingen på morgonen eller på kvällen. Ta

   tabletten med ett glas vatten. Tabletten kan tas

   med eller utan mat.

   Det finns andra styrkor av detta läkemedel för

   doser som inte är möjliga med denna styrka.

   Om du använder mera Citalopram 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller

   om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vissa av tecknen på överdosering kan vara livshotande.


   Beroende på dosens storlek visar sig överdosering

   av citalopram i form av besvär som oregelbundna

   hjärtslag, krampanfall, förändrad hjärtrytm

   (snabbare eller långsammare hjärtslag), illamående,

   kräkningar, svettningar, dåsighet, medvetslöshet,

   ofrivilliga skakningar, förändrat blodtryck (kan stiga

   eller sjunka), serotonergt syndrom (se avsnitt 4),

   oro, yrsel, förstorade pupiller, blåaktig hud, för

   snabb andning, hjärtstillestånd och koma.

   Om du glömt att ta Citalopram 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Citalopram 2care4 avslutas:

   Ett plötsligt avbrytande ska undvikas.

   När du slutar med behandlingen med Citalopram

   2care4 ska dosen minskas gradvis under en period

   på minst en till två veckor för att minska risken

   för utsättningsreaktioner.

   Om outhärdliga symtom uppstår efter

   dosminskning eller vid behandlingens avbrytande

   kan man överväga att återuppta den tidigare

   dosen igen. Din läkare kan sedan fortsätta med en

   mer gradvis dossänkning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar men alla användare behöver inte få

   dem.


   Biverkningarna försvinner oftast efter ett par

   veckors behandling. Många av dessa biverkningar

   kan också vara symtom på din sjukdom och kan

   därför försvinna så snart du börjar må bättre.


   Om du får en eller fler av följande biverkningar

   ska du sluta ta Citalopram 2care4 och genast

   kontakta läkare eller akutmottagning på sjukhus.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 användare):

   • Allvarliga rubbningar av hjärtrytmen med snabb

   och oregelbunden puls.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1

   av 100 användare):

   • Svår hudklåda (med upphöjda blemmor).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare):

   • Illamående, muskelsvaghet, förvirring, trötthet

   och muskelryckningar på grund av låga

   natriumnivåer i blodet. Hos vissa patienter kan

   detta utvecklas till en allvarlig biverkning. Tala

   med din läkare.

   • Hepatit, gulsot.

   • Krampanfall du har haft tidigare kan komma

   oftare.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 000 användare):

   • Plötslig allergisk reaktion (inom några

   minuter till timmar) med t.ex. hudutslag,

   andningssvårigheter, yrsel och svimning

   (anafylaktisk reaktion).

   • Utslag (nässelutslag) och svullnader. Svullnad

   av ansiktet, läpparna och tungan kan vara

   livshotande (angioödem).

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal

   användare):

   • Självmordstankar, självmordsbeteende. Fall av

   självmordstankar och självmordsbeteende har

   rapporterats vid behandling med citalopram

   eller kort efter att behandlingen har upphört

   (se ”Varningar och försiktighet”). Kontakta din

   läkare eller akutmottagning.

   • Hög feber, frossbrytningar och plötsliga

   muskelryckningar, förvirring, sjuklig

   upprymdhet och upprördhet.

   • Minskat antal blodplättar vilket leder till ökad

   risk för blödningar och blåmärken.

   • Ovanliga blödningar, även i mag‑tarmkanalen

   (blodiga kräkningar och/eller svart avföring på

   grund av blödning i magsäck och tarmar), samt

   blödning från livmodern.

   • Snabba och oregelbundna hjärtslag, svimning

   som kan vara symtom på ett livshotande

   tillstånd som kallas torsades de pointes.

   • Du kan få krampanfall för första gången.


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1

   av 10 användare):

   • Hjärtklappning, skakningar, ökad svettning.

   • Slöhet, sömnighet, svaghet.

   • Sömnsvårigheter.

   • Rastlöshet, nervositet.

   • Yrsel.

   • Försämrad synskärpa (svårt att läsa små

   bokstäver).

   • Muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i

   tänderna. Du bör därför borsta tänderna oftare

   än vanligt när du tar Citalopram 2care4.

   • Illamående, förstoppning.

   • Huvudvärk.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 användare):

   • Minskad aptit, viktminskning, ökad aptit,

   smakrubbningar.

   • Diarré, kräkningar, magbesvär (sura

   uppstötningar, halsbränna), magsmärtor,

   väderspänning, ökad salivavsöndring.

   • Högt blodtryck. Tala med din läkare. Högt

   blodtryck ska behandlas. Mycket högt blodtryck

   är ett allvarligt tillstånd.

   • Yrsel och eventuellt svimning (eventuellt endast

   när du reser dig upp) på grund av lågt blodtryck.

   • Lågt blodtryck.

   • Feber.

   • Krypningar, stickningar eller domningar i huden.

   • Trötthet, sömnsvårigheter, onormala drömmar.

   • Migrän, ringningar i öronen (tinnitus).

   • Synstörningar.

   • Rinnande näsa, bihåleinflammation, gäspningar.

   • Svårt att kissa.

   • Klåda, utslag.

   • Muskel- och ledsmärtor.

   • Problem med sädesuttömningen, impotens

   (erektil dysfunktion).

   • Menstruationssmärtor, svårighet att få orgasm.

   • Sänkt sexlust.

   • Ångest, förvirring, likgiltighet.

   • Försämrad koncentrationsförmåga,

   uppmärksamhetsstörning, onormala drömmar,

   minnesförlust.

   • Kraftig urinutsöndring (polyuri).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1

   av 100 användare):

   • Hallucinationer. Kan vara allvarligt. Kontakta

   läkare eller akutmottagning.

   • Svimning.

   • Kramper.

   • Rörelserubbningar och ofrivilliga rörelser.

   • Förstorade pupiller.

   • Hosta.

   • Svårt att kissa och kan ev. inte tömma blåsan.

   Detta kan vara eller bli allvarligt. Tala med din

   läkare.

   • Ödem (vätskeansamling).

   • Håravfall.

   • Nässelutslag, klåda, utslag, huden blir

   känsligare för ljus (fotosensitivitet).

   • Onormalt kraftiga menstruationsblödningar.

   • Aggression (hot, eventuellt våldsamt

   beteende), en känsla av overklighet eller

   främlingskap gentemot dig själv.

   • Sjuklig upprymdhet (mani).

   • Upprymdhet (eufori).

   • Ökad sexlust.

   • Anorexi.

   • Sjukdomskänsla.

   • Viktökning.

   • Långsamma hjärtslag.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare):

   • Ofrivilliga rörelser.

   • Blödning.

   • Oförmåga att sitta still. ”Restless legs”

   (myrkrypningar i benen).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 000 användare):

   • Utsöndring av bröstmjölk.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal

   användare):

   • Svaghet, nedsatt muskelstyrka, darrningar och

   onormal hjärtrytm på grund av låg kaliumhalt

   i blodet (hypokalemi). Detta kan hos vissa

   patienter utvecklas till ett allvarligt tillstånd.

   Tala med din läkare.

   • Näsblödning.

   • Blodfläckar under huden.

   • Oregelbunden och riklig menstruationsblödning.

   • Kvarstående smärtsam erektion. Kontakta läkare

   eller akutmottagning så snart som möjligt.

   • Panikattack.

   • Tandgnissling.

   • Ökad risk för frakturer har observerats hos

   patienter som tar denna typ av läkemedel.


   Citalopram 2care4 kan dessutom ge biverkningar

   som du vanligtvis inte märker själv. Det kan

   vara förändringar av vissa laboratorietester

   t.ex. levervärden, som normaliseras så snart

   behandlingen upphör.


   Rapportering av biverkningar


   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

   rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV CITALOPRAM 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges efter

   Utg.dat. på kartongen och på blisterkartan.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-11-06

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Citalopram 2care4

  Filmdragerad tablett 30 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 504699
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  420,60 kr

  Jämförspris: 4,29 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?