• Cisplatin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Cisplatin Accord

   1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Cisplatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Läkemedlet heter ”Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning” men i resten av bipacksedeln kallas det för ”Cisplatin Accord”.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar , tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:

   1. Vad Cisplatin Accord är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cisplatin Accord

   3. Hur du använder Cisplatin Accord

   4. Eventuella biverkningar

   5. Hur Cisplatin Accord ska förvaras

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CISPLATIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CISPLATIN ACCORD
   3. HUR DU ANVÄNDER CISPLATIN ACCORD
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CISPLATIN ACCORD SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CISPLATIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Cisplatin tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika, vilka används för att behandla cancer. Cisplatin kan användas ensamt men oftast används det i kombination med andra cytostatika.

   Vad används det för?

   Cisplatin kan förstöra celler i kroppen som kan orsaka vissa typer av cancer (tumörer i testiklar, äggstockar och urinblåsan, epiteliala tumörer i huvud- och halsområde, lungcancer och, i kombination med strålning, livmoderhalscancer).

   Du kan få mer information från din läkare.

   Cisplatin som finns i Cisplatin Accord kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CISPLATIN ACCORD

   Använd inte Cisplatin Accord

   • om du är allergisk mot cisplatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller platinaföreningar

   • om du har njurbesvär (njurfunktionsnedsättning)

   • om du lider av uttorkning

   • om du har allvarlig benmärgshämning, som kan ge följande symtom: extrem trötthet, du blöder lättare eller får lättare blåmärken, du ådrar dig infektioner

   • om du har nedsatt hörsel

   • om du har nervbesvär på grund av cisplatin

   • om du ammar

   • tillsammans med levande vaccin, t.ex. vaccin mot gula febern

   • tillsammans med fenytoin som profylax (se Andra läkemedel och Cisplatin Accord nedan).

   Var särskilt försiktig med Cisplatin Accord

   • Du kommer att ta blodprov för att bestämma dina kalcium-, natrium-, kalium- och magnesiumvärden. Blodproven används också för att bedöma blodbilden, lever- och njurfunktion samt neurologisk funktion.

   • Cisplatin Accord ska endast administreras under strikt överinseende av en onkolog med erfarenhet från cellgiftsbehandling.

   • Hörselprov genomförs inför varje behandling med Cisplatin Accord.

   • Om du har nervbesvär som inte orsakats av Cisplatin Accord.

   • Om du har fått strålbehandling mot huvudet

   • Om du har en infektion. Tala med din läkare om detta.

   • Om du planerar att ha barn (se Graviditet amning och fertilitet).

   • Tala om för läkaren om det ovanstående gäller dig innan läkemedlet används.

   • Om Cisplatin Accord kommer i kontakt med huden ska du genast tvätta bort medlet med tvål och vatten. Om cisplatin injiceras utanför blodkärlet ska administreringen avbrytas omedelbart. Cisplatin som tränger in i huden kan orsaka vävnadsskada (cellulit, fibros och nekros).

   Var god tala med din läkare, även om något av ovanstående var aktuellt vid ett tidigare tillfälle.

   Användning av andra läkemedel

   Obs! Nedanstående uppgifter kan gälla produkter du använde för länge sedan eller produkter som du använder i framtiden någon gång.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel - även receptfria sådana.

   • Samtidig användning av benmärgshämmande läkemedel eller strålning kan förvärra cisplatinets biverkningar på benmärgen.

   • Cisplatinets toxicitet kan förstärkas när läkemedlet tas med andra cytostatika (läkemedel mot cancer) som t.ex. bleomycin och metotrexat.

   • Substanser som används för behandling av förhöjt blodtryck (antihypertensiva läkemedel som innehåller furosemid, hydralazin, diazoxid och propranolol) kan förstärka cisplatinets toxiska verkan på njurarna.

   • Cisplatintoxicitet kan allvarligt påverka njurarna om behandlingen ges samtidigt med substanser som har biverkningar på njurarna, t.ex. substanser som används för att förebygga eller behandla vissa infektioner (antibiotika: cefalosporin, aminoglykosid och/eller amfotericin B) samt kontrastvätskor.

   • Cisplatintoxicitet kan påverka hörseln om behandlingen ges samtidigt med substanser som har biverkningar på hörseln, som t.ex. aminoglykosider.

   • Om du använder medel för behandling av gikt under cisplatinbehandling kan det vara nödvändigt att anpassa dosen av dessa medel (t.ex. allopurinol, kolkicin, probenecid och/eller sulfinpyrazon).

   • Om du tar läkemedel som kan orsaka förhöjd urinutsöndring (loop-diuretika) tillsammans med cisplatin (cisplatindos: över 60 mg/m², urinutsöndring: under 1 000 ml per 24 timmar) kan detta ha toxiska effekter på njurar och hörsel.

   • De inledande tecknen på hörselskada (yrsel och/eller tinnitus) kan vara dolda om du, samtidigt med cisplatinbehandlingen, även får medel mot överkänslighet (antihistaminer som buklizin, cyklizin, loxapin, meklozin, fentiaziner, tioxantener och/eller triometobenzamider).

   • Cisplatin i kombinationsbehandling med ifosfamid kan orsaka hörselnedsättning.

   • Cisplatinbehandling kan ge sämre resultat om patienten samtidigt behandlas med pyridoxin och altretamin (hexametylmelamin).

   • Cisplatin i kombination med bleomycin och vinblastin kan orsaka blekhet eller blåfärgning av fingrar och tår (Raynaud’s sjukdom).

   • Om patienten får cisplatin före behandling med paklitaxel eller i kombination med docetaxel kan det orsaka allvarliga nervskador.

   • Cisplatin i kombination med bleomycin och etoposid kan reducera litiumhalterna i blodet. Det är därför viktigt att kontrollera litiumvärderna regelbundet.

   • Cisplatin reducerar fenytoins verkan på epilepsi.

   • Penicillamin kan reducera verkan av cisplatin.

   • Cisplatin kan ha negativ verkan på antikoagulantia (läkemedel som används för att blodet ska koagulera långsammare). Det är därför viktigt att kontrollera koaguleringen oftare vid kombinerad användning.

   • Samtidig behandling med cisplatin och ciklosporin kan försvaga immunsystemet, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion av vita blodkroppar (lymfocyter).

   • Du bör inte vaccinera dig med levande virus förrän tre månader efter slutförd cisplatinbehandling.

   • När du behandlas med cisplatin ska du inte ta vaccin mot gula febern. (Se även ”Ta inte Cisplatin Accord”).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Behandling med cisplatin under graviditet får endast ske på läkares uttryckliga ordination.

   Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling och i minst 6 månader efter slutförd cisplatinbehandling.

   Du ska inte amma när du behandlas med cisplatin.

   Manliga patienter som behandlas med cisplatin avråds från att skaffa barn under behandling och till och med 6 månader efter slutförd behandling. Män rekommenderas också att begära råd om förvaring av sperma före behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cisplatin Accord kan orsaka biverkningar som dåsighet och/eller kräkningar. Om du upplever någon av dessa symtom avråds du från att använda maskiner som kräver din fulla uppmärksamhet.

   Cisplatin Accord innehåller natrium

   Cisplatin Accord innehåller 3,5 mg natrium per ml, vilket ska beaktas om du följer en diet med låg salthalt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   3. HUR DU ANVÄNDER CISPLATIN ACCORD

   Dosering och administreringssätt

   Cisplatin ska endast administreras av specialist på cancerbehandling.

   Koncentratet späds med en natriumkloridlösning som innehåller glukos.

   Nödutrustning ska finnas till hands för att hantera anafylaktiska reaktioner.

   Cisplatin administreras endast som injektion i ven (intravenös infusion) och bör inte komma i kontakt med material som innehåller aluminium.

   Rekommenderad cisplatindos beror på ditt allmäntillstånd, behandlingens förväntade verkan och på om cisplatin ges ensamt (monoterapi) eller i kombination med andra läkemedel (kombinationsterapi).

   Cisplatin (monoterapi)

   Följande doser rekommenderas:

   • En singeldos på 50–120 mg/m² kroppsyta var tredje till fjärde vecka.

   • 15–20 mg/m² per dag under en femdagarsperiod, var tredje till fjärde vecka.

   Cisplatin i kombination med annan cellgiftsbehandling (kombinationsterapi)

   • 20 mg/m² eller mer, en gång var tredje till fjärde vecka.

   Cisplatin används tillsammans med strålning för att behandla livmoderhalscancer.

   En typisk dos är 40 mg/m² per vecka i sex veckor.

   För att förebygga eller reducera njurbesvär rekommenderar vi att du dricker stora mängder vatten under 24 timmar efter cisplatinbehandlingen. Cisplatin Accord ska inte ges oftare än en gång var tredje till fjärde vecka.

   Din läkare avgör vilken dos du ska få utifrån de förhållanden som gäller för dig. Vid överdosering kan biverkningarna förvärras. Läkaren kan komma att ge dig lämplig behandling för biverkningarna. Kontakta läkare omedelbart om du tror att du har använt för mycket cisplatin.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du drabbas av biverkningar är det viktigt att du informerar din läkare om detta innan du får din nästa behandling.

   Kontakta omedelbart läkare om du får någon eller några av följande symtom:

   • Ihållande eller allvarlig diarré eller kräkning

   • Stomatit eller mukosit (ömma läppar eller munsår)

   • Svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals

   • Oförklarade symtom från andningsvägarna såsom torrhosta, andningssvårigheter eller rosslingar

   • Sväljsvårigheter

   • Stickningar eller domningar i fingrar och tår

   • Extrem trötthet

   • Onormala blödningar eller blåmärken

   • Infektionssymtom, t.ex. ont i halsen och feber

   • En obehagskänsla nära eller vid insticksstället under infusionen

   Följande biverkningar kan uppträda:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Blodet och lymfsystemet: Benmärgshämning som kännetecknas av drastisk minskning av vita blodkroppar vilket ökar infektionsrisken (leukopeni), minskad mängd blodplättar, vilket ökar risken för blåmärken och blödning (trombocytopeni) samt minskad mängd röda blodkroppar, vilken kan orsaka blekhet, svaghet eller andfåddhet (anemi).

   Metabolism och nutrition: Minskad mängd elektrolyter (natrium).

   Magtarmkanalen: Aptitlöshet (anorexi), illamående, kräkningar, diarré.

   Njurar och urinvägar: Förhöjda halter av urinsyra i blodet (hyperurikemi eller gikt).

   Allmänna symtom: Feber.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Infektioner: Blodförgiftning (sepsis).

   Hjärtat: Arytmi, även långsam hjärtverksamhet (bradykardi) samt förhöjd hjärtverksamhet (takykardi).

   Blodkärl: Inflammation in en ven (flebit) på injektionsstället.

   Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Andningssvårigheter (dyspné), lunginflammation (pneumoni) och andningssvikt.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Immunsystemet: Överkänslighetsreaktioner, t.ex. utslag, eksem med stark klåda och knölbildning (urtikaria), hudrodnad och hudinflammation (erytem) eller klåda (pruritus), anafylaktiska reaktioner med svullnad i ansikte och feber, lågt blodtryck (hypotension), förhöjd hjärtverksamhet (takykardi), andningssvårigheter (dyspné), andningsnöd på grund av muskelkramp i luftvägarna (bronkospasm).

   Hörsel: öronskada (ototoxicitet)

   Metabolism och nutrition: Minskad mängd elektrolyter (magnesium).

   Magtarmkanalen: Metallavlagringar på tandköttet.

   Hud och subkutan vävnad: Håravfall (alopeci).

   Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Dysfunktionell spermiebildning och ägglossning samt smärtsam förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Immunsystemet: Kraftig överkänslighet (anafylaktiska reaktioner) med lågt blodtryck, hypotension, förhöjd hjärtverksamhet (takykardi), andningssvårigheter (dyspné), andningsnöd på grund av muskelkramp i luftvägarna (bronkospasm), svullnad i ansikte, feber samt försämring av immunsystemet (immunosuppression).

   Centrala och perifera nervsystemet: Förlust av vissa typer av hjärnfunktion samt hjärndysfunktion som kännetecknas av spasmer och sänkt medvetande (encefalopati), perifer neuropati i de sensoriska nerverna (bilateral, sensorisk neuropati) som kännetecknas av kittlingar, klåda eller stickningar utan orsak och ibland av smak-, känsel- och synrubbningar, plötslig skärande smärta från nacken ner till rygg och ben vid framåtböjning, krampanfall.

   Öron och balansorgan: Oförmåga att föra en normal konversation, nedsatt hörsel (i synnerhet hos barn och äldre patienter).

   Hjärtat: Förhöjt blodtryck, kranskärlssjukdom och hjärtattacker.

   Lever och gallvägar: Minskade albuminnivåer (protein) i blodet

   Magtarmkanalen: Inflammation i munslemhinnan (stomatit), diarré.

   Allmänt: Liksom andra liknande läkemedel ökar Cisplatin Accord risken för leukemi (akut leukemi).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Metabolism och nutrition: Förhöjda halter av järn i blodet.

   Hjärtat: Hjärtstillestånd.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Infektioner: Infektion.

   Blodet och lymfsystemet: Hemolytisk anemi.

   Hormoner: Otillräcklig produktion av vasopressin hormon i hjärnan (SIADH), förhöjd amylasvärde (enzym).

   Metabolism och nutrition: Minskad mängd elektrolyter (kalcium, fosfat och kalium) i blodet med muskelkramper och/eller förändringar i EKG. Förhöjda kolesterolvärden.

   Centrala och perifera nervsystemet: Sjukdom i ryggmärgen, hjärndysfunktion (förvirring, sluddrigt tal, i vissa fall blindhet, minnesförlust och förlamning); slaganfall, smakrubbningar (ageusia) samt slutning av karotisartären.

   Allmänna symtom: Svaghet (asteni), illamående, smärta vid injektionsstället.

   Njurar och urinvägar: Njurfunktionsnedsättning, t.ex. upphörd urinutsöndring (anuri) och urinförgiftning (uremi).

   Muskuloskeletala systemet och bindväv: Muskelspasmer.

   Hud och subkutan vävnad: Håravfall, utslag.

   Lever och gallvägar: Leverdysfunktion, förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin.

   Magtarmkanalen: Aptitlöshet (anorexi), illamående, kräkningar, diarré, hicka.

   Blodkärl: Försämrat blodflöde, t ex. i hjärnan, men även i fingrar och tår (Raynaud's sjukdom), Trombotisk mikroangiopati kombinerad med hemolytiskt-uremiskt syndrom.

   Hjärtat: Hjärtsjukdom

   Öron och balansorgan: Hörselnedsättning kombinerad med tinnitus (öronsusning).

   Ögon: Dimsyn, försämrad färguppfattning och ögonrörelse, svullnad (papillödem), inflammation i ögonnerven kombinerat med smärta och nedsatt nervfunktion (optikusneurit) samt blindhet orsakad av hjärndysfunktion.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CISPLATIN ACCORD SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan eller ytterkartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om du lägger märke till några synliga försämringar.

   Allt material som använts för preparering och administrering eller som har varit i kontakt med cisplatin på något sätt ska kasseras i enlighet med lokala riktlinjer för cytotoxika.

   Kassera flaskan om lösningen är grumlig eller innehåller en fällning som inte löser upp sig.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Cisplatin Accord är cisplatin.

   Varje milliliter (ml) av lösningen innehåller 1 milligram (mg) cisplatin. Läkemedlet tillhandahålls i bruna glasbehållare som kallas injektionsflaskor.

   Förpackningsstorlekar

   10 ml

   25 ml

   50 ml

   100 ml

   Cisplatin

   10 mg

   25 mg

   50 mg

   100 mg

   Läkemedlet säljs i förpackningar med en injektionsflaska (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, saltsyra (för pH-justering) och/eller natriumhydroxid (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cisplatin Accord är en klar, färglös till blekt gul lösning i brun injektionsflaska, i stort sett fri från partiklar förseglad med snäpplock med vit genomskinlig plombering.

   1 förpackning med 1 injektionsflaska med 10 ml innehåller 10 mg cisplatin.

   1 förpackning med 1 injektionsflaska med 25 ml innehåller 25 mg cisplatin.

   1 förpackning med 1 injektionsflaska med 50 ml innehåller 50 mg cisplatin.

   1 förpackning med 1 injektionsflaska med 100 ml innehåller 100 mg cisplatin.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare B.V.
   Winthontlaan 200
   3526 KV Utrecht
   Nederländerna

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road

   North Harrow, Middlesex

   HA1 4HF

   Storbritannien

   Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

   ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

   (Obs! Detta är en bipacksedel för förskrivare, inte en produktresumé.) För mer information om denna produkt, se produktresumén.)


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-05-13

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredning och hantering av produkten

   Liksom med andra antineoplastiska medel är det viktigt att vara försiktig vid hantering av cisplatin. Spädning ska endast ske under aseptiska förhållanden och utföras av utbildad personal på särskild plats avsedd för ändamålet. Bär skyddshandskar. Det är vikigt att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med ögon och slemhinna. Om läkemedlet trots detta kommer i kontakt med huden ska huden omedelbart tvättas med tvål och vatten. Stickningar, brännsår och rodnad har noterats i samband med hudkontakt. Om medlet kommer i kontakt med slemhinnor ska dessa sköljas med stora mängder rinnande vatten. Dyspné, bröstsmärtor, halsirritation och illamående har rapporterats efter inandning.

   Gravida kvinnor ska undvika att komma i kontakt med cytostatika. Cisplatin ska inte användas under graviditet om inte läkare bedömer att risken för den enskilda patienten är medicinskt motiverad.

   Exkret och uppkastningar måste kasseras försiktigt.

   Kassera flaskan om lösningen är grumlig eller innehåller en fällning som inte löser upp sig.

   En skadad flaska ska behandlas på samma sätt som kontaminerat avfall. Kontaminerat avfall ska lagras i soptunnor som särskilt märkts för ändamålet. Se avsnittet ”Destruktion”.

   Beredning av den intravenösa administrationen

   Ta nödvändig mängd lösning från flaskan och späd med minst en liter av följande lösningar:

   • Natriumklorid 0,9 %

   • En blandning av natriumklorid 0,9 % /glukos 5 % (1:1) (som resulterar i de slutliga koncentrationerna: natriumklorid 0,45 % och glukos 2,5%

   • Natriumklorid 0,9 % och 1,875 % mannitol för injektioner

   • Natriumklorid 0,45 %, glukos 2,5 % och 1,875 % mannitol för injektioner.

   Inspektera alltid injektionen före användning. Administrera endast om det är en klar vätska som i stort sett är fri från partiklar.

   LÅT INTE medlet komma i kontakt med injektionsutrustning som innehåller aluminium.

   Medlet får INTE ges i outspädd form.

   I fråga om mikrobiologisk, kemisk och fysisk stabilitet med användning av outspädda lösningar, se ”Särskilda förvaringsanvisningar” nedan.

   Destruktion

   Allt material som använts för preparering och administrering eller som har varit i kontakt med cisplatin på något sätt ska kasseras i enlighet med lokala riktlinjer för cytotoxika. Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Inkompatibiliteter

   Låt inte cisplatin komma i kontakt med aluminium. Cisplatin kan reagera med metalliskt aluminium och bilda en svart platinafällning. Användning av intravenösa set, nålar, katetrar och injektionssprutor av aluminium ska undvikas.

   Cisplatin sönderdelas i vätska i medium med låg kloridhalt. Kloridkoncentrationen ska motsvara minst 0,45 % natriumklorid.

   Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Antioxidanter (t.ex. natriummetabisulfit), bikarbonater (natriumbikarbonat), sulfater, fluorouracil and paklitaxel kan göra cisplatin overksamt i infusionssystem.

   Särskilda förvaringsanvisningar

   Läkemedel i försäljningsförpackning:

   Koncentrat till infusionsvätska 1 mg/ml.

   Före spädning: Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Använd inte om lösningen inte är klar eller om det finns fällning i produkten.

   Efter spädning: Se nedan för förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning: se nedan

   ”Koncentrat till infusionsvätska efter spädning”

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Koncentrat till infusionsvätska efter spädning:

   Efter spädning Efter spädning med de infusionsvätskor som anges i punkt ”Beredning och hantering av produkten” indikerar den kemiska och fysiska stabiliteten att Cisplatin Accord, efter spädning med rekommenderad intravenös vätska, förblir stabilt i 24 timmar vid en rumstemperatur på 20 – 25 °C.

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör utspädd produkt användas omedelbart. Om läkemedlet inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning och spädning ska ske under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  Cisplatin Accord

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Cisplatin 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 461201
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  202,50 kr

  Jämförpris: 4,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?