Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ciprofloxacin Hospira

   2 mg/ml infusionsvätska, lösning
   ciprofloxacin
   glukos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ciprofloxacin Hospira är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Hospira
   3. Hur du använder Ciprofloxacin Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ciprofloxacin Hospira ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ciprofloxacin Hospira är och vad det används för

   Ciprofloxacin Hospira innehåller den aktiva substansen ciprofloxacin. Ciprofloxacin Hospira är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.


   Vuxna


   Ciprofloxacin Hospira används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

   • luftvägsinfektioner

   • långdragna eller återkommande öron- eller bihåleinfektioner

   • urinvägsinfektioner

   • underlivsinfektioner på män och kvinnor

   • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • infektioner i skelett och leder

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

   Ciprofloxacin Hospira kan användas för behandling av patienter med lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), som har feber som misstänks bero på en bakteriell infektion.


   Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Hospira.


   Barn och ungdomar


   Ciprofloxacin Hospira används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

   • infektioner i lungor och bronker hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

   • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

   Ciprofloxacin Hospira kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.


   Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Hospira

   Du ska inte ges Ciprofloxacin Hospira:

   • om du är allergisk mot ciprofloxacin, andra kinolonläkemedel eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder tizanidin (se avsnitt 2: Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hospira).


   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du ges Ciprofloxacin Hospira

   • om du någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

   • om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

   • om du har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Hospira

   • om du har diabetes, eftersom det finns en risk för dig att få hypoglykemi (för lågt blodsocker) av ciprofloxacin

   • om du har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet) eftersom symtomen kan förvärras

   • om du har hjärtproblem. Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT-intervall (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete), har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt 2: Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hospira).

   • om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.

   För behandling av infektioner i underlivet kan läkaren förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till ciprofloxacin. Om ingen förbättring av symtomen skett efter 3 dagars behandling bör du kontakta läkare.   Under behandling med Ciprofloxacin Hospira

   Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Hospira behöver avslutas.

   • Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Inflammation och senbristningar kan uppträda redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling eller upp till flera månader efter avslutad behandling med Ciprofloxacin Hospira.Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, ska behandlingen med Ciprofloxacin Hospira avslutas. Vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning.

   • Om du lider av epilepsieller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hospira och genast kontakta din läkare.

   • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Hospira om du ska lämna blod- eller urinprov.

   • Ciprofloxacin Hospira kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytosis). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.

   • Om du har njurproblem ska du tala om det för läkaren eftersom läkemedelsdosen kanske måste ändras.

   • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Hospira. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

   • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt, kontakta en ögonläkare omedelbart.

   Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hospira

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ta inte Ciprofloxacin Hospira tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: Du ska inte ges Ciprofloxacin Hospira).


   Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Hospira i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Hospira tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapevtiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


   Tala om för din läkare om du tar:

   • K-vitaminantagonister (t.ex. warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller fluindion) eller andra antikoagulantia som förtunnar blodet

   • probenecid (mot gikt)

   • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

   • teofyllin (mot andningsproblem)

   • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

   • olanzapin (ett antipsykotikum)

   • klozapin (ett antipsykotikum)

   • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • ciklosporin (mot hudsjukdomar och ledgångsreumatism samt vid organtransplantationer)

   • andra läkemedel som kan påverka din hjärtrytm: läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva medel, vissa bakteriedödande medel som tillhör gruppen makrolider, vissa antipsykosmedel.

   Ciprofloxacin Hospira kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

   • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

   • koffein

   • duloxetin (mot depression, för behandling av nervskador vid diabetes eller inkontinens)

   • lidokain (mot hjärtsjukdomar eller vid anestesi)

   • sildenafil (t.ex. mot erektionsstörningar).

   Ciprofloxacin Hospira med mat och dryck

   Mat och dryck påverkar inte din behandling med Ciprofloxacin Hospira.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Hospira under graviditet.


   Ta inte Ciprofloxacin Hospira under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Ciprofloxacin Hospira kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Hospira. Om du är osäker, tala med din läkare.

   Ciprofloxacin Hospira innehåller glukos

   Innehåller 9 g glukos per 200 ml infusionsvätska. Detta bör beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus.


   3. Hur du använder Ciprofloxacin Hospira

   Läkaren kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin Hospira du kommer att få likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.


   Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.


   Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner.


   Din läkare kommer att ge varje dos genom långsam infusion via en ven ut i blodomloppet. För barn varar infusionen i 60 minuter. För vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Hospira och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Hospira. Långsam administrering av infusionen hjälper till att förhindra att biverkningar uppstår.


   Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Hospira.

   Om du slutar behandlingen med Ciprofloxacin Hospira

   Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar med denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Tala omedelbart om för läkare om du får någon av följande biverkningar under behandlingen med ciprofloxacin:

   • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du genast tala med din läkare eftersom administreringen av Ciprofloxacin Hospira måste avbrytas.

   • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du får Ciprofloxacin Hospira. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Hospira. I sällsynta fall kan depression eller psykos leda till självmordstankar, självmordsförsök eller självmord. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hospira och genast kontakta din läkare.

   • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hospira och genast kontakta din läkare.

   • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Hospira, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, ska behandlingen med Ciprofloxacin Hospira genast avbrytas eftersom detta kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser och kontakta din läkare.

   • Ciprofloxacin Hospira kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska behandlingen med Ciprofloxacin Hospira genast avbrytas.

   • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt, kontakta en ögonläkare omedelbart.


   Övriga biverkningar kan förekomma. Om du upplever något av följande under behandlingen med Ciprofloxacin Hospira tala med din läkare så snart som möjligt.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • illamående, diarré, kräkning

   • ledsmärtor hos barn

   • lokal reaktion vid injektionsstället, utslag

   • tillfällig ökning av vissa ämnen i blodet (transaminaser).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • svampinfektioner

   • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

   • ökad eller minskad mängd av blodplättar (trombocyter)

   • aptitlöshet (anorexi)

   • hyperaktivitet, agitation, förvirring, desorientering, hallucinationer

   • huvudvärk, svindel, sömnproblem, smakförändringar, myrkrypningar, ovanlig känslighet för sinnesintryck, kramper (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), yrsel

   • problem med synen inklusive dubbelseende

   • förlorad hörsel

   • hjärtklappning (takykardi)

   • vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck

   • buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna), gaser i magen

   • leverpåverkan, ökade mängder av bilirubin i blodet, gulsot (kolestatisk ikterus)

   • klåda, nässelutslag

   • ledsmärta hos vuxna

   • dålig njurfunktion, njursvikt

   • smärtor i muskler och skelett, sjukdomskänsla (asteni), feber, vätskeretention

   • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet).

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

   • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i sällsynta fall) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • allergisk reaktion, allergisk svullnad (ödem), snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem), allvarlig allergiska reaktion (anafylaktisk chock, vilken kan vara livshotande) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • förminskat blodsocker (hypoglykemi) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • oroskänsla, konstiga drömmar, depression (som kan leda till självmordstankar, självmordsförsök eller självmord), mental störning (psykotiska reaktioner som kan leda till självmordstankar, självmordsförsök eller självmord) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • nedsatt känslighet i huden, darrningar, migrän, förändrat luktsinne (olfaktorisk rubbning)

   • öronsusningar, försämrad hörsel

   • svimning, inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

   • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

   • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) som kan ge svåra buksmärtor

   • hepatit, levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

   • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), små punktformiga blödningar under huden (petekier)

   • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Akillessenan) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), inflammation i urinvägarna

   • uttalad svettning

   • förhöjda nivåer av enzymet amylas.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

   • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos)

   • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock, serumsjuka) vilket kan vara dödligt (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • störd koordination, ostadig gång (gångstörning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck och högt tryck på hjärnan utan närvaro av tumör)

   • förvanskning av färgseendet

   • olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, det potentiellt dödliga Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

   • muskelsvaghet, seninflammation, försämring av symtomen av myasthenia gravis (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna (perifer neuropati och polyneuropati)

   • onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete)

   • eksem med blåsor

   • störningar i blodkoagulationen (hos patienter som behandlas med K-vitaminantagonister).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ciprofloxacin Hospira ska förvaras

   Ditt läkemedel kommer att förvaras och administreras av sjukvårdspersonal som kommer att följa dessa riktlinjer:


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i förpackningen av aluminiumfolie tills produkten skall användas. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning.


   Endast för engångsbruk. Används omedelbart efter att infusionspåsen öppnats.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Vid låga temperaturer kan en utfällning ske, som löses upp vid rumstemperatur (15°C - 25°C).


   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart, såvida inte öppnande och blandning med andra infusionsvätskor har skett på ett sådant sätt att risken för mikrobiologisk kontaminering utesluts. Om den inte används omedelbart, är lagringstider och förhållanden användarens ansvar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ciprofloxacin.

   1 ml lösning innehåller: 2 mg ciprofloxacin som ciprofloxacinlaktat.


   Övriga innehållsämnen är

   • glukosmonohydrat

   • mjölksyra 50%

   • saltsyra

   • vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ciprofloxacin Hospira är en infusionsvätska, lösning.


   Klar, nästan färglös eller svagt gulaktig lösning.


   Ciprofloxacin Hospira levereras i genomskinliga infusionspåsar (PVC eller polyolefin) som innehåller 50 ml, 100 ml eller 200 ml steril lösning av ciprofloxacin 2 mg/ml. Infusionspåsarna är inneslutna i ett yttre emballage av dubbelsidig metallbestruken polyetylentereftalat.


   Förpackningsstorlekar:

   5 x 50 ml, 10 x 50 ml, 50 x 50 ml

   5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 50 x 100 ml

   5 x 200 ml, 10 x 200 ml, 20 x 200 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3 RW, Storbritannien.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-17


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Endast för engångsbruk. Kassera eventuell överbliven lösning. Förvara infusionspåsen i förpackningen av aluminiumfolie. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning. Öppnad förpackning användes omedelbart.


   Ciprofloxacin Hospira skall ges som intravenös infusion. Till barn skall infusionen ges under 60 minuter. Till vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Hospira och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Hospira. Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation. Infusionslösningen kan ges antingen direkt eller tillsammans med andra kompatibla infusionslösningar.


   Om inte blandbarhet har visats, skall infusions¬lösningen alltid administreras separat. Synliga tecken på inkompatibilitet är t ex fällning, grumling och missfärgning.


   Inkompatibilitet uppträder med alla infusionsvätskor/läkemedel som är fysikaliskt och kemiskt instabila vid ciprofloxacinlösningens pH (t ex penicilliner, heparinlösningar), särskilt i kombination med lösningar med alkaliskt pH (ciprofloxacinlösningens pH är 3,9 – 4,5).


   Efter påbörjad intravenös behandling kan behandlingen fortsätta oralt.


   Råd/medicinsk information


   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner.


   Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdom.


   Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta kallas resistens, vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva.


   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikans effekt om du inte tar hänsyn till följande:

   • dos

   • doseringsintervall

   • behandlingstidens längd.

   Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

   1. Använd endast förskriven antibiotika.

   2. Följ förskrivningen noga.

   3. Använd inte antibiotika igen utan medicinsk förskrivning, även om du önskar behandla liknande sjukdom.

   4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person; den kanske inte är lämplig för hennes/hans sjukdom.

   5. Efter avslutad behandling lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att den destrueras riktigt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ciprofloxacin Hospira

  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 10 x 100 milliliter Påse

  • Varunummer: 146284
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?