• Ciprofloxacin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ciprofloxacin Hexal

   250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
   ciprofloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ciprofloxacin Hexal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Hexal
   3. Hur du använder Ciprofloxacin Hexal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ciprofloxacin Hexal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ciprofloxacin Hexal är och vad det används för

   Ciprofloxacin Hexal innehåller den aktiva substansen ciprofloxacin. Ciprofloxacin är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.

   Vuxna

   Ciprofloxacin Hexal används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

   • luftvägsinfektioner

   • långdragna eller återkommande öron- eller bihåleinfektioner

   • urinvägsinfektioner

   • infektioner i underlivet hos män och kvinnor

   • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • infektioner i skelett och leder

   • för att förhindra infektioner orsakade av Neisseria meningitidis

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

   Ciprofloxacin kan användas vid behandling av patienter med lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) som har feber som misstänks bero på en bakteriell infektion.

   Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Hexal.

   Barn och ungdomar

   Ciprofloxacin Hexal används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att

   behandla följande bakterieinfektioner:

   • akuta lunginfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

   • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna (misstänkt eller bekräftad)

   Ciprofloxacin Hexal kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.

   Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Hexal

   Använd inte Ciprofloxacin Hexal

   • om du är allergisk mot ciprofloxacin eller andra kinolonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2: Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hexal).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Ciprofloxacin Hexal:

   • om du någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

   • om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

   • om du har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Hexal

   • om du är diabetiker eftersom du kan få hypoglykemi när du tar ciprofloxacin

   • om du har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet), eftersom symtomen kan förvärras

   • om du har hjärtproblem. Försiktighet bör iakttas vid användningen av ciprofloxacin:

    • om du har medfött långt QT-intervall eller om detta finns i släkten (vilket syns på hjärtfilm, EKG)

    • om salthalten i blodet inte är i balans (särskilt om det gäller låg halt av kalium eller magnesium i blodet)

    • om du har mycket långsam puls (bradykardi)

    • om du har hjärtsvikt

    • om du har haft hjärtinfarkt (hjärtslag)

    • om du är kvinna eller äldre

    • om du tar andra mediciner som ger avvikande förändringar på hjärtfilm (se avsnitt 2: Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hexal).

   • om du eller någon familjemedlem har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD) eftersom du kan få anemi när du tar ciprofloxacin.

   • om du har diagnostiserats med en förstoring eller ”utbuktning” av ett stort blodkärl (aortaaneurysm eller perifert aneurysm i ett stort blodkärl).

   • om du har haft en aortadissektion (en bristning i aortaväggen).

   • om någon i din familj har eller har haft aortaaneurysm eller aortadissektion eller har andra riskfaktorer eller tillstånd som ökar risken för detta (t.ex. bindvävssjukdomar såsom Marfans syndrom, eller vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, eller kärlsjukdomar såsom Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, högt blodtryck, eller känd ateroskleros).

   Om du känner en plötslig, svår smärta i magen, bröstet eller ryggen ska du genast gå till en akutmottagning.

   Vid behandling av vissa infektioner i underlivet kan läkaren förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till ciprofloxacin. Om ingen förbättring av symtomen skett efter 3 dagars behandling bör du kontakta läkare.

   Under behandling med Ciprofloxacin Hexal

   Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin Hexal. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Hexal behöver avslutas.

   • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel, illamående eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hexal och omedelbart kontakta din läkare.

   • Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Inflammation och bristningar i senor kan förekomma redan inom de första 48 timmarna av behandling eller upp till flera månader efter avslutad behandling med Ciprofloxacin Hexal. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxacin Hexal och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning.

   • Om du lider av epilepsieller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hexal och genast kontakta din läkare.

   • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Hexal. I sällsynta fall kan depression eller psykos leda till självmordstankar, självmordsförsök eller fullbordat självmord. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Hexal. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hexal och genast kontakta din läkare.

   • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Hexal och genast kontakta din läkare.

   • Hypoglykemi har rapporterats främst för diabetespatienter, särskilt hos äldre personer. Om detta inträffar, kontakta omedelbart läkare.

   • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Hexal, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Hexal eftersom detta kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser och kontakta din läkare.

   • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Hexal om du ska lämna blod- eller urinprov.

   • Tala om för läkaren om du lider av njurproblem eftersom dosen kan behöva justeras.

   • Ciprofloxacin Hexal kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Hexal och kontakta din läkare omedelbart.

   • Ciprofloxacin Hexal kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.

   • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Ciprofloxacin Hexal, kontakta en ögonläkare omedelbart.

   • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Hexal. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

   Andra läkemedel och Ciprofloxacin Hexal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Ciprofloxacin Hexal tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: Använd inte Ciprofloxacin Hexal).

   Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Hexal i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Hexal tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapeutiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.

   Tala om för din läkare om du tar:

   • vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin, acenokumarin, fenprokoumon eller fluindion) eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

   • probenecid (mot gikt)

   • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

   • teofyllin (mot andningsproblem)

   • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

   • olanzapin (ett antipsykotikum)

   • klozapin (ett antipsykotikum)

   • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • metoklopramid (mot illamående och kräkningar)

   • ciklosporin (vid hudåkommor, ledgångsreumatism och organtransplantation)

   • andra läkemedel som kan påverka din hjärtrytm:

    • läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

    • tricykliska depressionsmediciner

    • vissa antibiotika som tillhör gruppen makrolider

    • vissa psykosmediciner

   Ciprofloxacin Hexal kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

   • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

   • koffein

   • duloxetin (mot depression, diabetisk nervsjukdom eller inkontinens)

   • lidokain (vid hjärtproblem eller narkos)

   • sildenafil (t.ex. vid erektionsproblem)

   • agomelatin

   • zolpidem

   Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin Hexal. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

   • antacida

   • omeprazol

   • mineraltillskott

   • sukralfat

   • fosfatbundna polymerer (t.ex. sevelamer eller lantanumkarbonat)

   • mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

   Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin Hexal omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

   Ciprofloxacin Hexal med mat och dryck

   Såvida du inte tar Ciprofloxacin Hexal under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Hexal under graviditet.

   Ta inte Ciprofloxacin Hexal under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ciprofloxacin Hexal kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför därför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Hexal. Om du är osäker, tala med din doktor.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Ciprofloxacin Hexal

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin Hexal du ska ta likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.

   Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.

   Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur många tabletter du ska ta eller hur du ska ta Ciprofloxacin Hexal.

   1. Svälj tabletterna tillsammans med riklig mängd vätska. Tugga inte tabletterna eftersom de inte smakar gott.

   2. Försök att ta tabletterna vid samma tid varje dag.

   3. Du kan ta tabletterna vid måltiden eller mellan måltider. Om du tar kalcium som en del av en måltid påverkas inte upptaget. Däremot ska inte Ciprofloxacin Hexal tabletter tas med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt eller med berikad fruktjuice (t.ex. kalciumberikad apelsinjuice).

   Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar detta läkemedel.

   Tabletten kan delas i lika stora doser.

   Om du har använt för stor mängd av Ciprofloxacin Hexal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa om möjligt upp tabletterna eller tablettförpackningen för doktorn.

   Om du har glömt att använda Ciprofloxacin Hexal

   Ta den normala dosen så snart som möjligt och fortsätt sedan som ordinerat. Om det däremot nästan är dags för din nästa dos ta inte den glömda dosen utan fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Se till att fullfölja din kur.

   Om du slutar att använda Ciprofloxacin Hexal

   Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • illamående, diarré

   • ledsmärtor hos barn

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • svampinfektioner

   • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

   • minskad aptit

   • hyperaktivitet eller agitation

   • huvudvärk, svindel, sömnproblem eller smakförändringar

   • kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

   • ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)

   • utslag, klåda eller nässelutslag

   • ledsmärta hos vuxna

   • dålig njurfunktion

   • smärtor i muskler och i skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber

   • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), ökad eller minskad mängd av blodkoagulationsfaktor (trombocyter)

   • allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem)

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • lågt blodsocker (hypoglykemi) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • förvirring, desorientering, oroskänsla, konstiga drömmar, depression (som kan leda till självmordstankar, självmordsförsök eller fullbordat självmord) eller hallucinationer

   • myrkrypningar, ovanlig känselförnimmelse, nedsatt känslighet i huden, darrningar, kramper (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), yrsel

   • problem med synen, t.ex. dubbelseende

   • öronsusningar, förlorad hörsel, försämrad hörsel

   • hjärtklappning, (takykardi)

   • vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck eller svimning

   • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

   • leverpåverkan, gulsot (kolestatisk ikterus) eller hepatit

   • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp

   • njursvikt, blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), inflammation i urinvägarna

   • vätskeretention eller uttalad svettning

   • förhöjda nivåer av enzymet amylas

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt – serumsjuka) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • mental störning (psykotisk reaktion som kan leda till självmordstankar, självmordsförsök eller fullbordat självmord) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   • migrän, förändrad koordination, ostadig gång, förändrat luktsinne (olfactorisk rubbning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck och godartad intrakraniell tryckökning)

   • förvanskning av färgseendet

   • inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

   • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

   • små punktformiga blödningar under huden (petekier); olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, den potentiellt dödliga Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

   • muskelsvaghet, seninflammation, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Akillessenan) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna (perifer neuropati och polyneuropati)

   • avvikande snabb puls, livshotande oregelbunden hjärtrytm, ändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall som ses på hjärtfilm, EKG, som mäter hjärtats elektriska aktivitet)

   • utslag med varblåsor

   • inverkan på blodets förmåga att levra sig hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

   • mycket upprymd känsla (mani) eller känsla av stor optimism och överaktivitet (hypomani)

   • allvarlig överkänslighetsreaktion så kallad DRESS (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom).

   • tillstånd av minskad vattenutsöndring och låga natriumnivåer (SIADH).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ciprofloxacin Hexal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blister eller på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ciprofloxacin.

    En filmdragerad tablett innehåller 250 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat).

    En filmdragerad tablett innehåller 500 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat).

    En filmdragerad tablett innehåller 750 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon 25000, vattenfri kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ciprofloxacin Hexal 250 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, med skåra på en sida och märkta ”cip 250” på en sida.

   Ciprofloxacin Hexal 500 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, med skåra på båda sidor och märkta ”cip 500” på en sida.

   Ciprofloxacin Hexal 750 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, med skåra på båda sidor och märkta ”cip 750” på en sida.

   Ciprofloxacin Hexal 250 mg filmdragerade tabletter

   6, 10, 12, 14, 20, 28 och 100 filmdragerade tabletter i PVC/aluminium eller PP/aluminium blister Sjukhusförpackningar innehållande 20, 30, 50 (10 x 5) och 160 filmdragerade tabletter

   Ciprofloxacin Hexal 500 mg filmdragerade tabletter

   10, 12, 14, 16, 20, 28, 50 (10 x 5) och 100 filmdragerade tabletter i PVC/aluminium eller PP/aluminium blister

   Sjukhusförpackningar innehållande 20, 30, 100, 120 och 160 filmdragerade tabletter

   Ciprofloxacin Hexal 750 mg filmdragerade tabletter

   10, 20 och 100 filmdragerade tabletter i PVC/aluminium eller PP/aluminium blister Sjukhusförpackningar innehållande 20, 30, 50 (10 x 5) och 160 filmdragerade tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar eller -typer att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   S.C. Sandoz S:R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Rumänien

   Råd/medicinsk information

   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner.

   Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdom.

   Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva.

   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikans effekt om du inte tar hänsyn till följande:

   • dos

   • doseringsintervall

   • behandlingstidens längd

   Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

   1. Använd endast förskriven antibiotika.

   2. Följ förskrivningen noga.

   3. Använd inte antibiotika igen utan medicinsk förskrivning, även om du önskar behandla liknande sjukdom.

   4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person; den kanske inte är lämplig för hennes/hans sjukdom.

   5. Efter avslutad behandling lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att den destrueras riktigt.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-09


  Ciprofloxacin Hexal

  Filmdragerad tablett 250 mg Ciprofloxacin 20 styck Blister

  • Varunummer: 579507
  • Tillverkare: Hexal A/S

  117,68 kr

  Jämförpris: 5,88 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?