Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ciprofloxacin BMM Pharma

   250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
   Ciprofloxacin
   är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol, propylenglykol, talk och titandioxid (E171)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ciprofloxacin BMM Pharma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin BMM Pharma
   3. Hur du använder Ciprofloxacin BMM Pharma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ciprofloxacin BMM Pharma ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ciprofloxacin BMM Pharma är och vad det används för

   Ciprofloxacin BMM Pharma är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Den aktiva substansen är ciprofloxacin. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.


   Vuxna

   Ciprofloxacin BMM Pharma används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:


   • luftvägsinfektioner

   • långdragna eller återkommande öron-eller bihåleinfektioner

   • urinvägsinfektioner

   • infektioner i testiklarna

   • infektioner i underlivet på kvinnor

   • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • infektioner i skelett och leder

   • för att behandla infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • för att förhindra infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • för att förhindra infektioner orsakade av Neisseria meningitidis

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna


   Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin BMM Pharma.


   Barn och ungdomar

   Ciprofloxacin BMM Pharma används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:


   • akuta lunginfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

   • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna


   Ciprofloxacin BMM Pharma kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.


   Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin BMM Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin BMM Pharma

   Använd inte Ciprofloxacin BMM Pharma

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen, andra kinolonläkemedel eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Andra läkemedel och Ciprofloxacin BMM Pharma)

   Varningar och försiktighet

   Före behandling med Ciprofloxacin BMM Pharma


   Tala om för din läkare om du

   • någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

   • lider av epilepsi eller annan neurlogisk sjukdom

   • har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin BMM Pharma

   • har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

   • tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmi) inklusive om du är född med förlängning av QT- intervall

   • är äldre

   • har haft hjärtproblem så som mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack ( hjärtinfarkt)


   Under behandling med Ciprofloxacin BMM Pharma

   Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin BMM Pharma. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin BMM Pharma behöver avslutas.


   Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin BMM Pharma och omedelbart kontakta din läkare.


   Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxaicn BMM Pharma och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning. Risken för detta kan kvarstå i flera månader efter avslutad behandling med Ciprofloxacin BMM Pharma.


   Om du lider avepilepsi eller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin BMM Pharma och genast kontakta din läkare.


   • Du kan uppleva psykiska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin BMM Pharma. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin BMM Pharma. Du kan få självmordstankar eller försöka begå självmord. Om något av detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin BMM Pharma och genast kontakta din läkare.


   • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin BMM Pharma och genast kontakta din läkare.


   Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin BMM Pharma, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin BMM Pharma eftersom det kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser, och kontakta din läkare.


   Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin BMM Pharma om du ska lämna blod-eller urinprov.


   • Ciprofloxacin BMM Pharma kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin BMM Pharma och kontakta din läkare omedelbart.


   • Ciprofloxacin BMM Pharma kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraftmot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.


   • Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.


   • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin BMM Pharma. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.


   • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt, kontakta en ögonläkare omedelbart.


   Hjärtproblem

   Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall, (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Ciprofloxacin BMM Pharma).

   Andra läkemedel och Ciprofloxacin BMM Pharma

   Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika ( t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel ( som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika.


   Ta inte Ciprofloxacin BMM Pharma tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Ta inte Ciprofloxacin BMM Pharma”).


   Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin BMM Pharma i din kropp. Att ta Ciprofloxacin BMM Pharma tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapevtiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


   Tala om för din läkare om du tar:

   • warfarin eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet) så som acenokumarol, fenprokumon eller fluindion.

   • probenecid (mot gikt)

   • methotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

   • teofyllin (mot andningsproblem)

   • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

   • klozapin eller olanzepin (antipsykotika)

   • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • duloxetin (mot depression)

   • glibenklamid (mot diabetes)

   • lidokain (lokalt smärtstillande)

   • sildenafil (mot erektil dysfunktion)

   • ciklosporin (för att förhindra avstötning av transplanterade organ)

   • omeprazol (mot matsmältningsproblem och gastroesofageal reflux-sjukdom)

   • metoklopramid (förhindrar illamående och kräkningar)

   • så kallad makrolidantibiotika, t ex azitromycin, klaritromycin, erytromycin

   • tricykliskt antidepressiva läkemedel mot depression, t ex amitriptylin, klomipramin, nortriptylin

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm, t ex kinidin, prokainamid, amiodaron

   • läkemedel mot psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom

   Ciprofloxacin BMM Pharma kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

   • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

   • koffein

   Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin BMM Pharma. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

   • antacida

   • mineraltillskott

   • sukralfat

   • fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer)

   • mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

   Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin BMM Pharma omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

   Ciprofloxacin BMM Pharma med mat, dryck och alkohol

   Såvida du inte tar Ciprofloxacin BMM Pharma under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin BMM Pharma under graviditet. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid.


   Ta inte Ciprofloxacin BMM Pharma under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ciprofloxacin BMM Pharma kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam, och påverka din reaktionsförmåga. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin BMM Pharma. Om du är osäker, tala med din doktor.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ciprofloxacin BMM Pharma innehåller är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol, propylenglykol, talk och titandioxid (E171)


   3. Hur du använder Ciprofloxacin BMM Pharma

   Din läkare kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin BMM Pharma du ska ta likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.


   Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.


   Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   a. Svälj tabletterna tillsammans med riklig mängd vätska. Tugga inte tabletterna eftersom de inte smakar gott.

   b. Försök att ta tabletterna vid samma tid varje dag.

   c. Du kan ta tabletterna vid måltid eller mellan måltider. Om du tar kalcium som en del av en måltid påverkas inte upptaget. Däremot ska inte Ciprofloxacin BMM Pharma tabletter tas med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt eller med berikad frukt-juice (t ex kalciumberikad apelsinjuice).


   Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin BMM Pharma.

   Om du använt för stor mängd av Ciprofloxacin BMM Pharma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta om möjligt med dina tabletter eller förpackningen och visa doktorn.

   Om du har glömt att använda Ciprofloxacin BMM Pharma

   Ta den vanliga dosen så snart som möjligt och fortsätt sedan som ordinerat. Om det däremot snart är dags för din nästa dos, ta inte den glömda dosen utan fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Se till att fullfölja din kur.

   Om du slutar att använda Ciprofloxacin BMM Pharma

   Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Illamående, diarré

   • ledsmärtor hos barn


   Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • svampinfektioner

   • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

   • aptitlöshet (anorexi)

   • hyperaktivitet eller agitation

   • huvudvärk, svindel, sömnproblem eller smakförändringar

   • kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

   • ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)

   • utslag, klåda eller nässelutslag

   • ledsmärta hos vuxna

   • dålig njurfunktion

   • smärtor i muskler och i skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber

   • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), ökad eller minskad mängd av blodkoagulationsfaktor (trombocyter)

   • allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i hud och slemhinnor (angioödem)

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • förvirring, desorientering, oroskänsla, konstiga drömmar, depression (inklusive tankar på självmord eller självmordsförsök) eller hallucinationer

   • myrkrypningar, ovanlig känselförnimmelse, nedsatt känslighet i huden

   • darrningar, kramper inklusive epilepsianfall utan kramper benämnt som frånvaroattacker (icke konvulsiv status epileptikus) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma), yrsel

   • problem med synen, även dubbelseende

   • öronsusningar, förlorad hörsel, försämrad hörsel

   • hjärtklappning, (takykardi)

   • vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck eller svimning

   • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

   • leverpåverkan, gulsot (kolestatisk ikterus) eller hepatit

   • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp

   • njursvikt, blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma), inflammation i urinvägarna

   • vätskeretention eller uttalad svettning

   • onormala nivåer av koagulationsfaktor (protrombin) eller förhöjda nivåer av enzymet amylas


   Mycket sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin )

   • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt - serumsjuka) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • mental störning (psykotisk reaktion) inklusive tankar på självmord eller självmordsförsök (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • migrän, förändrad koordination, ostadig gång

   • förändrat luktsinne (olfactorisk rubbning)

   • ökat tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck)

   • förvanskning av färgseendet

   • inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

   • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

   • små punktformiga blödningar under huden (petekier)

   • olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, den potentiellt dödliga Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

   • muskelsvaghet, seninflammation, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Arkillessenan) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna

   • snabbt uppkomna områden med rodnad hud och små blåsor fyllda med vit/gul vätska (akut generaliserad exantematös pustulos)

   • om du tar anitkoagulantia kan blödningstiden (INR), som mäts hos läkare, bli längre (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin BMM Pharma)

   • hjärtproblem: onormalt snabb hjärtrytm, livshotade oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete).   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ciprofloxacin BMM Pharma ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ciprofloxacinhydroklorid

   En 250 mg filmdragerad tablett innehåller 291,08 mg ciprofloxacin hydroklorid vilket motsvarar 250 mg ciprofloxacin

   En 500 mg filmdragerad tablett innehåller 582,16 mg ciprofloxacinhydroklorid vilket motsvarar 500 mg ciprofloxacin

   En 750 mg filmdragerad tablett innehåller 873,24 mg ciprofloxacinhydroklorid vilket motsvarar 750 mg ciprofloxacin

   Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol, propylenglykol, talk och titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   250 mg: Vit rund bikonvex tablett märkt med BMM på ena sidan och ”CPX 250” på den andra sidan.

   500 mg: Vit avlång bikonvex tablett märkt med BMM på ena sidan och ”CPX 500” samt brytskåra på den andra sidan.

   750 mg: Vit avlång bikonvex tablett märkt med BMM på ena sidan och ”CPX 750” på den andra sidan.

   Förpackningsstorlekar:

   Blister: 6, 10, 20 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   BMM Pharma AB

   Blasieholmsgatan 2

   SE-111 48 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-26


   Övriga informationskällor

   Råd/medicinsk information

   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner. Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdom. Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta kallas resistens; vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva.

   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikas effekt om du inte tar hänsyn till följande:

   - dos

   - doseringsintervall

   - behandlingstidens längd


   Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

   1. Använd endast förskriven antibiotika

   2. Följ förskrivningen noga

   3. Använd inte antibiotika igen utan medicinsk förskrivning, även om du önskar behandla liknande

   sjukdom

   4. Ge aldrig ditt antibiotikum till en annan person; det kanske inte är lämplig för hennes/hans

   sjukdom

   5. Efter avslutad behandling lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att det

   destrueras på rätt sätt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ciprofloxacin BMM Pharma

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 023709

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?