Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ciprofloxacin Bluefish

   250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
   ciprofloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ciprofloxacin Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Bluefish
   3. Hur du använder Ciprofloxacin Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ciprofloxacin Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ciprofloxacin Bluefish är och vad det används för

   Ciprofloxacin Bluefish är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Den aktiva substansen är ciprofloxacin. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.


   Vuxna

   Ciprofloxacin Bluefish används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

   • luftvägsinfektioner

   • långdragna eller återkommande öron-eller bihåleinfektioner

   • urinvägsinfektioner

   • infektioner i testiklarna

   • infektioner i underlivet på kvinnor

   • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • infektioner i skelett och leder

   • för att behandla infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • för att förhindra infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • för att förhindra infektioner orsakade av Neisseria meningitidis

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

   Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Bluefish.


   Barn och ungdomar

   Ciprofloxacin Bluefish används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

   • akuta lunginfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

   • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

   • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna (misstänkt eller bekräftad)

   Ciprofloxacin Bluefish kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.

   Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Bluefish

   Använd inte Ciprofloxacin Bluefish

   • om du är allergisk mot ciprofloxacin eller mot andra kinolonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Intag av andra läkemedel)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciprofloxacin Bluefish


   Före behandling med Ciprofloxacin Bluefish

   Tala om för din läkare om du:

   • någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

   • lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

   • har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Bluefish

   • har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

   • tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmi)

   Hjärtproblem

   Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall, (detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG-förändringar (se avsnitt Användning av andra läkemedel).


   Under behandling med Ciprofloxacin Bluefish

   Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Bluefish behöver avslutas.


   • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och omedelbart kontakta din läkare.


   • Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxaicn Bluefish och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning. Inflammationer och bristningar i senor kan ske flera månader efter du har avslutat behandling med Ciprofloxacin Bluefish.


   • Om du lider av epilepsieller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om dett händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


   • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Bluefish. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


   • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


   • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Bluefish, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Bluefish eftersom det kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser, och kontakta din läkare.


   • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Bluefish om du ska lämna blod-eller urinprov.


   • Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart.


   • Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytosis). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.


   • Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.


   • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Ciprofloxacin Bluefish, kontakta en ögonläkare omedelbart.


   • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Bluefish. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

   Andra läkemedel och Ciprofloxacin Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ta inte Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Ta inte Ciprofloxacin Bluefish”).


   Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika ( t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel ( som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika.


   Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Bluefish i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapeutiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


   Tala om för din läkare om du tar:

   • warfarin, nicoumalone, fenprokumon, fluindion eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

   • probenecid (mot gikt)

   • metoklopramid (mot illamående och migrän)

   • omeprazol (mot magsår, matsmältningsbesvär, halsbränna och Zollinger-Ellison syndrom)

   • ciklosporin (dämpar immunförsvaret)

   • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

   • teofyllin (mot andningsproblem)

   • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

   • klozapin (ett antipsykotikum)

   • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • olanzapin (ett antipsykotikum)

   • glibenklamid (mot diabetes)


   Ciprofloxacin Bluefish kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

   • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

   • koffein

   • lidokain (ett bedövningsmedel)

   • sildenafil (mot erektionsproblem)

   • duloxetin (mot depression, oro, smärta, stress)

   • agomelatin (mot depression)

   • zolpidem (sömnmedel)

   Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin Bluefish. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

   • antacida

   • mineraltillskott

   • sukralfat

   • fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer)

   • mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

   Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin Bluefish omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

   Ciprofloxacin Bluefish med mat och dryck

   Såvida du inte tar Ciprofloxacin Bluefish under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Bluefish under graviditet. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid.

   Ta inte Ciprofloxacin Bluefish under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ciprofloxacin Bluefish kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Bluefish. Om du är osäker, tala med din doktor.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ciprofloxacin Bluefish

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin Bluefish du ska ta likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.

   Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.


   Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner. Ta tabletterna precis så som din läkare har sagt. Fråga din doktor eller apotekspersonal om du inte är säker på hur många tabletter du ska ta eller hur du ska ta Ciprofloxacin Bluefish.


   a. Svälj tabletterna tillsammans med riklig mängd vätska. Tugga inte tabletterna eftersom de inte smakar gott.

   b. Försök att ta tabletterna vid samma tid varje dag.

   c. Du kan ta tabletterna vid måltiden eller mellan måltider. Om du tar kalcium som en del av en måltid påverkas inte upptaget. Däremot ska inte Ciprofloxacin Bluefish tabletter tas med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt eller med berikad frukt-juice (t ex kalciumberikad apelsinjuice).


   Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Bluefish.

   Om du har tagit för stor mängd av Ciprofloxacin Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta om möjligt med dina tabletter eller förpackningen och visa doktorn.

   Om du har glömt att ta Ciprofloxacin Bluefish

   Ta den vanliga dosen så snart som möjligt och fortsätt sedan som ordinerat. Om det däremot snart är dags för din nästa dos, ta inte den glömda dosen utan fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Se till att fullfölja din kur.

   Om du slutar att ta Ciprofloxacin Bluefish

   Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • illamående, diarré

   • ledsmärtor hos barn

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • svampinfektioner

   • dålig njurfunktion

   • ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)

   • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)

   • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

   • hyperaktivitet eller agitation

   • kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

   • huvudvärk, svindel, sömnproblem eller smakförändringar

   • utslag, klåda eller nässelutslag

   • ledsmärta hos vuxna

   • smärtor i muskler och i skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber

   • aptitlöshet (anorexi)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem)

   • förvirring, desorientering, oroskänsla, konstiga drömmar, depression vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende eller hallucinationer

   • njursvikt, blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), inflammation i urinvägarna

   • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), ökad eller minskad mängd av blodkoagulationsfaktor (trombocyter)

   • leverpåverkan, gulsot (kolestatisk ikterus) eller hepatit

   • myrkrypningar, ovanlig känselförnimmelse, nedsatt känslighet i huden, darrningar, kramper (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), yrsel

   • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp

   • öronsusningar, förlorad hörsel, försämrad hörsel

   • vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck eller svimning

   • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • hjärtklappning, (takykardi)

   • förhöjda nivåer av enzymet amylas

   • vätskeretention eller uttalad svettning

   • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • problem med synen

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt serumsjuka) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • små punktformiga blödningar under huden (petekier); olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, den potentiellt dödliga Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

   • mental störning (psykotisk reaktion) vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

   • migrän, förändrad koordination, ostadig gång, förändrat luktsinne (olfaktorisk rubbning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck)

   • muskelsvaghet, seninflammation, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Akillessenan) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

   • inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

   • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • förvanskning av färgseendet

   Har rapporterats (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • hjärtproblem: onormalt snabb hjärtrytm, livshotade oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete)

   • akut generaliserat exantematös pustulos (AGEP) – typ av hudsjukdom som orsakar röda blåsor på huden.

   • mycket exalterad känsla (mani) eller en känsla av stor optimism och överaktivitet (hypomani)

   • allvarlig överkänslighetsreaktion kallad DRESS (läkemedelsreaktion med eosinofila och systemiska symtom)

   • ökad blodförtunnande effekt vid samtidig behandling med antikoagulantia såsom warfarin.

   • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ciprofloxacin Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ciprofloxacin (i form av ciprofloxacinhydroklorid).

   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K30), kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesiumstearat (E 470b).

   Filmdragering: hypromellos (E 464), makrogol 400, titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   250 mg: Vita till benvita, runda, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F”, ”23” på båda sidor om en skåra på den andra sidan.

   Tabletten kan delas i lika stora delar.


   500 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F 22” på den andra sidan.

   Tabletten kan delas i lika stora delar.


   750 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter präglade med ”C” på ena sidan och ”93” på den andra sidan.

   Blisterförpackning: 6/8/10/14 tabletter per blister.

   6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 eller 120 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm


   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ciprofloxacin Bluefish

  Filmdragerad tablett 500 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 138020
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  114 kr

  Jämförpris: 11,40 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?