• Escitalopram
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cipralex

   5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter
   Escitalopram

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdpmstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämnsi denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cipralex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cipralex
   3. Hur du använder Cipralex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cipralex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cipralex är och vad det används för

   Cipralex innehåller den aktiva substansen escitalopram. Cipralex hör till en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel verkar på serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.

   Cipralex används för behandling av depressioner och ångestsjukdomar (så som paniksyndrom med eller utan torgskräck, social fobi, allmän ångest och tvångssyndrom).

   Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Cipralex även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cipralex

   Använd inte Cipralex

   • om du är allergisk mot escitalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar andra läkemedel som hör till en grupp kallad MAO-hämmare, inklusive selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom), moklobemid (används för behandling av depression) och linezolid (ett antibiotikum).

   • om du har fötts med eller har haft en period med onormal hjärtrytm (som observerats med EKG, en metod som undersöker hur hjärtat fungerar).

   • om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Cipralex”).

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du tar Cipralex. Tala om för din läkare om du har andra sjukdomar. Detta gäller speciellt om du:

   • har epilepsi. Behandling med Cipralex ska avbrytas om du får kramper för första gången eller om kramperna kommer med tätare intervall (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • har försämrad lever- eller njurfunktion (din läkare kan behöva anpassa dosen av Cipralex).

   • har diabetes. Behandling med Cipralex kan påverka blodsockervärdet. Dosen av insulin och/eller blodsockersänkande tabletter kan behöva ändras.

   • har minskade nivåer av natrium i blodet.

   • har en tendens att lätt få blödningar eller blåmärken.

   • har kranskärlssjukdom.

   • får behandling med elchocker.

   • lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattack.

   • har en låg vilopuls och/eller vet att du har saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel).

   • upplever en snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, kollaps eller yrsel när du reser dig upp, vilket kan indikera onormal funktion av hjärtrytmen.

   • har eller tidigare har haft problem med ögonen, såsom vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

   Observera!

   Vissa patienter med manodepressiv sjukdom kan gå över i en manisk fas. Denna karaktäriseras av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

   Symtom som rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still kan också inträffa under de första behandlingsveckorna. Kontakta genast din läkare om du upplever dessa symtom.

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   • Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vänatt du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Barn och ungdomar

   Cipralex ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Cipralex skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Cipralex

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Var speciellt noga med att informera din läkare om följande mediciner:

   • ”Icke-selektiva monoaminoxidashämmare” (MAOI) innehållande fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid och tranylcypromin som aktiv substans. Om du har tagit någon av dessa läkemedel måste du vänta 14 dagar innan du startar med Cipralex. Efter avslutad behandling med Cipralex måste du vänta 7 dagar innan du tar något av dessa läkemedel.

   • ”Reversibla, selektiva MAO-A-hämmare” innehållande moklobemid (läkemedel mot depression).

   • ”Irreversibla MAO-B-hämmare” innehållande selegilin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Dessa ökar risken för biverkningar.

   • Linezolid, ett antibiotikum.

   • Litium (läkemedel mot manodepressiv sjukdom) och tryptofan.

   • Imipramin och desipramin (läkemedel mot depression).

   • Sumatriptan och liknande läkemedel (läkemedel mot migrän) och tramadol (läkemedel mot svår smärta). Dessa ökar risken för biverkningar.

   • Cimetidin, lansoprazol och omeprazol (används vid behandling av magsår), flukonazol (används för behandling av svampinfektioner), samt fluvoxamin (antidepressivt läkemedel) och tiklopidin (används för att minska risken för blodpropp). Dessa kan orsaka ökade halter av escitalopram i blodet.

   • Johannesört (Hypericum perforatum - naturläkemedel mot nedstämdhet).

   • Acetylsalicylsyra och NSAID (smärtstillande medel eller blodförtunnande medel, s.k. antikoagulantia). De kan öka blödningsbenägenheten.

   • Warfarin, dipyridamol och fenprocoumon (blodförtunnande läkemedel, s.k. antikoagulantia). Vid start och avbrytande av behandling med Cipralex kommer antagligen din läkare att kontrollera ditt blods levringstid för att säkerställa att din dos av antikoagulantia är lämplig.

   • Meflokin (läkemedel mot malaria), bupropion (läkemedel mot depression) och tramadol (läkemedel mot stark smärta) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln.

   • Neuroleptika (läkemedel mot schizofreni, psykos) och antidepressiva (tricykliska antidepressiva och SSRIs) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln.

   • Metoprolol, flekainid och propafenon (används vid olika hjärt-kärlsjukdomar) klomipramin och nortriptylin (antidepressiva) samt risperidon, thioridazin och haloperidol (antipsykotika). Dosen av Cipralex kan behöva anpassas.

   • Läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för livshotande hjärtrytmrubbningar.

   Ta inte Cipralex om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, såsom Klass 1A och III antiarytmika, antipsykotika (t.ex. fenotiaziner, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva, vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, behandling mot malaria, särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor kring detta bör du tala med din läkare.

   Cipralex med mat, dryck och alkohol

   Cipralex kan tas med eller utan föda (se avsnitt 3 ”Hur du använder Cipralex”).

   Liksom för många andra läkemedel rekommenderas inte användning av alkohol under pågående Cipralex-behandling, även om Cipralex inte förväntas interagera med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Ta inte Cipralex om du är gravid eller ammar utan att först ha diskuterat med din läkare om riskerna och fördelarna med behandlingen.

   Om du tar Cipralex under de tre sista månaderna fram till förlossningen bör du vara uppmärksam på att följande symtom kan ses hos ditt nyfödda barn: andningssvårigheter, blåaktig hud, kramper, svårighet att reglera kroppstemperaturen, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, spända eller förslappade muskler, överaktiva reflexer, darrningar, ryckighet, irritabilitet, håglöshet, ihållande gråt, ökad sömnighet och svårighet att sova. Om ditt barn får något av dessa symtom ska du snarast kontakta din läkare eller barnmorska.

   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Cipralex. När läkemedel såsom Cipralex används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

   Om Cipralex används under graviditet ska abrupt avbrytande av behandling undvikas.

   Escitalopram förväntas utsöndras i bröstmjölk.

   I djurstudier har det visat sig att citalopram, ett läkemedel liknande escitalopram, minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cipralex kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Cipralex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna

   Depression

   Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

   Paniksyndrom

   Startdosen är 5 mg en gång dagligen under den första veckan, därefter 10 mg per dag. Dosen kan ökas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

   Social fobi

   Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan antingen minska dosen till 5 mg per dag eller öka dosen till maximalt 20 mg per dag, beroende på hur du svarar på behandlingen.

   Ångest

   Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan höjas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

   Tvångssyndrom

   Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Dosen kan höjas av din läkare till maximalt 20 mg per dag.

   Äldre patienter (över 65 år)

   Den rekommenderade startdosen är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till 10 mg per dag.

   Barn och ungdomar

   Cipralex ska inte ges till barn och ungdom under 18 år. För ytterligare information se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.

   Hur du tar tabletterna

   Cipralex kan tas med eller utan föda. Svälj tabletten med vatten. Tugga inte tabletten på grund av bitter smak.

   Om det behövs, kan tabletterna delas. Placera tabletten på ett platt underlag med brytskåran uppåt. Tryck på varje ände av tabletten med pekfingrarna, så som visas på skissen.

   Beskrivning av hur tabletten delas

   Behandlingens varaktighet

   Det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Cipralex även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd.

   Ändra inte doseringen utan att först ha pratat med din läkare.

   Fortsätt att ta Cipralex så länge som din läkare rekommenderar det. Om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen komma tillbaka. Det rekommenderas att du fortsätter behandlingen i minst 6 månader efter att du mår bra igen.

   Om du använt för stor mängd av Cipralex

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom.

   Tecken på överdosering kan vara yrsel, skakningar, oro, kramper, medvetslöshet, illamående, kräkningar, störd hjärtrytm, minskat blodtryck och påverkan på kroppens salt- och vätskebalans. Ta med dig Cipralex-förpackningen vid kontakt med läkaren eller sjukhuset.

   Om du har glömt att använda Cipralex

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos och du kommer på detta innan du går och lägger dig, ta dosen på en gång. Fortsätt som vanligt nästa dag. Om du under natten eller nästa dag kommer på att du glömt en dos, låt då bli den missade dosen och fortsätt som vanligt.

   Om du slutar att använda Cipralex

   Avbryt inte behandlingen med Cipralex förrän din läkare säger till. Vanligtvis kommer läkaren att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor.

   När du avslutar behandlingen med Cipralex, och särskilt om detta sker hastigt, kan du uppleva så kallade utsättningssymtom. Dessa är vanliga när behandling med Cipralex upphör. Risken är högre om Cipralex har använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskas för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom milda och upphör vanligtvis inom två veckor, även om de hos vissa individer kan finnas kvar under en längre period (2-3 månader eller mer). Kontakta din läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Han eller hon kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare.

   Utsättningssymtom: yrsel (känsla av ostadighet eller balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och, mindre vanligt, känsla av elektriska stötar (inklusive sådana känslor i huvudet), sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk, illamående, svettning (inklusive nattliga svettningar) känsla av rastlöshet eller upprördhet, tremor (darrningar), känsla av att vara förvirrad eller desorienterad, känslomässig instabilitet eller irritabilitet, diarré, synstörningar, hjärtklappning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna brukar försvinna efter några veckors behandling. Var uppmärksam på att flera av nedan beskrivna effekter kan vara symtom på din sjukdom och kommer därför att avta när du börjar må bättre.

   Vänd dig till din läkare eller uppsök sjukhus omedelbart om du upplever någon av följande biverkningar under behandlingen:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Ovanliga blödningar, inklusive blödningar i magtarmkanalen.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Svullnad i hud, tunga, läppar, svalg eller ansikte, hudutslag eller har svårigheter att andas eller att svälja (allvarlig allergisk reaktion), kontakta din läkare eller bege dig genast till sjukhus.

   • Hög feber, oro, känner dig förvirrad, darrar och har plötsliga muskelsammandragningar kan dessa vara tecken på ett sällsynt tillstånd kallat serotonergt syndrom.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Svårighet att urinera

   • Krampanfall, se också avsnitt ”Varningar och försiktighet”

   • Gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor (tecken på försämrad leverfunktion/hepatit).

   • Snabb, oregelbunden hjärtrytm, svimning, vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd känt som Torsade de Pointes

   • Tankar på att skada sig själv eller begå självmord, (se avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”).

   • Plötslig svullnad i hud eller slemhinna (angioödem).

   Dessutom har följande biverkningar rapporterats:

   Mycket vanliga (kan förkomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Illamående

   • Huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Täppt eller rinnande näsa (sinuit)

   • Minskad eller ökad aptit

   • Ångest, rastlöshet, ovanliga drömmar, svårighet att somna, sömnighet, yrsel, gäspning, darrningar, stickande känsla i huden

   • Diarré, förstoppning, kräkningar, muntorrhet

   • Ökad svettning

   • Smärta i muskler och leder (artralgi och myalgi)

   • Sexuella störningar (män kan uppleva problem med fördröjd utlösning eller erektionsproblem medan kvinnor kan uppleva minskad sexuell lust och svårighet att uppnå orgasm)

   • Utmattning, feber

   • Viktökning

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till 100 användare):

   • Nässelutslag (urtikaria), hudutslag, klåda

   • Tandgnissel, oro, nervositet, panikattacker, förvirrningstillstånd

   • Sömnstörning, smakförändring, svimning (synkope)

   • Förstorade pupiller (mydriasis), synstörningar, öronringningar (tinnitus)

   • Hårförlust

   • Riklig menstruationsblödning

   • Oregelbunden menstruation

   • Viktminskning

   • Hjärtklappning

   • Svullna armar och ben

   • Näsblod

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Aggression, personlighetsförändringar, hallucinationer

   • Långsam hjärtrytm

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Minskade natriumnivåer i blodet (symtomen är illamående och olustkänsla med muskelsvaghet eller förvirring)

   • Yrsel i stående position p.g.a. lågt blodtryck (ortostatisk hypotension)

   • Onormala leverfunktionsvärden (förhöjda värden av leverenzymer i blodet)

   • Rörelsestörningar (ofrivilliga muskelrörelser)

   • Smärtsamma erektioner (priapism)

   • Tecken på onormal blödning t. ex. från hud och slemhinns (ekkymoser)

   • Ökad insöndring av ett hormon som kallas ADH, som gör att kroppen samlar på sig vatten och späder ut blodet vilket leder till minskad mängd natrium (Indadekvat ADH-sekretion)

   • Flöde av bröstmjölk hos män och kvinnor som inte ammar

   • Mani

   • En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel

   • Förändringar i hjärtrytmen (”förlängning av QT-intervall”, observeras med EKG (mätning av elektrisk aktivitet av hjärtat))

   Utöver ovanstående har ett flertal biverkningar observerats vid användning av läkemedel som verkar på ett liknande sätt som Cipralex. Dessa är:

   • Motorisk rastlöshet (akatisi)

   • Aptitlöshet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cipralex ska förvaras

   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är escitalopram. Varje tablett Cipralex innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat).

   Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400 och titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cipralex finns som filmdragerade tabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg. Tabletterna har följande utseende:

   5 mg Runda, vita, bikonvexa, filmdragerade tabletter, 6 mm, märkta med ”EK” på ena sidan.

   10 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tabletter, 8x5,5 mm, märkta med ”E” och ”L” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.

   15 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tabletter, 9,8x6,3 mm, märkta med ”E” och ”M” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.

   20 mg Ovala, vita, skårade, filmdragerade tablette,r, 11,5x7 mm märkta med ”E” och ”N” på var sin sida av skåran på tablettens ena sida.

   Tryckförpackning (genomskinlig) med ytterkartong:

   5, 10, 15 och 20 mg: 14, 28, 56 och 98 tabletter.

   Tryckförpackning (vit) med ytterkartong:

   5, 10, 15 och 20 mg: 14, 20, 28, 50, 100, 200 tabletter.

   Polyetylenburk

   15 och 20 mg: 100 tabletter

   5 och 10 mg: 100 och 200 tabletter

   Endos:

   5, 10, 15 och 20 mg: 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 och 500x1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   H. Lundbeck A/S

   Ottiliavej 9

   2500 Valby

   Danmark

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Ombud

   H. Lundbeck AB

   Slagthuset

   211 20 Malmö

   Tel: 040-699 82 00

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien: Sipralexa

   Bulgarien: Cipralex

   Cypern: Cipralex

   Danmark: Cipralex

   Estland: Cipralex

   Finland: Cipralex

   Frankrike: Seroplex

   Grekland: Cipralex

   Holland: Lexapro

   Irland: Lexapro

   Island: Cipralex

   Italien: Cipralex

   Lettland: Cipralex 10 mg filmdragerade tabletter: Cipralex 20 mg filmdragerade tabletter

   Litauen: Cipralex

   Luxemburg: Sipralexa

   Malta: Cipralex

   Nederländerna: Lexapro

   Norge: Cipralex

   Polen: Cipralex

   Portugal: Cipralex

   Rumänien: Cipralex

   Slovakien: Cipralex

   Slovenien: Cipralex

   Spanien: Cipralex

   Storbritannien: Cipralex

   Sverige: Cipralex

   Tjeckien: Cipralex

   Tyskland: Cipralex

   Ungern: Cipralex

   Österrike: Cipralex


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-08-09


  Cipralex

  Filmdragerad tablett 15 mg Escitalopram 28 styck Blister

  • Varunummer: 005867
  • Tillverkare: H. Lundbeck AB

  387,50 kr

  Jämförpris: 13,84 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?