Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Vétoquinol SA

   Magny Vernois

   70200 Lure

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Cimalgex 8 mg, 30 mg och 80 mg Cimicoxib Tuggtablett för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller:

   Cimalgex 8 mg

   cimicoxib 8 mg

   Cimalgex 30 mg

   cimicoxib 30 mg

   Cimalgex 80 mg

   cimicoxib 80 mg 

   Cimalgex 8 mg tabletter: avlånga, vita till ljusbruna tuggtabletter med 1 brytskåra på båda sidor.

   Tabletterna kan delas i lika halvor.

   Cimalgex 30 mg tabletter: avlånga, vita till ljusbruna tuggtabletter med 2 brytskåror på båda sidor. Tabletterna kan delas i lika stora tredjedelar.

   Cimalgex 80 mg tabletter: avlånga, vita till ljusbruna tuggtabletter med 3 brytskåror på båda sidor. Tabletterna kan delas i lika stora fjärdedelar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av smärta och inflammation i samband med artros (ledbesvär), och behandling av smärta i samband med operation (ortopedisk eller mjukvävnadskirurgi) hos hundar. Cimalgex tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas på hundar yngre än 10 veckor.

   Skall inte användas till hundar som lider av mag-tarmproblem eller blödningsrubbningar.

   Skall inte användas samtidigt med kortison (kortikosteroider) eller andra läkemedel mot värk, feber och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID).

   Skall inte användas vid allergi (överkänslighet) mot cimicoxib eller mot några hjälpämnen.

   Skall inte användas till betäckta, dräktiga eller digivande djur. (se avsnitt 12 ”Särskilda försiktighetsåtgärder för djur”).

   6. BIVERKNINGAR

   Milda och övergående gastrointestinala besvär (kräkningar och/eller diarré) är mycket vanligt.

   I sällsynta fall har allvarliga magbesvär, såsom blödning och sårbildning noterats. Andra biverkningar som nedsatt aptit eller slöhet kan även förekomma vid sällsynta tillfällen.

   I mycket sällsynta fall har en ökning av njurfunktionsvärden noterats vid provtagning. Dessutom har, i mycket sällsynta fall, även njursvikt rapporterats. Som vid alla långsiktiga NSAID-behandlingar bör njurens funktion övervakas.

   Om eventuella biverkningar kvarstår efter avslutad behandling, bör råd från en veterinär sökas.

   Om biverkningar såsom ihållande kräkning, upprepad diarré, blod i avföringen, plötslig viktminskning, nedsatt aptit, slöhet eller försämring av njurfunktionsvärden eller blodvärden uppstår, bör användning av läkemedlet avbrytas och veterinär omedelbart uppsökas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   Rekommenderad dos av cimicoxib är 2 mg per kg kroppsvikt en gång per dag.

   Följande tabell visas som ett exempel av hur tabletter och delar av tabletter kan användas för att uppnå den rekommenderade dosen.

   Kroppsvikt

   kg


   8 mg

   30 mg

   80 mg

   2

   1/2


    

   3

   1   4

   1   5


   1/3


   6

   1+1/2   7-8

   2   9-11

   2+1/2   12

   3   13-17


   1


   18-22   1/2

   23-28


   1+2/3


   29-33


   2


   34-38


   2+1/3


   39-43   1

   45-48


   3


   49-54   1+1/4

   55-68   1+1/2

   Utan att det leder till en betydande över- eller underdosering är valet av mest lämplig tablett eller del av tablett lämnat åt veterinären att bedöma baserat på omständigheterna vid varje fall.

   Behandlingstid:

   • Behandling av smärta på grund av operation (ortopedisk eller mjukvävnadskirurgi): en dos 2 timmar före operation följt av 3 till 7 dagars behandling efter operationen, enligt ordination från behandlande veterinär.

   • Lindring av smärta och inflammation i samband med ledbesvär (artros): 6 månader. För långsiktig behandling bör regelbunden övervakning av veterinär ske.

   Cimalgex-tabletter kan ges med eller utan föda. Tabletterna är smaksatta och studier (på friska beaglehundar) visar att de sannolikt kommer att tas frivilligt av de flesta hundar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Blister: Kvarvarande delade tabletter skall förvaras i blisterförpackningen, men kasseras om de inte används inom 2 dagar.

   Flaskor: Kvarvarande delade tabletter skall förvaras i flaskan, men kasseras om de inte används inom 90 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Eftersom läkemedlets säkerhet inte tillräckligt har provats på unga djur rekommenderas noggrann övervakning under behandling av hundvalpar som är yngre än 6 månader.

   Användning hos djur som lider av nedsatt hjärt- eller leverfunktion kan innebära ytterligare risk. Om sådan användning inte kan undvikas måste dessa djur stå under noggrann veterinärövervakning. Använd inte detta läkemedel till djur som är uttorkade, lider av för liten blodvolym (hypovolemi) eller lågt blodtryck (hypotension), eftersom detta kan öka risken för skador på njurarna.

   Använd detta veterinärmedicinska läkemedel under strikt veterinärövervakning där det finns risk för sårbildning på mag-tarmkanalen, eller om hunden tidigare har reagerat mot NSAID.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Cimicoxib kan orsaka hudallergi (hudsensibilisering). Tvätta händerna efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   Personer med känd allergi (överkänslighet) mot cimicoxib bör undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Dräktighet och digivning

   Skall inte användas till betäckta, dräktiga eller digivande tikar. Även om ingen information finns gällande hundar visar studier på försöksdjur effekter på fertilitet och fosterutveckling.

   Cimalgex bör inte ges tillsammans med kortison (kortikosteroider) eller annan NSAID. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan orsaka ytterligare, eller ökad risk för, biverkningar och därför bör en period som är fri från behandling med sådana läkemedel iakttas innan behandling påbörjas med Cimalgex. Den behandlingsfria perioden beror på egenskaperna hos de veterinärmedicinska läkemedel som tidigare använts.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   I en överdoseringsstudie där 3 gånger (5,8 till 11,8 mg/kg kroppsvikt) och 5 gånger (9,7 till 19,5 mg/kg kroppsvikt) den rekommenderade dosen gavs till hundar under en period på 6 månader, observerades en dosrelaterad ökning av mag-tarmstörningar, som påverkade samtliga hundar i gruppen med högst dos.

   Liknande dosrelaterade ändringar i hematologi och antalet vita blodkroppar, liksom på njurfunktionen observerades även.

   Som med alla NSAID kan överdos orsaka gastrointestinala-, njur-, eller levertoxicitet hos känsliga eller inte fullt friska hundar.

   Det finns ingen särskild antidot till denna produkt. Symtomatisk och stödjande behandling rekommenderas bestående av administrering av gastrointestinala skyddande ämnen samt infusion av isotoniskt koksaltlösning

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-01-14 Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Cimicoxib är en icke-narkotisk, icke-steroidantiinflammatorisk (NSAID) substans. Den verkar genom selektiv hämning av enzymet cyklooxygenas 2 (COX-2) som orsakar smärta, inflammation och feber. Enzymet cyklooxygenas 1 (COX-1) har även skyddande funktioner, t.ex. i mag-tarmkanalen och njurarna som inte hämmas av cimicoxib.

   Efter oraladministrering till hund av rekommenderad dos på 2 mg/kg utan mat absorberas cimicoxib snabbt. Metabolismen av cimicoxib är omfattande. Huvudmetaboliten, demetylerad cimicoxib, elimineras huvudsakligen i avföringen via gallan och, i mindre utsträckning, i urinen. Den andra metaboliten, glukuronidkonjugat av demetylerad cimicoxib, elimineras i urinen.

   En inflammatorisk akutsmärtemodell hos hundar har visat att den simulerade effekten av cimicoxib varar i cirka 10-14 timmar.

   Alla styrkor finns i följande förpackningsstorlekar och typer:

   • Aluminiumblister (varje remsa innehåller 8 tabletter) förpackade i en yttre kartong. Förpackningsstorlekar om 8, 32 eller 144 tabletter.

   • Plastflaska (HDPE) med barnskyddande plastförslutning (PP) förpackade i en yttre kartong. Förpackningsstorlek om 45 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cimalgex

  Tuggtablett 30 mg 32 styck Blister

  • Varunummer: 553869
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  214 kr

  Jämförpris: 6,69 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?