• Trombocytaggregationshämmande
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cilostazol EQL Pharma

   100 mg tabletter
   cilostazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cilostazol EQL Pharma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilostazol EQL Pharma
   3. Hur du använder Cilostazol EQL Pharma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cilostazol EQL Pharma ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cilostazol EQL Pharma är och vad det används för

   Cilostazol EQL Pharma hör till en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (typ 3). Det har flera verkningsområden, bl.a. vidgning av vissa blodkärl och minskning av koaguleringen (hopklumpningen) av de s.k. blodplättarna i blodkärlen.

   Du har ordinerats Cilostazol EQL Pharma för ”fönstertittarsjuka” (claudicatio intermittens). Fönstertittarsjuka är en krampliknande smärta i benen vid gång som beror på otillräcklig blodförsörjning till benen. Cilostazol EQL Pharma kan öka den sträcka du kan gå utan smärtor eftersom det förbättrar blodcirkulationen i benen. Cilostazol EQL Pharma rekommenderas endast för patienter vilkas symtom inte har förbättrats tillräckligt efter förändringar av livsstilen (t.ex. rökstopp och ökad motion) och andra lämpliga åtgärder. Det är viktigt att du fortsätter följa förändringarna som du har gjort i din livsstil medan du tar cilostazol.

   Cilostazol som finns i Cilostazol EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilostazol EQL Pharma

   Använd inte Cilostazol EQL Pharma

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cilostazol eller något av övriga innehållsämnen i Cilostazol EQL Pharma (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av hjärtsvikt.

   • om du har ihållande bröstsmärtor i vila, eller om du har haft en hjärtattack eller genomgått någon hjärtoperation under de senaste sex månaderna.

   • om du drabbas av eller har varit drabbad av tillfällig medvetslöshet p.g.a. hjärtsjukdom eller andra svåra rubbningar av hjärtrytmen.

   • om du har någon sjukdom som ökar risken för blödningar eller blåmärken, t.ex.:

    • blödande magsår

    • har drabbats av stroke de senaste sex månaderna

    • har problem med ögonen p.g.a. diabetes

    • ditt blodtryck inte är väl kontrollerat.

   • om du tar både acetylsalicylsyra och klopidogrel, eller någon annan kombination av två eller flera läkemedel som kan öka din blödningsrisk (fråga läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker)

   • om du har en svår njursjukdom eller måttlig till svår leversjukdom.

   • om du är gravid.

   Varningar och försiktighet

   Innan du tar Cilostazol EQL Pharma måste du informera din läkare:

   • om du har allvarlig hjärtåkomma eller problem med hjärtrytmen.

   • om du har problem med blodtrycket.

   Under behandlingen med Cilostazol EQL Pharma måste du

   • om du måste opereras, inklusive få en tand utdragen, tala om för läkaren eller tandläkaren att du tar läkemedel som innehåller cilostazol.

   • om du lätt får blåmärken eller blöder, sluta att ta Cilostazol EQL Pharma och tala om det för läkaren.

   Andra läkemedel och Cilostazol EQL Pharma

   Innan du börjar ta Cilostazol EQL Pharma måste du informera läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Du bör särskilt informera din läkare om du tar några mediciner som vanligen används för att behandla smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler eller leder, eller om du tar

   läkemedel som minskar blodets koagulation. Dessa läkemedel innefattar:

   • acetylsalicylsyra

   • klopidogrel

   • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban eller lågmolekylärt heparin).

   Din läkare kan komma att utföra vissa rutinmässiga blodprover om du tar sådana mediciner samtidigt som Cilostazol EQL Pharma.

   Vissa mediciner inverkar på effekten av Cilostazol EQL Pharma när dessa tas tillsammans. De kan antingen öka biverkningar av Cilostazol EQL Pharma eller göra Cilostazol EQL Pharma mindre effektiv. Cilostazol EQL Pharma kan ha samma inverkan på andra mediciner. Innan du börjar ta Cilostazol EQL Pharma vänligen tala om för din läkare om du tar:

   • erythromycin, klaritromycin eller rifampicin (antibiotika)

   • ketoconazol (för behandling av svampinfektioner)

   • omeprazol (för behandling av för mycket magsyra)

   • diltiazem (för behandling av högt blodtryck eller bröstsmärtor)

   • cisaprid (för behandling av magåkommor)

   • lovastatin, simvastatin eller atorvastin (för behandling av högt kolesterol i blodet)

   • halofantrin (för behandling av malaria)

   • pimozid (för behandling av psykisk sjukdom)

   • mjöldrygederivat (för behandling av migrän, t. ex ergotamin, dihydroergotamin)

   • karbamazepin or fenytoin (för behandling av kramper)

   • johannesört (en naturmedicin)

   Om du inte är säker på om detta gäller dina mediciner, ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal.

   Innan du börjar ta Cilostazol EQL Pharma måste du tala om för läkaren om du tar läkemedel mot högt blodtryck eftersom Cilostazol EQL Pharma kan sänka blodtrycket ytterligare. Om ditt blodtryck sjunker till alltför låg nivå kan det ge upphov till snabba hjärtslag. Dessa läkemedel innefattar:

   • vattendrivande medel (t.ex. hydroklortiazid, furosemid)

   • kalciumkanalblockerare (t.ex verapamil, amlopidin)

   • ACE-hämmare (t.ex. kaptopril, lisinopril)

   • angiotensin II-receptorblockerare (t.ex. valsartan, kandesartan)

   • betablockerare (t.ex. labetalol, karvedilol)

   Det kan fortfarande vara i sin ordning att ta ovan nämnda mediciner tillsammans med Cilostazol EQL Pharma, och din läkare kan avgöra vad som är bäst för dig.

   Cilostazol EQL Pharma med mat, dryck och alkohol

   Cilostazol EQL Pharma tabletter ska tas 30 minuter före frukost och middag.

   Ta alltid tabletterna tillsammans med ett glas vatten.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Cilostazol EQL Pharma FÅR INTE användas under graviditet.

   Användning av Cilostazol EQL Pharma REKOMMENDERAS INTE hos ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cilostazol EQL Pharma kan förorsaka yrsel. Om du känner dig yr efter att ha tagit Cilostazol EQL Pharma tabletter SKA DU INTE köra och använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Cilostazol EQL Pharma

   • Ta alltid Cilostazol EQL Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Vanlig dos är en 100 mg tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Denna dos behöver inte ändras för äldre personer. Läkaren kan dock ordinera en lägre dos om du tar andra läkemedel som skulle kunna påverka effekten av Cilostazol EQL Pharma.

   • Cilostazol EQL Pharma tabletter ska tas 30 minuter före frukost och middag. Ta alltid tabletterna tillsammans med ett glas vatten.

   Viss nytta av att ta Cilostazol EQL Pharma kan kännas av inom 4–12 veckors behandling. Läkaren bedömer dina framsteg efter tre månaders behandling och kan rekommendera att du slutar ta cilostazol om effekten av behandlingen är otillräcklig.

   Cilostazol EQL Pharma är inte lämpligt för barn.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Cilostazol EQL Pharma

   Om du har råkat ta fler Cilostazol EQL Pharma tabletter än den föreskrivna dosen, kan du få besvär och symptom såsom svår huvudvärk, diarré, sänkt blodtryck och ojämn hjärtrytm.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omdelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen så att det klart framgår vilken medicin du har tagit.

   Om du har glömt att använda Cilostazol EQL Pharma

   Om du missar en dos, behöver du inte oroa dig. Vänta till det är dags för nästa tablett och fortsätt sedan som vanligt. TA INTE dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Cilostazol EQL Pharma

   Om du slutar att ta Cilostazol EQL Pharma kan dina bensmärtor återkomma eller förvärras. Därför skall du endast sluta att ta Cilostazol EQL Pharma om du får biverkningar som kräver akut läkarvård (se avsnitt 4) eller om din läkare talar om att du skall göra det.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om någon av följande biverkningar uppstår kan du behöva akut läkarvård. Sluta ta Cilostazol EQL Pharma och kontakta en läkare eller uppsök närmaste sjukhus omedelbart.

   • stroke

   • hjärtinfarkt

   • hjärtbesvär som orsakar andnöd eller ankelsvullnad

   • oregelbunden hjärtrytm (nytt eller förvärrat tillstånd)

   • synliga blödningar

   • lätt att få blåmärken

   • allvarlig sjukdom med blåsbildning på huden, i munnen, i ögonen, eller på könsorganen

   • gulfärgning av huden och/eller ögonen orsakad av lever eller blod besvär (gulsot)

   Du bör också omedelbart informera din läkare om du får feber eller halsont. Du kan behöva genomgå blodprover och din läkare kommer att besluta om din fortsatta behandling.

   Cilostazol EQL Pharma kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Följande biverkningar har rapporterats för Cilostazol EQL Pharma. Informera din läkare så snart som möjligt.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • onormal avföring

   • diarré

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • snabb hjärtrytm

   • hjärtklappning

   • bröstsmärtor

   • yrsel

   • halsont

   • rinnande näsa (rinit)

   • magsmärtor

   • magbesvär (matsmältningsbesvär)

   • illamående eller kräkningar

   • förlorad aptit (anorexi)

   • gaser eller väderspändhet (rikliga rapningar, uppblåsthet)

   • svullna anklar, fötter eller ansikte

   • eksem eller hudförändringar

   • klåda i huden

   • fläckvis blödning i huden

   • allmän svaghetskänsla

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • hjärtattack

   • oregelbundna hjärtslag (nytt eller förvärrat symtom)

   • hjärtproblem som kan ge upphov till andfåddhet eller svullna fotleder lunginflammation

   • hosta

   • frossa

   • oväntade blödningar

   • blödningstendens (t.ex. från magen, ögon eller muskel, näsblödning och blod i saliv eller urin)

   • minskning av röda blodkroppar i blodet

   • yrsel när man reser sig upp från sittande eller liggande

   • svimning

   • oro

   • sömnproblem

   • ovanliga drömmar

   • allergisk reaktion

   • värk och smärta

   • diabetes och förhöjt blodsocker

   • buksmärtor (gastrit)

   • allmän sjukdomskänsla

   Det kan föreligga en ökad risk för blödning i ögonen hos diabetiker.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • tendens att blöda längre än vanligt

   • ökad mängd blodplättar

   • njurproblem

   Har rappoterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förändrat blodtryck

   • minskad mängd röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar

   • andningssvårigheter

   • svårigheter att röra sig

   • feber

   • värmevallningar

   • eksem och andra hudutslag minskad hudkänslighet

   • rinnande eller kliande ögon (konjunktivit)

   • öronsusningar (tinnitus)

   • leverproblem inkl. hepatit

   • förändringar av urinen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cilostazol EQL Pharma ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. Dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är cilostazol. En tablett innehåller 100 mg cilostazol.

   Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, hypromellos och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cilostazol EQL Pharma är en vit, 8 mm rund tablett med en skåra på ena sidan.

   Medicinen säljs i förpackning med 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   EQL Pharma AB

   Stortorget 1

   222 23 Lund

   Tillverkare

   J. Uriach y Compañia S.A.

   Polígon Industrial Riera de Caldes

   Avinguda Camí Reial 51-57

   08184 Palau-solità i Plegamans

   Barcelona

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-05


  Cilostazol EQL Pharma

  Tablett 100 mg Trombocytaggregationshämmande 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 508231
  • Tillverkare: EQL Pharma AB

  792,15 kr

  Jämförpris: 7,92 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?