Bild på Cilaxoral
 • Vid tillfällig förstoppni
 • Läkemedel
 • Cilaxoral stimulerar tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare samtidigt som vatten stannar kvar i tjocktarmen. Avföringen blir mjukare och tarmtömnin
 • Från 12 år. Högst en veckas behandling utan kontakt med läkare
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cilaxoral

   7,5 mg/ml orala droppar, lösning
   natriumpikosulfat
   sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 1 vecka.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cilaxoral är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral
   3. Hur du använder Cilaxoral
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cilaxoral ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cilaxoral är och vad det används för

   Det aktiva ämnet i Cilaxoral, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.

   Cilaxoral används vid tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral

   Använd inte Cilaxoral

   • vid svåra magsmärtor

   • vid stopp i tarmarna

   • vid allvarlig uttorkning (vätskebrist)

   • om du är allergisk mot natriumpikosulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

   Barn

   Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

   Cilaxoral med mat, dryck och alkohol

   Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom erfarenheten från gravida kvinnor är begränsad.

   Amning

   Natriumpikosulfat passerar inte över i modersmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cilaxoral har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Cilaxoral innehåller sorbitol

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cilaxoral

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk.

   Ta inte mer än 20 droppar per dygn.

   Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

   10 droppar Cilaxoral motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.

   Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

   Användning för barn

   Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Cilaxoral

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cilaxoral ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat. 1 ml orala droppar, lösning innehåller 7,5 mg natriumpikosulfat

   • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (E211), sorbitol 70% (E420, sötningsmedel), natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten

   Neutral smak

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färglös till svagt gulbrun lösning.

   Förpackning: Droppflaska à 30 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   Tillverkare

   Merckle GmbH

   P.O. Box 1161

   89135 Blaubeuren

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cilaxoral

  Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 002947
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  44,50 kr

  Jämförpris: 0,99 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/cilaxoral-orala-droppar-losning-75-mg-per-ml-30-milliliter-flaska-204956/ 204956 Cilaxoral https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/002947s.jpg 44.50 44.50 SEK Cilaxoral InStock Vid tillfällig förstoppni Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml 30 milliliter Flaska