Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Ciklosporin 2care4

   25, 50, 100 mg mjuka kapslar

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CIKLOSPORIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CIKLOSPORIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CIKLOSPORIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CIKLOSPORIN 2CARE4

   Vad innehåller Ciklosporin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är ciklosporin.


   Mjuka kapslar 25 mg och 50 mg:

   – Varje kapsel innehåller 25 mg eller 50 mg ciklosporin.

   – Övriga innehållsämnen i kapselkärnan är etanol,

   polyglycerololeat, makrogolglycerolhydroxistearat,

   och alfa-tokoferol.

   – Övriga innehållsämnen i tabletthöljet är

   gelatin, glycerol 85%, flytande sorbitol (E420),

   titandioxid (E171), glycin, vatten, shellack, propylenglykol,

   indigokarmin (E 132) och gul järnoxid (E172).


   Mjuka kapslar 100 mg:

   • Varje kapsel innehåller 100 mg ciklosporin.

   • Övriga innehållsämnen i kapselkärnan är etanol,

   polyglycerololeat, makrogolglycerolhydroxistearat,

   och alfa-tokoferol.

   • Övriga innehållsämnen i tabletthöljet är

   gelatin, glycerol 85%, flytande sorbitol (E420),

   titandioxid (E171), glycin, vatten, shellack, propylenglykol,

   indigokarmin (E 132) och brun järnoxid (E172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Teva-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CIKLOSPORIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Ciklosporin 2care4 25 mg mjuka kapslar är gula och

   märkta med ”25 mg”

   Ciklosporin 2care4 50 mg mjuka kapslar är

   ockrafärgade och märkta med ”50 mg”

   Ciklosporin 2care4 100 mg mjuka kapslar är bruna

   och märkta med ”100 mg”


   Ciklosporin 2care4 kapslar finns tillgängligt som

   aluminiumblister i PVC/PVDC/Al innehållande 50

   kapslar.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCiklosporin 2care4 för?

   Vad Ciklosporin 2care4 är

   Namnet på detta läkemedel är Ciklosprin 2care4.

   Det innehåller den aktiva substansen ciklosporin.

   Det tillhör en grupp läkemedel som kallas

   immunsuppressiva medel. Dessa läkemedel

   används för att dämpa kroppens immunreaktioner.


   Vad Ciklosporin 2care4 används för och hur

   Ciklosporin 2care4 verkar

   Om du har fått ett organ transplanterat eller

   genomgått benmärgs‑ och stamcellstransplantation

   används Ciklosporin 2care4 för att

   kontrollera kroppens immunförsvar. Ciklosporin

   2care4 förhindrar att transplanterade organ stöts

   bort genom att blockera utvecklingen av vissa

   celler som normalt skulle angripa den transplanterade

   vävnaden.

   Om du har en autoimmun sjukdom, vilket

   innebär att kroppens immunförsvar angriper

   dina egna celler, stoppar Ciklosprin 2care4

   denna immunreaktion. Sådana sjukdomar kan

   vara ögonproblem som hotar din syn (endogen

   uveit, även Behçets uveit), svåra fall av vissa

   hudsjukdomar (atopisk dermatit dvs. eksem

   och psoriasis), svår ledgångsreumatism och en

   njursjukdom som kallas nefrotiskt syndrom.


   Ciklosporin som finns i Ciklosporin 2care4 kan också

   vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

   inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

   apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

   har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CIKLOSPORIN 2CARE4

   Använd inte Ciklosporin 2care4:

   Om du tar Ciklosporin 2care4 efter en transplantation

   kommer det endast att skrivas ut till dig av

   en läkare som har erfarenhet av transplantationer

   och/eller autoimmuna sjukdomar.


   De råd som lämnas i denna bipacksedel kan variera

   beroende på om du tar läkemedlet efter en

   transplantation eller på grund av en autoimmun

   sjukdom.


   Följ alltid läkarens anvisningar noggrant. De kan

   skilja sig från den allmänna information som finns i

   den här bipacksedeln.


   Använd inte Ciklosporin 2care4

   – om du är allergisk (överkänslig) mot ciklosporin

   eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   – tillsammans med medel som innehåller Hypericum

   perforatum (johannesört).

   – tillsammans med medel som innehåller

   dabigatranetexilat (används för att undvika

   blodproppar efter operationer) eller bosentan och

   aliskiren (används för att sänka högt blodtryck).


   Ta inte Ciklosporin 2care4 och tala om för läkaren

   om ovanstående gäller dig.

   Tala med läkaren innan du tar Ciklosporin 2care4

   om du är osäker.

   Var särskilt försiktig med Ciklosporin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Före och under behandlingen med Ciklosporin

   2care4 ska du omedelbart tala om för läkaren:

   • om du har några tecken på infektion, till exempel

   feber eller ont i halsen. Ciklosporin 2care4

   försvagar immunsystemet och kan även påverka

   kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

   • om du har problem med levern.

   • om du har problem med njurarna. Läkaren

   kommer att ta blodprover med jämna mellanrum

   och kan om det behövs ändra din dos.

   • om du får högt blodtryck. Läkaren kommer att

   kontrollera ditt blodtryck med jämna mellanrum

   och kan om det behövs ge dig ett läkemedel som

   sänker blodtrycket.

   • om du har låga magnesiumnivåer i kroppen. Din

   läkare kan ge dig magnesiumtillskott, särskilt

   omedelbart efter operationen.

   • om du har höga kaliumnivåer i blodet.

   • om du har gikt.

   • om du ska vaccineras.

   Om något av ovanstående gäller dig före eller under

   behandlingen med Ciklosporin 2care4 ska du

   omedelbart tala om det för din läkare.


   Solljus och solskydd

   Ciklosporin 2care4 försvagar ditt immunsystem.

   Detta ökar din risk för att få cancer, särskilt

   hudcancer och cancer i lymfsystemet. Du bör

   begränsa din exponering för solljus och UV‑ljus

   genom att:

   • bära lämplig klädsel som skyddar.

   • ofta smörja på solskyddskräm med hög skyddsfaktor.


   Tala med din läkare innan du tar Ciklosporin

   2care4:

   • om du har eller har haft alkoholrelaterade problem.

   • om du har epilepsi.

   • om du har några problem med levern.

   • om du är gravid.

   • om du ammar.

   • om detta läkemedel skrivs ut till ett barn.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är

   osäker) ska du tala om det för din läkare innan du

   tar Ciklosporin 2care4. Orsaken till detta är att

   läkemedlet innehåller alkohol.

   Intag av Ciklosporin 2care4 med mat och dryck:

   Ta inte Ciklosporin 2care4 tillsammans med grapefrukt

   eller grapefruktjuice. Dessa kan nämligen påverka hur

   Ciklosporin 2care4 verkar.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar

   detta läkemedel. Läkaren kommer att tala med dig

   om eventuella risker med att ta Ciklosporin 2care4

   under graviditet.


   • Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar

   att bli gravid. Erfarenhet av behandling med

   Ciklosporin 2care4 under graviditet är begränsad.

   Generellt ska Ciklosporin 2care4 inte tas under

   graviditet. Om du måste behandlas med detta

   läkemedel kommer din läkare att tala med dig om

   fördelar och eventuella risker med att ta det

   under graviditet.

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar

   detta läkemedel. Läkaren kommer att tala med dig

   om eventuella risker med att ta Ciklosporin 2care4

   under graviditet.


   • Tala om för läkaren om du ammar. Amning

   rekommenderas inte under behandling med

   Ciklosporin 2care4. Den aktiva substansen

   ciklosporin passerar nämligen över i bröstmjölk.

   Detta kan påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Ciklosporin 2care4 innehåller alkohol. Detta kan

   påverka din förmåga att framföra fordon och

   använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Ciklosporin 2care4:

   – Kapslarna innehåller även sorbitol. Om du inte tål

   vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du

   börjar ta Ciklosporin 2care4.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

   receptfria sådana, naturläkemedel eller andra

   naturprodukter.


   Tala särskilt om för läkaren eller apotekspersonalen

   om du tar något av följande läkemedel före eller

   under behandlingen med Ciklosporin 2care4:

   • Läkemedel som kan påverka dina kaliumnivåer.

   Till dessa hör läkemedel som innehåller kalium,

   kaliumtillskott, vattendrivande tabletter

   (diuretika) så kallade kaliumsparande diuretika

   och vissa läkemedel som sänker blodtrycket.

   • Metotrexat som används för att behandla

   tumörer,

   svår psoriasis och svår ledgångsreumatism.

   • Läkemedel som kan öka eller sänka nivån av

   ciklosporin (den aktiva substansen i Ciklosporin

   2care4) i blodet. Din läkare kan behöva kontrollera

   ciklosporinnivån i ditt blod när du börjar

   eller slutar med andra läkemedel.

   – Läkemedel som kan öka ciklosporinnivån i

   blodet är antibiotika (till exempel erytromycin

   eller azitromycin), läkemedel mot svamp

   (vorikonazol, itrakonazol), läkemedel vid

   hjärtbesvär eller högt blodtryck (diltiazem,

   nikardipin, verapamil, amiodaron), metoklopramid

   (används vid illamående), p‑piller, danazol

   (vid menstruationsrubbningar), läkemedel vid

   gikt (allopurinol), cholsyra och derivat av

   denna (används vid gallsten), proteashämmare

   vid HIV, imatinib (används vid leukemi eller

   tumörer), kolchicin, telaprevir (används vid

   hepatit C).

   – Läkemedel som kan sänka ciklosporinnivån

   i blodet är barbiturater (vid sömnsvårigheter),

   vissa läkemedel vid kramper (såsom

   karbamazepin eller fenytoin), oktreotid

   (används vid akromegali eller neuroendokrina

   tumörer i magen), antibakteriella läkemedel

   vid tuberkulos, orlistat (bidrar till viktminskning),

   naturläkemedel som innehåller johannesört,

   tiklopidin (används efter stroke),

   vissa läkemedel som sänker blodtrycket

   (bosentan), samt terbinafin (ett läkemedel

   mot svamp på tår och naglar).

   • Läkemedel som kan påverka dina njurar. Till dessa

   hör: antibakteriella läkemedel (gentamycin,

   tobramycin, ciprofloxacin), läkemedel mot svamp

   som innehåller amfotericin B, läkemedel vid

   urinvägsinfektioner som innehåller trimetoprim,

   cancerläkemedel som innehåller melfalan,

   läkemedel som sänker syrahalten i magsäcken

   (syrasekretionshämmare av typen H2‑receptorantagonister),

   takrolimus, smärtstillande medel

   (icke‑steroida antiinflammatoriska läkemedel som

   till exempel diklofenak), läkemedel som innehåller

   fibrater (används för att sänka blodfetterna).

   • Nifedipin som används för att behandla högt

   blodtryck och smärtor från hjärtat. Du kan få

   svullet tandkött som växer ner över tänderna om

   du tar nifedipin samtidigt som du tar ciklosporin.

   • Digoxin (vid hjärtproblem), läkemedel som sänker

   kolesterolhalten (HMG‑CoA‑reduktashämmare även

   kallade statiner), prednisolon, etoposid

   (används vid cancer), repaglinid (vid diabetes),

   immunsuppressiva medel (everolimus, sirolimus),

   ambrisentan och specifika cancerläkemedel som

   kallas antracykliner (till exempel doxorubicin).


   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är

   osäker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal

   innan du tar Ciklosporin 2care4.

   3. HUR DU ANVÄNDER CIKLOSPORIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Ciklosporin 2care4 enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Dosen av detta läkemedel kommer att anpassas

   noga av läkaren så att den passar just dig. För hög

   läkemedelsdos kan påverka dina njurar. Blodprover

   och besök på sjukhuset kommer att ske regelbundet,

   särskilt efter en transplantation.

   Då får du möjlighet att tala med läkaren om behandlingen

   och eventuella problem.


   Hur mycket Ciklosporin 2care4 du ska ta

   Läkaren bestämmer vilken dos av Ciklosporin 2care4

   som passar dig. Det beror på din kroppsvikt och

   orsaken till att du tar läkemedlet.

   Läkaren kommer också att tala om hur ofta du ska ta

   läkemedlet.


   • För vuxna:

   Organ-, benmärgs- eller stamcellstransplantation

   – Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan

   2 mg och 15 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas upp

   på två tillfällen per dag.

   –Man använder ofta högre doser före och strax

   efter transplantationen. Lägre doser används så snart

   det transplanterade organet eller benmärgen har stabiliserats.

   – Din läkare anpassar dosen så att den blir den

   bästa för dig. För att kunna göra det måste

   läkaren kanske ta en del blodprover.

   Endogenuveit

   – Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan

   5 mg och 7 mg per kilo kroppsvikt. Denna

   delas upp på två tillfällen per dag.

   Nefrotiskt syndrom

   – Den totala dygnsdosen för vuxna är vanligen

   5 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas upp

   på två tillfällen per dag. Hos patienter med

   njurproblem ska den första dosen som tas varje

   dygn inte överstiga 2,5 mg per kilo kroppsvikt.

   Svår ledgångsreumatism

   – Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan

   3 mg per kilo kroppsvikt och 5 mg per kilo

   kroppsvikt. Denna delas upp på två tillfällen

   per dag.

   Psoriasis och atopisk dermatit

   – Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan

   2,5 mg per kilo kroppsvikt och 5 mg per kilo

   kroppsvikt. Denna delas upp på två tillfällen

   per dag.

   • För barn:

   Nefrotiskt syndrom

   – Den totala dygnsdosen för barn är vanligen

   6 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas upp

   på två tillfällen per dag. Hos patienter med

   njurproblem ska den första dosen som tas varje

   dygn inte överstiga 2,5 mg per kilo kroppsvikt.

   Följ läkarens anvisningar exakt och ändra aldrig

   dosen själv, även om du mår bra.

   Administrering

   Om din läkare byter ett ciklosporinpreparat som

   skall sväljas till ett annat

   När du har bytt från ett ciklosporinpreparat som

   skall sväljas till ett annat:

   • Din läkare kommer att följa dig extra noga under

   en kort tid.

   • Det kan hända att du får vissa biverkningar. Om

   det händer ska du omedelbart tala om det för

   läkare eller apotekspersonal. Din dos kan behöva

   ändras. Ändra aldrig dosen själv om inte läkaren

   har sagt åt dig att göra det.


   När du tar Ciklosporin 2care4

   Ta Ciklosporin 2care4 vid samma tider varje dag.

   Detta är mycket viktigt om du genomgått en

   transplantation.


   Hur du tar Ciklosporin 2care4

   Dina dygnsdoser ska alltid delas upp på två

   tillfällen.


   Ciklosporin 2care4 kapslar:

   Använd endast kapslar som ligger i obruten folie

   (Se avsnitt 5, Hur Ciklosporin 2care4 ska förvaras).

   Kapseln sväljs hel med ett glas vätska (ej grapefruktjuice).


   Hur länge du ska ta Ciklosporin 2care4

   Läkaren kommer att tala om hur länge du behöver

   ta Ciklosporin 2care4. Det beror på om du tar det

   efter en transplantation eller för att behandla en

   svår hudsjukdom, ledgångsreumatism eller

   nefrotiskt syndrom. Vid svåra hudutslag pågår

   behandlingen oftast i omkring 8 veckor.


   Fortsätt att ta Ciklosporin 2care4 så länge som

   läkaren säger åt dig att göra det.


   Om du använder mera Ciklosporin 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om

   t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Om du glömt att ta Ciklosporin 2care4:

   • Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så

   snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags

   för nästa dos ska du dock hoppa över den glömda

   dosen. Fortsätt sedan som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd

   dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Ciklosporin 2care4 avslutas:

   Sluta inte att ta Ciklosporin 2care4 om inte läkaren

   säger åt dig att göra det.

   Fortsätt ta Ciklosporin 2care4 även om du mår bra.

   Om du avbryter behandlingen med Ciklosporin

   2care4 kan det öka risken för att det

   transplanterade organet stöts bort.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Ciklosporin 2care4 orsaka

   biverkningar men alla användare behöver inte få

   dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga

   Tala omedelbart om för läkaren om du får någon

   av följande allvarliga biverkningar:

   • Liksom andra läkemedel som verkar på immunsystemet

   kan ciklosporin påverka kroppens förmåga att bekämpa

   infektioner och kan även orsaka tumörer eller andra

   cancerformer, särskilt i huden. Tecken på infektion kan

   vara feber eller halsont.

   • Synförändringar, koordinationssvårigheter,

   klumpighet, minnesförlust, svårighet att tala

   eller förstå vad andra säger samt muskelsvaghet.

   Detta kan vara tecken på en infektion i hjärnan,

   så kallad progressiv multifokal leukoencefalopati.

   • Påverkan på hjärnan med tecken som krampanfall,

   förvirring, desorientering, mindre kontaktbarhet,

   personlighetsförändringar, upprördhet,

   sömnlöshet, synförändringar, blindhet, koma,

   förlamning i hela eller delar av kroppen, nackstelhet,

   försämrad koordinationsförmåga med

   eller utan ovanligt tal eller ovanliga ögonrörelser.

   • Svullnad i ögats bakre delar. Detta kan leda till

   dimsyn. Det kan också påverka synen på grund

   av högre tryck i huvudet (benign intrakraniell

   hypertension).

   • Leverproblem och leverskador med eller utan

   gulfärgning av hud och ögon, illamående,

   aptitförlust och mörk urin.

   • Njurproblem, som kan leda till att betydligt

   mindre mängd urin produceras i kroppen.

   • Lågt antal röda blodkroppar eller blodplättar.

   Tecken på detta är blek hud, trötthet, andfåddhet,

   mörk urin (ett tecken på att de röda blodkropparna

   bryts ner), blåmärken eller blödningar utan

   uppenbar orsak, förvirring, desorientering, man

   känner sig mindre alert och har problem med

   njurarna.


   Andra biverkningar kan vara:


   Mycket vanliga biverkningar: Dessa biverkningar

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer.

   • Njurproblem.

   • Högt blodtryck.

   • Huvudvärk.

   • Okontrollerbara skakningar i kroppen.

   • Onormalt stark tillväxt av kropps- och

   ansiktsbehåring.

   • Höga nivåer av blodfetter.

   Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt

   ska du tala om det för din läkare.


   Vanliga biverkningar: Dessa biverkningar kan

   förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 personer.

   • Krampanfall.

   • Leverproblem.

   • Hög sockernivå i blodet.

   • Trötthet.

   • Aptitförlust.

   • Illamående, kräkningar, buksmärtor,

   förstoppning, diarré.

   • Onormal hårtillväxt.

   • Akne, blodvallningar.

   • Feber.

   • Lågt antal vita blodkroppar.

   • Domningar eller stickningar.

   • Muskelsmärta, muskelryckningar.

   • Magsår.

   • Överväxt av tandköttet på tänderna.

   • Höga nivåer av urinsyra eller kalium i blodet,

   låg magnesiumnivå i blodet.

   Om någon av dessa biverkningar påverkar dig

   svårt ska du tala om det för din läkare.


   Mindre vanliga biverkningar: Dessa biverkningar

   kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 1 000

   personer.

   • Symtom på hjärnsjukdomar inklusive plötsliga

   kramper, mental förvirring, sömnlöshet, desorientering,

   synrubbningar, medvetslöshet, känsla av svaghet i armar

   och ben, försämrat rörelsemönster.

   • Utslag.

   • Allmän svullnad.

   • Viktökning.

   • Lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar

   som kan öka risken för blödning.

   Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt

   ska du tala om det för din läkare.


   Sällsynta biverkningar: Dessa biverkningar kan

   förekomma hos mellan 1 och 10 av 10 000 personer.

   • Nervproblem med domningar eller stickningar i

   fingrar och tår.

   • Inflammation i bukspottkörteln med svåra

   smärtor i bukens övre del.

   • Svaghet i musklerna, förlust av muskelstyrka,

   muskelsmärtor i ben eller händer eller i hela

   kroppen.

   • Nedbrytning av röda blodkroppar som omfattar

   problem med njurarna med symtom som

   svullnad av ansikte, mage, händer och/eller

   fötter, minskad urinering, svårighet att andas,

   bröstsmärta, anfall, medvetslöshet.

   • Förändrad menstruationscykel, förstoring av

   bröstkörtlarna hos män.

   Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt

   ska du tala om det för din läkare.


   Mycket sällsynta biverkningar: Dessa biverkningar

   kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 000

   personer.

   • Svullnad i ögats bakre delar som kan ha

   samband med ett ökat tryck i huvudet samt med

   synrubbningar.

   Om denna biverkning påverkar dig svårt ska du tala

   om det för din läkare.


   Biverkningar utan känd frekvens: Frekvens kan

   inte beräknas från tillgängliga data.

   • Allvarliga leverproblem både med och utan

   gulfärgning av ögon och hud, illamående,

   aptitförlust, mörkfärgad urin, svullnad av ansikte,

   fötter, händer och/eller hela kroppen.

   • Blödningar under huden eller lila fläckar på

   huden, plötslig blödning utan uppenbar orsak.

   • Migrän eller svår huvudvärk, ofta med illamående,

   kräkningar och ljuskänslighet.

   Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt

   ska du tala om det för din läkare.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Inga ytterligare biverkningar förväntas hos barn

   och ungdomar jämfört med hos vuxna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal

   eller sjuksköterska. Detta gäller även

   biverkningar som inte nämns i denna information.

   Du kan också rapportera biverkningar direkt till


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

   att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   5. FÖRVARING AV CIKLOSPORIN 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatumet som anges på

   kartongen och på blisterkartan efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Kapslar:

   Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Om den skyddande förpackningen öppnas i förväg,

   kan effekten av det verksamma ämnet ciklosporin

   försvagas genom att etanolen avdunstar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   gör med mediciner som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-08-26

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ciklosporin 2care4

  Kapsel, mjuk 25 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 181018
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  419,57 kr

  Jämförspris: 8,39 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?