Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   3,7 MBq/ml injektionsvätska, lösning
   Krom (Cr-51) edetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare som är ansvarig för undersökningen.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare
   3. Hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare är och vad det används för

   Detta är ett radioaktivt läkemedel endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används enbart för att identifiera sjukdom.

   Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare innehåller det verksamma ämnet krom edetat. Det ges före en bildtagning och gör att en speciell kamera kan se inne i en del av din kropp. Bilderna kan vara till hjälp för din läkare för att se hur väl dina njurar fungerar.

   Användingen av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare innebär att du utsätts för små mängder radioaktiv strålning. Din läkare har bedömt att den kliniska nyttan du får genom att använda det radioaktiva läkemedlet överstiger riskerna med strålningen.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   Du ska inte ges Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   Om du är allergisk (överkänslig) mot krom edetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare får inte ges till för tidigt födda barn och spädbarn på grund av innehållet av bensylalkohol. Se ”Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare innehåller bensylalkohol och natrium”.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare som ansvarar för undersökningen innan du får Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare:

   • Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

   • Om du ammar.

   Innan användning av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   Drick rikligt med vatten före undersökningen för att kunna urinera så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen.

   Barn och ungdomar

   Tala med ansvarig läkare om du är under 18 år.

   Andra läkemedel och Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, då dessa kan påverka tolkningen av bilderna.

   Hittills har inga läkemedel rapporterats påverka hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare fungerar. Ändå är det bäst att tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,rådfråga din läkare innan du ges detta läkemedel.

   Om du är gravid

   Du måste informera läkaren innan du ges detta läkemedel om du är gravid eller, har missat en menstruation. Om du är osäker är det viktigt att du rådfrågar läkaren som övervakar undersökningen. Om du är gravid kommer läkaren endast att ge detta läkemedel om nyttan avsevärt förväntas överstiga riskerna.

   Om du ammar

   Tala om för läkaren om du ammar eftersom läkaren kan skjuta upp undersökningen till amning har avslutats eller be dig att upphöra med amning under en kort tid tills radioaktiviteten har lämnat kroppen (4 timmar efter injektionen). I detta fall ska mjölk som pumpas ut under den här tiden kastas. Rådfråga läkaren när du kan återuppta amningen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fråga din läkare om du kan köra bil eller använda maskiner efter att du har fått Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare innehåller bensylalkohol och natrium.

   Benzylalkohol kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (0,23 mg) per dos, d.v.s är näst intill natriumfritt.


   3. Hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare används

   Det finns strikta bestämmelser om hur radioaktiva läkemedel ska användas, hanteras och kasseras. Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare kommer endast att användas på särskilda kontrollerade platser.

   Detta läkemedel kommer endast att hanteras och ges till dig av personer som är utbildade och kvalificerade att använda det på ett säkert sätt. Dessa personer ser till att läkemedlet används på ett riskfritt sätt och håller dig underrättad om vad som sker.

   Läkaren som övervakar undersökningen bestämmer vilken dos av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare som ska användas i ditt fall. Det kommer att vara den minsta mängd som krävs för att få önskad information. Den mängd som vanligtvis rekommenderas till vuxna eller äldre är mellan 1,1-6,0 MBq (megabecquerel, en enhet som används för att uttrycka radioaktivitet).

   Användning för barn och ungdomar

   Hos barn, kommer den mängd som ska ges vara anpassad till barnets vikt.

   Hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare ges och utförande av undersökningen

   Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare ges som en injektion intravenöst (in i en ven) eller en injektion följt av en typ av dropp som kallas långsam infusion. Vanligtvis är det tillräckligt med en injektion för att kunna genomföra de tester som läkaren behöver göra. Efter injektionen kommer du att erbjudas något att dricka och du uppmanas att urinera omedelbart innan undersökningen.

   Under undersökningen

   Läkaren kommer att tala om för dig hur lång tid undersökningen förväntas ta.

   Efter att du fått Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare ska du:

   • urinera ofta för att läkemedlet ska lämna kroppen.

   Läkaren kommer att informera dig om du behöver vidta några särskilda åtgärder efter att du har fått detta läkemedel. Kontakta läkaren om du har några frågor.

   Prover som kan tas efter Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare givits

   • Blodprover kan tas, eventuellt upp till 24 timmar efter injektionen.

   • Även urinprov kan samlas in.

   Om du använt för stor mängd av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

   Det är osannolikt att du skulle få en överdos eftersom du endast får en engångsdos av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare som är noga kontrollerad av läkaren som övervakar undersökningen. Om du ändå skulle få för stor dos kommer du att få lämplig behandling.

   Du kan också ringa Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren som övervakar undersökningen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder av joniserande strålning som är kopplad till den lägsta risken för cancer och genetiska mutationer.

   Allergiska reaktioner (har rapporterats)

   Berätta genast för din läkare eller sjuksköterska om du upplever en allergisk reaktion. Symtomen kan vara följande:

   • Hudutslag, klåda eller värmekänsla

   • Svullnad i ansikte

   • Andningssvårigheter

   Om någon av ovannämnda biverkningar inträffar efter du lämnat kliniken vänd dig direkt till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare ska förvaras

   Du behöver inte förvara detta läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att läkemedlet förvaras i lämpliga lokaler. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enligt med nationella föreskrifter om radioaktiva material.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

   • Använd inte Krom EDTA Injektion om förpackningen är skadad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är krom edetat. Varje milliliter injektionsvätska innehåller 3,7 MBq krom edetat som en vattenlösning.

   • Övriga innehållsämnen är dinatrium edetat, bensylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare tillhandahålls i en 10 ml klar glasflaska som innehåller en klar, violett lösning för injektion.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GE Healthcare Limited

   Amersham Place

   Little Chalfont

   Buckinghamshire HP7 9NA

   Storbritannien

   Tillverkare

   GE Healthcare Limited

   The Grove Centre

   White Lion Road

   Buckinghamshire HP7 9LL

   Storbritannien

   Lokal företrädare

   GE Healthcare AB

   Box 90

   182 11 Danderyd

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

  Injektionsvätska, lösning 3,7 MBq/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 066772
  • Tillverkare: GE Healthcare AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?