Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Chloromycetin

   1 % ögonsalva
   Kloramfenikol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Chloromycetin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Chloromycetin
   3. Hur du använder Chloromycetin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Chloromycetin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Chloromycetin är och vad det används för

   Chloromycetin är ett antibiotikum som används vid olika typer av ögoninfektioner som orsakats av bakterier. Chloromycetin innehåller det verksamma ämnet kloramfenikol, som verkar på många olika bakterier genom att hindra dem från att växa och föröka sig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Chloromycetin

   Använd inte Chloromycetin

   • om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Chloromycetin.

   Om du har eller har haft en påverkan på blodbilden, Chloromycetin ska då endast användas om andra läkemedel inte förväntas ge en effektiv behandling.

   Chloromycetin ögonsalva kan, liksom övriga ögonsalvor, fördröja läkningsprocessen av sår på hornhinnan.

   Om du upplever att du inte blir bättre av behandlingen med Chloromycetin ögonsalva kontakta din läkare,. Behandling med Chloromycetin ögonsalva kan orsaka tillväxt av organismer, inklusive bakterier och svamp mot vilka Chloromycetin inte har effekt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning av Chloromycetin ögonsalva under graviditet och amning har inte studerats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Chloromycetin ögonsalva förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Chloromycetin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

   En vanlig dos för vuxna är: En liten mängd salva appliceras i ögat var tredje timme.

   För att förhindra återfall, bör behandlingen fortsättas i minst två dygn efter att besvären har upphört, dock ska behandlingslängden inte överstiga 7 dagar.

   Applicera en liten mängd salva innanför det nedre ögonlocket. Man bör undvika att tubens spets kommer i kontakt med ögat. Kall salva kan upplevas obehaglig på ögat. Undvik därför att förvara salvan kallt.

   Det händer att det första som trycks ut av salvan när man öppnar tuben första gången är i flytande form. Kasta bort detta och tryck tills det kommer salva i fast form, som appliceras i ögat.

   Du kan få en förstärkt lokal effekt och en minskad spridning av läkemedel till resten av kroppen genom att blockera tår- och näskanalen eller genom att blunda i 2 minuter efter applicering.

   Om du använt för stor mängd av Chloromycetin

   Om du oavsiktligt fått Chloromycetin ögonsalva i ögat och irritation, smärta, svullnad, ökad tårproduktion eller ljuskänslighet uppstår ska du spola det utsatta ögat/ögonen med rumstempererat vatten under minst 15 minuter. Om symtomen kvarstår efter 15 minuters spolning kontakta läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Allvarlig förändring av blodbilden (agranulocytos) är en sällsynt biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Ögonsvullnad, ögonrodnad.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Allergiska reaktioner, överkänslighet, förnyad infektion, brännande känsla.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Känselrubbningar, synnervsinflammation.

   Även följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Blodpåverkan, svår allergisk reaktion, reaktion mot hjälpämnen, svullnad, nässelutslag, blåsformade utslag, utslag i form av fläckar/blemmor, klåda, feber.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Chloromycetin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Öppnad förpackning skall användas inom en månad.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kloramfenikol, 10 mg/g (1%) ögonsalva.

   • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och flytande paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Chloromycetin ögonsalva är förpackad i en tub innehållande 4 g salva.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08 - 550 520 00

   E-mail: eumedinfo @pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014–03–27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Chloromycetin®

  Ögonsalva 1 % 4 gram Tub

  • Varunummer: 191916
  • Tillverkare: Pfizer AB

  69,91 kr

  Jämförpris: 17,48 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?