Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Chloraprep 

   20 mg/ml + 0,70 ml/ml kutan lösning
   Klorhexidinglukonat + Isopropylalkohol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CHLORAPREP  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CHLORAPREP 
   3. HUR DU ANVÄNDER CHLORAPREP 
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CHLORAPREP  SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CHLORAPREP  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Chloraprep är en hudlösning med klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml i en plastapplikator med en svampspets i ena änden. Applikatorn innehåller en snabbverkande antiseptisk lösning, som används för att desinficera huden och undvika infektioner före medicinska ingrepp, som injektioner, insättning av katetrar och större eller mindre kirurgiska ingrepp.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CHLORAPREP 

   Använd inte Chloraprep 

   - om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidinglukonat eller isopropylalkohol. (Se avsnitt 6 ”Övriga upplysningar” för en fullständig innehållsförteckning).

   Var särskilt försiktig med Chloraprep 

   Använd inte Chloraprep:

   - om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i Chloraprep. (Se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Chloraprep ska endast användas för utvärtes bruk. 

   Chloraprep ska inte användas:

   • nära ögon eller ömtåliga slemhinnor, eftersom det kan orsaka irritation. Om det kommer i ögonen eller slemhinnor i kroppsöppningar, måste det snabbt sköljas med rikligt med vatten.

   • i öppna sår i huden.

   • i de delar av örat som är inuti kroppen (mellanörat).

   • i direkt kontakt med nervvävnad (till exempel hjärn- eller ryggmärgsvävnad).

   Används med försiktighet på nyfödda barn, särskilt de som är födda för tidigt. Chloraprep kan orsaka kemiska brännskador på huden.

   Chloraprep kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till blodtrycksfall och även medvetslöshet. Tidiga symptom på en allvarlig allergisk reaktion kan vara hudutslag eller astma. Om du marker några sådana symtom ska du sluta använda Chloraprep och kontakta läkare så snart som möjligt (se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

   Applicera Chloraprep försiktigt på huden. Om lösningen har applicerats alltför rikligt på mycket ömtålig eller känslig hud, eller vid upprepad användning, kan det bildas utslag, inflammation, klåda, torr och/eller flagnande hud och smärta. Så fort tecken på någon av dessa reaktioner visar sig, måste appliceringen av Chloraprep stoppas.

   Undvik långvarig hudkontakt.

   Blöta material, som operationslakan eller skyddsrockar bör tas bort före användning. Lösningen får inte samlas i en pöl.

   Lösningen är brandfarlig. Använd inga tändkällor förrän den har torkat. 

   Användning av andra läkemedel

   Berätta för läkare eller sjuksköterska om du nyligen blivit vaccinerad eller gjort ett allergitest på hud (lapptest).

   Graviditet och amning

   Det finns inga studier av Chloraprep på gravida eller ammande kvinnor.

   Graviditet

   Inga effekter förväntas under graviditet, eftersom systemisk exponering för klorhexidinglukonat är försumbar. Chloraprep kan användas under graviditet.

   Amning

   Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn, eftersom den systemiska exponeringen av den ammande kvinnan för klorhexidinglukonat är försumbar. Chloraprep kan användas under amning.

   Fertilitet

   Effekterna av klorhexidinglukonat på human reproduktion har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Chloraprep påverkar inte din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER CHLORAPREP 

   Den antiseptiska lösningen i Chloraprep-systemet förvaras inuti applikatorn av plast. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att välja storlek på applikatorn beroende på behandlingsområde och den yta som ska täckas. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att föra svampen försiktigt över huden, för att täcka det område som ska prepareras. Beroende på behandlingen, kan mer än en applikator behöva användas.

   Chloraprep används endast på huden och varje applikator används endast en gång.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Chloraprep orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I mycket sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare), har allergiska reaktioner eller irriterad hud rapporterats av ingredienserna i Chloraprep (klorhexidinglukonat och isopropylalkohol). 

   Om du upplever någon av följande reaktioner ska du sluta använda Chloraprep och omedelbart söka vård: svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen; rött hudutslag och klåda; väsande andning eller andningssvårigheter; matthet eller yrsel; en konstig metallisk smak i munnen eller kollaps. Du kan ha en allergisk reaktion.

   Om du får utslag, klåda eller röd, torr eller inflammerad hud där du har använt produkten som hudrengöring ska du sluta använda den och tala med läkare eller apotekspersonal.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjuksköterska. 

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. HUR CHLORAPREP  SKA FÖRVARAS

   Brandfarligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackning; applikatorn är steril så länge förseglingen är hel. 

   Utsätt inte behållaren eller dess innehåll för öppna lågor under användning eller förvaring. Använd inte Chloraprep efter utgångsdatum som står på etiketten eller förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml. Övriga ingredienser är renat vatten. 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sepp 0,67 ml-applikatorn består av en latexfri skumplastspets fäst mot en plastbehållare som innehåller en glasampull med den antiseptiska lösningen.

   Frepp 1,5 ml-applikatorn består av en latexfri rektangulär svamp av skumplast fäst mot en plastbehållare som innehåller en glasampull med den antiseptiska lösningen.

   1,5 ml-, 3 ml- och 10,5 ml-applikatorerna består av en latexfri rund svamp av skumplast fäst mot en plastbehållare som innehåller en glasampull med den antiseptiska lösningen. 26 ml-applikatorn består av en latexfri fyrkantig svamp av skumplast fäst mot en plastbehållare som innehåller två glasampuller med den antiseptiska lösningen. De sterila applikatorerna är individuellt förpackade i genomskinlig film.

   Förpackningsstorlek:

   0,67 ml Sepp: 200 applikatorer

   1,5 ml Frepp: 20 applikatorer

   1,5 ml: 25 applikatorer

   3 ml:  25 applikatorer

   10,5 ml:  1 applikator eller 25 applikatorer

   26 ml: 1 applikator 

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   CareFusion U.K. 244 Ltd.

   The Crescent, Jays Close,

   Basingstoke, Hampshire RG22 4BS

   Storbritannien

   Information lämnas av:

   CareFusion Sweden AB

   Box 452

   191 24 Sollentuna

   Sverige

   Telefon: (+46) 0200-895-463


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-11

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner för användning av Chloraprep:

   För användning på hud. Endast för utvärtes bruk.

   • Ta ut applikatorn ur emballaget och håll den med svampen riktad nedåt.

   • Kläm på applikatorn endast en gång: 

    • 0,67 ml (Sepp): kläm på behållaren

    • 26 ml: kläm spaken på handtaget

    • övriga storlekar: kläm på vingarna

   • Kläm inte ihop vingarna upprepade gånger eller pumpa med vingarna för att försöka påskynda nedblötningen av skumplasten.

   • Tryck svampen lätt mot patientens hud för att applicera den antiseptiska lösningen. När lösningen ses på huden, rengör området i 30 sekunder med hjälp av en varlig fram- och tillbakagående rörelse.

   • 26 ml-applikatorn innehåller två bomullspinnar. Rengör en intakt navel med medföljande bomullspinnar i förekommande fall. (Fukta bomullspinnarna genom att trycka dem mot den lösningsindränkta applikatorn.)

   • Låt det behandlade området lufttorka fullständigt. 

   Chloraprep kan lämnas kvar på huden under efterbehandlingen.

   Maximala behandlingsytor:

   • Sepp (0,67 ml) 5 cm x 8 cm

   • Frepp (1,5 ml) 10 cm x 13 cm

   • 1,5 ml 10 cm x 13 cm

   • 3 ml 15 cm x 15 cm

   • 10,5 ml 25 cm x 30 cm

   • 26 ml 50 cm x 50 cm

   Försiktighetsåtgärder:

   • Chloraprep måste torka helt innan det medicinska ingreppet påbörjas. Ingen diatermi förrän huden är helt torr. Använd så liten mängd som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under patienten och inte heller droppa på lakan eller annat material som är i direktkontakt med patienten.

   • Används med försiktighet på nyfödda barn, särskilt på dem som är födda före graviditetsvecka 32, och under deras två första levnadsveckor. Chloraprep kan orsaka kemiska brännskador på huden.

   • Får inte användas nära ögon eller slemhinnor eftersom det kan orsaka irritationer. Om det kommer i ögonen eller på slemhinnor måste det tvättas bort omedelbart med rikligt med vatten.

   • Får inte användas på öppna hudsår eller skadad hud.

   • Chloraprep får inte komma i kontakt med nervvävnad eller mellanörat.

   • Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska ämnen.

   • Alkohol får inte komma i kontakt med vissa vacciner eller allergiterster på hud (lapptest). Vid tveksamhet, se vaccintillverkarens dokumentation.

   • Applicera inte lösningen alltför rikligt på mycket ömtålig eller känslig hud. Efter upprepad användning kan lokal hudreaktioner uppstå, som hudrodnad eller inflammation, klåda, torr och/eller flagnande hud och smärta på administereringsstället. Så fort tecken på lokal hudreaktion visar sig, måste appliceringen av Chloraprep stoppas.

   Särskilda anvisningar för destruktion

   Lösningen är brandfarlig. Den får inte användas vid rökning, nära öppen eld eller en het värmekälla. Utsätt inte behållaren eller innehållet för öppen eld under användning, förvaring eller sophantering. Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar. 

   Se produktresumén för Chloraprep för mer detaljerad information.

   Förvaring

   Chloraprep är endast avsett för engångsanvändning och är sterilt tills förpackningen öppnas. Använd inte Chloraprep efter utgångsdatum som står på etiketten eller förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras i originalförpackningen.

   Aktiva substanser

   De aktiva substanerna i Chloraprep är 20 mg/ml klorhexidinglukonat och 0,70 ml/ml isopropylalkohol.

   Den inaktiva ingrediensen i Chloraprep är renat vatten. 

   Innehavare av godkännande för försäljning 

   CareFusion U.K. 244 Ltd.

   The Crescent, Jays Close,

   Basingstoke, Hampshire RG22 4BS

   Storbritannien

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Chloraprep

  Kutan lösning 20 mg/ml + 0,70 ml/ml 25 x 3 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 396632
  • Tillverkare: Becton Dickinson France

  327,50 kr

  Jämförpris: 4,37 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?