Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   CHLORAPREP FÄRGAD

   20 mg/ml + 0,70 ml/ml Kutan lösning
   klorhexidinglukonat + isopropylalkohol

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjuksköterska.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CHLORAPREP FÄRGAD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CHLORAPREP FÄRGAD
   3. HUR DU ANVÄNDER CHLORAPREP FÄRGAD
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CHLORAPREP FÄRGAD SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CHLORAPREP FÄRGAD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Chloraprep färgad är en hudlösning med klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml i en plastapplikator med en svampspets i ena änden. Applikatorn innehåller en snabbverkande antiseptisk lösning, som används för att desinficera huden och undvika infektioner före medicinska ingrepp, som injektioner, insättning av kateter och större eller mindre kirurgiska ingrepp. Chloraprep färgad innehåller färg för att färga huden, vilket inte har någon betydelse för den antiseptiska effekten.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CHLORAPREP FÄRGAD

   Använd inte CHLORAPREP FÄRGAD

   - om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidinglukonat, isopropylalkohol, eller Sunset Yellow (E110) (se avsnitt 6 ‘Övriga upplysningar’ för en fullständig innehållsförteckning).

   Var särskilt försiktig med CHLORAPREP FÄRGAD

   ChloraPrep färgad skall endast användas för utvärtes bruk.

   ChloraPrep färgad ska inte användas:

   - på barn under 2 månader.

   - nära ögon eller ömtåliga slemhinnor eftersom det kan orsaka irritation. Om det

   kommer i ögonen eller slemhinnor i kroppsöppningar, måste det snabbt sköljas med rikligt med vatten.

   - i öppna sår i huden.

   - i de delar av örat som är inuti kroppen (mellanörat).

   - i direkt kontakt med nervvävnad (till exempel hjärn- eller ryggmärgsvävnad).

   Applicera Chloraprep färgad försiktigt på huden. Om lösningen har applicerats alltför rikligt på mycket ömtålig eller känslig hud eller vid upprepad användning kan det bildas utslag, inflammation, klåda, torr och/eller flagnande hud och smärta. Så fort tecken på någon av dessa reaktioner visar sig, måste appliceringen av Chloraprep färgad stoppas.

   Undvik långvarig hudkontakt. Blöta material, som operationslakan eller skyddsrockar bör tas bort före användning. Lösningen får inte samlas i en pöl.

   Lösningen är brandfarlig. Använd inga tändkällor förrän den har torkat.

   Användning av andra läkemedel

   Berätta för läkare eller sjuksköterska om du nyligen blivit vaccinerad eller gjort ett allergitest på hud (lapptest).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, kan Chloraprep färgad ändå användas. Diskutera detta med läkare eller sjuksköterska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Chloraprep färgad påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER CHLORAPREP FÄRGAD

   Den antiseptiska lösningen i Chloraprep färgad-systemet förvaras inuti applikatorn av plast. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att välja storlek på applikatorn beroende på behandlingsområde och den yta som ska täckas.

   Läkaren eller sjuksköterskan kommer att föra svampen försiktigt över huden, för att täcka det område som ska prepareras. Beroende på behandling, kan mer än en applikator behöva användas.

   Chloraprep färgad används endast på huden och varje applikator används endast en gång.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Chloraprep färgad orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I mycket sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare), har allergiska reaktioner eller irriterad hud rapporterats på ingredienserna i Chloraprep färgad (klorhexidinglukonat, isopropylalkohol och färgämnet Sunset Yellow E110).

   Utslag, inflammation, klåda, torr och/eller flagnande hud och smärta kan inträffa. Så fort tecken på någon av dessa reaktioner visar sig, måste appliceringen av Chloraprep färgad stoppas.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar, som inte nämns i denna information kontakta läkare eller sjuksköterska.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webplats: www.lakemedelsverket.se


   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. HUR CHLORAPREP FÄRGAD SKA FÖRVARAS

   Brandfarligt.

   Förvaras vid högst 25º C.

   Förvaras i originalförpackningen. Applikatorn är steril så länge förseglingen är hel.

   Utsätt inte behållaren eller dess innehåll för öppna lågor under användning eller förvaring. Får inte användas efter utgånget datum.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml. Övriga ingredienser är renat vatten och Sunset Yellow (E110).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Chloraprep färgad är en steril alkoholhaltig antiseptisk lösning som innehåller klorhexidinglukonat och isopropylalkohol i en applikator. Applikatorn består av en latexfri svamp fäst mot ett plasthandtag/behållare, som innehåller en latexfri färgad kompress och en glasampull med den antiseptiska lösningen. Alla 3 ml och 10,5 ml applikatorer har en enda glasampull inuti plastbehållaren. 26 ml applikatorn innehåller två 13 ml glasampuller. De sterila applikatorerna är individuellt förpackade i etylvinylacetatfilm.

   Förpackningsstorlek:

   3 ml: 25 applikatorer

   10,5 ml: 1 applikator eller 25 applikatorer

   26 ml: 1 applikator

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   CareFusion U.K. 244 Ltd

   The Crescent, Jays Close

   Basingstoke, Hampshire RG22 4BS

   Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-05-30

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner för användning av Chloraprep färgad:

   För användning på hud. Endast för utvärtes bruk.

   - Ta ut applikatorn ur emballaget och håll den med med svampen nedåt.

   - Kläm på applikatorn:

   -26 ml: kläm spaken på handtaget

   -Övriga storlekar: kläm på vingarna

   - Tryck svampen lätt mot patientens hud för att applicera den antiseptiska lösningen. För svampen framåt och bakåt i 30 sekunder.

   - 26 ml applikatorn innehåller två bomullspinnar. Rengör naveln med medföljande bomullspinnar i förekommande fall. (Fukta bomullspinnarna genom att trycka dem mot den lösningsindränkta applikatorn.)

   - Låt det behandlade området självtorka.


   Chloraprep färgad kan lämnas kvar på huden under efterbehandlingen.


   Maximala behandlingsytor:

   - 3 ml 15 x 15 cm

   -10,5 ml 25 x 30 cm

   - 26 ml 50 x 50 cm


   Försiktighetsåtgärder:

   -Ska inte användas på småbarn under 2 månader. Chloraprep färgad kan ibland irritera och passera genom huden på småbarn.

   - Får inte användas nära ögon eller slemhinnor, eftersom det kan orsaka irritationer. Om det kommer i ögonen eller på slemhinnor måste det tvättas bort omedelbart med rikligt med vatten.

   - Får inte användas på öppna hudsår eller skadad hud.

   - Chloraprep färgad får inte komma i kontakt med nervvävnad eller mellanörat.

   - Chloraprep färgad måste torka helt innan det medicinska ingreppet påbörjas. Ingen diatermi förrän lösningen har torkat. Ta bort allt blött material, handdukar, operationslakan eller skyddsrockar innan behandlingen fortsätter. Lösningen får inte samlas i en pöl.

   - Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska ämnen.

   - Alkohol får inte komma i kontakt med vissa vacciner eller allergitester på hud (lapptest). Vid tveksamhet, se vaccintillverkarens dokumentation.

   - Applicera inte lösningen alltför rikligt på mycket ömtålig eller känslig hud. Efter upprepad användning kan lokala hudreaktioner uppstå, som hudrodnad eller inflammation, klåda, torr och/eller flagnande hud och smärta på administreringsstället. Så fort tecken på lokal hudreaktion visar sig, måste appliceringen av Chloraprep färgad stoppas.


   Särskilda anvisningar för destruktion

   Lösningen är brandfarlig. Den får inte användas vid rökning, nära öppen eld eller en het värmekälla.

   Utsätt inte behållaren eller innehållet för öppen eld under användning, förvaring eller sophantering.

   Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

   Se produktresumén för Chloraprep färgad för mer detaljerad information.


   Förvaring

   Chloraprep färgad är endast avsett för engångsanvändning och är sterilt tills förpackningen öppnas. Använd inte Chloraprep färgad efter utgångsdatum som står på etiketten eller förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25° C. Undvik frysning. Förvaras i originalförpackningen.


   Aktiva substanser

   De aktiva substanerna i Chloraprep färgad är 20 mg/ml klorhexidinglukonat och 0,70 ml/ml isopropylalkohol. De inaktiva ingredienserna i Chloraprep färgad är renat vatten och Sunset Yellow (E110).


   Innehavare av godkännande för försäljning

   CareFusion U.K. 244 Ltd

   The Crescent, Jays Close

   Basingstoke, Hampshire RG22 4BS

   Storbritannien

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Chloraprep® färgad

  Kutan lösning 20 mg/ml + 0,70 ml/ml 26 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 086323
  • Tillverkare: CareFusion U.K. 244 Limited

  98,50 kr

  Jämförspris: 3,79 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?