Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetrotide

   0,25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   cetrorelixacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetrotide är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetrotide
   3. Hur du använder Cetrotide
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetrotide ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetrotide är och vad det används för

   Vad Cetrotide är

   Cetrotide innehåller ett läkemedel som kallas cetrorelixacetat. Detta läkemedel hindrar kroppen från att utsöndra ett ägg från äggstockarna (ägglossning) under menstruationscykeln. Cetrotide tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-gonadotropinfrisättande hormoner.

   Vad Cetrotide används för

   Cetrotide är ett av de läkemedel som används vid assisterad reproduktionsteknik för att hjälpa dig att bli gravid. Det hindrar äggen från att lösgöras direkt. Detta är till för att om äggen lösgörs för tidigt (för tidig ägglossning) kan läkaren eventuellt inte ta ut dem.

   Hur Cetrotide fungerar

   Cetrotide blockerar ett naturligt hormon i kroppen som kallas LHRH (luteiniserande hormon-frisättande hormon).

   • LHRH styr ett annat hormon som kallas LH (luteiniserande hormon).

   • LH stimulerar ägglossningen under menstruationscykeln.

   Detta innebär att Cetrotide stoppar händelsekedjan som leder till att ett ägg lösgörs från dina äggstockar. När dina ägg är redo att tas ut kommer du att få ett annat läkemedel som lösgör äggen (ovulationsinduktion).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetrotide

   Använd inte Cetrotide

   • om du är allergisk mot cetrorelixacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot läkemedel som liknar Cetrotide (några andra peptidhormoner)

   • om du är gravid eller ammar

   • om du har en allvarlig njursjukdom.

   Använd inte Cetrotide om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker ska du tala med läkare innan du använder detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Allergier

   Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en pågående allergisk reaktion eller tidigare har haft allergiska reaktioner.

   Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

   Cetrotide används tillsammans med andra läkemedel som stimulerar äggstockarna att utveckla fler ägg som kan lösgöras. Medan eller efter du får dessa läkemedel kan du utveckla ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta sker när folliklarna utvecklas för mycket och blir stora cystor. Eventuella tecken på detta som du ska vara uppmärksam på och vad du ska göra om detta inträffar, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Användning av Cetrotide under fler än en cykel

   Erfarenheten av användning av Cetrotide under fler än en cykel är begränsad. Din läkare kommer att noggrant gå igenom fördelarna och riskerna för dig om du behöver ta Cetrotide under fler än en cykel.

   Leversjukdom

   Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en leversjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med leversjukdom.

   Njursjukdom

   Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en njursjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med njursjukdom.

   Barn och ungdomar

   Cetrotide är inte avsett att användas av barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Cetrotide

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Använd inte Cetrotide om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cetrotide förväntas inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Cetrotide

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Hur du använder detta läkemedel

   Detta läkemedel är endast avsett att injiceras strax under huden på magen (subkutant). Välj olika delar av magen varje dag för att minska hudirritation.

   • Din läkare måste övervaka din första injektion. Din läkare eller sjuksköterska visar dig hur du ska bereda och injicera läkemedlet.

   • Du kan själv ta de följande injektionerna om din läkare har informerat dig om de symtom som kan tyda på en allergisk reaktion och om dess möjliga allvarliga eller livshotande konsekvenser som kräver omedelbar behandling (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Läs noggrant och följ anvisningarna ”Hur Cetrotide ska blandas och injiceras” i slutet av denna information.

   • Du börjar med att använda ett annat läkemedel dag 1 i din behandlingscykel. Du börjar sedan använda Cetrotide några dagar senare. (Se nästa avsnitt ”Hur mycket du ska använda”.)

   Hur mycket du ska använda

   Injicera innehållet i 1 injektionsflaska (0,25 mg Cetrotide) en gång om dagen. Det är bäst att använda läkemedlet vid samma tid varje dag med 24 timmar mellan varje dos.

   Du kan välja mellan att injicera varje morgon eller varje kväll.

   • Om du injicerar varje morgon: Börja dina injektioner dag 5 eller dag 6 av behandlingscykeln. Din läkare informerar dig om exakt datum och tid. Du ska använda detta läkemedel till och med den morgon som dina ägg tas ut (ovulationsinduktion).

   ELLER

   • Om du injicerar varje kväll: Börja dina injektioner dag 5 av behandlingscykeln. Din läkare informerar dig om exakt datum och tid. Du ska använda detta läkemedel till och med den kväll innan dina ägg tas ut (ovulationsinduktion).

   Om du använt för stor mängd av Cetrotide

   Negativa effekter förväntas inte om du av misstag injicerar för stor mängd av detta läkemedel. Effekten av läkemedlet kommer att vara längre. Vanligen krävs inga särskilda åtgärder.

   Om du har glömt att använda Cetrotide

   • Om du glömt att ta en dos ska du injicera den så snart du kommer ihåg och kontakta din läkare.

   • Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   • Värmekänsla och rodnad på huden, klåda (ofta i ljumsken eller armhålorna), röda, kliande, upphöjda utslag (nässelfeber), snuva, snabb eller ojämn puls, svullnad av tunga och hals, nysningar, väsande andning eller allvarliga andningssvårigheter, eller yrsel. Du har eventuellt fått en allvarlig, livshotande allergisk reaktion mot läkemedlet. Detta är mindre vanligt (kan drabba upp till 1 av 100 kvinnor).

   Om du upplever någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du sluta att använda Cetrotide och omedelbart kontakta din läkare. 

   Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

   Detta kan inträffa på grund av de andra läkemedlen som du använder för att stimulera äggstockarna.

   • Buksmärta tillsammans med illamående eller kräkningar kan vara symtom på ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta kan tyda på att äggstockarna överreagerat på behandlingen och att stora äggstockscystor bildats. Detta är vanligt (kan drabba upp till 1 av 10 kvinnor).

   • OHSS kan bli allvarligt med tydligt förstorade äggstockar, minskat urinflöde, viktökning, andningssvårigheter eller vätska i buken eller brösthålan. Detta är mindre vanligt (kan drabba upp till 1 av 100 kvinnor).

   Om du upplever någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Andra biverkningar

   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 kvinnor):

   • Lindrig och kortvarig hudirritation kan uppstå vid injektionsstället, t.ex. rodnad, klåda eller svullnad.

   Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 kvinnor):

   • Sjukdomskänsla (illamående)

   • Huvudvärk.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cetrotide ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Cetrotide-pulvret i injektionsflaskan och det sterila vattnet (spädningsvätskan) i den förfyllda sprutan har samma utgångsdatum. Det finns angivet på etiketterna och på förpackningen.

   Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).

   Oöppnat läkemedel kan förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur (vid högst 30 °C) i upp till 3 månader.

   Får ej frysas eller placeras bredvid frysfacket eller en kylklamp.

   Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Injektionsvätskan ska användas omedelbart efter beredning.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att den vita pulverkakan i flaskan har ändrat utseende. Använd inte läkemedlet om den beredda vätskan i injektionsflaskan inte längre är klart och färglöst eller om det innehåller partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetrorelixacetat. Varje injektionsflaska innehåller 0,25 mg cetrorelixacetat.

   • Övrigt innehållsämne är mannitol.

   • Spädningsvätskan är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cetrotide är ett vitt pulver till injektionsvätska, lösning, i en injektionsflaska av glas med en gummipropp. Läkemedlet finns i förpackningar med en eller sju injektionsflaskor (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Förpackningen till varje injektionsflaska innehåller:

   • en spruta som förfyllts med sterilt vatten för injektion (spädningsvätska). Detta vatten ska blandas med pulvret i injektionsflaskan

   • en gulmärkt nål - för att injicera det sterila vattnet ned i injektionsflaskan och för att dra upp det färdigberedda läkemedlet ur injektionsflaskan

   • en gråmärkt nål - för att injicera läkemedlet i magen

   • två kompresser fuktade med alkohol för rengöring

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederländerna

   Tillverkare

   Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293 Darmstadt, Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MERCK NV/SA

   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Lietuva

   Merck Serono UAB

   Tel: +370 37320603

   България

   “Мерк България" ЕАД

   Teл: +359 24461 111

   Luxembourg/Luxemburg

   MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Česká republika

   Merck spol.s.r.o

   Tel. +420 272084211

   Magyarország

   Merck Kft.

   Tel: +36-1-463-8100

   Danmark

   Merck A/S

   Tlf: +45 35253550

   Malta

   Vivian Corporation Ltd

   Tel: +356-22-588600

   Deutschland

   Merck Serono GmbH

   Tel: +49-6151-6285-0

   Nederland

   Merck BV

   Tel: +31-20-6582800

   Eesti

   Merck Serono OÜ

   Tel: +372 682 5882

   Norge

   Merck Serono Norge

   Tlf: +47 67 90 35 90

   Ελλάδα

   Merck A.E.

   Tηλ: +30-210-61 65 100

   Österreich

   Merck GesmbH.

   Tel: +43 1 57600-0

   España
   Merck S.L.

   Línea de Información: 900 102 964

   Tel: +34-91-745 44 00

   Polska

   Merck Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 53 59 700

   France

   Merck Serono s.a.s.

   Tél.: +33-4-72 78 25 25

   Numéro vert : 0 800 888 024

   Portugal

   Merck, s.a.

   Tel: +351-21-361 35 00

   Hrvatska

   Merck d.o.o,

   Tel: +385 1 4864 111

   România

   Merck România SRL

   Tel: +40 21 319 88 50

   Ireland

   Merck Serono Ltd, United Kingdom

   Tel: +44-20 8818 7200

   Slovenija

   MERCK d.o.o.

   Tel: +386 1 560 3 800

   Ísland

   Icepharma hf

   Tel: + 354 540 8000

   Slovenská republika

   Merck spol. s r.o.

   Tel: + 421 2 49 267 111

   Italia

   Merck Serono S.p.A.

   Tel: +39-06-70 38 41

   Suomi/Finland

   Merck Oy

   Puh/Tel: +358-9-8678 700

   Κύπρος

   Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

   Τηλ.: +357 22490305

   Sverige

   Merck AB

   Tel: +46-8-562 445 00

   Latvija

   Merck Serono SIA

   Tel: +371 67152500

   United Kingdom

   Merck Serono Ltd

   Tel: +44-20 8818 7200

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   08/2018


   HUR CETROTIDE SKA BLANDAS OCH INJICERAS

   • Detta avsnitt beskriver hur du blandar pulvret med det sterila vattnet (spädningsvätskan) och sedan hur du injicerar läkemedlet.

   • Läs nedanstående instruktioner noggrant innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Detta läkemedel är endast avsett för dig - låt inte någon annan använda det.

   • Varje nål, injektionsflaska och spruta får endast användas en gång.

   Innan du börjar

   1. Läkemedlet måste vara rumstempererat före injektion. Ta ut ur kylskåpet cirka 30 minuter före användning.

   2. Tvätta händerna

    • Det är viktigt att händerna och alla föremål du använder är så rena som möjligt.

   3. Lägg allt du behöver på en ren yta:

    • en injektionsflaska med pulver

    • en spruta som förfyllts med sterilt vatten (spädningsvätska)

    • en gulmärkt nål - för att injicera det sterila vattnet ned i injektionsflaskan och för att dra upp det färdigberedda läkemedlet ur injektionsflaskan

    • en gråmärkt nål - för att injicera läkemedlet i magen

    • två kompresser fuktade med alkohol.

   Blanda pulvret och vattnet för att iordningställa läkemedlet

   1. Öppna injektionsflaskans lock

    • Det finns en gummipropp under locket - denna ska vara kvar i injektionsflaskan.

    • Torka gummiproppen och metallringen med en av de alkoholfuktade kompresserna.

   2. Tillsätt vatten från den förfyllda sprutan till pulvret i injektionsflaskan

    • Ta ut den gulmärkta nålen ur dess förpackning.

    • Ta av skyddet från den förfyllda sprutan och skruva fast den gula nålen på sprutan. Ta av nålskyddet.

    • Stick in den gula nålen mitt i injektionsflaskans gummipropp.

    • Injicera vattnet i injektionsflaskan genom att långsamt trycka ned sprutans kolv. Använd inte någon annan typ av vatten.

    • Låt sprutan sitta kvar i gummiproppen.

    Bilden beskriver en spruta som trycks ner i en injektionsflaska

   3. Blanda pulvret och vattnet i injektionsflaskan

    • Håll försiktigt i sprutan och injektionsflaskan och snurra försiktigt för att blanda pulvret med vattnet. Lösningen är färdigblandad när den är klar och fri från partiklar.

    • Skaka inte flaskan eftersom detta skapar bubblor i lösningen.

   4. Fyll på sprutan med läkemedlet från injektionsflaskan

    • Vänd injektionsflaskan upp och ned. Dra sedan tillbaka kolven försiktigt för att dra upp läkemedlet från injektionsflaskan till sprutan. Se till att inte dra ut kolven med kolvproppen helt. Om du oavsiktligt drar ut kolven med kolvproppen helt, måste dosen kasseras eftersom steriliteten har påverkats, och en ny dos måste beredas (börja om från steg 1).

    • Om det finns läkemedel kvar i injektionsflaskan ska du dra ut den gula nålen tills nålens ände är precis innanför gummiproppen. Om du tittar från sidan genom öppningen i gummiproppen kan du kontrollera nålens och vätskans rörelser.

    • Se till att du drar upp allt läkemedel från injektionsflaskan.Bilden beskriver uppdragning av läkemedel i en spruta.

    • Sätt tillbaka skyddet på den gula nålen. Skruva loss den gula nålen från sprutan och lägg ned sprutan.

   Gör iordning injektionsstället och injicera läkemedlet

   1. Avlägsna luftbubblor

    • Ta ut den gråmärkta nålen ur dess förpackning. Skruva fast den gråa nålen på sprutan och ta av nålskyddet.

    • Håll sprutan med den gråa nålen uppåt och kontrollera om det finns några luftbubblor.

    • Avlägsna luftbubblorna genom att knacka försiktigt på sprutan tills all luft samlas överst - tryck sedan in kolven långsamt tills luftbubblorna har försvunnit.

    • Rör inte den gråa nålen och låt inte nålen komma i kontakt med något.

    Bilden beskriver en spruta som hålls uppåt samtidigt som man knackar på den för att avlägsna luftbubblor

   2. Tvätta injektionsstället

    • Välj ett injektionsställe på magen, helst i närheten av naveln. Välj olika delar av magen varje dag för att minska hudirritation.

    • Tvätta huden runt det valda injektionsstället med den andra alkoholfuktade kompressen - använd cirkelrörelser.

   3. För in nålen i huden

    • Håll sprutan i ena handen - som om den var en penna.

    • Nyp försiktigt ihop huden runt det ställe där du ska injicera och håll detta grepp stadigt med den andra handen.

    • Tryck långsamt in den gråa nålen helt i huden med en vinkel på ca 45 till 90 grader - släpp sedan huden.

    Bilden visar en spruta som stuckits in i huden med en vinkel på cirka 45 till 90 grader

   4. Injicera läkemedlet

    • Dra försiktigt tillbaka sprutkolven. Om du ser blod, ska du följa steg 5 nedan.

    • Om du inte ser något blod, ska du långsamt trycka in kolven för att injicera läkemedlet.

    • När sprutan är tom ska du långsamt dra ut den gråa nålen med samma vinkel.

    • Använd den andra alkoholfuktade kompressen och tryck försiktigt mot injektionsstället.

   5. Om du ser blod:

    • dra ut den gråa nålen långsamt med samma vinkel

    • använd den andra alkoholfuktade kompressen och tryck försiktigt mot injektionsstället

    • töm läkemedlet i en vask och följ steg 6 nedan

    • tvätta händerna och börja om igen med en ny injektionsflaska och förfylld spruta.

   6. Kassering

    • Varje nål, injektionsflaska och spruta får endast användas en gång.

    • Sätt tillbaka nålskydden så att nålarna kan kasseras på ett säkert sätt.

    • Fråga apotekspersonalen hur man kasserar använda nålar, injektionsflaska och spruta på ett säkert sätt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetrotide®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 0,25 mg 1 styck Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 091096
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  381,83 kr

  Jämförpris: 381,83 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?