Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetraxal Comp

   3mg/ml + 0,25mg/ml örondroppar, lösning
   ciprofloxacin/fluocinolonacetonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisarsjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetraxal Comp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetraxal Comp
   3. Hur du använder Cetraxal Comp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetraxal Comp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetraxal Comp är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetraxal Comp

   Använd inte Cetraxal Comp

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ciprofloxacin, övriga kinoloner, fluocinolonacetonid eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en öroninflammation som orsakas av virus eller svamp.

   Varningar och försiktighet

   • detta läkemedel får endast appliceras i örat. Det får inte sväljas, injiceras eller inhaleras. Det får inte användas i ögat.

   • om du får nässelutslag, hudutslag eller andra allergisymtom (t.ex. plötslig svullnad i ansikte, hals eller ögonlock, andningssvårigheter) under behandlingen måste du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare. Allvarliga överkänslighetsreaktioner kan kräva omedelbar akutbehandling

   • tala med läkaren om symptomen inte blir bättre innan det är dags att avsluta behandlingen.

   • Liksom vid användning av andra antibiotika kan ytterligare infektioner som orsakas av icke-ciprafloxacinkänsliga bakterier ibland förekomma. Om en sådan infektion inträffar kommer läkaren att påbörja lämplig behandling.

   • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Barn och ungdomar

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Cetraxal Comp hos barn under 6 månader. Rådfråga därför läkare innan du ger läkemedlet till barn i denna ålder.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Samtidig användning med andra öronmediciner rekommenderas ej.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier med Cetraxal Comp hos gravida kvinnor. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Försiktighet bör iakttas när Cetraxal Comp används under amning, eftersom det inte är känt om Cetraxal Comp utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   På grund av sina egenskaper och sitt administreringssätt påverkar Cetraxal Comp inte körförmågan eller förmågan att använda farliga maskiner.

   Cetraxal Comp innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat och de kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Cetraxal Comp

   Om du använt för stor mängd av Cetraxal Comp

   Det finns inga kända symtom på överdosering. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Cetraxal Comp

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   Om du slutar att använda Cetraxal Comp

   Sluta inte att använda Cetraxal Comp utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal. Även om symtomen går över är det mycket viktigt att du använder dropparna så länge som läkaren ordinerat. Om du avbryter behandlingen i förtid är det möjligt att infektionen inte försvinner och att symtomen kommer tillbaka eller till och med förvärras. Detta kan även leda till antibiotikaresistens.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får en allvarlig allergisk reaktion och något av följande, sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare omedelbart: svullnad av händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller hals, svårighet att svälja eller andas, hudutslag eller nässelfeber, sår, magsår. 

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Symtom i örat: obehag, smärta, klåda

   Allmänna symtom: förändrad smak

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Symtom i örat: ringning, läkemedelsrester, blockering av dränering i örat, stickningar, tryck, nedsatt hörsel, utslag, rodnad, svampinfektion i ytterörat, flytning, svullnad, trumhinnesjukdom, granulationsvävnad (knottrig och rosa vävnad), kontralateral mediaotit (inflammation i mellanörat på motstående sida).

   Allmänna symtom: svamp (candida) infektion, irritation, gråt, yrsel, hudrodnad, huvudvärk, kräkning, trötthet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Symtom i ögat: dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala

   Läkemedelsverket

   5. Hur Cetraxal Comp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad förpackning ska användas inom en månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är ciprofloxacin i form av ciprofloxacinhydrokloridmonohydrat och fluocinolonacetonid. En milliliter Cetraxal Comp innehåller 3 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat) och 0,25 mg fluocinolonacetonid.

   Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), Povidon, dietylenglykolmonoetyleter, glycerth-26 (en blandning av glycerin och etylenoxid), saltsyra (E507), natriumhydroxid (E524) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cetraxal Comp örondroppar är en färglös eller något gul, klar vattenlösning. Örondropparna är förpackade i vita ogenomskinliga plastflaskor med droppspets.

   En flaska innehåller 10 ml lösning.

   Råd/läkemedelsinformation

   Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De är inte effektiva mot infektioner som orsakas av virus. Det antibiotikum som läkaren ordinerat är avsett uttryckligen för behandling av din nuvarande sjukdom. Vissa bakterier kan överleva eller föröka sig trots antibiotikabehandling. Detta fenomen kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar förlorar sin effekt.

   Felaktig användning av antibiotika ökar resistensutvecklingen. Om du inte följer korrekt dosering, behandlingsschema och behandlingslängd kan du till och med hjälpa bakterier att bli resistenta, vilket kan fördröja ditt tillfrisknande eller minska effekten av antibiotika.

   Följ således följande instruktioner för att bevara effekten av läkemedlet:

   • Använd antibiotika endast enligt läkarordination.

   • Följ ordinationen noggrant.

   • Använd inte antibiotikumet en gång till utan läkarordination även om du vill behandla en liknande sjukdom.

   • Ge aldrig ditt antibiotikum till en annan person. Det kanske inte är lämpligt för behandling av hans/hennes sjukdom.

   • Efter avslutad behandling bör du returnera oanvänt läkemedel till apoteket för korrekt kassering.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   POA Pharma Scandinavia AB

   Box 24026

   Ebbe Lieberathsgatan 21

   400 22 Göteborg

   Sverige

   Tillverkare

   Laboratorios Salvat, S.A.

   Gall, 30 – 36 – Esplugues de Llobregat

   Barcelona (Spanien)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetraxal Comp

  Örondroppar, lösning 3 mg/ml + 0,25 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 574831
  • Tillverkare: POA Pharma Scandinavia AB

  151 kr

  Jämförpris: 15,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?