Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetirizine Teva

   10 mg filmdragerad tablett
   cetirizindihydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetirizine Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizine Teva
   3. Hur du tar Cetirizine Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetirizine Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetirizine Teva är och vad det används för

   Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizine Teva. Cetirizine Teva är ett läkemedel mot allergi.


   Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizine Teva för

   • lindring av symtom från näsa och ögon vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva).

   • lindring av nässelutslag.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar


   Cetirizin som finns i Cetirizine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizine Teva

   Ta inte Cetirizine Teva

   • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot hydroxyzin eller piperazinderivat (nära besläktade aktiva substanser i andra läkemedel).

   • om du har en allvarlig njursjukdom (kraftigt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizine Teva.


   Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare, eventuellt kan du behöva ta en lägre dos. Den nya dosen bestäms av läkaren.


   Om du har problem med att kasta vatten (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare.


   Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.


   Om du ska göra ett allergitest, tala om för läkaren att du använder Cetirizine Teva. Vanligtvis måste du sluta använda alla läkemedel minst 3 dagar innan allergitestet.


   Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, motsvarande ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra, när cetirizin tas enligt rekommenderad dos. Det finns dock inga säkerhetsdata för samtidigt intag av högre doser cetirizin och alkohol. Precis som för alla antihistaminer bör därför samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

   Andra läkemedel och Cetirizine Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Egenskaperna hos cetirizin gör att ingen påverkan av eller på andra läkemedel förväntas.

   Cetirizine Teva med mat

   Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Som med vissa andra läkemedel ska Cetirizine Teva undvikas av gravida kvinnor. Om en gravid kvinna oavsiktligt använder läkemedlet bör detta inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med Cetirizine Teva bör dock avbrytas.


   Du ska inte använda Cetirizine Teva om du ammar eftersom cetirizin passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Cetirizine Teva ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

   Om du avser att framföra motorfordon, delta i aktiviteter som kan vara farliga eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör vara uppmärksam på hur du reagerar på läkemedlet.

   Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cetirizine Teva innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Cetirizine Teva

   Hur och när ska du ta Cetirizine Teva?

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


   Vuxna och ungdomar över 12 år

   10 mg (1 tablett) dagligen.


   Barn mellan 6 och 12 år

   5 mg (1/2 tablett) två gånger dagligen.


   Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

   Om du lider av en svår njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan komma att justera dosen.

   Om ditt barn lider av en svår njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan komma att justera dosen enligt ditt barns behov.

   Aministreringssätt

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Bruksanvisning

   Om din behandling med Cetirizine Teva kräver att du måste dela tabletten, ska du helst göra på följande sätt.

   Lägg tabletten på en hård, slät yta (såsom en bordsskiva eller tallrik) med brytskåran uppåt. Tryck sedan samtidigt med båda dina pekfingrar (eller tummar) snabbt och hårt på de yttre kanterna till vänster och höger om brytskåran såsom visas i bilden nedan.


   Bilden visar hur man ska gå tillväga när man delar tabletten


   Om du upplever att effekten av Cetirizine Teva är för svag eller för stark ska du kontakta läkare


   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror av karaktären, varaktigheten och förloppet av dina åkommor och bestäms av din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Cetirizine Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, kraftigt sänkt vakenhetsgrad, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Cetirizine Teva

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Cetirizine Teva

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna som listats här har rapporterats efter lansering.


   Allvarliga biverkningar:


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • allergiska reaktioner (orsakar symtom som väsande andning, andningssvårigheter, hudutslag, nässelutslag),


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • angioödem (allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg)


   Sluta att ta Cetirizine Teva vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.


   Om något av följande symptom uppstår kontakta läkare omedelbart:


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Kramper


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Trombocytopeni (lågt antal blodplättar vilket leder till symtom som blödningar, blåmärken, fläckar eller röda prickar på huden)

   • Dyskinesi (ofrivilliga rörelser)

   • Dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar)


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Självmordstankar (återkommande tankar på eller upptagenhet av självmord)


   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • trötthet

   • muntorrhet, illamående, diarré

   • yrsel, huvudvärk

   • sömnighet

   • inflammation i svalget, snuva (hos barn)


    Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • buksmärta

   • asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

   • parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • rastlöshet

   • klåda, utslag


    Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • takykardi (hjärtat slår för snabbt)

   • ödem (svullnad)

   • onormal leverfunktion

   • viktökning

   • aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet

   • nässelfeber


    Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, okulogyration (okontrollerade cirkulerande ögonrörelser)

   • svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak)

   • tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar eller rörelser)

   • onormal urinutsöndring (sängvätning, smärta vid urinering och/eller svårighet att kasta vatten)

   • läkemedelsutslag ofta återkommande på samma ställe


    Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • minnesförlust, minnesförsämring

   • ökad aptit

   • svindel (en känsla av rotation eller rörelse)

   • urinretention (oförmåga att helt tömma blåsan)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cetirizine Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg. dat. och EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos (E464) och makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den filmdragerade tabletten är vit till nästan vit, rund bikonvex med en brytskåra på ena sidan och ca 6,5 mm i diameter.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   PVC/PVDC/aluminium-blister.

   Blister med 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetirizine Teva

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 521094
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  62,48 kr

  Jämförpris: 0,62 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?