Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetirizin STADA

   10 mg filmdragerade tabletter
   cetirizindihydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetirizin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin STADA
   3. Hur du använder Cetirizin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetirizin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetirizin STADA är och vad det används för

   Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Stada. Cetirizin Stada är ett läkemedel mot allergi.

   Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Stada för

   • lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

   • lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria)

   Cetirizindihydroklorid som finns i Cetirizin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin STADA

   Använd inte Cetirizin STADA

   • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid, mot hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Stada:

   • Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

   • Om du har problem med att urinera (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan).

   • Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper.

   • Om du ska genomgå hudallergitest ska du sluta att ta detta läkemedel 3 dagar innan testet.

   Barn och ungdomar

   De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna tabletten inte är anpassad för nödvändig dosjustering.

   Andra läkemedel och Cetirizin STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   På grund av cetirizins egenskaper, förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.

   Cetirizin STADA med mat, dryck och alkohol

   Absorptionen av Cetirizin Stada påverkas inte nämnvärt av föda.

   Ingen kliniskt relevant påverkan mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin har visats då cetirizin tas i rekommenderad dos. Men precis som för alla antihistaminer rekommenderas att samtidig konsumtion alkohol undviks.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Som med vissa andra läkemedel ska Cetirizin Stada undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock avbrytas.

   Amning

   Du bör inte använda Cetirizin Stada under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Stada ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cetirizin STADA innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cetirizin STADA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   10 mg en gång dagligen som 1 tablett.

   Användning för barn mellan 6 och 12 år:

   5 mg två gånger dagligen som ½ tablett två gånger dagligen.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

   Administreringssätt 

   Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.

   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

   Om du använt för stor mängd av Cetirizin STADA

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att använda Cetirizin STADA

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Om du slutar att använda Cetirizin STADA

   I sällsynta fall kan intensiv klåda och/eller nässelutslag uppkomma när du slutar att ta Cetirizin Stada.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Cetirizin Stada och sök omedelbart läkarvård om du upplever symtom som:

   • svullnad i munnen, ansikte och/ eller svalg

   • andningssvårigheter (tryck över bröstet eller väsande andning)

   • plötsligt blodtrycksfall med efterföljande svimning eller chock

   Symtomen kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • trötthet

   • muntorrhet

   • illamående (sjukdomskänsla)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • sömnighet

   • faryngit (halsont)

   • rhinitis.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • buksmärta

   • asteni (extrem kraftlöshet)

   • sjukdomskänsla (svaghetskänsla eller allmän sjukdomskänsla)

   • parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • agitation

   • klåda

   • utslag

   • diarré.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • takykardi (hjärtat slår för snabbt)

   • ödem (svullnad)

   • onormal leverfunktion

   • viktökning

   • kramper

   • aggression

   • förvirring

   • depression

   • hallucinationer

   • sömnlöshet

   • nässelfeber

   • rörelsestörningar.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

   • ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken)

   • dimsyn

   • okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser)

   • svimning

   • darrningar

   • tics

   • dyskinesi (ofrivilliga rörelser)

   • dystoni (ofrivilliga muskelsammandragningar)

   • dysgeusi (ändrad smak)

   • onormal urinutsöndring (sängvätning, smärta vid urinering och/eller svårighet att urinera)

   • fixt läkemedelsutslag.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • minnesförlust, minnesförsämring

   • ökad aptit

   • självmordstankar

   • vertigo (känsla av rotation eller rörelse)

   • urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)

   • intensiv klåda och/eller nässelutslag när behandlingen avslutas.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cetirizin STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Cetirizin Stada är cetirizindihydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000: titandioxid (E171), hypromellos (464), makrogol (400).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund tablett med skåra på ena sidan, den motsatta sidan är slät.

   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50 eller 100 tabletter i tryckförpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastraße 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetirizin STADA®

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 010989
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  62,40 kr

  Jämförpris: 0,62 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?