Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetirizin Bluefish

   10 mg filmdragerade tabletter
   cetirizinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetirizin Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin Bluefish
   3. Hur du använder Cetirizin Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetirizin Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetirizin Bluefish är och vad det används för

   Den aktiva substansen i tabletterna är cetirizinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Dessa används för att lindra symtomen vid säsongsbunden allergisk rinit (t.ex. hösnuva), flerårig allergisk rinit (t.ex. helårs allergier, ofta på grund av kvalster eller allergier djur) och urtikaria (kliande, röd, svullen hud). Dessa symtom inkluderar kliande hudutslag, nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa, röda, kliande och rinnande ögon.


   Cetirizinhydroklorid som finns i Cetirizin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin Bluefish

   Använd inte Cetirizin Bluefish

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cetirizinhydoklorid, hydroxizin, piperazin derivater eller något av övriga innehållsämnen i Cetirizin Bluefish (dessa är listade i avsnitt 6, Övriga upplysningar).

   • om du har en allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10/ml/min).

   • om du har ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cetirizin Bluefish.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cetirizin Bluefish.


   Rådgör med din läkare om du har nedsatt njurfunktion. Vid behov får du en lägre dos. Den nya dosen bestäms av din läkare.


   Rådgör med din läkare om du har epilepsi eller riskerar att få kramper.


   Det har inte visats att alkohol (med 0,5 promille i blodet vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normala doser. Som med alla antihistaminer bör man dock undvika intag av alkohol.


   Cetirizin Bluefish kan påverka resultaten vid allergitester av huden. Användning av Cetirizin Bluefish måste avbrytas 3 dagar innan du gör allergi test.

   Andra läkemedel och Cetirizin Bluefish

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av följande läkemedel, eftersom de kan minska eller öka effekten av Cetirizin Bluefish och vice versa.


   • läkemedel mot ångest eller stress (CNS-dämpande).


   Det kan fortfarande vara möjligt att ta Cetirizin Bluefish och din läkare kommer att kunna avgöra vad som är lämpligt för dig.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Cetirizin Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Cetirizin Bluefish kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Som med andra läkemedel bör användning med Cetirizin Bluefish undvikas under graviditet. Oavsiktilig användning av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret men medicinering med läkemedlet bör avbrytas.


   Du ska inte ta Cetirizin Bluefish under amning eftersom cetirizin passerar över i bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte uppvisat några tecken på försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller förmåga till bilkörning efter intag av rekomenderad dos av Cetirizin Bluefish.

   Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet. Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cetirizin Bluefish innehåller hjälpämnen

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du har intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cetirizin Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Den vanligaste dosen är:

   Vuxna, äldre och barn över 12 år: Ta en tablett (10 mg) en gång dagligen.


   Patienter med måttlig till allvarligt nedsatt njurfunktion: Patienter med måttlig eller svårt nedsatt njurfunktion rekommenderas att ta 5 mg en gång dagligen.


   Om trötthet uppkommer kan tabletten tas på kvällen


   Administreringssätt: För intag via munnen

   Användning för barn och ungdomar

   Barn i åldern 6 - 12 år: Ta en tablett (10 mg) en gång dagligen eller en halv tablett (5 mg)

   två gånger dagligen (morgon och kväll).

   Barn som väger mindre än 30 kg: en halv tablett (5 mg) bör tas en gång dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Cetirizin Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kom ihåg att ta med förpackningen och eventuella kvarvarande tabletter.


   De vanligaste tecknen och symtom på överdosering kan vara sjukdomskänsla, förvirring, rastlöshet, skakningar, yrsel, trötthet eller sömnighet. Du kan också känna hjärtklappning, förstorade pupiller eller dimsyn samt huvudvärk, klåda, diarré, eller svårigheter att urinera.

   Om du har glömt att använda Cetirizin Bluefish

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg och vänta sedan 24 timmar innan du tar nästa dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Om du får något av följande symtom efter att ha tagit dessa tabletter ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart:


   plötslig väsande andning, andningssvårigheter

   yrsel

   svullnad av ögonlock, ansikte, läppar eller hals


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Vanliga biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 10 patienter men hos fler än 1 av 100 patienter):

   • dåsighet, trötthet

   • muntorrhet, illamående, diarré

   • yrsel, huvudvärk

   • öm eller inflammerad hals, svullnad och irritation i slemhinnan i näsan


   Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter men hos fler än 1 per 1000 patienter):

   • agitation

   • parestesi (känsla av stickningar)

   • magont

   • hudutslag, klåda

   • känslor av svaghet och / eller extrem trötthet, sjukdomskänsla


   Sällsynta biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 1000 patienter):

   • allergiska reaktioner, vissa allvarliga (mycket sällsynt)

   • känslor av aggression, förvirring och depression

   • hallucinationer, sömnsvårigheter

   • kramper, rörelsestörningar

   • onormala ögonrörelser

   • hjärtklappning

   • ödem (svullnad i fötter eller anklar)

   • nässelutslag (urtikaria)

   • ovanlig viktökning

   • förändringar av levervärden, som anger risken för skador på levern


   Mycket sällsynta biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 10000 patienter):

   • allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel

   • muskelryckningar, skakningar

   • smakförändringar

   • svimning

   • dimsyn, ögon som har okontrollerade cirkelrörelser (okulogyration)

   • svullnad av ansikte, läppar eller hals

   • kraftig blåsbildning med hudutslag

   • svår och /eller smärtsam urinering

   • förlust av urin kontroll

   • en ökad benägenhet att få blåmärken eller blöder lätt


   Biverkningar med okänd frekvens

   • glömska, nedsatt minne


   Långtidsbehandling med Cetirizin Bluefish kan leda till muntorrhet och det är därför viktigt att med god munhygien.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Cetirizin Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är cetirizinhydroklorid. Varje tablett innehåller 10 mg cetirizinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseloxid, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos, makrogol, natriumcitrat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cetirizin Bluefish är vitfärgad, cirkulär, bikonvex filmdragerad tablett. Ett ’A’ är tryckt på ena sidan och en delskåra finns på andra sidan.

   Förpackningsstorlekar: 60 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Torsgatan 11

   111 23 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-10-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetirizin Bluefish

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 110862
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  52,32 kr

  Jämförspris: 0,52 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?