Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cetirizin Actavis

   10 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   — Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   — Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   — Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   — Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cetirizin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin Actavis
   3. Hur du använder Cetirizin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cetirizin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cetirizin Actavis är och vad det används för

   Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Actavis.

   Cetirizin Actavis är ett läkemedel mot allergi.


   Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Actavis för

   • lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

   • lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria)

   Cetirizin som finns i Cetirizin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin Actavis

   Använd inte Cetirizin Actavis

   • om du har en allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

   • om du är allergisk mot aktiv substans i Cetirizin Actavis, något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Actavis. 

   • Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

   • Om du har svårigheter att tömma blåsan.

   • Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper.

   • Om du ska genomgå hudtest för allergi ska du inte använda Cetirizin Actavis under de 3 närmsta dagarna före testerna.

   • Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla antihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

   Andra läkemedel och Cetirizin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin. 

   Cetirizin Actavis med mat och dryck

   Absorptionen av Cetirizin Actavis påverkas inte nämnvärt av föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Cetirizin Actavis ska undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra vid första misstanke om graviditet. .

   Du ska inte använda Cetirizin Actavis under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Actavis ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

   Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

   Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cetirizin Actavis innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cetirizin Actavis

   Hur och när ska du ta Cetirizin Actavis?

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Följ dessa instruktioner, annars har kanske Cetirizin Actavis inte full effekt.


   Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   Rekommenderad dos är: 10 mg en gång dagligen som 1 tablett.


   Barn mellan 6 och 12 år:

   Rekommenderad dos är: 5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.


   Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


   Om du upplever att effekten av Cetirizin Actavis är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

   Om du använt för stor mängd av Cetirizin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att använda Cetirizin Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Cetirizin Actavis

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen.


   Kontakta omedelbart läkare om du uppvisar tecken på:

   En allergisk reaktion: svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, förträngning av luftvägarna som orsakar andnings- eller sväljsvårigheter (anafylaktisk chock), hudutslag, klåda.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • trötthet

   • muntorrhet, illamående, diarré

   • yrsel, huvudvärk

   • inflammation i svalget, snuva

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • buksmärta

   • asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

   • parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • rastlöshet

   • klåda

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • takykardi (för snabb hjärtfrekvens)

   • ödem (svullnad)

   • allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)

   • onormal leverfunktion

   • viktökning

   • kramper, rörelsesvårigheter

   • aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet

   • nässelfeber

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

   • ackommodationsstörningar (problem med att ställa in synskärpan på olika avstånd), dimsyn, okolugyr kris (ögonen har okontrollerade rörelser)

   • svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak)

   • onormal urinutsöndring

   • ödem, fixt läkemedelsutslag (blåsa eller rodnad som återkommer på samma ställe varje gång läkemedlet tas)

   • tics

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • ökad aptit

   • yrsel (känsla av rotation eller rörelse)

   • total eller delvis minnesförlust, nedsatt minnesförmåga

   • självmordstankar

   • svårigheter att tömma blåsan

   • sömnighet, dåsighet

   Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Cetirizin Actavis vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cetirizin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen, burken och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, krospovidon, vattenfri kollodial kiseldioxid, magnesiumstearat. Filmdragering: Hypromellos, makrogolstearat, propylenglykol, titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerade, vita eller nästan vita konvexa, elliptiska tabletter. 5,7 x 11,4 mm.Märkta ”C” på ena sidan och ”J” och ”E” på vardera sida om brytskåran på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjördur


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-03-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetirizin Actavis

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 008690
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?