Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Cerenia tabletter för hundar

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Belgium S.A.

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-La-Neuve

   Belgien

    

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   FAREVA AMBOISE

   Zone Industrielle,

   29 route des Industries

   37530 Pocé-sur-Cisse

   FRANKRIKE


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Cerenia tabletter 16 mg, 24 mg, 60 mg och 160 mg för hundar. Maropitant.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller 16 mg, 24 mg, 60 mg och 160 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Tabletterna innehåller också färgämnet Sunset Yellow (E 110).


   Tabletterna är svagt orange och har en skårad linje på båda sidorna, vilket möjliggör delning av tabletten. Varje tablett är märkt med Pfizers logo på baksidan. På framsidan är varje halva märkt med bokstäverna “MPT” och siffror som anger mängden maropitant.

   4. INDIKATION(ER)

   • För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.

   • För att förebygga kräkning som orsakas av åksjuka.

   • För att förebygga och behandla kräkning i anslutning till behandling med Cerenia injektionsvätska, lösning och i kombination med annan stödjande behandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Att ge Cerenia på helt tom mage kan orsaka att din hund börjar kräkas. En lätt måltid eller en munsbit före administreringen av tabletten kan hjälpa till att förebygga denna effekt. Förlängd fasta före administrering bör undvikas.

   Cerenia är inte något lugnande medel och en del åksjuka hundar kan visa tecken på illamående under resa, såsom salivavsöndring och slöhet. Dessa tecken är övergående och bör avta när resan är över.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hundar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges i munnen.


   För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi och för behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka), endast till hundar som är 8 veckor eller äldre

   Vid behandling och/eller förebyggande behandling av kräkning, utom åksjuka, ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 2 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.

   Vid förebyggande behandling av kräkning ska tabletterna ges mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och tabletterna kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning (t ex kemoterapi).

   Cerenia kan användas vid behandling av kräkning, antingen i tablettform eller i form av injektion en gång om dagen. Cerenia injektionsvätska, lösning kan ges i upp till 5 dagar och Cerenia tabletter i upp till 14 dagar.


   För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi. Behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka)

   Hund,

   kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   16 mg

   24 mg

   60 mg

   3,0 - 4,0*

   ½   4,1 - 8,0

   1   8,1 - 12,0


   1


   12,1 - 24,0


   2


   24,1 - 30,0   1

   30,1 - 60,0   2

   * Korrekt dos för hundar som väger mindre än 3 kg kan inte uppnås exakt.

    

   Endast för förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka, endast till hundar som är 16 veckor eller äldre

   Vid förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 8 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.

   Tabletterna ska ges minst 1 timme innan resan påbörjas. Effekten mot kräkning och illamående varar i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa. Behandlingen kan upprepas, dock högst 2 dagar i följd.

   Hos vissa hundar, och vid upprepad dosering, kan lägre doser än de rekommenderade vara tillräckligt.


   Endast för förebyggande behandling mot åksjuka

   Hund,

   kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   16 mg

   24 mg

   60 mg

   160 mg

   1.0 - 1.5


   ½   1.6 - 2.0

   1
   2.1 - 3.0


   1   3.1 - 4.0

   2
   4.1 - 6.0


   2   6.1 - 7.5   1


   7.6 - 10.0
   ½

   10.1 - 15.0   2


   15.1 - 20.0
   1

   20.1 - 30.0
   1 ½

   30.1 - 40.0
   2

   40.1 - 60.0
   3

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ta ut en tablett ur blistern i följande ordning:

   • Vik först eller klipp längs med perforeringen mellan varje tablett vid saxen.

   • Dra i avrivningsfliken (eller klipp) vid pilen.

   • Håll stadigt i ena delen av snittet och dra fram den andra mot mitten av blistern tills tabletten blir synlig.

   • Ta ut tabletten ur blistern och ge enligt anvisningarna.

   OBS! Försök inte ta ut tabletten genom att skjuta ut den ur blisterbakstycket. Både tabletten och blistern kan skadas.


   En lätt måltid eller en munsbit före doseringen rekommenderas, men förlängd fasta före administrering bör undvikas. Cerenia tabletter bör inte ges inkapslade i mat, eftersom detta kan fördröja upplösningen av tabletten och därmed tablettens verkan.


   Hunden bör observeras noggrant efter intaget, för att säkerställa att varje tablett sväljs ner.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.

   Spara halva tabletter i högst 2 dagar efter öppnandet av blisterförpackningen. Lägg tillbaka halva tabletter i den öppnade blisterförpackningen och sedan i pappasken.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd och orsaken bör utredas. Produkter som Cerenia bör användas tillsammans med annan teknik såsom diet och vätskeersättning enligt veterinärens rekommendationer. Säkerheten av maropitant vid mer än 5 dagars behandling har inte undersökts hos målgruppen (dvs. unga hundar med virusenterit). Om mer än 5 dagars behandling anses nödvändig krävs noggrann övervakning av eventuella biverkningar.


   Maropitant omvandlas i levern och ska därför användas med försiktighet hos patienter med leversjukdom. Eftersom maropitant ackumuleras i kroppen under en behandlingsperiod på 14 dagar på grund av mättad metabolism bör man vid långtidsbehandling noggrant övervaka leverfunktionen och biverkningar.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Säkerheten hos Cerenia har inte fastställts hos hundar som är yngre än 16 veckor för dosen 8 mg/kg (åksjuka), hos hundar som är yngre än 8 veckor för dosen 2 mg/kg (kräkning) och hos dräktiga eller digivande tikar. Ansvarig veterinär bör göra en nytta/riskbedömning före användning av Cerenia till hundar som är yngre än 8 respektive 16 veckor eller till dräktiga eller digivande tikar.

   Kliniska tecken, inkluderande kräkning vid första doseringen, kraftig salivavsöndring och vattnig avföring, har iakttagits när produkten överdoserats och getts i större doser än 20 mg/kg.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015–06–10

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Cerenia tabletter finns i blisterförpackningar med 4 tabletter i varje.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Sverige

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: +46 (0)8 623 64 40


   Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cerenia®

  Tablett 24 mg 4 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 171765
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  151 kr

  Jämförpris: 37,75 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?