Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   CELSENTRI

   150 mg och 300 mg filmdragerade tabletter
   maravirok

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CELSENTRI är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar CELSENTRI
   3. Hur du tar CELSENTRI
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CELSENTRI ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad CELSENTRI är och vad det används för


   CELSENTRI används för att behandla humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna.


   CELSENTRI innehåller en substans som heter maravirok. Maravirok tillhör en grupp läkemedel som kallas CCR5-antagonister. CELSENTRI fungerar genom att blockera en mottagare som kallas CCR5, vilken hiv använder för att komma in i och infektera dina blodceller.


   CELSENTRI måste tas i kombination med andra läkemedel som också används för att behandla hiv-infektionen. Dessa läkemedel kallas anti-hiv-läkemedel eller antiretrovirala läkemedel.


   CELSENTRI, som en del av en kombinationsbehandling, minskar mängden virus i din kropp och håller den på en låg nivå. Detta hjälper din kroppatt öka mängden CD4-celler i ditt blod. CD4-celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för att hjälpa din kropp att bekämpa infektioner.


   2. Vad du behöver veta innan du tar CELSENTRI

   Ta inte CELSENTRI

   om du är allergisk mot maravirok, jordnötter, soja eller mot något av övriga innehållsämnen i CELSENTRI (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Läkaren kommer att ta blodprov för att undersöka om CELSENTRI är en lämplig behandling för dig.


   Innan du tar detta läkemedel, kontrollera att läkaren vet om du har eller tidigare har haft något av följande:

   • problem med levern, inklusive kronisk hepatit B eller C, eftersom det endast finns begränsad erfarenhet hos patienter med leverproblem. Din leverfunktion kan behöva övervakas noggrant. Om du märker symtom på hepatit (aptitförlust, feber, illamående/kräkningar och/eller gulfärgning av huden eller ögonen), hudrodnad och/eller klåda, bör du sluta ta CELSENTRI och omedelbart informera läkaren.

   • lågt blodtryck har lågt blodtryck när du ställer dig upp och/eller om du tar något läkemedel för att sänka blodtrycket.

   • tuberkulos eller en allvarlig svampinfektion. Eftersom CELSENTRI verkar på vissa immunceller skulle CELSENTRI kunna öka infektionsrisken. Dock har det inte påvisats någon ökning av AIDS-relaterade infektioner som kan kopplas till användningen av CELSENTRI i kliniska studier.

   • njurproblem, speciellt om du tar vissa antibiotika (klaritromycin, telitromycin), läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol), och/eller proteashämmare (utom tipranavir/ritonavir).

   • problem med hjärtat eller blodcirkulationen eftersom det endast finns begränsad erfarenhet hos patienter med allvarliga problem av denna typ.

   Tala med din läkare om du tror att något av detta gäller för dig.


   Var uppmärksam på viktiga symtom

   Vissa personer som tar CELSENTRI utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga tecken och symtom att vara uppmärksam på medan du tar CELSENTRI. Dessa omfattar följande:


   • Vissa patienter som tar antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas osteonekros (benvävnad dör på grund av minskad blodtillförsel till benet). Längden på antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex (BMI) kan, bland andra faktorer, öka risken för att utveckla den här sjukdomen. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna, värk och smärtor (särskilt i höfter, knän och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.


   • Vissa patienter med AIDS som tidigare haft opportunistisk infektion (en infektion som kan uppträda när immunförsvaret är nedsatt) kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppträda kort efter det att behandling mot hiv påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en förbättring av kroppens immunförsvar, vilket gör att kroppen kan bekämpa eventuella infektioner som kan ha funnits, men utan några märkbara symtom.


   • Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (ett tillstånd som förekommer när immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) uppkomma efter att du börjar ta läkemedel för behandling av din hiv-infektion. Autoimmuna sjukdomar kan inträffa många månader efter behandlingsstart.


   Kontakta din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling om du upptäcker några symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer och fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet.


   Skydda andra människor

   Hiv-infektionen sprids genom sexuell kontakt med någon som har infektionen, eller genom transfusion av infekterat blod (till exempel genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.


   Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


   Äldre personer

   CELSENTRI har endast använts i ett begränsat antal patienter i åldern 65 år eller äldre. Om du tillhör denna åldersgrupp, diskutera med din läkare om du kan använda CELSENTRI.

   Barn och ungdomar

   Användning av CELSENTRI hos personer yngre än 18 år har inte studerats. CELSENTRI rekommenderas därför inte för användning hos barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och CELSENTRI

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några andra läkemedel, eller om du har tagit några nyligen, även växtbaserade läkemedel eller andra receptfria läkemedel.


   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel medan du tar CELSENTRI.


   Vissa läkemedel kan ändra koncentrationerna av CELSENTRI i kroppen när de tas samtidigt som CELSENTRI. Dessa omfattar andra läkemedel för att behandla hiv- eller hepatit C-infektion (t.ex. atazanavir, kobicistat, darunavir, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, boceprevir, telaprevir), antibiotika (klaritromycin, telitromycin, rifampicin, rifabutin) och läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol).


   Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren kan då ordinera den rätta dosen av CELSENTRI till dig.


   Medel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan troligen hindra CELSENTRI att verka på rätt sätt och ska därför inte tas tillsammans med CELSENTRI.

   Graviditet

   Om du är gravid, blir gravid eller om du planerar att bli gravid, tala med din läkare om riskerna och nyttan för dig och ditt barn med att ta CELSENTRI under graviditeten.

   Huruvida CELSENTRI är säkert att tas under graviditet har inte visats.


   Amning

   Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma, eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. Det är inte känt om innehållsämnena i CELSENTRI också kan gå över i bröstmjölken. Om du ammar eller funderar på att börja amma:

   → Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   CELSENTRI kan orsaka yrsel. Om du upplever yrsel när du tar CELSENTRI, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

   CELSENTRI innehåller sojalecitin.

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, använd inte detta läkemedel.


   3. Hur du tar CELSENTRI

   Du bör fortsätta att ta CELSENTRI tills din läkare säger att du ska sluta. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Personer med njurproblem

   Om du har njurproblem, kan din läkare behöva ändra din dos.

   Tala med din läkare om detta gäller dig.


   Vanlig dos av CELSENTRI är 150 mg, 300 mg eller 600 mg två gånger dagligen beroende på andra läkemedel som du tar samtidigt med CELSENTRI. Ta alltid den dos som rekommenderats av läkaren.


   CELSENTRI kan tas oberoende av måltid. CELSENTRI ska alltid tas genom munnen.


   CELSENTRI ska tas i kombination med andra läkemedel som används vid behandling av hiv. Läs bipacksedeln för dessa andra läkemedel, så att du vet hur du ska ta dem.


   Om du har tagit för stor mängd av CELSENTRI

   Om du av misstag har tagit mer än den ordinerade dosen av CELSENTRI, kontakta genast läkaren eller närmaste sjukhus.

   Du kan känna svindel eller yrsel när du ställer dig upp eller sätter dig upp snabbt. Detta beror på ett plötsligt blodtrycksfall. Om detta händer, ligg ner tills du känner dig bättre. När du går upp, gör det så långsamt som möjligt.

   Om du har glömt att ta CELSENTRI

   Om du glömmer att ta en dos av CELSENTRI, ta den glömda dosen så snart som möjligt och ta sedan nästa dos vid dess vanliga tidpunkt. Om det snart är dags att ta nästa dos, ta inte dosen du har glömt. Vänta och ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta CELSENTRI

   Det är viktigt att ta ditt läkemedel vid rätt tid varje dag, eftersom det säkerställer att hiv-infektionen inte ökar i din kropp. Därför, såvida inte läkaren har sagt till dig att avsluta behandlingen, är det viktigt att du fortsätter ta CELSENTRI på ett korrekt sätt enligt ovan.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tala med läkaren om du noterar något ovanligt angående din hälsa.


   Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på omfattar följande


   Leverproblem

   Dessa har rapporterats i sällsynta fall och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer som tar CELSENTRI.

   Tecken omfattar:

   • förlorad aptit

   • illamående/kräkning

   • gulfärgning av hud eller ögon

   • hudutslag eller klåda

   • känsla av enorm trötthet

   • magsmärta eller ömhetskänsla

   • mörkfärgad urin

   • dåsighet och förvirring

   • feber

   • Kontakta omedelbart läkare om du får dessa symtom. Sluta ta CELSENTRI.


   Allvarliga allergiska reaktioner eller hudreaktioner

   Även om det är sällsynt (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer som tar CELSENTRI), har svåra och livshotande hudreaktioner och allergiska reaktioner rapporterats hos vissa patienter som tar CELSENTRI. Om du får något av följande symtom medan du tar CELSENTRI:

   • svullnad av ansikte, läppar eller tunga

   • andningssvårigheter

   • utbrett hudutslag

   • feber

   • blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

   • Kontakta omedelbart läkare. Sluta ta CELSENTRI.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • diarré, illamående, magont, väderspänningar, matsmältningsbesvär

   • huvudvärk, sömnproblem, depression

   • hudutslag, matthet, blodbrist

   • aptitlöshet

   • ökning av leverenzymer, dessa kan ses genom blodprovsresultat och kan vara tecken på minskad funktion eller en skada på levern.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • lunginflammation, svampinfektion i matstrupen

   • kramp

   • förhöjda värden av en substans som kan upptäckas i blodprover när muskler är inflammerade eller skadade

   • njursvikt, äggvita i urinen


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • minskat antal blodkroppar

   • bröstsmärtor orsakade av minskat blodflöde till hjärtat, minskad muskelstorlek

   • vissa typer av cancer som matstrupscancer eller cancer i gallgångarna

   • yrsel eller svimningskänsla när man ställer sig upp


   Andra möjliga biverkningar vid kombinationsterapi mot hiv


   Du kan få problem med skelettet

   Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel.


   Frekvensen är okänd men patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

   • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

   • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • om de dricker alkohol

   • om deras immunsystem är mycket svagt

   • om de är överviktiga


   Tecken att vara uppmärksam på:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

   • rörelsesvårighet


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur CELSENTRI ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Använd inte CELSENTRI efter utgångsdatum som anges på kartongen, blistret eller burketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i CELSENTRI är maravirok. Varje filmdragerad tablett innehåller antingen 150 mg eller 300 mg maravirok.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna:
    mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat
    Filmhölje: poly(vinylalkohol), titandioxid, makrogol 3350, talk, sojalecitin, indigokarmin-aluminiumlack (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   CELSENTRI filmdragerade tabletter är blå, präglade med ”MVC 150” eller ”MVC 300”.


   CELSENTRI 150 mg och 300 mg filmdragerade tabletter finns i burkar med 180 tabletter eller i blisterförpackningar med 30, 60, 90 filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 180 (2×90) filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i alla länder.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS Storbritannien


   Tillverkare:

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   ViiV Healthcare sprl/bvba.

   Tél/Tel: +32 (0) 10 85 65 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   ViiV Healthcare sprl/bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 (0) 10 85 65 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: +420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: +36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline Malta

   Tel : +356 21 238131

   Deutschland

   ViiV Healthcare GmbH

   Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

   viiv.med.info@viivhealthcare.com

   Nederland

   ViiV Healthcare BV

   Tel: +31 (0)30 6986060

   contact-nl@viivhealthcare.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

   Tel: +34 902 051 260

   es-ci@viivhealthcare.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   ViiV Healthcare SAS

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

   Infomed@viivhealthcare.com

   Portugal

   VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA.

   Tel: + 351 21 094 08 01

   viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   ViiV Healthcare S.r.l.

   Tel: +39 (0)45 9212611

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   ViiV Healthcare UK Ltd

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-09


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  CELSENTRI®

  Filmdragerad tablett 150 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 166487
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  8.589 kr

  Jämförspris: 143,15 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?